Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія
Скачати 293.33 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія
Сторінка1/3
Дата конвертації19.03.2013
Розмір293.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
  1   2   3
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів
ГЕОГРАФІЯ

10-11 класи

Академічний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ. Навчальна програма з соціально-економічної географії світу розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, зокрема, тих з них, які стосуються профільного навчання у старшій школі. В умовах глобалізації світового господарства для майбутніх фахівців в галузі економіки, філософії, історії, політології та низки інших спеціальностей соціально-гуманітарного напрямку конче необхідним є вивчення загальних особливостей політичної карти, населення світу та світового господарства в історичному контексті і на сучасному етапі, ознайомлення з різними підходами щодо регіоналізації світу, своєрідністю і специфікою організації національних господарств як найбільш розвинутих держав світу, так і країн, що розвиваються, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного середовища.

Загальноосвітня цінність шкільного курсу соціально-економічної географії у класах академічного рівня полягає у формуванні світоглядного розуміння тих соціо-економіко-географічних процесів, що відбуваються в сучасному світі, у розвитку оціночних умінь щодо соціально-економічних, суспільно-політичних і екологічних подій у державах, регіонах і світі в цілому. Даний курс є не тільки джерелом нових відомостей про світове господарство, а й основою для формування професійно орієнтованих знань і вмінь, розвитку гуманістичного світогляду старшокласників, виховання дбайливих господарів, терпимості і людяності до будь-яких націй і народів, етносів і релігій, до прогресивних цивілізаційних процесів.

Основною метою курсу “Соціально-економічна географія світу” є формування в учнів, що навчаються в класах академічного рівня, системи географічних знань, вмінь і оціночних суджень щодо соціально-економічного розвитку світу й України в ньому. Мета реалізується через розв`язання наступних основних завдань:

- розкриття суті політичної карти світу, особливостей її формування і розвитку на сучасному етапі;

 • розкриття ролі населення у суспільстві, суті тих демографічних і соціальних процесів, що відбуваються в регіонах і країнах світу;

 • формування системи знань про світове господарство, його структуру, історичні етапи та тенденції розвитку, фактори, що впливають на сучасний розвиток, географію основних галузей;

 • обґрунтування доцільності науково підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності як в світовому, так і в регіональному аспектах;

 • розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем регіонів і країн світу;

 • подальший розвиток у старшокласників геопросторового мислення та вміння аналітичного оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів і країн світу;

 • набуття навичок логічного мислення,

 • розвиток творчих вмінь старшокласників викладати свої думки, що співвідносяться з реальними географічними об’єктами і процесами;

 • формування картографічної грамотності й культури;

 • вироблення в учнів умінь практично застосувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і застосовувати її в нестандартних ситуаціях;

 • розвиток здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт;

 • заохочення до самореалізації своїх здібностей, професійних інтересів та життєвих планів засобами географії.

^ Структура і зміст навчальної програми. Навчальна програма передбачає вивчення соціально-економічної географії світу протягом двох років і є наскрізною для 10-11 класів. У 10-му класі обсяг навчальних годин становить 52 годин, 1,5 години на тиждень (резерв 2 години), в 11-му класі відповідно – 35 годин, 1 година на тиждень (резерв 3 години). Структура і зміст програми базуються на принципах наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації освіти, диференціації навчального матеріалу в залежності від здібностей старшокласників та їхніх потреб, практичної спрямованості.

В програмі знайшли відображення наскрізні для шкільної географії змістові лінії, зазначені в Державному стандарті. Оскільки в курсі “Соціально-економічна географія світу” поєднується загальна соціально-економічна географія з регіональною та географічним країнознавством, то ця особливість була врахована при структуруванні його змісту. Програма складається зі вступу та пяти розділів, які поділені на окремі змістові частини - теми. Розділ І “Загальна економіко-географічна характеристика світу” та розділ ІІ “Регіони та країни світу” пропонується вивчати в 10 класі. Їх зміст відповідає стандартному (базовому) рівню географії. Теми першого розділу мають сформувати у старшокласників цілісне уявлення про світове господарство і географічні аспекти його розвитку, показати глибокий взаємозв'язок природи, населення, господарства Землі, навчити просторово мислити, сприяє вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів, що є надзвичайно важливим сьогодні, коли світ змінюється з небаченою швидкістю. Теми другого розділу спрямовані на розкриття різних моделей економічного розвитку регіонів і країн світу, на розгляд зовнішньоекономічних зв’язків між країнами. Впродовж вивчення двох розділів у 10-му класі пропонується виконати 4 практичні роботи та три творчі роботи (есе).

В 11-му класі академічного рівня пропонується вивчати розділи “Глобалізація і регіоналізація світу”, “Україна і світ” “Сучасне світове господарство”, які є логічним продовженням курсу “Соціально-економічна географія світу” 10-го класу. Враховуючи специфіку академічного рівня навчання, пропонується на більш високому теоретичному рівні розглянути особливості глобалізації і регіоналізації світової економіки, розкрити місце України в світі через детальний розгляд і аналіз зв’язків нашої держави з країнами макрорегіонів світу, обгрунтування необхідності її інтеграції в світовий економічний простір. Заключний п’ятий розділ є узагальнюючим щодо дворічного вивчення географічного курсу в классах академічного рівня. Він стисло підсумовує найголовніші риси сучасного світового господарства, виокремлюючі найсуттєвіші з них. Протягом вивчення курсу “Соціально-економічна географія світу” в 11 класу пропонується виконати 3 практичні роботи та написати 4 есе.

^ Особливості організації профільного навчання. Навчальна програма “Соціально-економічна географія світу” рекомендується для вивчення старшокласниками соціально-гуманітарного напрямку навчання академічного рівня. Запропоновані розділи і теми з однаковою детальністю необхідно вивчати у класах будь-якого профілю. Однак, на розсуд учителя, в класах історичного і філософського профілю варто більше уваги приділити історичним аспектам формування і розвитку політичної карти світу, світового господарства, регіонів і країн світу, сучасним суспільно-політичним подіям, їх аналізу і оцінці впливу на хід розвитку господарства. Необхідно також звернути увагу старшокласників на професійно-орієнтовані вміння і компетенції істориків, політологів, філософів, на окремі елементи знань, відображених у дисциплінах, що викладаються у вищих навчальних закладах зазначених профілів, зокрема таких як всесвітня історія, політичні системи світу, міжнародне право, теорія міжнародних економічних відносин, прикладна політологія, міжнародні організації та ін.

В класах економічного профілю учителю необхідно більше уваги приділити вивченню економічних факторів формування світового господарства, визначенню місця і ролі національної економіки в системі світогосподарських зв’язків. При цьому необхідно спрямовувати навчальну діяльність старшокласників на розкриття макроекономічних зв’язків, формулювання висновків, власних суджень щодо сучасних викликів та перспектив розвитку країн і регіонів. Бажано практикувати також розв’язання економічних задач з географічним змістом. Слід наголосити, що в структурі даного курсу та його змісті знайшли відбиток окремі елементи знань з економічної теорії, макроекономіки, регіональної економіки, економіки зарубіжних країн, історії економічних вчень, міжнародній економіці та ін., що викладаються у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-професійними програмами.

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів з курсу “Соціально-економічна географія світу” здійснюється на основі урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований підхід щодо його організації. Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам'яті, скільки вміння його аналізувати, пояснювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати на практиці і в життєвих ситуаціях, вміння самостійно здобувати знання. При цьому важливо використовувати під час вивчення курсу мотиваційний потенціал для учнів: авансування успіху, спонукання до самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Крім того, доцільно інтенсифікувати той навчальний матеріал, який має особистісне значення для учнів.

Пропонуємо для оцінювання навчальних досягнень старшокласників з даного курсу скористатися таблицею:

^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів


І. Початковий

1

Учень розрізняє окремі регіони і країни світу, галузі господарства та за допомогою вчителя знаходить їх на карті

2

Учень відтворює окремі факти про соціально-економічний розвиток господарства регіонів і країн, показує окремі з них на карті за допомогою вчителя

3

Учень дає нечіткі характеристики населення і господарства деяких країн і регіонів, розрізняє самостійно окремі економіко-географічні поняття, показує країни на карті за допомогою вчителя

ІІ Середній

4

Учень частково відтворює текст підручника, записи у зошиті, дає неточне визначення понять, називає нечітко відповідно до теми конкретного уроку галузі господарства, особливості населення, ресурсної бази тощо, намагається під час відповіді користуватися картою. Практичну роботу виконує за зразком.

5

Учень характеризує за типовим планом світове господарство чи економіку окремих країн і регіонів без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, намагається формулювати висновки без підтвердження їх прикладами та статистичними даними; показує на карті деякі країни і регіони світу.

6

Учень відтворює значну частину навчального матеріалу, ілюструє окремими прикладами особливості населенні і розвитку господарства регіонів і країн світу, намагається пояснювати зміст понять та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки за допомогою вчителя. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою і картою.

ІІІ. Достатній

7

Учень має достатні знання про соціально-економічний розвиток країн і регіонів світу, вміє аналізувати статистичну і картографічну інформацію, пояснює окремі соціально-економічні процеси. Володіє достатнім вмінням використовувати карту, знає розташування окремих країн, передбачених програмою. Називає окремі сучасні проблеми світового господарства, регіонів і країн.

8

Учень засвоїв зміст основних соціально-економічних понять, категорій про господарську діяльність населення; застосовує набуті знання під час виконання практичних робіт; вміє аналізувати статистичні дані, виявляє їх динаміку; наводить приклади наслідків взаємодії суспільства і природи у процеси господарської діяльності, сучасних викликів і перспектив розвитку світового господарства, знає обов’язкову географічної номенклатуру.

9

Учень на достатньому рівні володіє змістом курсу, застосовує його для виконання практичних робіт, має чіткі уявлення про регіональну організацію світового господарства, рівні соціально-економічного розвитку країн, тенденції, виклики і перспективи, що відбуваються у соціально-економічному житті регіонів і країн; майже безпомилково працює з картою.

ІУ. Високий

10

Учень знає навчальний матеріал, свідомо аналізує процеси, що відбуваються в світовому господарстві, характеризує галузеву і територіальну його структуру; здійснює оцінку соціальних і економічних процесів і явищ; дає розгорнуту відповідь, пояснює прикладне і професійне значення географічних знань; добре володіє картою.

11

Учень має глибокі знання про політичну карту, особливості та сучасні тенденції розвитку світового господарства, регіонів і країн, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження, вміє працювати з джерелами географічних знань, рекомендованими вчителем, на високому рівні аналізує та використовує картографічні і статистичні матеріали; за бажанням виконує роботи творчого характеру.

12

Учень володіє ґрунтовними знаннями з соціально-економічної географії світу, висловлює та аргументує власне ставлення до соціально-економічних процесів і подій, самостійно аналізує суспільно-політичні явища, робить відповідні висновки, здатний розв’язувати проблемні завдання, виконувати роботи творчого характеру і обговорювати їх, вести дискусію, вільно володіє картографічним і статистичним матеріалом.
  1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка....
Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів географія iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка