Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Скачати 154.27 Kb.
НазваГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Дата конвертації20.09.2013
Розмір154.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Міністерство освіти i науки України

Криворізький державний педагогічний університет

Географічний факультет

Кафедра фізичної географії та геології„ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи
________________ ___.___._____ р.

Програма навчального курсу МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ


(за вимогами кредитно-модульної системи)

КДПУ, 2006 р.
Програма навчального курсу Менеджмент туризму.

Криворізький державний педагогічний університет, 2006 ______ с.


Розробник: Казакова Т.А. асистент кафедри фізичної географії та геології.


Рецензенти: - кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського;

- Сонько С.П., кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедрою розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту при КНЕУ (м. Київ);

- Казаков В.Л., кандидат географічних наук, доцент, зав. кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.
Затверджено:

Кафедрою _________________________ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)

Вченою радою КДПУ (протокол № ___ від ___ ___ ______ р.)

КДПУ, 2006 р.
^

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

з курсу Менеджмент туризму1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

1,0
Змістових модулів:

^ 1
Загальна кількість годин:

36
Навчальний проект:

наукова доповідь

Шифр та назва

Напряму:

0101 "Педагогічна ocвima"
Шифр та назва спеціальності:

^ 6.010100 Педагогіка i методика середньої ocвimu. Історія і Географія.
Освітньо-кваліфікаційний

Рівень:

магістр

За вибором: університету

Piк підготовки: 0,5 року

Семестр: 9-10

Лекції (теоретична підготовка): 10 годин

Практичні: 14 годин

Самостійна робота: 12 годин

Консультативна робота: наукова доповідь – аналіз та характеристика одного з розділів менеджменту туризму; кількістъ годин – 2 години.

Вид контролю: залік


Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної i самостійної роботи може становити 50%, до 50%, 60%, до 40%, 40% або до 60% залежно від змісту навчального курсу.
2. МЕТА

Метою викладання даного курсу є: дати системний виклад основних положень, визначень і дефініцій, які розкривають зміст, характер, тенденції, головні принципи розвитку такого феномену міжнародної спільноти ХХ століття – туризму – туристичного комплексу, туристичного руху, туристичної діяльності та туристичного ринку. Формування у студентів знань про понятійно-термінологічні основи туроперейтингу та знань про сервісне забезпечення турпродукту. Знання таких підвалин є засадами формування цілісного погляду на організацію туристичної діяльності.
3. ПРОГРАМА

Вступ.

Програма змістового модулю присвячена вивченню понятійно-термінологічноо апарату туроперейтингу та сервісного забезпечення турпродукту; розкриваються основні принципи та мотивація туристичних мандрівок, економіка та засади маркетингу туризму.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. Основи менеджменту туризму

ТЕМА 1. Класифікація видів та форм туризму.

Визначення туризму. Суб’єкти господарської взаємодії в туризмі. Визначення поняття «турист», «відвідувач», «подорожуючий», «міжнародний і внутрішній турист». Туристичні потреби і мотиви туризму. Класифікаційні підходи в туризмі.

ТЕМА 2. ^ Туристичний продукт та туроперейтинг.

Специфіка понять «турпослуга», «турпродукт», «турпакет». Структура туристичного продукту. Поняття «туристична діяльність». Суб’єкти туристичної діяльності. Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту. Туроперейтинг.

ТЕМА 3. ^ Обслуговування в закладах розміщення.

Організація харчування туристів.

Національні системи класифікації готелів. Служби готелю та їх функції. Ресторанний бізнес – основи функціонування. Класифікація ресторанних закладів. Функції комплексу харчування при готельному підприємстві.

ТЕМА 4. ^ Транспортне обслуговування в туризмі.

Сервісне забезпечення дозвілля.

Обслуговування туристів на авіаційному транспорті, на залізничному транспорті, на автомобільному транспорті. Перевезення туристів водним транспортом. Основи екскурсійного обслуговування. Анімація, анімаційні програми в обслуговуванні туристів.

ТЕМА 5. ^ Виробничо-обслуговуюче забезпечення туру.

Управління якістю турпродукту.

Передреалізаційні процеси в туризмі. Розробка турів. Схеми доставки турпродукту до споживача. Просування турпродукту на ринку послуг та стимулювання продажу. Документальне оформлення турів. Якість туристичного продукту.

^ Теоретичні знання. Студенти повинні знати: особливості різних форм і видів туризму, зміст головних понять галузі туризму, принципи та механізм обслуговування туристів в готелях, на транспорті та при харчуванні; змісту туру та технології реалізації турпродукту.

^ Практичні уміння i навички. Студенти повинні вміти: розрізняти зміст понять і термінів в галузі туроперейтингу. Вміти методично грамотно розробляти зміст програм турів різного спрямування, робити приблизні розрахунки собівартості турпродукту. Вміти користуватись та працювати з документацією в галузі туристичної індустрії. Знання студентами засад туроперейтингу дозволить на практиці застосувати їх під час роботи за напрямом дитячо-юнацький туризм, працюючи вчителем в середній школі або методистом організатором у центрах краєзнавства, туризму та екскурсій учнівської молоді.

^ 4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ.

ТемаКількість годин, відведених на:

лекції

практичні заняття

самостійну роботу

консультативну роботу

Змістовий модуль. ^ Основи менеджменту туризмуНавчальний проект:

Наукова доповідь

Тема 1. ^ Класифікація видів та форм туризму

2

2

2

Тема 2. Туристичний продукт та туроперейтинг

2

2

4

Тема 3. Обслуговування в закладах розміщення. Організація харчування туристів.

2

2

2

Тема 4. Транспортне обслуговування в туризмі. Сервісне забезпечення дозвілля.

2

2

2

Тема 5. ^ Виробничо-обслуговуюче забезпечення туру. Управління якістю турпродукту.

2

2

2

Всього годин

10

14

12

2


^ 5. ТЕМИ I 3MICT ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Розробка бази даних ресурсів турдіяльності

(на прикладі Кривбасу)

2 год.

Складення за статистичною, картографічною та літературною інформацією бази даних різних видів ресурсів для цілей туризму. Аналізуються ресурси природних і антропогенних ландшафтів, культурні та історичні пам’ятники, промислові об’єкти.

2.^ Оцінка готельних закладів м. Кривого Рог

за їх категоріями – 2 год.

Аналіз офіційної інформації статистичного відділу міськвиконкому м. Кривого Рогу щодо переліку, розміщенню та структури роботи готелів міста. Проведення оцінки міських готелів за їх категорією («зірковістю»). Оцінка забезпеченості готельними закладами м. Кривого Рогу.

3.^ Оцінка анімаційного потенціалу м. Кривого Рог

для цілей туризму – 2 год.

Аналіз офіційної інформації статистичного відділу міськвиконкому м. Кривого Рогу щодо переліку, розміщенню та структури роботи закладів розваг – кінотеатрів, театрів, клубів, спортивних установ та ін. в місті. Оцінка забезпеченості цими закладами Кривбасу з метою їх використання у обслуговуючій підтримці туризму.

4.^ Оцінка транспортного комплексу м. Кривого Рог

для цілей туризму – 2 год.

Аналіз офіційної інформації статистичного відділу міськвиконкому м. Кривого Рогу щодо переліку, розміщенню та структури роботи транспортного комплексу міста. Аналіз співрозміщення закладів готелів, розваг, об’єктів туризму відносно транспортних комунікацій міста.

5.^ Оцінка закладів харчування м. Кривого Рог

для цілей туризму – 2 год.

Аналіз офіційної інформації статистичного відділу міськвиконкому м. Кривого Рогу щодо переліку, розміщенню та структури роботи закладів харчування – ресторанів, кафе, барів, їдалень міста. Оцінка ступеня потенційного забезпечення ними туристів.

6.^ Розробка туру за програмою промислового-металургійног

туризму (на прикладі Кривбасу2 год.

На підставі даних ресурсів антропогенних ландшафтів і промислових об’єктів, транспортної та готельно-ресторанної структури, на прикладі м. Кривого Рогу, розробка змісту програми туру кількаденного перебування туристів в регіоні з метою відвідування промислових працюючих підприємств.

7. ^ Розробка туру за програмою шахтного

туризму на Криворіжжі2 год.

На підставі даних ресурсів промислових об’єктів шахт і рудників, транспортної та готельно-ресторанної структури, на прикладі м. Кривого Рогу, розробка змісту програми туру кількаденного перебування туристів в регіоні з метою відвідування шахтного виробництва.
^ 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Статистичне визначення туризму – 1 год.

 2. Туризм як соціально-економічна система – 1 год.

 3. Поняття «туристичні ресурси» – 1 год.

 4. Основи ліцензування, стандартизації та сертифікації в туризмі – 2 год.

 5. Договірні співвідношення в туризмі – 1 год.

 6. Страхування в туризмі – 1 год.

 7. Туристичні формальності – 1 год.

 8. Інформаційні технології в туризмі – 1 год.

 9. Міжнародний туризм, як специфічна форма збуту послуг – 2 год.

 10. Міжнародні туристичні організації – 1 год.


^ 7. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(індивідуальне навчально-дослідне завдання)
Індивідуальним навчально-дослідним завданням з курсу “Менеджмент туризму” є наукова доповідь, яка складається кожним магістрантом за вільним вибором однієї з тем, які студентам пропонуються. Наукова доповідь за семестр одна. За тематикою відповідає змістовому модулю. Тематика відповідає головним проблемам організації туризму. При підготовці студентом доповіді викладачем здійснюється консультування. Доповідь виконується упродовж 10-15 хвилин під час практичного заняття.

Перелік тем наукових доповідей:

 1. Туристична фірма «Гамалія» і її діяльність в Україні.

 2. Туристична фірма «САМ» і її діяльність в Україні.

 3. Туристична фірма «Кривбастур» і її діяльність на Криворіжжі.

 4. Туристична компанія «Тревл» і її діяльність в Україні.

 5. Туристична фірма «Яна» і її діяльність на території України.

 6. Сучасний стан та перспективи розвитку Міжнародного туризму в України.

 7. Сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього туризму в України.

 8. Географія і перспективи розвитку техногенного (промислового) туризму в Україні.

 9. Розробка тура з різних видів туризму (за індивідуальним визначенням теми студентом).

 10. Розвиток туризму в країнах Європи.

 11. Розвиток туризму в країнах Північної та Центральної Америки.

 12. Розвиток туризму в країнах Південної Америки.

 13. Розвиток туризму в країнах Африки.

 14. Розвиток туризму в країнах Східної і Південної Східної Азії.

 15. Розвиток туризму в країнах Західної і Центральної Азії.

 16. Розвиток туризму в країнах Південної Азії.

 17. Розвиток туризму в країнах СНД.

 18. Розвиток туризму в Російській Федерації.

 19. Розвиток туризму в Австралії, Океанії та Антарктиді.

 20. Аналіз готельного господарства Кривбасу.


^ 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час вивчення курсу “Менеджмент туризму” застосовуються наступні методи навчання:

 • лекції із застосуванням схем і таблиць;

 • виконання практичних творчих завдань із застосуванням схем і таблиць;

 • складання графічних, картографічних моделей турдіяльності;

 • аналіз навчальної літератури на практичних заняттях, при виконанні завдань для самостійної роботи і навчального проекту;

 • робота в бібліотеці університету;

 • робота в Інтернеті.


9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
^
Під час відпрацювання курсу “Менеджмент туризму” передбачені наступні методи оцінювання:

 • оцінка виконання та оформлення завдань за темами практичних робіт;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій;

 • оцінка виконання завдань для самостійної роботи;

 • поточне усне опитування;

 • оцінка за навчальний проект – наукова доповідь;

 • контрольні письмові роботи за змістовий модуль;

 • відвідування аудиторних занять – лекцій і практичних робіт.


^ 10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Виконання конспектів лекцій

Виконання завдань самостій-ної роботи

Виконання практич-них робіт

Поточне

усне опиту-

вання


Навчаль-ний проект – наукова доповідь

Підсум-кова контрольна робота

Відвідуван-ня лекцій і практичних робіт

до 10

до 10

до 14

до 10

до 15

до 15

до 12


^ Градації розподілу балів за видами навчальної роботи:

 • відвідування лекцій – 2 бал за 1 лекцію, максимальна кількість – 10 балів;

 • відвідування практичних занять – 1 бал за 1 заняття, максимальна кількість – 7 балів;

 • оцінка оформлення завдань для самостійної роботи – 2 бал за 1 завдання, максимальна кількість – 20 балів;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій – 1 бал за 1 тему лекцій, максимальна кількість – 5 балів;

 • оцінка оформлення завдань практичної роботи – 2 бали за 1 роботу, максимальна кількість – 14 балів;

 • оцінка за навчальний проект – наукову доповідь – максимально до 15 балів; оцінка подібна до оцінювання контрольної роботи;

 • контрольна письмова робота за змістовий модуль; оцінка “2” – 0 балів, “3” – 5 балів; “4” – 10 балів; “5” – 15 балів;

 • оцінка за усне опитування – у середньому за семестр студент повинен мати оцінки за 5-бальною шкалою мінімум за 2 відповіді під час практичного заняття; далі вираховується сумарний бал за 2 відповіді.

Шкала оцінювання:

Сума балів

Національна шкала

Шкала ECTS

Якісні критерії

95-100


Зараховано


Зараховано

Відмінне, добре і задовільне виконання поставлених завдань

85-94

75-84


менше 75

Не зараховано

Не зараховано

Незадовільна підготовка, з необхідністю доопрацювання тем і завдань або повторного курсу


^ 11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До методичного забезпечення курсу “Менеджмент туризму” використовується наступна навчально-методична література:

 • друкований і електронний опорний конспект лекцій;

 • ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, карти, географічні атласи);

 • дидактичний методичний матеріал;

 • електронний варіант дидактичний методичного матеріалу;

 • навчальні посібники та наукові монографії кафедри та бібліотеки університету;

 • інтернет-видання.


12. ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. — К.: Альтерпрес, 2004.

 2. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 3. Буторова Н. В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 1999.

 4. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Толковый словарь туристских терминов. – М.–Афины: INFOGROUP, 1994.

 5. Ильина Е. Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес: Учебник для туристских колледжей и вузов. – М.: РМАТ, 1998.

 6. Квартальнов В. А. Иностранный туризм. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 7. Квартальнов В. А. Международный туризм: политика развития. – М.: Советский спорт, 1998.

 8. Квартальнов В. А. Туризм: теория и практика: Избранные труды в 5 томах. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 9. Крачило Н.П. География туризма. – К.: Вища школа, 1987.

 10. Организация туризма: Учеб. Пособие. / А.П.Дурович, Г.А.Бондаренко, Т.М.Сергеева и др. – Минск: Новое знание, 2005.

Додаткова:

 1. Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение: Учеб. пособие. – М.: РМАТ, 1998.

 2. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М., 1997.

 3. Менеджмент туризма: Учебник. – М.: РМАТ, 1996.

 4. Сапрунова В. Туризм: Эволюция. Структура. Маркетинг. – М., 1997.

 5. Туристский терминологический словарь / Авт.-сост. И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. – М.: Советский спорт, 1999.

 6. Шамахова В. А., Мячина А. Н. Выезжающему за границу: Справочник. – М., 1997.

 7. Балабанов А. И. Финансовые отношения в туризме. Туристские фирмы. – СПб.: ОЛБИС, 1998.

 8. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. – М.: РМАТ, 1997.

 9. Исмаев Д. К. Основы стратегии и планирования маркетинга в иностранном туризме. – М.: ТОО «ЛУЧ», 1994.

 10. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – М.: РМАТ, 1996.

 11. Сенин В. С. Организация международного туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 12. Финансовые отношения в туризме. Туристские фирмы. – СПб.: ОЛБИС, 1998.


13. РЕСУРСИ

Ресурсною базою вивчення дисципліни “Теоретичні проблеми сучасної географії” є навчально-методична база наступних установ:

 • лабораторії кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • лабораторії кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • серверу навчального комп’ютерного класу (ауд. № 424) кафедри економічної та соціальної Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, географічний факультет, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальна зала бібліотеки Криворізького державного педуніверситету (головний корпус, просп. Гагаріна, 54);

 • абонемент і читальна зала центральної міської бібліотеки м. Кривого Рогу (просп. К.Маркса, 48).

 • www.kryvyirih.dp.ua


Підпис автору програми Казакова Т.А.


Підпис завідувача кафедрою Казаков В.Л.

Схожі:

Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconМіністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний...
Розділ чинники та процеси утворення І розвитку високих гір
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconРеферат Шифр та назва
Розробник: Казаков В. Л, кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconРеферат Шифр та назва
Рецензенти: : Казаков В. Л., кандидат географічних наук, доцент, зав кафедри фізичної географії та геології
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconНпу імені М. П. Драгоманова, кафедра фізичної географії
Проблема створення інформаційної Інтернет-бази даних географічних досліджень (тези доповіді)
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconОсновні шляхи оптимізації функціонально-компонентної структури Київської...
Гладкий О. В., асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет. Вул. Васильківська, 90. 03022....
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconПрограма
Національна академія управління. Факультет комп’ютерних наук. Кафедра інтелектуальних систем
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconПрограма
Національна академія управління. Факультет комп’ютерних наук. Кафедра інтелектуальних систем
Географічний факультет Кафедра фізичної географії та геології iconПоложення
Національна академія управління. Факультет комп’ютерних наук. Кафедра інтелектуальних систем
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка