Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова
Скачати 176.23 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова
Дата конвертації21.03.2013
Розмір176.23 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Химия > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 – 2012 навчальному році
Олена Бобкова,

методист навчально-методичного

кабінету природничих дисциплін

Рік 2011 є знаковим для всіх, хто причетний до хімічної освіти. Визнаючи провідну роль хімії у розв’язанні таких проблем, як гло­бальна зміна клімату, забезпечення надійних джерел чистої води, продовольства й енергії, підтримки здорового стану довкілля в інте­ресах людства; усвідомлюючи, що саме завдяки розвитку фундамен­тальних та прикладних напрямків хімічної науки виробляються лікарські препарати, паливо, метали і більшість промислових товарів, Генеральна Асамблея Організації Об’єдна­них Націй та ЮНЕСКО проголосили 2011 рік Міжнародним роком Хімії.

Тому основна мета діяльності вчителів хімії у цьому навчальному році – підняття престижу хімічної науки та популяризація хімічних знань на основі модернізації шкільної хімічної освіти. Реалізація цієї мети можлива лише за умови застосування інноваційних методів і технологій у процесі вивчення хімії, екологізації хімічних знань, забезпечення інтегративного підходу до формування системи природничих знань та основ хімічної безпеки.

^ Програмне забезпечення навчального процесу з хімії

у 2011/2012 навчальному році

Клас

Програма

^ 7-9 класи загально­освіт­ніх навчальних закладів

Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Ірпінь: Перун, 2005.

^ 10-11 класи усіх профілів та з поглибленим вивче­нням предмета

Хімія.10-11 класи. Програми для про­фільного навчання учнів загальноос­віт­ніх навчальних закладів: рівень стан­дар­ту / Автори Л. Величко, О.Ярошен­ко /; академічний рівень / Автори Л.Величко, Г.Лашевська, Н.Титаренко /; про­філь­ний рівень / Автори Н.Бурин­ська, Л.Ве­личко, В.Депутат, Г.Лашев­ська, Г.Су­дарєва, Н.Титаренко, Н.Чай­ченко / та поглиблене вивчення / Автори Н.Бу­рин­ська, Л. Величко, М.Гладюк, Н.Ро­мА­но­ва /Програми для про­фільного нав­чання учнів загально­освітніх закла­дів. Хімія. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

^ 8-9 класи з поглибленим вивченням предмета

Програми для загальноосвітніх нав­чальних заклaдів із поглибленим вив­ченням предметів. Хімія. 8-9 класи /Автори Н. Буринська, Л. Величко та ін. Збірник навчальних програм для за­гальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів при­родничо-математичного та технологіч­ного циклу. – К.: Вікторія, 2009.

^ Вечірні (змінні) загально­ос­вітні навчальні заклади

Хімія. 9-12 класи. Програми з при­родничо-математичних дисциплін для вечірніх (змінних) загальноосвітніх нав­чальних закладів – К.: Педагогічна Преса, 2006.

^ 5-12 класи (допро­філь­на підготовка, профільне навчання)

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А.Дубовик, С.С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.

^ 8-11 класи ( профільне навчання)

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 8-11 класи / Упор.: Г.Дубковецька, Ю.Каліночкіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 100 с.


Крім того, предметною комісією Науково-методичної ради Міністерства з питань освіти схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах ще ряд навчальних програм курсів за вибором та факультативів, що не увійшли до складу зазначених збірників, а саме:

Прибора Н.А. Основи експериментальної хімії;

Шапошнікова І.М., Прибора Н.А. Хімія для детективів;

Шапошнікова І.М. Хімія в криміналістиці;

Забава Л.К., Габріелян А.А. Вода та сучасні методи її очищення;

Карагаєва М.В. Хімія і здоров’я. 9 клас;

Коростіль Л.А. Абетка самоосвіти школяра з хімії. 7 клас.
^ Навчально-методичне забезпечення вивчення хімії в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" отримали підручники:

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) /Автори Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. – К.: Довкілля;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) / Автори Лашевська Г.А., Лашевська А.А. – К.: Генеза;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) /Автор Якунін Я.Ю. – СИЦИЯ;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту) / Автор Ярошенко О.Г. – К.: Грамота;

Хімія. 11 клас (академічний рівень) / Автори Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія;

Хімія. 11 клас (академічний рівень) / Автор Величко Л.П. – К.: Освіта;

Хімія 11 клас (профільний рівень) / Автор Величко Л.П. – К.: Перун.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівень навчальних досягнень учнів оцінюватиметься відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді таспорту України від 13.04.2011 р. № 329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" та Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 № 496.

Звертаємо Вашу увагу на те, що при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка виставляється в колонці з написом "Тематична" без зазначення дати. Наводимо орієнтовну мінімальну кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік:

35 годин – 4 тематичні;

70 годин – 6 тематичних;

140 годин – 8 тематичних.

Важливою складовою навчання хімії є формування в учнів практичних та дослідницьких умінь та навичок під час проведення практичних робіт та лабораторних дослідів. Оцінювання практичних робіт – обов’язкове, лабораторні досліди оцінюються вибірково. Не дозволяється практичні роботи та лабораторні досліди підміняти демонстраційним учительським експериментом. За умови від­сутності потрібних хімічних реактивів можна замінити їх засобами ужиткової хімії або фармацевтичними препаратами, змінивши технологію проведення досліду. Деякі досліди можна замінити доступнішими в умовах конкретної школи.

Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Контрольні роботи оформляються або в зошиті для контрольних і практичних робіт, або на окремих аркушах, які зберігаються в кабінеті протягом року. Пропущені практичні та контрольні роботи учнями не відпрацьовуються.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оціню­ванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять.

Облік спецкурсів, курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу; при поглибленому вивченні предметів зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

Облік факультативних, групових та індивідуальних занять фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

^ Орієнтовний перелік основних документів кабінету хімії (завідуючому кабінетом (лабораторією) хімії)

(За збірником "Безпека на уроках хімії" / Автори Дубовик О.,

Дуброва Н., Сергуніна Р. / К.: ЛВК, 2009. – 43с.)

 1. Нормативні документи навчально-виховного процесу та навчально-методичної бази кабінету

  1. Державний стандарт базової освіти.

  2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

  3. Навчальні програми.

  4. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчаль­них закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601).

  5. Базовий перелік засобів навчання і загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2005 № 79).

 1. Рекомендовані форми документації кабінету

  1. Паспорт кабінету.

  2. Систематизація наочності за темами.

  3. Каталоги наочності кабінету.

  4. Анкети творчості вчителя.

  5. Анкета обдарованого учня.

  6. План роботи кабінету хімії.

  7. План роботи методичного об'єднання вчителів природничих дисциплін.

 1. Нормативні документи з охорони праці в кабінеті хімії

  1. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх нав­чальних закладів (затверджено наказом Держнаглядохорон­праці від 01.12.1998 № 222).

  2. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (зат­верджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за №806/12680).

 1. Документація з охорони праці

  1. Інструкції з безпеки життєдіяльності:

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі з кислотами.

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі з лугами.

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі з нагрівальними приладами,

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі з скляними прила­дами.

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі з лугами.

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі з нагрівальними приладами,

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності при роботі з скляними при­ладами.

 • Інструкція з протипожежної безпеки при роботі в кабінеті (лабо­раторії) з хімії.

 • Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій з хімії.

  1. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.Згідно вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України" протягом навчального року вчителем хімії проводяться такі інструктажі:


^ Назва інструктажу

Час проведення

Запис про проведення

Первинний інструк­таж з безпеки життє­діяльності в кабінеті хімії

Перший урок нав­чального року

В журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності (жур­нал зберігається в кабі­неті хімії)

Інструктаж з безпеки життєдіяльності

Перед початком кож­ної лабораторної та практичної роботи

У класному журналі на сторінці предмета в графі "Зміст уроку".

Форма запису: "Інструктаж з БЖД"

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності

У разі пору­шення уч­нями вимог норма­тив­но-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності

Цільовий інструктаж з безпеки життє­діяль­ності

У разі організації позанавчальних за­ходів (олімпіади, екскурсії)

У журналі реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності


Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчання хімії в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів опубліковані у збірнику "Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009-2010 навчальному році" / За заг.ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – Ч.І – С.220-226.

Відповідно до Концепції профільного навчання (наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі"), як і в минулому навчальному році, профільне навчання у 10-11 класах здій­ню­ватиметься за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-математичний, технологічний, спортивний. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів змісту освіти: рівні стандарту, академічному рівні, профільному рівні.

Якщо у навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

Вивчення хімії у старшій школі передбачається на одному із трьох рівнів змісту освіти залежно від профілю навчання:

^ Рівень змісту освіти залежно від профілів навчання

Напрям навчання

Профіль навчання

Рівень змісту освіти
Універсальний

Академічний рівень

Природничо-математичний

Фізико-математичний

Рівень стандарту

Математичний

Фізичний

Академічний рівень

Екологічний

Біолого-хімічний

Профільний рівень

Біолого-фізичний (медичний)


Академічний рівень

Географічний

Біотехнологічний

Хіміко-технологічний


Профільний рівень

Агрохімічний

Фізико-хімічний


Суспільно-гуманітарний

Історичний


Рівень стандарту

Правовий

Філософський

Економічний

Філологічний

Української філології

Рівень стандарту

Іноземної філології

Історико-філологічний


Технологічний

Технологічний


Рівень стандарту


Інформаційно-технологічний

Художньо-естетичний

Художньо-естетичний

Рівень стандарту


Спортивний

Спортивний

Рівень стандарту^ Розподіл годин на вивчення хімії за різними рівнями змісту освіти^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

^ Профільний рівень

10

11

10

11

10

11

Хімія

1

1

1

2

4

6


За рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 10-11 класах технологічного (легка промисловість, харчові технології тощо), математичного та, особливо, фізико-математичного профілів, у разі наявності годин варіативної частини, пропонується вивчати хімію на академічному рівні, що має бути відображено у поясню­вальній записці до робочого навчального плану. Рекомен­довано також для вивчення хімії на академічному рівні за рахунок варіативної складової виділити не одну, а 2 години.

Київський обласний інститут після­дипломної освіти педа­гогічних кадрів рекомендують збільшувати кількість годин на вив­чення хімії за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів, індиві­дуальних занять.

Це дозволить запобігти порушень наказів Міністерства освіти і науки України від 24.12.2007 № 1166, від 01.09.2009 № 806 "Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах" та наказів Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 12.02.2008 № 44 "Про вико­ристання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх нав­чаль­них закладах", від 15.04.2011 № 134 "Про затвердження Поло­ження про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області"; дасть можливість уникнути значного перевантаження шко­лярів і не виходити за межі гранично допустимого навантаження на учня.

Крім того, такий розподіл годин гарантує реалізацію Концепції профільного навчання (наказ МОН України від 11.09.2009 р. № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі"), за якою кожен учень протягом навчання у старшій школі повинен обрати 3-4 курси за вибором.

Так, наприклад, за наявності годин варіативної складової, з метою забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту хімії на академічному рівні, пропонуємо ввести курс за вибором або факуль­татив "Розв’язування розрахункових задач" (Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А. Дубовик, С.С.Фіцайло. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 272 с.), що дасть можливість учителю реалізувати завдання програми академічного рівня та якісно підготувати учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

^ Особливості навчальних програм з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Реалізація чинних програм у 11 класі старшої профільної школи потребує від вчителя уміння розв’язувати проблему розвитку особистості учня з урахуванням особливостей стилю його мислення та рівнів сформованості освітніх компетенцій.

^ Рівень стандарту. Зміст програми складається з розділу "Органічна хімія". Курс хімії 11 класу розроблений з урахуванням відомостей про органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. Тому, на наш погляд, доцільно відвести за рахунок резервних годин 1-2 години на повторення властивостей вуглеводнів та оксигеновмісних органічних речовин, що вивчалися в 9 класі.

Матеріал курсу має чітко виражене екологічне та практичне спрямування.

Передбачено як засвоєння основних понять, законів, теорій, так і осмислене використання знань про хімічні речовини у повсякденному житті, подолання хемофобії.

Організації навчання сприятиме використання активних та інтер­ак­тивних методів, застосування сучасних інформаційних технологій навчання. Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує така форма роботи як виконання індивідуальних або групових творчих проектів дослідницького характеру.

Кількість годин, відведених на вивчення хімії, становить 1 год на тиждень.

^ Академічний рівень. Програмою передбачено вивчення основних класів органічних сполук та ролі хімії в житті суспільства. Програма побудована за лінійно-концентричним типом і її зміст ґрунтується на поглибленні знань, набутих учнями в основній школі.

У програмі посилено увагу до висвітлення методів наукового пізнання в хімії, екологічних питань, зв’язку хімії з охороною здоров’я.

Організації навчання хімії сприятиме використання лекційно-семінарської системи, проблемного навчання, дидактичних ігор, сучасних інформаційних технологій навчання.

Резервні години програми передбачено використати з метою проведення тематичного оцінювання, розв’язування задач, повторення та коригування знань учнів.

Кількість годин, відведених на вивчення хімії, становить 2 год. на тиждень.

У процесі вивчення хімії можна додатково використовувати варіативну складову навчального плану, що передбачає введення курсів за вибором та факультативів з метою інтеграції природничих знань та реалізації міжпредметних зв’язків.

^ Профільний рівень. Як профільний навчальний предмет хімія в 11 класі включає два курси: органічну та загальну хімію. Зміст названих курсів ґрунтується на знаннях, здобутих учнями в основній школі. Профілізація забезпечується як поглибленим вивченням хімії, так і запровадженням курсів за вибором.

Програма з органічної хімії передбачає вивчення питань електронної і просторової будови органічних речовин. Зважаючи на специфіку профілю, значну увагу приділено біологічно активним речовинам, взаємозв’язку їх будови, рівнів структурної організації з біологічними функціями. Практична частина курсу містить практикум з елементами функціонального аналізу органічних речовин та розв’язування експериментальних задач.

Зміст заключного розділу хімії присвячено систематизації знань про органічні і неорганічні речовини на спільній теоретичній основі та ролі хімії в житті суспільства.

Чітко виражена практична спрямованість програми. Велика роль відводиться хімічному експерименту, як методу наукового пізнання властивостей речовин, що має неабияке значення при підготовці учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з предмета.

Профільне навчання хімії передбачає не лише поглиблене засвоєння учнями хімічних понять, законів та теорій, а й широке використання знань із споріднених предметів та дослідницьку діяльність учнів.

Неабиякого значення набувають самовдосконалення і самоосвіта учнів. Цьому сприятиме збільшення у навчанні частки самостійної роботи учнів: виконання індивідуальних або колективних проектів, підготовка рефератів, робота з різними джерелами інформації.

З метою реалізації основних завдань програми вчителю слід використовувати особистісно орієнтовані технології, елементи модульно-рейтингової системи, інформаційних та інтерактивних технологій, дистанційних форм навчання.

Особливістю профільного навчання хімії є обов’язкове проведення навчальних екскурсій на промислові або сільськогосподарські об’єкти (залежно від профілю).

Кількість годин, відведених на вивчення хімії, становить 6 год на тиждень.

Звертаємо увагу вчителів на те, що в процесі тематичного планування 50% навчального часу потрібно відводити на семі­нарські заняття і практичні роботи.

Підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з хімії вимагає ознайомлення учнів з аналогічними тестовими завданнями, вимогами до якості таких робіт, критеріями оцінювання. Тому упродовж навчального року доцільно використовувати для відпрацьовування учнями навичок і вмінь завдання зі збірників для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та тестових завдань ЗНО попередніх років.

Враховуючи важливість природничих знань для розуміння цілісної картини світу та внесок учених-хіміків у розвиток новітніх технологій, особлива увага у цьому навчальному році повинна приділятися позаурочній роботі з предмета і здійсненню допрофільної підготовки.

З метою популяризації досягнень хімічної науки рекомендуємо передбачити в річних планах роботи загальноосвітніх навчальних закладів проведення тижнів (декад) хімії. У межах тижнів (декад) організувати екскурсії на хімічні підприємства та до вищих нав­чаль­них закладів хіміко-технологічного профілю, зустрічі з науковцями науково-дослідних інститутів та викладачами ВНЗ, науково-практичні конференції, хімічні КВК, брейн-ринги, вечори, інтегровані уроки, майстер-класи кращих учителів, конкурси-захисти учнівських проектів на хімічну та екологічну тематику, виставки науково-популярної літератури.

Також пропонуємо всім навчальним закладам області взяти участь в обласному конкурсі-захисті кращих учнівських проектів "Хімія у моєму житті" та глобальному проекті "Вода – хімічне рішення", що проводяться у рамках Міжнародного року Хімії.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
У 2011/2012 навчальному році навчання біології у загально­ос­вітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011 2012 навчальному році Олена Бобкова iconМетодичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого...
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури у 2011 – 2012 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка