Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні»
Скачати 125.64 Kb.
НазваРеферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні»
Дата конвертації03.03.2013
Розмір125.64 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Географія > Реферат


Западнодонбаський інститут економіки та управління
Кафедра:_______________________________________________________

Спеціальність:_________________________________________________
РЕФЕРАТ
З дисципліни: «Інвестування»

На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні»


Студентки групи______________

ПІП_________________________

Перевірила___________________
Павлоград

2005

ЗМІСТ


ВСТУП

 1. Сутність інвестиційного клімату і чинники які його формують

в Україні.................................................................................................................4

2. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону....................................................................................................................6

ВИСНОВОК


ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП
Актуальність даної роботи полягає в тому, що в умовах ринкової економіки активна роль у регіональному стратегічному розвитку належить інвестиційній політиці, яка, як відомо, включає такі елементи: вибір методів та фінансування; визначення строків реалізації; вибір органів, відповідальних за реалізацію інвестиційної політики; створення необхідної нормативно-правової бази; становлення сприятливого інвестиційного клімату.

Інвестиційний клімат – це середа, в якій протікають інвестиційні процеси, вона формується під впливом політичних, правових, економічних та соціальних факторів, які забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів.

Метою даної роботи є розгляд сутності інвестиційного клімату та визначення чинників які формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні.

З даної мети випливають основні завдання:

 • ознайомитися з таким поняттям як “інвестиційний клімат”;

 • розглянути чинники, що формують інвестиційний клімат в Україні;

 • виділити комплексні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, а також регіону;

 • знати Указ президента “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”.

У роботі актуалізується проблема поліпшення інвестиційного клімату, пропонуються теоретико-методологічні заходи щодо покращення інвестиційного клімату регіону.

1 сутність Інвестиційного клімату і чинники які його формують в Україні
Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів.

До чинників що формують інвестиційний клімат в Україні відносять:

 • Рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку – це стан та структура виробництва, рівень розвитку робочої сили, стан ринку інвестиційних товарів та послуг.

 • Політичні та правові чинники – створення відповідного законодавчого та нормативного поля, яке залежить від політичної волі законодавчої та виконавчої гілок влади; заходи з державної підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності; досягнення стабільності національної грошової одиниці; валютне регулювання; забезпечення привабливості об’єктів інвестування.

 • Стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників: інвестиційна діяльність комерційних банків; рівень розвитку та функціонування пара банківської системи; інвестиційна політика НБУ.

 • Статус іноземного інвестора: режим іноземного інвестування; діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій; наявність вільних економічних та офшорних зон.

 • Інвестиційну активність населення: відносини власності в державі; стан ринку нерухомості; стабільність національної валюти.

Сьогодні в Україні формування сприятливого інвестиційного клімату здійснюється з метою створення позитивного інвестиційного іміджу України за кордоном відповідно до Указу президента “Про заходи щодо поліпшення ін вест клімату в Україні”.

Відповідно до цього Указу уряд розробив Програму розвитку інвестиційної діяльності в Україні на 2002-2010 роки де передбачив комплексні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, зокрема:

  1. дальшої дерегуляції підприємницької діяльності та лібералізації ділової активності в цій сфері.

  2. завершення формування стабільної та передбачу вальної нормативно-правової бази, яка б ґрунтувалась за принципом рівності всіх інвесторів;

  3. забезпечення прозорості процедури прийняття рішень центральними та місцевими органами виконавчої влади;

  4. удосконалення механізмів управління корпоративними правами в тому числі тими, що належать державі, забезпечення збільшення дивідендів, які нараховуються на акції, що належать державі у майні господарських товариств;

  5. усунення структурних деформацій в економіці України;

  6. підвищення ефективності процедур банкрутства;

  7. забезпечення подальшого реформування системи податкової системи, в тому числі зниженням податкового навантаження;

  8. підвищення ін вест привабливості;

  9. дальшого здійснення адміністративної реформи з метою вдосконалення та підвищення ефективності держ управління;

  10. розширення й модернізації транспортної інфраструктури України;

  11. розвитку конкурентного середовища й збільшення надходжень інвестицій у галузі зв’язку, удосконалення тарифного регулювання.

  12. дальшого зміцнення банківської системи України, зростання рівня концентрації банківського капіталу;

  13. стимулювання залучення інвестицій у наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність;

2 Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону
Формування об’єктивних передумов стійкого підйому економіки України та її регіонів неможливе без реального інвестування, основлення основного капіталу, реструктуризації всієї фінансово-інвестиційної сфери і створення сприятливого фінансово-інвестиційного клімату як важливої конкурентної переваги подальшого економічного розвитку регіону.

Інвестиційний клімат регіону будемо розглядати як комплексну характеристику, що складається з трьох ключових підсистем:

 1. Інвестиційного потенціалу, який враховує основні макроекономічні характеристики, насиченість території чинниками виробництва (природними ресурсами, робочою силою, основними фондами, інфраструктурою), споживчий попит населення;

 2. Інвестиційного ризику – сукупності змінних чинників ризику інвестування;

 3. Законодавчих умов – правової системи, що забезпечує стабільність діяльності інвестора.

Для оцінки інвестиційного клімату регіону пропонується система критеріїв, наведена у таблиці 1.1.


У таблицю, ієрархічно важливості впливу включно ті складові, відсутність або недостатність розвитку яких, як показав аналіз інвестиційного клімату в регіонах негативно впливають на інвестиційний клімат в цілому, а отже, як найважливіші, вимагають певних невідкладних заходів щодо зростання їх сприятливості. При цьому важливо усвідомлювати, що у нинішніх умовах інвестор у процесі прийняття рушення щодо інвестування робить вибір не між регіонами, а між регіоном, який він добре знає, і процедурою розміщення коштів у ліквідні цінні папери на фінансовому ринку.

Таблиця 1.1

Критерії оцінки інвестиційного кліматуСкладові сприятливого інвестиційного клімату

Показники, відображають стан складової інвестиційного клімату

1. Податкова система є прийнятною і стабільною.

Збалансований бюджет; висока частка інвестицій в бюджет; знижені порівняно з середніми податкові ставки місцевих податків.

2. Виробничі витрати, що перебувають під впливом органів влади, низькі.

Рівень цін на енергію, паливо, послуги інфраструктури, порівняно з сусідніми регіонами.
3. Господарське законодавство і регулювання не обмежують розвиток виробництва

Реєстраційні процедури та отримання дозволів здійснюється органами влади чітко і швидко; екологічні заборони не надмірні.

4. Системи інфраструктури працюють швидко і надійно.
Витрати на інфраструктуру в розрахунку на душу населення; процент підприємств і сімей, що використовують сучасні системи зв’язку; обсяг перевезень вантажів і пасажирів; зменшення частки інфраструктурних споруд, що перебувають у поганому стані.

5.Рівень освіти високий

Процент випускників вищої школи; процент дорослого населення з вищою та середньою освітою; витрати на студента порівняно із середніми по країні; число випускників шкіл, які отримали медалі.

Працівники мають необхідну кваліфікацію

Число робочих місць, для яких було проведено навчання; рівень заробітку до і після навчання; тривалість зайнятості після навчання.

Існують можливості отримати консультації з методів управління

Процент підприємств, яким була надана допомога і які випровадили передові методи управління.

6. Університети та дослідницькі організації забезпечують приплив свіжих ідей для розробки нових продуктів і послуг.

Рівень витрат на дослідження і розробки; кількість підприємств, що уклали угоди з дослідними структурами на передачу технологій; кількість виданих мешканцям регіону патентів на винаходи; кількість новостворених підприємств на тисячу населення; сума кредитів виданих банками і приватними венчурними фондами у розрахунку на одного зайнятого.

7. Існую доступ до інвестиційного капіталу та кредитних ресурсів

Сума громадських коштів, що використовуються для стимулювання приватних вкладень та інвестицій; частка бюджетних вкладень стосовно приватних інвестицій.

8. Здійснюється сприяння зовнішньоекономічній діяльності

Обсяг експорту та його зростання; частка експорту у валовому продукті; кількість міжнародних авіарейсів місцевого аеропорту.

9. Органи влади доступні для контракту з підприємцями

Кількість зустрічей з представниками бізнесу.


Тому в умовах високих ризиків, за залучені капітали регіони фактично змагатимуться не стільки між собою за абсолютними показниками рентабельності капіталовкладень, скільки повинні будуть підтримувати норму прибутку в регіоні не нижче, ніж норма прибутку на фінансовому ринку, і гарантувати прийнятний для даного інвестора рівень ризиків.

Ефективність взаємодії регіону та інвестора, тобто сприятливість інвестиційного регіону можна підвищити, запровадити як у межах регіону, так і в країні в цілому такий фактор, як інвестиційне партнерство головних учасників інвестиційного процесу: держави, реального сектора та фінансового сектора економіки.

Характер інвестиційного клімату нерозривно пов’язаний з інвестиційною привабливістю регіону. При цьому інвестиційну привабливість розуміємо як сполучення оптимальних умов інвестування, тобто поєднання різноманітних об’єктивних ознак, засобів, можливостей, які в сукупності обумовлюють потенційний платоспроможній попит на інвестиції в даний регіон. Вона формується з двох компонентів: рівня інвестиційного потенціалу та рівня некомерційних інвестиційних ризиків, який обумовлюється зовнішньою стосовно інвестора макроекономічною та регіональною ситуацією. Фактори, що становлять інвестиційну привабливість регіону, можна представити як це наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Фактори, що становлять інвестиційну привабливість регіону
Тип фактора

Тип інвестора

КРЕДИТОРИ

^ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТОРИ

СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТОРИ

Суб’єктивні

Імідж регіону

Диференціюючі

Платоспроможність

Конкурентоспроможність

Наявність спеціальних факторів і ресурсів

Порогові

Інвестиційний клімат (базові умови здійснення інвестиційної діяльності)


Виділення трьох типів інвесторів зумовлено відмінністю стратегічних цілей інвестування , яких вони прагнуть досягнути.

Інвестиційний клімат і привабливість регіону значною мірою визначаються і забезпечуються сформованою регіональною адміністрацією інвестиційною політикою, яка повинна містити комплекс заходів підтримки інвестиційної діяльності та структурних перетворень у виробничій і соціальній сферах, забезпечувати зростання обсягів промислового виробництва; причому при розробці інвестиційної політики регіону необхідно створювати і реалізовувати індивідуальні програми стосовно стратегічних, прямих фінансових і портфельних інвесторів.

Тому першочерговими повинні бути напрями регіональної інвестиційної політики, що сприятимуть активізації і більш ефективному використанню наведених у таблиці 1.2 факторів привабливості, а саме:

 1. Заходи з покращення інвестиційного клімату;

 2. Зростання платоспроможності регіону;

 3. Зростання конкурентоспроможності регіону і сприяння розвиткові бізнесу;

 4. Стимулювання стратегічних інвесторів щодо розміщення основного бізнесу на території регіону;

 5. Створення привабливішого іміджу регіону;

Не менш важливо спираючись окреслену інвестиційну політику, розробити адекватну пріоритетам окремого регіону інвестиційну стратегію розвитку області.

Для цього необхідно проаналізувати існуючі в регіоні підприємства за типом, стадією розвитку, ступенем стратегічної важливості для регіону і створити на цій підставі класифікатор підприємств, який в подальшому доцільно пропонувати потенційному інвестору.

Базовим вектором розвитку мають слугувати Указ Президента України “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні” та Програма “Інвестиційний імідж України”, схвалена розпорядженням КМУ від 17.08.2002 р. № 477-р.

Підвищення платоспроможності регіону – потребує здійснення таких заходів: по-перше, персональної роботи з одержувачами позик за рахунок бюджету області, в тому числі: інвентаризації підприємств-одержувачів позик за рахунок бюджет області на предмет виявлення заборгованості і дотримання графіка платежів й наступної персональної роботи з найбільшими боржниками, включаючи програми реструктуризації заборгованості, а за необхідності – реструктуризації всього підприємства; по-друге, підвищення ефективності бюджетної політики.

Підвищення конкурентоспроможності регіону передбачає аналіз конкурентних переваг суб’єктів господарювання регіону і визначення напрямів їх активізації.

Для активізації цього напрямку потрібні “не фінансові заходи державної підтримки” інвестиційної діяльності, в т.ч.: конкурсне розміщення обласного замовлення, підтримка піклувань і звернень у державні органи влади про застосування стосовно суб’єктів інвестиційної діяльності режиму найбільшого сприяння, поширення позитивної інформації про суб’єкт інвестиційної діяльності, допомога у створенні інфраструктури тощо.

Доцільність стимулювання інвесторів розміщувати основний бізнес на території регіону вимагає: провести опитування стратегічних інвесторів, які здійснюють чи планують здійснювати діяльність на території регіону, на предмет їх готовності розмістити на території регіону основне виробництво.

Конкретну реалізацію останнього з напрямів інвестиційної політики – покращення іміджу регіону – потрібно здійснювати, спираючись на основні положення Програми “Інвестиційний імідж України”. В умовах регіону можливо рекомендувати такі заходи:

 1. на базі розробленої стратегії розвитку і виявлених ключових факторів успіху поставити амбітну мету (завдання), досягнення якої дозволить поєднати зусилля передових менеджерів, чиновників та науковців регіону;

 2. створити при обласній державній адміністрації Раду з інвестицій, яка повинна стати реальним комунікаційним каналом між інвесторами та органами регіональної влади;

 3. роз’яснювати через ЗМІ позицію органів регіональної влади за підсумками публікування рейтингів інвестиційної привабливості різних областей. Ретельний аналіз цих результатів дозволить виділити ключові фактори, котрі не дозволили певному регіону зайняти вищі позиції в рейтингу, і отже, в подальшому враховувати дані фактори при коректуванні інвестиційної політики;

 4. Активно лобіювати інтереси області на державному рівні та активізувати участь регіону у реалізації державних цільових програм.

Запровадження таких напрямів інвестиційної політики і адекватна їй координація інвестиційної діяльності з метою подальшого покращення інвестиційного клімату вимагають створення в регіоні спеціально орієнтованої інформаційної системи, що повинна забезпечити спостереження, аналіз і прогноз інвестиційних процесів на території регіону.

ВИСНОВОК
Отже, метою даної роботи був розгляд сутності інвестиційного клімату та визначення чинників які формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні.

Були досягнуті такі цілі і задачі даної роботи:

 • ознайомилися з таким поняттям як “інвестиційний клімат”;

 • розглянуті чинники, що формують інвестиційний клімат в Україні;

 • виділені комплексні заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні;

 • розглянуто Указ президента “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”.

Сьогодні в Україні формування сприятливого інвестиційного клімату здійснюється з метою створення позитивного інвестиційного іміджу України за кордоном відповідно до Указу президента “Про заходи щодо поліпшення ін вест клімату в Україні”.

Отже, формуванню нормального інвестиційного клімату сприяє:

  1. Раціональна економічна політика;

  2. Державна підтримка інвестиційної діяльності (включно введення податкових льгот);

  3. здійснення прозорої процедури здійснення інвестиційної діяльності;

  4. створення механізму роботи з інвестиційними проектами;

  5. створення всіх умов для заохочення фінансів і забезпечення стійкого розвитку країни.


ЛІТЕРАТУРА 1. Асаул А. – Формирование инвестиционного климата в Украине // Экономика Украины – 2002. - №4 – с. 83-87.

 2. М.В. Шарко.Перспективне направления развития инвестиционной деятельности в Украине // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. - №3. – с. 3 – 9.

 3. Гомольська В.В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату // Регіональна економіка. – 2003. - №3. – с. 62-71.Схожі:

Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconРеферат з дисципліни «Туризм» на тему: Стан, проблеми та перспективи...
Огляд літературних джерел щодо проблем та перспектив розвитку туризму в Україні
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconВступ
Водночас створюється І найсприятливіший інвестиційний клімат, метою якого є широке залучення як внутрішніх, так І іноземних інвесторів...
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconДо єдиного Дня інформування населення області за темою
За словами Президента, необхідно використовувати сприятливий економічний клімат для того аби підняти рівень життя, насамперед, соціально...
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconЯк учені дізнаються про клімат давно минулих епох?
Вчені доводять, що нинішній клімат Землі зовсім не схожий на клімат планети у минулому. Колись клімат був наба­гато тепліший, ніж...
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconРеферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки,...
Об'єкт дослідження: інвестиційний проект, здійснюваний в умовах ват «Ясинівський коксохімічний завод»
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconРеферат на тему: Технології
Кінчики волосся знову формують у джгутоподібні форми й фіксують спеціальними зажимами, бажано золотистого кольору. Зачіску можна...
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconРеферат на тему: «Погода, клімат та здоров'я населення»
Медицина не відноситься до точних наук, проте оцінити ступінь залежності стану нашого організму в умовах зміни атмосферних І гелиогеофізичних...
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconРеферат на тему
Так, за певними оцінками тільки 10 % товарів, що з’являються на ринку, можуть бути віднесені до так званих світових новинок. Саме...
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconМ'який, вологий клімат Карпат сприятливий для розвитку лучної рослинності....
Площі первинних природних луків надзвичайно розширені внаслідок господарської діяльності людини. Великі масиви гірських луків це...
Реферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні» iconРеферат На тему: Організа­ційна структура соціології в Україні
Організаційну структуру соціології в Україні репрезентовано різними соціологічними установами, які здійснюють теоретичні та прикладні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка