Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Скачати 312.44 Kb.
НазваТема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Дата конвертації20.09.2013
Розмір312.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документыа
ЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2006 р.

кафедри фізичної географії та геології
ТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”.

ПРОТОКОЛ І ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: тема затверджена 19.12.2002 р., протокол №4.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 4-й квартал 2007 року.

ТИП РОБОТИ: прикладна, краєзнавчо-регіональна, теоретична.

Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м.Кривого Рогу), теоретичні розробки стосуються розробки концепції техногенезу в староосвоєних промислових регіонах.

^ Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Актуальність полягає в необхідністі проведення ретельного дослідження сучасних природничих і суспільних геосистем на території Криворіжжя, які за багатьма напрямами є недослідженими або вивчені неповно, або наукові відомості про них є застарілими. Тема має значення для більш широкого застосування краєзнавчих матеріалів при викладанні географічних дисциплін у вузі та в середній школі. Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю; 2)системний аналіз геокомпонентного складу антропогенних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)систематизація інформації про організацію геокомпонентів ландшафтів. До останнього подібне в місті проводилося обмежено й несистематично – була відсутня чітка стратегія вивчення природи рідного краю в географічному напрямі. Також є велика потреба в краєзнавчих матеріалах в школах міста й районних центрах краєзнавства й туризму учнівської молоді.

^ Етап виконання кафедральної НДР. Упродовж 2006 р. Виконувався і завершився ІІ етап роботи. Назва і зміст етапу: “Еколого-географічний аналіз природно-територіальних систем Криворізького регіону”. За темою дослідження виконується уперше. При цьому реалізовані наступні завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю і її екологічного стану; 2)системний аналіз геокомпонентного складу техногенних і суспільних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)геоекологічний аналіз сучасного стану природно-територіальних систем Криворіжжя; 5)проведення прикладної оцінки сучасного стану довкілля для різних цілей. Проведена низка польових еколого-географічних експедицій в середній частині Кривбасу. Основними методами досліджень при цьому були польові (експедиційний, картографування, описовий, районування тощо), оціночний, прогнозний, моделювання та ін.

^ Теоретичні та практичні результати дослідження. Серед теоретичних результатів слід виділити наступні надбання:

 1. Визначений зміст техногенного туризму як суспільно-географічного явища (Автор – Казакова Т.А.)

 2. Дана загальна характеристика викладання курсу «Загальне землезнавство» за принципами кредитно-модульного навчання (Автор – Казаков В.Л.).

 3. Визначене прикладне значення спортивного туризму у структурі дозвілля студентів, як засобу покращення їх здоров’я (Автори – Провоженко М.А., Лакомова О.Й., Ярков С.В., Казаков В.Л., Кочергін Г.В.).

 4. Розроблена класифікація та виявлені закономірності організації селитебних ландшафтів м. Кривого Рогу (Автор – Казаков В.Л.).

 5. Дана характеристика гірничо-промисловим ландшафтам Кривбасу, розроблені класифікації кар’єрів, відвалів, провалів (Автор – Казаков В.Л.).

 6. Підготовлений навчальний посібник, в якому розкрита історія геолого-географічного розвитку території України (Автор – Паранько І.С., Ярков С.В.).

 7. Виявлені закономірності геологічного розвитку території Кривбасу (Автор – Паранько І.С.).

 8. Визначені особливості та перспективи розвитку туризму і його територіальної організації у промисловому місті Кривому Розі (Автор – Пацюк В.С.).

 9. Виявлені регіональні закономірності потепління клімату на Криворіжжі та динаміки забруднення повітряного басейну (Автор – Шипунова В.О.).

Практичні результати досліджень:

 1. Виявлені явища техногенних перетворень гідрологічної структури Кривбасу (Автор – Казаков В.Л.).

 2. Визначені напрями підготовки студентів географів зі спортивного і екскурсійного туризму (Автор – Кочергін Г.В.).

 3. Охарактеризовані та класифіковані процеси та явища в антропогенних ландшафтах на території Кривбасу (Автор – Задорожня Г.М.).

 4. Проведений аналіз та геоекологічне районування території м. Кривого Рогу за показником екологічного ризику (Автори – Манаєнкова І.О., Казаков В.Л.).

 5. Складена характеристика та визначені етапи історії природничо-географічних досліджень на території Кривбасу (Автор – Казаков В.Л.).

 6. За допомогою геофізичних методів досліджень встановлені закономірості та класифіковані причини підтоплення міських територій Кривбасу (Автор – Калініченко О.О.).

 7. Складена комплексна геоекологічна характеристика відвальних гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя (Автор – Ярков С.В.).

 8. Визначений сучасний стан та закономірності територіальної організації індустрії відпочинку обслуговуючого комплексу м. Кривого Рогу (Автор – Шипунова В.О., Пацюк В.С.).

 9. Дана характеристика структури безробіття в м. Крвому Розі (Автор – Лакомова О.Й.).

 10. Визначенйи зміст шахтного туризму та проведена оцінка потенціалу Кривбасу для його розвитку (Автор – Казакова Т.А.).

 11. Визначений потенціал території Кривбасу для розвитку техногенного туризму (Автор – Казакова Т.А.).

 12. Проведене районування території Придніпров’я для цілей техногенного туризму (Автор – Казакова Т.А.).

 13. Визначені особливості антропогенних ландшафтів Кривбасу як ресурсної бази для розвитку техногенного туризму (Автор – Казакова Т.А.).

^ Апробація результатів здійснювалась під час вузівської конференції викладачів, а також на Міжнародній і Всеукраїнських наукових конференціях (наведені нижче).

^ Оформлення результатів дослідження. За підсумками ІІ-го етапу опубліковано 38 статей і тез та 1 навчальний посібник, 1 збірник наукових праць (спільно з кафедрою економічної та соціальної географії)загальним обсягом 14,06 умов. друк. арк. До матералів збірника ввійшла основна частина матерілів ІІ етапу виконання кафедральної теми.

^ Участь у наукових форумах. Упродовж року всі викладачі кафедри брали участь у 7 наукових конференціях:

 1. Проблеми екології та екологічної освіти (Кривий Ріг, 2006) – викладачі Казаков В.Л., Шипунова В.О., Пацюк В.С.

 2. Географія та екологія (Умань, 2006) – викладач Казаков В.Л.

 3. Актуальні проблеми формування здорового способу життя (Кривий Ріг, 2006) – викладачі Лакомова О.Й., Ярков С.В., Казаков В.Л., Кочергін Г.В.

 4. Вплив руйнівних повеней та небезпечних геологічних процесів на функціонування інженерних мереж (Ужгород, 2006) – викладач Калініченко О.О.

 5. Підтоплення – 2006. Нагальні проблеми запобігання та боротьби з регіональним підтопленням земель (Слов’янськ, 2006) – викладач Калініченко О.О.

 6. Минерально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым (Сімферополь, 2006) – викладач Паранько І.С.

 7. Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення (Коктебель, 2006) – викладач Паранько І.С.

З них 1 конференція була Міжнародною, 2-7 – Всеукраїнські.

Обговорення і затвердження результатів НДР. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 15.11.2006 р., протокол № 3.

Впровадження результатів. Результати дослідження впроваджені в лекційні і практичні курси з дисциплін “Геоекологія” (IV курс ГОЕ і V курс ІГ – викладач Казаков В.Л.), “Екологічні проблеми України” (V курс ІГ – викладач Ярков С.В.), “Фізична географія України” (ІV курс ІГ, ГОЕ – викладач Ярков С.В.), а також курсів “Геологія”, “Геоморфологія”, курсу “Менеджмент туризму” (МГОЕ, V курс – викладач Казакова Т.А.), курсу «Методика організації туристичної роботи» (ГОЕ, МГОЕ V курс – викладачі Провоженко М.А., Кочергін Г.В.). Також тематика кафедральної теми відображена в тематиці кваліфікаційних і магістерсьих робіт студентів географічного факультету.

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім. Т.Шевченка (кафедра країнознавства і туризму), Інститута Географії НАН України, Таврійського національного університету ім. В.Вернадського (кафедри туризму, фізичної географії та океанології), Дніпропетровського національного університету (кафедра фізичної і економічної географії), Українського географічного товариства, Харківського національного університету, Національного екологічного центру України, Вінницького державного педагогічного університету, а також під час наукових конференцій (наведені вище). Результати співробітництва – обмін науковою та організаційною інформацією. 3 викладачі були залучені для рецензензування авторефератів дисертацій – рецензенти Казаков В.Л., Калініченко О.О., Паранько І.С.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. Подібного співробітництва і наукового стажування за кордоном по кафедрі не було. Також відсутні публікації в іноземних виданнях, участі у Міжнародних програмах викдачі кафедри не брали, іноземних викладачів не приймали. Основною формою міжнародного співробітництва була участь у наукових Міжнародних конференціях (наведені вище).

НДР СТУДЕНТІВ. На кафедрі діє 1 географічний гурток (задіяні студенти молодших – І-ІІІ курсів) і 1 проблемна група (студенти ІV-V курсів). У роботі гуртка бере участь 44 студенти, у роботу проблемної групи – 14 студентів. Керівником гуртку та групи є доц. Шипунова В.О. Студенти-магістри Снісаренко Т., Коржов М. брали участь у наукових конференціях. На підсумкову конференцію нашого педуніверситету по кафедрі було представлено 6 доповідей (магістранти V курсу Пацюк В.С., Шумило Г., Маханько І., Іванчук Л., студенти VІ курсу – Снісаренко Т., Коржов М.). Дипломні магістерські роботи Пацюк В. і Маханько І. направлені на обласний конкурс наукових студентських робіт.

За поточний рік сумісно з викладачами кафедри студентами опублікована 6 робіт – статті факультетського збірнику (студентка Снісаренко Т. – викладач доцент Шипунова В.О., Іванчук Л. – керівник доц. Казаков В.Л., Дерев’янкіна Т. – керівник доц. Казаков В.Л., Салій Ю. – керівник асистент Лакомова О.Й., Шумило Г. – керівник асистент Казакова Т.А., Маханько І. – керівник доц. Казаков В.Л.) і 1 під керівництвом викладачів: (статті і тези в збірниках наукових праць) – Пацюк В. (МГОЕ-01, керівник – Шипунова В.О.). На Всеукраїнській предметній олімпіаді з географії від кафедри була студентка V курсу (МГОЕ-01) Дерев’янко О., яка виборола ІІІ призове місце. У вузівських предметних олімпіадах серед студентів переможцями стали: Чабаненко Н., Вінівітіна Н., Матіщук О., Огриза І. (2 курс ГОЕ) – із загальної фізичної географії; Павленко О., Семашко К., Чемерис Л., Копійка О. (3 курс ГОЕ) – з фізичної географії материків і океанів.

За поточний рік по кафедрі підготовлено 12 кваліфікаційних і 16 магістерських робіт, які захищені на “відмінно” (19), “добре” (9) та “задовільно” (немає). В межах кафедральної теми брали участь ті студенти, які готували дипломні роботи та готували наукові публікації – Пацюк В., Шумило Г., Маханько І. та ін. Для формування основ науково-дослідної діяльностями студентам по кафедрі читаються 4 спецкурси: “Основи наукових досліджень з географії” (Казаков В.Л.), “Методи фізико-географічних досліджень” (Лакомова О.Й.), “Методологія географічної науки” (Казаков В.Л.), а також на це націлена робота географічного гуртка та проблемної групи, практикується відкритий захист курсових робіт перед кафедральною комісією на ІІ курсі. Студентських конференцій по кафедрі у 2006 році не проводилось. Серед викладачів найбільш ефективно та результативно керували у 2006 р. студентською науковою роботою доценти Шипунова В.О. і Казаков В.Л.

НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працює 9 чоловік: 1 доктор геологічних наук – професор Паранько І.С. (сумісник), 3 кандидати – географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Калініченко О.О.) наук, 2 старших викладачі (Ярков С.В., Провоженко М.А. (сумісник)), 3 асистенти (Лакомова О.Й., Казакова Т.А., Кочергін Г.В.), 1 викладач-стажист (Пацюк В.С.). Збільшення відсотка кандидатів наук не відбулося.


ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Лакомова О.Й, Задорожня Г.М., Казакова Т.А. Почала роботу над кандидатсьою дисертацією викладач-стажист Пацюк В.С. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Основними проблемами, що стоять на перешкоді захисту дисертацій є: 1)необхідність складення картографічного матеріалу в електронному варіанті для захисту (Лакомова О.Й.); 2)підготовка необхідної кількості публікацій (всі пошукачі); 3)необхідність оновлення емпіричного матеріалу (Ярков С.В., Лакомова О.Й.); 4)необхідність збору емпіричного матеріалу з проблем техногенного туризму Кривбасу (Казакова Т.А.); 5)у 2006 р. МОН України відмовили у замовленні місця в аспірантурі Задорожній Г.М. В докторантурі ніхто не навчався. В аспірантурі Таврійського національного університету на ІІ курсі навчається Манаєнкова І.О. Знову подана заявка в очну аспірантуру на 2007 р. на Задорожню Г.М та Пацюк В.С., теми роботи яких визначені і затверджені у фахових установах.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році стажування викладачів з відривом від не було, так як за графіком підвищення кваліфікації у вигляді стажування не потрібне. На кафедрі упродовж року також відпрацьовані такі форми підвищення кваліфікації – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, робота під час кафедрального науково-методичного семінару, участь у наукових конференціях.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. Найбільш плідно упродовж року працювали доц. Казаков В.Л., проф. Паранько І.С., асистент Казакова Т.А., серед студентів – студент-магістрант V курсу навчання Пацюк В. (має 3 особисті публікації), яких можна рекомендувати для заохочення. План обсягу намічених робіт на 2006 рік повністю виконаний: по кафедральній темі заплановано 22 роботи (4,0 ум. друк. арк.) – виконано 39 робіт на 14,06 ум. друк. арк. Отже, за загальним обсягом публікацій план виконаний і порівняно з минулим 2005 р. кількість публікацій за результатами досліджень зросла на 5,36 ум. друк. арк. (на 4 публікацій). Найбільш поширені форми – статті та тези конференцій.

Індивідуальний план науково-дослідної роботи значно перевиконаний доц. Казаковим В.Л. (13 публікацій, обсягом 2,73 ум. друк. арк., з них 1 публікація у фахових видання, обсягом 0,5 ум. друк. арк.). Виконаний план: проф. Параньком І.С. (8 публікацій з них 1 навчальний посібник, обсягом 8,22 ум. друк. арк.), доц. Шипуновою В.О. (3 публікації, 0,49 ум. друк. арк.), ст. викладачем Калініченко О.О. (3 публікації, 0,34 ум. друк. арк.), асистентом Казаковою Т.А. (7 публікацій, 1,42 ум. друк. арк.), асистентом Задорожньою Г.М. (2 публікації, 0,27 ум. друк. арк.), ст. викладачем Ярковим С.В. (3 публікації, з них 1 навчальний посібник, 2,25 ум. друк. арк.) і асистентом Лакомою О.Й. (3 публікації, 0,3 ум. друк. арк.).

Найбільш активну участь у наукових конференціях взяли доц Казаков В.Л. (3 форуми), проф. Паранько І.С. (2 форуми) і ст. викладач Калініченко О.О. (2 форуми). У решти викладачів є по 1 участі у конференціях

^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології у 2006 році


Усього

Докторів наук

Професорів

Кандидатів наук

Доцентів

Кількість викладачів пенсійного віку

9

1

1

3

2

-^

ПУБЛІКАЦІЇ за 2006 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Монографії

Енциклопедії


Підручники

Навчально-методичні посібники

Методичні реко-менда-ції

Збірники науко-вих праць

Статті та тези в наукових збірниках і журналах

Всього

Для вищ.шк.

Всього

У фахо-вих видан-нях

Всьо-го

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


39/14,06-


-


-


-


-


1


-


1


38/8,05


8/2,85СПИСОК


наукових та науково-методичних праць у 2006 р

кафедри фізичної географії та геології

Автор


Назва роботи

Ха

рак

тер робо

ти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)

1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

Досвід викладання курсу «Загальне землезнавство» в педагогічному ВНЗ за принципами кредитно-модульного навчання

(Тези)

друк

Впровадження сучасних технологій у шкільній, вищій і післядипломній освіті: Матер. Всеукр. Науково-практ. Семінару. – Полтава: ПОІППО, 2006. – с. 80-84.

0,15

-

Казаков В.Л.

Техногенний туризм в системі природокористування

(Стаття) (Фахова)

друк

Екологія і раціональне природокористування: Збірник наук. праць Сумського держ. педуніверситету ім. А.С.Макаренка. – 2006. – с. 221-229.

0,5
0,3

Мещанін І.І., Казакова Т.А., Лакомова О.Й.

Казаков В.Л.

Унікальні техногенні явища в гідрологічній структурі Кривбасу

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2006. – с. 21-24

0,12

-

Казаков В.Л.

Техногенні «родзинки» сучасної гідрологічної структури Криворіжжя

(Тези)

друк

Географія та екологія. Матер І Всеукр. наук.-практ. конф. – Умань: «Інтерлінк», 2006. – с. 67-70.

0,12

-

Казаков В.Л.

Місце спортивного туризму у формування здорового способу життя студентів Криворізького педуніверситету

(Тези)

друк

Актуальні проблеми формування здорового способу життя. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – с. 107-112.

0,15
0,06

Провоженко М.А., Лакомова О.Й., Ярков С.В., Кочергін Г.В.

Казаков В.Л.

Селитебні ландшафти м. Кривого Рогу

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 4-8.

0,2
0,15

Іванчук Л.В.

Казаков В.Л.

Аналіз екологічного ризику природничо-господарських місцевостей міста Кривого Рогу

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 26-29.

0,2
0,15

Манаєнкова І.О., Дерев’янкіна Т.С.

Казаков В.Л.

Історія природничо-географічних досліджень на території Кривбасу

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 104-112.

0,35

-

Казаков В.Л.

З історії пізнання природи краю

(Стаття)

друк

Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 45. – 2005. – с. 7-13.

0,4

-

Казаков В.Л.

Кар’єри

(Стаття)

друк

Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 45. – 2005. – с. 16-17.

0,12

-

Казаков В.Л.

Відвали

(Стаття)

друк

Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 45. – 2005. – с. 18-20

0,2

-

Казаков В.Л.

Карст

(Стаття)

друк

Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 45. – 2005. – с. 21.

0,1

-

Казаков В.Л.

Провали

(Стаття)

друк

Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 45. – 2005. – с. 22-23.

0,12

-

Паранько І.С.

Історія геологічного розвитку території Криворіжжя

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 13-21.

0,3

-

Паранько І.С.

Геолого-географічна історія Українидрук

Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 110 с.

6,1
4,2

Ярков С.В.

Паранько І.С.

Науковий доробок школи Євгена Михайловича лазька у вивчення докембрію Українського щита

(Стаття) (Фахова)

друк

Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2006. Вип. 19. – с. 45-53.

0,35
0,25

Сіворонов А.О.

Паранько І.С.

Формаційні типи стратиграфічних комплексів протерозою Українського щита

(Стаття) (Фахова)

друк

Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2006. Вип. 19. – с. 100-111.

0,5

-

Паранько І.С.

Особливості будови східного контакту метавулканогенно-осадової товщі Криворізького басейну з вміщуючими гранітоїдами

(Стаття) (Фахова)

друк

Геолого-мінералогічний вісник. – 2006. – № 2(14). – с. 13-20.

0,3
0,2

Коноваленко Н.О., Бутирін В.К.

Паранько І.С.

До питання про стратифікацію протерозойських метавулканогенних розрізів Українського щита

(Тези)

друк

Минерально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым. Матер. научной конф. – Симферополь, 2006. – с. 119-122.

0,15

-

Паранько І.С.

Методологічні аспекти геологічного обслуговування підприємств (на прикладі Криворізького басейну)

(Тези)

друк

Минерально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым. Матер. научной конф. – Симферополь, 2006. – с. 122-123

0,1
0,05

Євтєхов В.Д., Євтєхов Є.В.

Паранько І.С.

Моніторинг геологічного середовища – основа прогнозування техногенно-природних надзвичайних ситуацій у гірничодобувних регіонах (на прикладі Кривбасу)

(Тези)

друк

Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення. Матеріали науково-практичної конф. – Коктебель, 2006. – с. 45-47.

0,12
0,1

Смірнова Г.Я.

Калініченко О.О.

О результатах применения геофизических методов исследований в геодинамических зонах при изучении причин и источников подтопления городских территорий Кривбасса

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 30-32.

0,1

0,06

Золотарьова Л.Й.

Калініченко О.О.

Применение геофизических методов для оценки влияния процессов подтопления на окружающую среду и функционирование хозяйственных объектов

(Тези)

друк

Вплив руйнівних повеней та небезпечних геологічних процесів на функціонування інженерних мереж. Матер ІV наук.-практ. конф. – Ужгород, 2006. – с. 58-60.

0,12
0,05

Свистунов В.В., Золотарьова Л.Й.

Калініченко О.О.

К вопросу повышения эффективности изучения и мониторинга процессов подтопления в горнопромышленных регионах

(Тези)

друк

Підтоплення – 2006. Нагальні проблеми запобігання та боротьби з регіональним підтопленням земель. Матер ІV наук.-практ. конф. – Слов’янськ, 2006. – с. 48-50.

0,12
0,05

Свистунов В.В., Золотарьова Л.Й.

Ярков С.В.

Геолого-географічна історія Українидрук

Навчальний посібник. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 110 с.

6,1
1,9

Паранько І.С.

Ярков С.В.

Місце спортивного туризму у формування здорового способу життя студентів Криворізького педуніверситету

(Тези)

друк

Актуальні проблеми формування здорового способу життя. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – с. 107-112.

0,15
0,02

Провоженко М.А., Лакомова О.Й., Казаков В.Л., Кочергін Г.В.

Ярков С.В.

Геоекологічна характеристика гірничопромислових ландшафтів (відвальних) Криворіжжя

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 21-26.

0,25

-

Шипунова В.О.

Сучасний стан індустрії відпочинку м. Кривий Ріг

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2006. – с. 88-90.

0,12
0,5

Пацюк В.С.

Шипунова В.О.

Прояв глобального потепління клімату на території Криворіжжя

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 8-13.

0,25
0,15

Маханько І.В.

Шипунова В.О.

Динаміка забруднення та проблеми охорони повітряного басейну

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 35-37.

0,12
0,06

Снісаренко Т.А.

Лакомова О.Й.

Техногенний туризм в системі природокористування

(Стаття) (Фахова)

друк

Екологія і раціональне природокористування: Збірник наук. Праць Сумського держ. Педуніверситету ім. А.С.Макаренка. – 2006. – с. 221-229.

0,5
0,2

Мещанін І.І., Казаков В.Л., Казакова Т.А.

Лакомова О.Й.

Місце спортивного туризму у формування здорового способу життя студентів Криворізького педуніверситету

(Тези)

друк

Актуальні проблеми формування здорового способу життя. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – с. 107-112.

0,15
0,02

Провоженко М.А., Казаков В.Л., Ярков С.В., Кочергін Г.В.

Лакомова О.Й.

Структура безробіття м. Кривого Рогу

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 76-79.

0,15
0,1

Салій Ю.С.

Казакова Т.А.

Кривбас як потенційний регіон для розвитку техногенного туризму

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2006. – Вип. 12. – с. 193-202

0,4

-

Казакова Т.А.

Техногенний туризм в системі природокористування

(Стаття) (Фахова)

друк

Екологія і раціональне природокористування: Збірник наук. Праць Сумського держ. Педуніверситету ім. А.С.Макаренка. – 2006. – с. 221-229.

0,5
0,2

Мещанін І.І., Казаков В.Л., Лакомова О.Й.

Казакова Т.А.

Районування території Придніпров’я для техногенного туризму

(Стаття) (Фахова)

друк

Екологія і раціональне природокористування: Збірник наук. Праць Сумського держ. Педуніверситету ім. А.С.Макаренка. – 2006. – с. 230-237.

0,4

-

Казакова Т.А.

Антропогенні ландшафти Кривбасу в контексті розвитку техногенного туризму

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2006. – с. 59-61.

0,12

-

Казакова Т.А.

Шахтний туризм на Криворіжжі

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матер. кафедральних наук.-дослід. тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 89-94.

0,25
0,2

Шумило Г.М.

Казакова Т.А.

До питання про зміст техногенного туризму

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 61-68.

0,25

-

Пацюк В.С.

Перспективи розвитку туризму у промисловому місті (на прикладі Кривого Рогу)

(Стаття) (Фахова)

друк

Екологія і раціональне природокористування: Зб. наук. праць Сумського держ. педуніверситету ім. А.С.Макаренка. – 2006. – с. 208-213.

0,25
Пацюк В.С.

Аналіз територіальної організації туристичної індустрії м. Кривий Ріг та її придатності до розвитку альтернативних видів туризму

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 95-99.

0,25

-

Пацюк В.С.

Сучасний стан індустрії відпочинку м. Кривий Ріг

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2006. – с. 88-90.

0,12
0,7

Шипунова В.О.

Кочергін Г.В.

Місце спортивного туризму у формування здорового способу життя студентів Криворізького педуніверситету

(Тези)

друк

Актуальні проблеми формування здорового способу життя. Матер. наук.-практ. конф. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – с. 107-112.

0,15
0,03

Провоженко М.А., Лакомова О.Й., Ярков С.В., Казаков В.Л.

Кочергін Г.В.

Подготовка студентов географов по спортивному и экскурсионному туризму

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 101-103.

0,12

-

Задорожня Г.М.

Похідні процеси та явища в антропогенних ландшафтах на території Кривбасу

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історія географічних досліджень: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: Видавничий Дім, 2006. – с. 32-35.

0,12

-

Задорожня Г.М.

Особливості дослідження похідних процесів та явищ в Криворізькому залізорудному басейні

(Стаття) (Фахова)

друк

Екологія і раціональне природокористування: Збірник наук. Праць Сумського держ. Педуніверситету ім. А.С.Макаренка. – 2006. – с. 88-92.

0,15

-^

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ за 2006 р.


по кафедрі фізичної географії та геології


Кафед-ра

Кіль-кість допо-відей на Всеук-раїнс. конфе-ренціях

Участь у вис-тав-ках

Кіль-кість науко-вих гуртків

Кіль-кість студен-тів у науко-вих гурт-ках

Кількіс-ть авторських. свідоцтв

Кіль-кість вико-наних дип-лом-них робіт

Кількіс-ть пуб-ліка-цій

Участь у Всеукр. конкурсах

Участь у Всеукр. олімпіадах

Всього по-дано

Відз-наче-но наго-рода-ми

Всього

Відз-наче-но наго-рода-ми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізич-ної геогра-фії та геоло-гії--144-287--1-


Зав. кафедри фізичної географії


та геології, к.г.н., доцент Казаков В.Л.

Схожі:

Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconТема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” icon“ Мінералогічний склад руд Скелеватського- магнетитового родовища...
Курсова робота на тему: “Мінералогічний склад руд Скелеватського- магнетитового родовища Криворізького басейну” з дисципліни “Лабораторні...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconТема : дослідження в галузі паблік рилейшнз
Основні поняття: соціологічні дослідження, формалізовані дослідження неформалізовані дослідження, анкетування, вибірка, аналіз, групові...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconСутність поняття конкурентоспроможності регіону гарасюк Д. М
Гарасюк Д. М. Сутність поняття конкурентоспроможності регіону. У статті окреслена актуальність регіональних проблем І розглянуто...
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” icon3 Польові краєзнавчі спостереження та дослідження в інших зсувних районах міста
Нашим експедиційним краєзнавчим загоном було обстежено окремі частини зсувних районів м. Чернівці. А саме, район вул. 28 червня-І....
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconСторичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconИчного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconЕколого-економічні проблеми розвитку Південних областей України
Вона виробляє 70% сукупного суспільного продукту регіону. При цьому на видобувні галузі припадає лише 4% промислового виробництва....
Тема кафедральної ндр: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону” iconРекреаційний потенціал. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу туреччини зміст
Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що наука рпс вивчає особливості розміщення та розвитку народногосподарського комплексу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка