Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми
Скачати 142.92 Kb.
НазваКз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми
Дата конвертації09.03.2013
Розмір142.92 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗОР


КУРСОВА РОБОТА
з теми

Проектна діяльність шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетентності школярів

Виконав:
Симоненко Галина Вікторівна

провідний бібліотекар, м. Токмак, загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5

Перевірив:

______________________________

(П.І.Б. викладача)

_______________________________________

(науковий ступінь, посада, кафедра)


Запоріжжя

Зміст

№ п/п

Найменування матеріалу

Сторінки

1

2

3

1

Проектна діяльність шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетентності школярів.
2

Джерела інформації.
3

Проект «Сучасний читач і бібліотека».
4

Дидактичні матеріали.
5

Презентація керівника проекту «Сучасний читач і бібліотека».
6

Таблиця «Формування бібліотечно-інформаційних умінь і навичок».
7

Інформаційний буклет «Що необхідно знати про бібліотеку».
8

Бюлетень «Культурний читач: який він?»
9

Схема «Модель читання сучасного учня».
10

Моніторинг читання учнів 2 – 11 класів.
11

Соціологічне дослідження «Книга і читання в житті підлітка».
12

Сценарій турніру ерудитів «Кращий читач року».
13

Учнівська презентація «Читання – це творчість».
14

Пам’ятка бібліотекарю «Проектна діяльність шкільної бібліотеки».
15

Публікація в журналі «Шкільна бібліотека».
^ ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

У ФОРМУВАННІ ЧИТАЦЬКОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Читання – це мистецтво,

і треба знати, як читати.

Е. Фаге

План роботи
І. Читання – важливий компонент у всебічному розвитку зростаючої особистості.

ІІ. Метод проектів у формуванні читацької компетентності школярів.

 1. Сутність методу проектів.

 2. Структура різних типів проектів.

 3. Поетапність роботи над проектом.

 4. Алгоритм роботи над проектом.

 5. Виховне значення проектної діяльності бібліотеки.

ІІІ. Використання методу проектів – важливий крок у розвитку бібліотечної діяльності.
Стратегічним загальнодержавним завданням розбудови української освіти ХХІ століття є створення умов для особистісного зростання і творчого самовираження кожного громадянина нашої держави.

Сучасний навчально-виховний процес спрямований на виховання учня-суб’єкта культури і власної життєтворчості. Школа, учитель, класний керівник, бібліотекар мають забезпечити духовний розвиток і саморозвиток особистості, навчити вихованців мистецтву творити себе і своє життя.

Велику роль у цьому процесі відіграє книга. Основне завдання шкільної бібліотеки – прищепити дитині любов до книги, навчити учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом.

Бібліотека забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти та користуватися ними, виховує творчого читача.

У багатьох дітей знайомство з безмежним світом книг починається зі шкільної бібліотеки. Саме тому найпершим завданням бібліотеки є виховання культури читання, а отже, і підвищення рівня читацької компетентності.

Компетентний читач – це читач, у якого вже сформований стійкий інтерес до книги, він має навички й уміння самостійно працювати з книгою, ознайомлений з основами бібліотечно-бібліографічної справи, у нього сформовані навички користування бібліотечним фондом, довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки. Усе це стосується культури читання.

Розвиток новітніх технологій потребує набагато кращого вміння читати, ніж раніше. Це пов’язано з тим, що в останні десятиріччя стрімко зростає обсяг інформації, яку необхідно засвоїти для успішної подальшої життєдіяльності. А це, у свою чергу, потребує збільшення темпу читання, швидкості розуміння і прийняття рішення. Тож читання стає основою освіти й самоосвіти, безперервною навичкою навчання людини протягом усього життя.

«Чи вмієте ви читати?» - якщо таке запитання запропонувати сьогоднішнім школярам, то воно принаймні викличе здивування.

«Звичайно, що вміємо» - таку відповідь дадуть діти.

Але якщо казати не про вміння складати літери у слова, а про сприйняття прочитаного тексту, тоді, мабуть, для багатьох учнів проблема читання є дуже актуальною.

Необхідно навчити школярів здобувати й обробляти інформацію, оцінювати її. Для того, щоб добре вчитися, необхідно багато і продуктивно читати. Адже сформовані читацькі вміння – запорука успіху.

Сформованість читацьких умінь передбачає: вміння учнів читати незнайомий текст із належною швидкістю і після одного прочитування розуміти фактичний зміст, структуру тексту; ділити текст на частини; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між реченнями; уміння виділяти в прочитаному головне і деталі; визначати тему та головну думку тексту, його призначення; добирати заголовки до тексту і його частин; уміння ставити запитання до прочитаного й відповідати на них.

Сформовані читацькі уміння означають: здатність учнів розуміти прочитаний текст, розмірковувати над його змістом; аналізувати та критично оцінювати отриману інформацію; узагальнювати інформацію, розміщену в різних частинах тексту; співвідносити текст із особистим життєвим досвідом; висловлювати власну думку, ставлення до прочитаного; формулювати гіпотези, висновки і головне – використовувати прочитане в різних навчальних та позашкільних ситуаціях.

Належний рівень сформованості читацьких умінь передбачає: здібність учнів використовувати читання як засіб здобуття нових знань для подальшого навчання, використання отриманої інформації в процесі життєдіяльності; вміння в різних ситуаціях читати тексти будь-яких жанрів: уривки з художніх творів, біографії, тексти розважального характеру,особисті листи, документи, статті із газет і журналів, інструкції, рекламні оголошення, географічні карти та інше, у яких використовуються різні форми представлення інформації: діаграми, малюнки, таблиці, графіки та схеми.

Виділяють два види читання: читання з метою придбання читацького досвіду; читання з метою засвоєння та використання інформації. При читанні літературних, науково-популярних та інформаційних текстів виділяють чотири групи читацьких умінь:

1 – знаходження очевидної інформації;

2 – формування висновків;

3 – інтерпретація та узагальнення інформації;

4 – аналіз і оцінювання змісту, мовних особливостей і структури тексту.

Численні дослідження вчених доводять, що читання – важливий компонент у всебічному розвитку зростаючої особистості. Але протягом останнього часу спостерігається спад читацької активності та культури читання школярів. І головне завдання шкільного бібліотекаря – підвищити інтерес сучасного учня до читання. Використання інноваційних технологій допомагає формуванню сучасного компетентного користувача інформації. Серед них – метод проектів.

Метод проектів – це система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування й виконання поступово ускладнюючих практичних завдань-проектів. Метод проектів передбачає вирішення якоїсь проблеми. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, «відчутними», предметними.

За визначенням проект – це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це задум, план. Це завжди творча діяльність.

В основі методу проектів знаходиться розвиток пізнавальних, творчих умінь, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Суть методу – не формувати, а розвивати особистість у процесі свідомої мотивованої індивідуальної діяльності в групі для розв’язання спільного завдання. Основою проектного методу є виконання різних навчальних і творчих проектних завдань, тематика яких розробляється бібліотекарем з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

^ Структура різних типів проектів.
За видом діяльності бібліотекарі разом із своїми читачами можуть розробляти такі проекти:

 • Дослідницькі проекти. Потребують чітко продуманої структури, визначеної мети, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значимості, продуманих методів роботи.

 • ^ Творчі проекти. Зазвичай не мають чітко продуманої структури, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проекту. Можна домовитися про бажані результати спільної праці. Оформлені результати можуть бути у вигляді збірника, сценарію, програми свята тощо.

 • Ігрові проекти. Структура таких проектів залишається відкритою до їхнього закінчення. Учасники беруть на себе певні ролі. Результати роботи можуть визначитися на початку проекту або до його завершення. Наявним є високий ступінь творчості.

 • Інформаційні проекти. Спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів. Потребують чіткої структури, можливостей систематичної корекції під час проектної діяльності.

 • ^ Практично орієнтовані. Відзначаються чітко визначеним із самого початку результатом діяльності учасників проекту, який зорієнтовано на соціальні інтереси самих учасників роботи (газета, документ, відеофільм, спектакль, програма дій, довідковий матеріал тощо). Потребують продуманої структури, навіть сценарію діяльності учасників із визначенням функцій кожного. Дуже важливо добре організувати координаційну роботу через обговорення, корекцію спільних дій, презентацію отриманих результатів та можливих способів використання їх на практиці, зовнішню оцінку проекту.


На практиці найчастіше бібліотекарі мають справу зі змішаними проектами.

Робота над начальним проектом передбачає розв’язання проблемних ситуацій, що потребує від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на розробку оптимальних шляхів його реалізації, незмінний публічний захист і аналіз підсумків.

Проект спонукає учня виявити інтелектуальні здібності, моральні й комунікативні якості, продемонструвати рівень оволодіння знаннями й загально навчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації. У процесі здійснення проекту учні систематизують знання, шукають більш ефективні шляхи розв’язання задач проекту, спілкуються одне з одним. Спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають оптимальні засоби досягнення, розподіляють обов’язки, виявляють власну компетентність.

Під час роботи над проектом дуже важливо дотримуватися поетапності:

 1. Задум, визначення теми, мети, формування робочих груп.

 2. Планування, розподіл ролей.

 3. Прийняття рішень («мозковий штурм», обговорення альтернатив, вибір оптимального варіанта).

 4. Виконання проекту.

 5. Опис, оформлення проекту.

 6. Захист проекту.

 7. Оцінка результатів (аналіз виконання і захист проекту, з’ясування причин успіху й невдач).

Пропуск навіть одного з цих етапів, а також недостатня самостійність учнів знижують ефективність роботи над проектом.

^ Алгоритм роботи над проектом:


 1. Починаючи проектну діяльність з учнями, шкільний бібліотекар, перш за все, визначає тему майбутнього дослідження. Вимоги до обраної теми наступні:

 • тема повинна бути актуальною;

 • тема повинна зацікавити учнів;

 • у шкільній бібліотеці повинна бути література з обраної теми.

 1. Тему проекту пропонують учням, розповідають про проектну роботу, про майбутні цікаві заходи в рамках проекту, отримують схвалення дітей.

 2. Розробка паспорта проекту з визначенням цілей, засобів виконання та очікуваних результатів.

 3. Розробка спеціальної документації, яке може включати загальний план розповіді по темі, список досліджуваних об’єктів, карти або схеми, які підтримують дитяче дослідження і т. п.

 4. Розробка календарного плану проведення проекту, що дозволить рівномірно розподілити навантаження учнів, визначити супутні теми.

 5. Дуже важливо вести щоденник проекту. Він допоможе скорегувати строки, керівники зможуть побачити, чи всі діти задіяні в роботі, відзначити успіхи, оцінити і виправити недоліки. Щоденник важливий як організуючий фактор.

 6. ^ Розробка дидактичних матеріалів. Літературні ігри, соціологічні дослідження, моніторинги активізують пізнавальні інтереси учнів.

 7. Презентація результатів роботи: відображення підсумків у шкільній газеті, творчі звіти, виставка виконаних робіт і т. п.

 8. Аналіз виконаного проекту. Підведення підсумків, виявлення труднощів, визначення сильних і слабких сторін роботи і т. п.

Проектна діяльність вчить школярів:

 • проблематизації (освоєння проблемного поля і виділення підпроблем, формування провідної проблеми і постановка завдань);

 • ціле встановлення і планування змісту діяльності учня;

 • самоаналізу і рефлексії (результативності й успішності у розв’язанні життєвої проблеми);

 • презентації у різних формах;

 • пошуку й відбору актуальної інформації;

 • практичного застосування знань у різних ситуаціях;

 • актуалізації знань;

 • проведення дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези тощо).

Робота учнів над бібліотечними проектами підвищує інтерес до книги як основного джерела інформації, поглиблює знання про бібліотеку, спонукає до пошуку інформації з різноманітних джерел, залучає комп’ютерні технології, інтегрує в собі проблемний підхід, групову, пошукову, презентативну форми роботи.

Колективні проекти дозволяють залучати до активного читання і творчості більшу кількість учнів. Включившись в роботу над проектом, його учасники читають, дивляться, вивчають різноманітні інформаційні джерела. Таким чином, змінюється репертуар дитячого читання, якість читання і, звичайно, кількісні показники. Поряд з розважальним і програмним читанням учні відкривають для себе книги з багатьох галузей знань.

Відбувається зміна якості читання:

 • учні читають осмислено;

 • учні читають значно більше;

 • учні удосконалюють навички читання і навчаються таким видам читання як ознайомлювальне, переглядове та вивчаюче читання.

Рівень інформаційної культури сучасної людини можливо визначити як усвідомлення своїх потреб, знання загальнодоступних джерел інформації, вміння користуватися цими джерелами, оволодіння методами дослідницької діяльності. Саме метод проекту надає широкі можливості для формування цих умінь і навичок.

Формування читацької компетентності учнів у проектній діяльності – найактуальніша проблема інноваційної роботи бібліотеки. Під час виконання проектів вирішуються освітні, розвивальні й виховні завдання. Метод проекту сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних нахилів дитини, вчить творчо мислити та інтелектуально вдосконалюватись.

Таким чином, метод проектної діяльності в умовах шкільної бібліотеки сприяє:

 • зростанню пізнавальної активності читачів;

 • підвищенню мотивації учнів до читання;

 • розкриття творчого потенціалу;

 • формуванню самостійності та відповідальності;

 • стимулюванню самореалізації;

 • поліпшенню якості знань;

 • створенню умов для відносин співробітництва між бібліотекарем, учителем і учнями.

Кінцевий результат будь-якого бібліотечного проекту – реалізація умінь і навичок учнів-читачів, отриманих на інтегрованих і бібліотечних уроках, на заняттях бібліотечного гуртка; розкриття творчого потенціалу обдарованих особистостей; самореалізація своїх професійних якостей бібліотекаря-педагога. Продукт проекту повинен мати практичне застосування в навчально-виховній діяльності бібліотеки і школи.

Метод проекту вимагає від бібліотеки створення умов для розширення пізнавальних інтересів дітей, можливостей їх самоосвіти в процесі практичного застосування знань. Бібліотекар стає ініціатором цікавих починань, стимулює самостійну активність читачів. У певному сенсі бібліотекар стає педагогом широкого профілю, виступаючи в різних ролях:

дослідника: виявляє проблему, піддає її науковому вивченню (методом спостереження, анкетування, аналізу виявлення обдарованих дітей);

експериментатора: виробляє науковий досвід;

ентузіаста: підвищує мотивацію учнів-читачів, підтримуючи, заохочуючи і направляючи їх по шляху досягнення цілей;

спеціаліста: має знання і вміння в кількох областях;

консультанта: організовує доступ до інформаційних ресурсів;

наукового керівника, координатора всього групового процесу;

експерта: дає чіткий аналіз результатів виконаного проекту.

Таким чином, використання методу проектів – це важливий крок у розвитку бібліотечної діяльності.

Саме з цією метою з учнями старших класів був розроблений проект «Сучасний читач і бібліотека». Запрошуючи старшокласників до співпраці в цьому проекті, я ставила собі за мету активізувати свій діалог з читачами та читачів між собою, викликати їхню зацікавленість запропонованою темою, особисте бажання кожного взяти участь у створенні проекту.

Підсумок роботи над проектом – виготовлення інформаційного буклету «Що необхідно знати про бібліотеку?», видання бюлетеню «Культурний читач: який він?» та презентація учнів 10-го класу «Читання – це творчість», соціологічне дослідження «Книга і читання в житті підлітка», моніторинг читання учнів 2 – 11 класів.

Результати творчих груп старшокласників над виконанням завдань проекту довели ефективність такої форми роботи бібліотеки з читачами. Значно зросли показники відвідуваності учнів бібліотеки (на 1,6%) та середньої читаності книг (на 1,9%). Діти активніше стали приймати участь у масових заходах бібліотеки. Проте навіть така творча робота не дасть значних зрушень і тривалого ефекту без системного підходу у діяльності бібліотеки. Тож бібліотека і надалі буде застосовувати інтерактивні форми роботи з читачами.

Джерела інформації:

  1. Жадько, Н. В. Проектное развитие библиотек [Текст] / Н. В. Жадько // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 8. – С. 15–17.

  2. Лященко, Г. Шкільна бібліотека. Інформаційний та виховний центр школи [Текст] / Галина Лященко ; упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

  3. Проектна діяльність у школі [Текст] / упоряд. М. Голубенко . – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

  4. Сікорська, Н. Д. Застосування шкільною бібліотекою нових бібліотечних технологій [Текст] / Н. Д. Сікорська // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 8. – С. 11–14.

  5. Соколовська, В. В. Вплив читання на життя школяра : роздуми шкільного бібліотекаря [Текст] / В. В. Соколовська // Шкільний бібліотекар. – 2011. - № 7. – С. 8 – 9.

  6. Зайцева, Т. А. Применение современной технологии – метод проекта в условиях школьной библиотеки [Электронный ресурс] / Т. А. Зайцева. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/509362/ . – Название с экрана.

  7. Формування читацької компетентності у школярів [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466370. - Назва з екрана.

  8. Ярова, Т.  Сучасний учень і культура читання [Електронний ресурс] / Тетяна Ярова // Шкільна бібліотека. Електронний додаток. – Режим доступу : http://www.osvita.biz/index.php?page=4&artid=1044. – Назва з екрана.


Схожі:

Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми
«Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог»
Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКомунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти повідомляє, що згідно з планом реалізації програми «Intel® Навчання...
Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор завданн я
Надпишіть над кожним словом частину мови, виконайте морфологічний розбір підкресленого слова
Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор завданн я
Напишіть твір на тему: «Невиконане домашнє завдання: чи варто ризикувати?». У творі використовуйте дієприкметники. 12 балів
Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації
Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради
Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Становлення нової освітньої парадигми неперервної освіти дорослих, готовність навчатися впродовж життя – головна вимога часу, яка...
Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКз «запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» зор робота

Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКз «запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» зор робота

Кз «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зор курсова робота з теми iconКз «запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» зор робота

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка