Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”
Скачати 65.91 Kb.
НазваСучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”
Дата конвертації09.03.2013
Розмір65.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах

Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”
Дитинство – найважливіший період у житті людини. Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства – важливого етапу становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми.

Чим більше дізнається дитина в перші роки життя, тим допитливішою, розумнішою вона буде. Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, який є основою формування особистості.

В останні роки в усьому світі особлива увага приділяється забезпеченню прав дітей на здобуття освіти: вносяться зміни в освітні системи, створюються умови, які дають дітям змогу розвиватися творчими особистостями, рости здоровими, захищеними від будь-яких форм насильства, з почуттям гідності. І в нашій державі реалізація права кожної дитини на якісну дошкільну освіту є першочерговим завданням сьогодення.

Дотепер суть педагогічної роботи з дошкільниками полягала в озброєнні їх знаннями, вміннями та навичками, що знадобляться їм у майбутньому. У межах же особистісно орієнтованого підходу зміст навчання осмислюється інакше: гуманістична педагогіка розглядає дитину в сукупності всіх її проявів, у тому числі й вікових, статевих, особливостях індивідуальної історії життя тощо. В зв'язку з цим і виникла необхідність створення нової Програми, яка забезпечувала б саме такий підхід до виховання й навчання дошкільнят.

Фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти і виховання, має опанувати педагогічні технології, що відповідають новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину. Він повинен уміти працювати в умовах ринку, розуміти, що тільки високий професіоналізм, творчість, ініціатива допоможуть йому знайти своє місце та самореалізуватися в професії.

Технологія професійної підготовки педагогів складається зі способу конструювання змісту навчання, адекватного завданням часу, ефективної системи методів підготовки фахівців, форм організації навчального процесу, взаємодії викладача й студента на основі особистісно орієнтованої моделі.

Важливо щоб педагоги, підходячи до впровадження Програми, були готові зійти з консервативної колії, бо як неможливо відкрити старим ключем сучасний замок, так педагогові зі старими поглядами, звичками неможливо відчинити двері в майбутнє. Основною турботою педагога має стати не те, скільки знань та вмінь набув вихованець, а те, наскільки були враховані та задіяні індивідуальні особливості дитини.

Базовою програмою передбачено врахування в навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини, яка відвідує дошкільний заклад.

Індивідуальність – особистість у своїй неповторності, своєрідності, унікальності, тож виникає необхідність орієнтуватися на кожну дитину, враховувати її темперамент, характер, здібності тощо. Отже, реалізувати індивідуальний підхід означає ставитися до кожної дитини як до своєрідної, неповторної особистості, усвідомлюючи: кожна дитина не краща і не гірша за іншу. Діти просто різні.

У Програмі закладено компетентнісний підхід. Термін "життєва компетентність" сьогодні стає дедалі вживанішим.

Оскільки це поняття є суттю особистісно орієнтованої моделі освіти, воно проходить червоною лінією у Програмі.

Компетентність – це обізнаність, уміння, вправність у певному колі питань, тобто йдеться про обізнаність дитини в усіх сферах життя, ціннісні ставлення дошкільника до себе, людей, довкілля, речей тощо. Програма саме й відкриває дитині світ в єдності чотирьох сфер – природи, культури, людей, власного Я. Показниками життєвої компетентності є насамперед активність дитини в ігровій, предметно-практичній діяльності, спілкуванні, сформованість у неї базових якостей особистості. Життєво компетентна дитина адекватно поводиться в різноманітних ситуаціях, є в них активним суб'єктом, проявляє власне Я. Вона знає, може, хоче й адекватно діє відповідно до обставин.

Введення компетентнісної парадигми в дошкільну освіту як пріоритетної категорії означає надання переваги системному, цілісному підходу до розвитку, навчання та виховання дошкільника.

Бути компетентним, означає бути життєздатним, вміти адекватно поводитися в різних життєвих ситуаціях, виступати активним суб’єктом життєдіяльності та вміти проявляти своє Я у різних сферах життя. Це значно складніше й багатогранніше, ніж окремо формувати систему знань.

У новій Програмі навчання і виховання дітей дошкільного віку визначено зміст та завдання розвивального середовища лдя дітей в дошкільному закладі та сім’ї. Розвивальне середовище розглядається як єдність соціальних і предметних засобів збагачення різноманітної діяльності дитини.

Новою Програмою передбачено фізичний розвиток дошкільника і його вплив на розвиток особистості дитини.

Головна мета дошкільної освіти на сучасному етапі – розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров'я, духовне й соціальне благополуччя тощо.

Турбота про фізичне здоров'я дитини завжди була й лишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Сьогодні переважна більшість дошкільнят потерпає через дефіцит руху, недостатню загартованість, низьку витривалість. Тож у Програмі головну увагу приділено збереженню та розвитку здорового способу життя дошкільників, створенню умов, які запобігають дії шкідливих чинників. Оскільки фізичне здоров'я нерозривно пов'язане з психічним, соціальним та духовним, його збереження та зміцнення можливе лише за умови поєднання медичних засобів, оптимальної системи педагогічних впливів, координації дій медичного персоналу, вихователів, батьків, психологічної служби. Так, позитивним зрушенням є об'єднання зусиль батьків та педагогів щодо організації таких форм роботи, як батьківський всеобуч, школа молодої родини, свідоме батьківство тощо.

Нині є реальністю різноманітність дошкільних закладів з варіативними підходами до змісту та методів виховання, роботи з батьками, громадськістю тощо. На сьогодні батьки мають змогу обирати для дітей дошкільні навчальні заклади (групи) творчо-розвивального характеру. Серед них найпоширенішими є логіко-математичні, естетичні, гуманітарні, фізкультурно-оздоровчі та інші. Нова Програма не тільки посилює ці аспекти, а й передбачає розвиток природних задатків дитини. Вперше в ній уміщено матеріали "Дошкільник і комп'ютер" та "Навчання дошкільника іноземних мов".

Базова програма орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її реального впровадження, від налаштованості на майбутнє (підготовки до школи) – до турботи про повноцінне проживання дитиною сьогодення, від урочної форми організації життєдіяльності дошкільника – до організації змістовного, насиченого дитячого існування, від практики покрокового оцінювання та порівняння дитини з однолітками — до оволодіння наукою та мистецтвом терплячого спостереження за роботою особистісного зростання дитини, до порівняння її лише із самою собою. При цьому варто пам'ятати: самих по собі знань дитини про різні сторони життя — замало, життєва компетентність дошкільника передбачає не лише знання, а й уміння позитивно ставитися, адекватно діяти.

Програмою передбачено формування шкільної зрілості:

а) розумової зрілості, показником якої є диференційоване сприймання, довільна увага, елементарні форми аналітичного мислення; знання про природу, культуру, людей, самого себе; здатність висловлювати елементарні судження, обґрунтовувати свої думки;

б) соціальної зрілості, пов'язаної з умінням спілкуватися з дорослими та однолітками, ініціювати контакти, налагоджувати спільну взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, допомагати іншим людям, мобілізовуватися на долання труднощів, виявляти відповідальність, виробляти самооцінні судження, поважати себе та інших;

в) емоційної зрілості, яка виявляється в певній емоційній стабільності дитини, її здатності адекватно реагувати на ситуації та події, орієнтуватися в настроях та станах людей, що навколо, брати їх до уваги, контролювати та регулювати свою емоційну поведінку, утримуватися від імпульсивних проявів.

Структура Базової програми "Я у Світі" включає пояснювальну записку, стратегічну та практичну частини. Чіткість побудови змісту Програми, відкритий характер цього документа дасть змогу не тільки педагогічним працівникам, а й батькам та іншим особам, які займаються вихованням та навчанням дітей, орієнтуватися в освітніх цілях та завданнях, пріоритетах і світових тенденціях.

Програма розрахована не лише на роботу за нею в дошкільних навчальних закладах. її можуть використовувати й педагоги, які працюють з дошкільниками в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, а також особи, запрошені для роботи в сімейних міні-садках та виховання дітей у родинах.

Відсутність жорсткої регламентації життєдіяльності дошкільників, притаманної традиційній системі організації педпроцесу, дає можливість кожному педагогові творчо підходити до реалізації завдань Програми, створювати атмосферу доброзичливості, співпраці, толерантності, творчості й вільного вибору дітьми видів діяльності, проявів ними пізнавальної, рухової, пошукової, мовленнєвої та іншої активності в природному середовищі.

Продумана система взаємодії дорослого та дітей, комплексне застосування методів розвивально-виховного впливу допоможуть педагогам визначитися в питаннях збалансованості в житті дитини за допомогою різних форм активності.

Особливо важливими завданнями є перебудова ставлення педагогів до дітей, організація спілкування з вихованцями на принципах партнерства, поваги до них, віри в досягнення дітей. Це допоможе вихователеві бачити кожну дитину окремо й відповідно добирати доцільні саме для неї способи роботи.

Програма "Я у Світі" стимулює розкриття творчого потенціалу, проявів креативності у членів педагогічного колективу.

Схожі:

Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconВпровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я...
Вона є важливим фактором підвищення професійного рівня як одного з основних шляхів реформування освіти, визначеного Державною національною...
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconБазової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Ялинка” Т. Шутенко «Морозець»,Г. Компанійця «Дід Мороз», А. Філіпенко «Осінь», Н. Вересокіної
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconДо Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Алла Гончаренко
Та що край – то й звичай, що сторона – то й новина, що сільце – то й слівце, тому нема одноманітності у засобах здійснення педагогічного...
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconПроект річного плану роботи дошкільного відділу освіти на 2011 2012 н р. Основні завдання
Спрямовувати діяльність дошкільних навчальних закладів на реалізацію оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до вимог Базової...
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconРекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку
Наказ мон україни від 22. 05. 2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція)
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconМетодичний бюлетень
Організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження у практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconПро організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року у частині обов'язковості здобуття...
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconДержавна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на...
Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав І державних гарантій...
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconМетодичні рекомендації призначені для практичного використання психологами...
Психологічне обстеження дітей дошкільного віку для проходження психолого-медико -педагогічну консультації
Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” iconПрограма розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя)
Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) І реалізуються Державною базовою програмою як основною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка