Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху
Скачати 65.07 Kb.
НазваПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху
Дата конвертації11.03.2013
Розмір65.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху

Затверджую:

Директор ТОВ «ААА»

____________І.І. Іванов

наказ № ___ від ____________р.
Посадова інструкція № ___
Ведучого інженера проектного відділу

організації дорожнього руху
 I. Загальні положення.

Ведучий інженер проектного відділу організації дорожнього руху відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є керівником проектного відділу організації дорожнього руху підприємства.

На посаду призначається особа, що має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

На посаду призначається та звільняється з посади за наказом директора підприємства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Ведучий інженер проектного відділу організації дорожнього руху безпосередньо підпорядковується головному інженеру проектів, директору та головному інженеру підприємства.
 ІІ. Завдання та обов'язки.

 1. Керує працівниками проектного відділу організації дорожнього руху.

 2. Організовує роботу з підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

 3. Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві перспективних конструкторських розробок, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

 4. За наказом керівництва бере участь у роботі комісій по вибору будівельних майданчиків, у підготовці завдання на проектування та в організації інженерних обстежень для подальшої розробки проектно-кошторисної документації з організації дорожнього руху.

 5. Надає пропозиції для складання комплексних планів-графіків виконання вишукувальних та проектних робіт, експертизи проектних рішень, та подальшого будівництва об’єктів.

 6. Готує данні для складання договорів з замовниками на виконання проектно-вишукувальних робіт з організації дорожнього руху, в тому числі про вартість проектно-вишукувальних робіт та розподіл коштів між сторонніми організаціями з питань організації дорожнього руху. Готує графік виконання таких робіт та подає головному інженеру проектів для подальшого використання.

 7. Відповідає за естетичний, технічний та економічний рівень прийнятих проектних рішень та термін розробки проектно-кошторисної документації з організації дорожнього руху.

 8. Обирає типові та вдруге використані проектні рішення, з метою впровадження при проектуванні.

 9. Забезпечує своєчасне та якісне виконання проекту з питань організації дорожнього руху, видачу замовнику готових проектних рішень та експертиз проектних рішень в терміни, передбачені графіком виконання робіт та договором.

 10. Своєчасно вирішує питання, пов’язані з проектуванням організації дорожнього руху та виникаючих в процесі будівництва.

 11. Розроблює самостійно та контролює розробку підлеглими проектів організації дорожнього руху за завданням замовників, забезпечуючи варіантність, високий рівень міцності, надійності та естетичних якостей конструкцій, які проектуються, відповідність їх техніко-економічним вимогам і прогресивній технології виробництва, вимогам ергономіки.

 12. Здійснює відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації, яка необхідна на різних стадіях (етапах) архітектурного проектування.

 13. Вивчає вимоги замовника до проектованих об’єктів щодо організації дорожнього руху, технічні можливості підприємства щодо їх виготовлення.

 14. Проводить порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінку її естетичного рівня.

 15. Здійснює з використанням нових інформаційних технологій пошук найбільш раціональних варіантів рішень з організації дорожнього руху, конструкційно-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення, об'ємно-просторове і графічне проектування, деталізацію форм виробів, розроблює компонувальні і композиційні рішення, готує дані для розрахунків економічного обґрунтування запропонованої конструкції.

 16. Розроблює потрібну технічну документацію самостійно та координує роботу підлеглих на виконання (креслення компонування і загального виду, ескізні і робочі креслення, демонстраційні матеріали, схеми, робочі проекти тощо) з організації дорожнього руху, бере участь у підготовці пояснювальних записок до проектів, розгляді їх і захисті.

 17. За наказом керівництва відстоює прийняті проектні рішення з організації дорожнього руху з замовником, в експертних, узгоджувальних організаціях.

 18. Забезпечує відповідність проектів завданням на проектування та відповідність робочої документації затвердженим архітектурним рішенням, містобудівним умовам, технічним умовам, містобудівним обґрунтуванням, будівельним нормам та правилам, державним стандартам, тощо. Про це ставить свій підпис на розділах проектної документації та несе персональну відповідальність за якість прийнятих рішень, відповідно до чинного законодавства України.

 19. За наказом здійснює авторський нагляд за будівництвом з питань організації дорожнього руху. Про що оформлює відповідних документів з авторського нагляду.

 20. Виконує роботу, пов'язану з проектуванням форм супровідних документів, пакування і реклами конструйованих виробів.

 21. Готує матеріали для проведення робіт із стандартизації в галузі проектування організації дорожнього руху.

 22. Організовує підготовку матеріалів для експертизи проектів з організації дорожнього руху і представленні впровадженої у виробництво нової продукції на атестацію і сертифікацію.

 23. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі проектування з метою використання його в практичній діяльності.

 24. Оформлює документацію на закінчені розробки, складає звіти про результати виконаних робіт.


ІІІ. Повинен знати:

Законодавчі та нормативні правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства; постанови органів державної влади та місцевого самоврядування, які визначають пріоритетні напрями розвитку економіки та відповідної галузі, організаційно-розпорядчі документи та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства; вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств; СНіПи, ГОСТи, ДБНи, ВСН та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з проектування організації дорожнього руху; тенденції удосконалення виробів, що проектуються; технологію виробництва; принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації об’єктів організації дорожнього руху; чинні в галузі і на підприємстві стандарти, технічні умови, які стосуються проектних розробок організації дорожнього руху; систему конструкторської документації; систему технологічної документації; вимоги до розроблення та оформлення проектної документації з організації дорожнього руху; вимоги, які слід урахувати в процесі проектування (функціональні, техніко-конструктивні ергономічні, естетичні тощо); порядок проведення експертизи проектів організації дорожнього руху, критерії оцінки їх якості; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; трудове законодавство.
IV. Права

Ведучий інженер проектного відділу організації дорожнього руху має право:

 1. Подати керівництву пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися.

 2. Подати керівництву пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни.

 3. Подати керівництву пропозиції щодо підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

 4. Подати керівництву пропозиції щодо прийняття на посаду та звільнення з посади працівників проектного відділу організації дорожнього руху.

 5. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб підприємства та керівників структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до його компетенції.

 6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції., які проводяться на підприємстві, виносити на розгляд наради питання, що належать до його компетенції..

 7. Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань удосконалення роботи, форм стимулювання працівників.

 8. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до його компетенції.

 9. Брати участь у розробленні і вдосконаленні організаційної структури та штатного розпису підприємства.

 10. Представляти інтереси підприємства в установах та організаціях у межах своєї компетенції. Вести листування з сторонніми організаціями з питань своїх повноважень.

 

 V. Відповідальність

Ведучий інженер проектного відділу організації дорожнього руху несе відповідальність:

1. За неналежне виконання (невиконання) посадових обов´язків, передбачених цією посадовою інструкцією - відповідно до чинного законодавства України з питань праці.

2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання посадових обов´язків - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

3. За завдання матеріальної шкоди - відповідно до чинного законодавства України з питань праці, адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

4. Несе матеріальну відповідальність за надане у користування майно підприємства - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

5. Несе персональну відповідальність за якість прийнятих проектних рішень, та виконання усіх обов’язків, покладених цією інструкцією відповідно до чинного законодавства України.
З посадовою інструкцією ознайомлен
_________________ __________________ _________________________

дата підпис призвище та по батькові
Схожі:

Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу електропостачання
Ведучий інженер проектного відділу електропостачання відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є керівником проектного...
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція інженера проектного відділу організації дорожнього руху
...
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу теплопостачання та вентиляції

Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу водопостачання та каналізації

Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція інженера проектного відділу електропостачання
...
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція інженера проектного відділу теплопостачання та вентиляції
...
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція інженера проектного відділу водопостачання та каналізації
...
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція інженер-будівельник проектного будівельного відділу
...
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconПосадова інструкція начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (гіп)
Начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (далі гіп) відноситься до категорії керівників та є керівником проектного...
Посадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху iconТема. Вікторина «Правила дорожнього руху «Автомобіль, дорога, пішохід»
Мета: поглибити знання учнів з правил дорожнього руху; продовжити формування уяви школярів про безпеку дорожнього руху під час пересування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка