Розвиток І розміщення освітянського комплексу України
Скачати 53.86 Kb.
НазваРозвиток І розміщення освітянського комплексу України
Дата конвертації11.03.2013
Розмір53.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Тема: Розвиток і розміщення освітянського комплексу України

Загальний обсяг: 41ст (Times New Roman 12, інтервал – 1,5)

Ціна: 150грн

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичні аспекти та зарубіжний досвід освоєння освітянської культури………………….………………………………………………………6

1.1. Категорія освіта та її теоретична основа………………………………………6

1.2. Загальні принципи формування систем освіти країн світу…………………..8

1.3. Особливості реалізації болонського процесу………………………………..13

Розділ 2. Становлення та розвиток освіти в Україні……………………………..18

2.1. Історичні основи формування освітянського комплексу України…………18

2.2. Територіальне розміщення закладів освіти…………………………………..29

Розділ 3. Напрямки та перспективи удосконалення освітянського комплексу України.………………..………………………………………………………..34

Висновок…………………………………………………………………………….39

Список використаної літератури…………………………………………………..41

Додатки

Вступ

Відродити непорушні цінності - важливе завдання суспільства. І особлива роль у цьому належить освіті. Освіта сьогодні є головною моральною підвалиною суспільства, вона має бути спрямована в майбутнє. Від неї багато в чому залежить, яким буде наше суспільство завтра, куди воно піде, як буде жити далі. Національна система освіти формується в умовах значних зрушень у духовному просторі суспільства, що вимагає від “сіячів доброго, мудрого, вічного” переосмислення й визначення власної світоглядної позиції, а також вносить певні корективи в цілі, завдання та зміст освітянського процесу.

Мета даної роботи висвітлити проблему державного управління у сфері освіти як складової соціокультурної політики та аналіз стану справ у освітянській галузі, що суттєво впливає практично на всі сфери суспільного життя, на формування ставлення населення до кардинальних суспільних трансформацій.

Об’єктом дослідження є сфера освіти, є саме те соціальне середовище, де розгортається функціонування процесів освіти, де діють певні суб'єкти у формі різноманітних навчальних занять з відповідною системою взаємодії людей, з їх інституціональною та неінституціональною організацією. Найважливіші суттєві оцінки освіти та навчання зумовлені, а інколи безпосередньо визначені впливом інших сфер життя чи способом буття особи. Зміст соціології освіти охоплює безпосередню галузь самого навчання посвіти — культурні цінності, бо з приводу їх засвоєння формується процес навчання як галузь соціокультурної діяльності.

Актуальність, соціальна значущість проблем, пов’язаних із теорією і практикою освітянського процесу, зумовили зростання інтересу наукової спільноти до них. Освіта належить до таких інституцій - підкреслюють Л.Губерський, М.Михальченко, В.Андрущенко - від якості й рівня розвитку яких безпосередньо залежить прогрес суспільства загалом і людської особистості зокрема. Заслуговують на окрему увагу в контексті даної проблематики роботи таких вітчизняних учених, як: В.І.Луговий, В.М.Бебик, В.Г.Кремень, В.П.Щетин, І.С.Каленюк, Б.С.Рябушкин, Л.М.Панченко, В.І.Пожуєв, В.О.Огнев’юк, Л.П.Гриневич та ін. Пропозиції щодо модернізації освітньої політики України співзвучні з науковими розвідками таких відомих у державі і за її межами вченими, як академіки АПН України І.Бех, Н.Бібік, І.Зязюн, В.Кононенко, С.Максименко, Н.Ничкало, І.Прокопенко, М.Євтух, М.Ярмаченко. Відомі українські вчені В.М.Даниленко, Л.М.Новохатько, П.Т.Тронько відносять до соціокультурної політики держави політику у сфері освіти та науки.

Ми переглянули всю історію створення й розвитку освітянського комплексу на українській землі. Можна побачити динаміку розвитку освіти від Київської Русі до теперішнього часу.

В цій роботі детально описана Болонська система освіти, повністю розглянута історія створення, враховані її «+» і «-». Описується необхідність вступу України до болонського процесу, також проведено ряд порівнянь з іншими країнами.

Найважливішим компонентом духовного життя виступає система освіти, яка пов’язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі отриманих знань в дошкільних дитячих установах, в середніх спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Значення освіти в житті людини зростає, і тому вона не може обмежуватися лише періодом навчання. Нагальна потреба в постійному підвищенні рівня знань привела до появи такого цікавого феномену в суспільному житті, як безперервна освіта. Цей процес супроводиться пошуком нових форм і методів навчання, що сприяють правильному формуванню наукового світогляду, більш глибшому розумінню економічних, соціальних змін, що відбуваються. Освіта - це один з найдавніших соціальних інститутів, що викликана потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління для життя, готувати суб’єктів соціальної дії для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством.

У сучасному світі освіта - складне і багатоманітне суспільне явище, сфера передачі, освоєння і перероблення знань і соціального досвіду. Освіта є певна система навчальних і виховних закладів, що здійснюють різноманітні форми залучення їх досвідів в освоєння багатств культури. Освіта інтегрує різні види навчальної і виховної діяльності, їх зміст в єдину соціальну систему, орієнтує їх на соціальне замовлення, на соціальні потреби людства. Серед соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з провідних позицій. Адже благо людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про освіту" №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008

 2. Закон України "Про дошкільну освіту" №2628-III, із змінами вiд 1 січня 2009 р.

 3. Закон України "Про загальну середню освіту" №651-XIV, із змінами вiд 4 червня 2008 р.

 4. Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III, із змінами від 06 червня 2005 р.

 5. Закон України "Про професійно-технічну освіту" №103/98-ВР, із змінами від 19 грудня 2006 р.

 6. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 12 березня 2009 р.

 7. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю. - К.: Знання України, 2005. - 804 с.

 8. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Виша освіта в Європі. -2000.-№3.-Том XXV.

 9. Ващенко Г. Виховний ідеал. — Полтава, 1994.

 10. Величко О.Г. Болонськии процес - це конкретні рішення і дії // Теория и практика металлургии. - Днепропетровск, 2004.- С.З-ІЗ.

 11. Гриценка М.С Історія педагогіки — Київ, 1973.

 12. Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура, ідеологія, особистість. Методолого-світоглядний аналіз. - К., 2002. - 577 с.

 13. Довженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению.. . // Вестник высшей школы: Alma mater -2000. Ofe 6.

 14. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.

 15. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу. Твори: У 7-ми т. — К., 1954. — Т. 5. — С. 9—109.

 16. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). - К.: Грамота, 2003. - 216 с.

 17. Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность - цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. -2000. -№ 26. -С.13-18.

 18. Мешко О. І., Янкович О. І., Мешко Г. М. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1999.

 19. Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 70 000 слов и выражений. Изд. 14-е. стереотип. - М.: «Советская энциклопедия». 1969. -912 с.

 20. Русова С. Мої спомини. — К., 1998.

 21. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибр. твори: У 5-ти т. — К., 1976. — Т. 3. — С. 9—283.

 22. Шевченко В.Б. Стан української освіти в Україні. –

 23. www.accreditation-coimcil.de/

 24. www.ukrstat.gov.ua/

 25. www.bologna-berlin2003.de

 26. www.euroosvita.net/reyt/

 27. www.mon.gov.ua/

 28. www.pashyrey.livejournal.com/236699.html

Схожі:

Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconРекреаційний потенціал. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу туреччини зміст
Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що наука рпс вивчає особливості розміщення та розвитку народногосподарського комплексу...
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України icon1 роль та значення господарчого комплексу у розвитку економіки житомирської області
Передумови розвитку та розміщення господарчого комплексу на території (історичні, природні, демографічні, екологічні)
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconПровідна роль машинобудування в господарстві держави. Структура галузі,...
Тема: Провідна роль машинобудування в господарстві держави. Структура галузі, принципи розміщення. Найбільші центри. Міжгалузеві...
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconШостого скликання
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальному управлінню Державної судової адміністрації...
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconУроку: Чорна металургія. Сировинна база. Фактори розміщення. Основні...
Навчальна. Засвоєння учнями комплексної характеристики чорної металургії України, принципів розміщення різних типів підприємств чорної...
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconПромисловість України
Промисловість є провідною галуззю господарства України. В її складі виділяють видобувні І обробні галузі. Видобувна промисловість...
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України icon1. Роль паливно-енергетичного комплексу в економіці України
Природні І історико-економічні передумови розвитку паливно-енергетичного комплексу України
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconПравила розміщення зовнішньої реклами на території Маловисківської...
Дані Правила розроблені згідно із Законом України „Про рекламу", постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067...
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconПрограма "Розвиток творчого мислення" (для учнів 3-5 класів)
Новоолександрівського навчально-виховний комплексу «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Розвиток І розміщення освітянського комплексу України iconПлан Розвиток І розміщення галузі Економічна ефективність виробництва продукції
Вівчарство — важлива галузь продуктивного тваринництва, яка забезпечує народне господарство такими важливими продуктами, як вовна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка