Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В
Скачати 86.27 Kb.
НазваІнтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В
Дата конвертації11.03.2013
Розмір86.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 378

ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ, ЯК ЦІЛІСНИЙ ТВОРЧИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Дрючило О.А., Кордонська А.В.

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького НАУ
У даній статті висвітлюється процес інтеграції викладачів спеціальних дисциплін з вихованням студентської молоді в коледжі, що має на меті формування в студентів якісно нових знань, які характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування їх в умовах виробництва, активізації інтелектуальної діяльності та розвитку комунікативних здібностей.

Ключові слова: інтеграція, навчально-виховний процес, інтеграційні процеси, професійна освіта, позааудиторна робота, новітні технології виховання студентів.
В данной статье освещается процесс интеграции преподавателей специальных дисциплин с воспитанием студенческой молодежи в колледже, имеющая целью формирование у студентов качественно новых знаний, которые характеризуются высоким уровнем осмысления, динамичностью применение в условиях производства, активизации интеллектуальной деятельности и развития коммуникативных способностей.

Ключевые слова: интеграция, учебно-воспитательный процесс, интеграционные процессы, профессиональное образование, внеаудиторная работа, новейшие технологии воспитания студентов.
This article reveals the integration process of teachers of special subjects with the education of students in college that aims to make the students of new knowledge, which are characterized by higher levels of thinking, dynamic use them in a production environment, enhance intellectual activity and the development of communication skills.

Keywords: integration, educational process, integration processes, professional education, extracurricular work, advanced technology education students.
Постановка проблеми і зв'язок її з важливими науковими завданнями. Інтеграція – це нове явище у сучасній педагогіці. Головним завданням освіти є підготовка студентської молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних дисциплін з вихованням. Інтеграція може вирішити основні суперечності освіти – протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами.

За багаторічну працю у вищих навчальних закладах ми зрозуміли, що нікому не можна дати освіту на засадах вивчення дисципліни без зв’язку з процесом виховання, що інтеграція, є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності викладачів, куратора та студентів, що має великий вплив на ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу та його застосування в практичній діяльності.

За допомогою такої інтеграції ми створюємо можливість вийти за межі самодостатньої функціональної ролі його окремих складових, формуємо в студентів якісно нові знання, які характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування їх в умовах виробництва, активізації інтелектуальної діяльності та розвитку комунікативних здібностей.

Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, які мають великий вплив на ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу, вони стають для всіх її учасників – викладачів, куратора, студентів – школою співпраці та взаємодії, що допомагає разом досягати спільної мети, тому сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидактичних принципів.

Інтеграційні процеси у професійній освіті останніми роками посідають щораз важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток їх творчих здібностей та потенційних можливостей.

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноспроможної, здатної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі міжпредметниої інтеграції приділяли увагу багато вітчизняних і зарубіжних учених М.С.Антонов, М.О.Данилов, І.Г.Огородников, О.Ю.Шмідт, Г.К.Юрков та інші. Сучасний стан дослідження цієї проблеми висвітлений у працях І.Д.Звєрева, Л.Г.Кулагіна, В.М.Максимової, О.Я.Савченко, М.О.Сорокіна, С.В.Тадияна, В.М.Федорової та ін.

^ Формулювання цілей статті. Метою дослідження є доведення, що інтеграція викладачів спецдисциплін з процесом виховання в навчальних закладах має на меті формування загально навчальних умінь і навичок студентів, поглиблення їх знань, розширення пізнавальних та творчих інтересів, оволодіння навчальними прийомами, забезпечення цілком нового психологічного мікроклімату в студентській групі, викладачів та куратора в навчально-виховному процесі.

^ Основний матеріал дослідження. Інтегроване навчання надзвичайно актуальне. Воно передбачає створення нової навчальної інформації відповідно до нових технологій. Суть полягає в тому, що студент сприймає предмети та явища цілісно, системно, емоційно.

Сьогодні особливо гостро стоїть проблема інтеграції навчання і виховання майбутніх спеціалісті харчової промисловості, які повинні мати високий рівень професіоналізму, національної свідомості, творчої активності. Виховна робота зі студентами є органічною складовою професійно-педагогічної діяльності викладів і куратора навчального закладу, а тому в ній проявляється творчий пошук педагога, його індивідуальна неповторність, професійна спрямованість на формування сучасного компетентного фахівця зі спеціальності «Виробництво харчової продукції».

Навчально-виховна робота – особливе і складне завдання, розв’язання якого вимагає, з одного боку, пошук і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання методик, а з іншого – активізацію традиційних видів діяльності та формування професійної компетенції майбутніх спеціалістів.

Організація виховної роботи у коледжі відображає новітні технології виховання студентів, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою поза аудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та коригування. Робота куратора вищого навчального закладу становить собою свідому, доцільну діяльність щодо навчання, виховання і розвитку студентів.

Варто звернути увагу, що у студентів-першокурсників, відбувається процес адаптації до обраної професії. Оволодіння навичками навчання і перше ознайомлення з професією – найважливіші чинники в процесі адаптації. Як правило, студент намагається обрати таку професію, яка дозволить йому з часом застосувати та реалізувати набуті знання, здібності, буде відповідати його інтересам, психологічним особливостям. Правильно обрана професія – неодмінна умова успішної адаптації студентів молодших курсів. Тому одним із головних завдань куратора повинно стати надання допомоги першокурсникам у професійній адаптації. Професійна адаптація в умовах коледжу є процесом формування у студентів інтересу до обраної професії, прагнення досконало оволодіти нею. Така адаптація передбачає оволодіння повним обсягом знань, умінь і навичок за професією, методикою і логікою науки.

На другому курсі важливе місце займає виховання до обраної професії, вдосконалення навичок та вмінь із самостійного оволодіння знаннями, активна участь у громадській роботі, теоретичних конференція, роботі у студраді коледжу, різноманітні форми корисної праці. На третьому курсі проводимо роз’яснення щодо сучасної методики наукового пізнання, ведення наукової роботи, розвиваємо професійні інтереси та здібності студентів, продовжуємо виховання в кожного студента свідомого ставлення до питань навчальної практики. На останньому курсі залучаємо студентів до проведення науково-дослідницьких робіт у лабораторіях під керівництвом викладачів спецдисциплін, які дають можливість студентам ознайомитися із сучасними досягненнями в галузі харчової інженерії.

Серед основних форм виховної роботи кураторів є виховні години, які проводяться у вигляд бесід («Ваші професійні здібності», «Навчання та виховання завжди поруч»), круглих столів («Праця возвеличує людину», «Твоя професія – твій вибір», «Кухня країн світу», «Рецепти страв української кухні»), дискусій за участю викладачів спеціальних дисциплін («У чому престиж моєї професії?», «Ким бути, чи яким бути?»), зустрічей з працівниками закладів ресторанного господарства, конкурсів-презентацій професії «Кращий харчовик».

Застосовуючи в навчально - виховному процесі інтеграцію наукових знань, реалізуючи її в системі професійної освіти, досягаємо таких результатів: системності знань; уміння стають узагальнюючими, сприяючи комплексному застосуванню знань, їхньому синтезу; єдність ідей та методів спецдисциплін з вихованням, що покладено в основу творчого підходу до наукової діяльності людини в сучасних умовах; розвиваються пізнавальні інтереси студентів; ефективно формуються переконання, досягається всебічний розвиток особистості студента; інтеграція сприяє інтенсифікації, оптимізації навчальної і педагогічної діяльності та сприяє підвищенню якості знань студентів.

Ініціативу інтеграції викладачі продовжують в позааудиторній роботі і вважають, що вона не тільки відкриває широкі перспективи для оновлення змісту освіти, але й спонукає формуванню духовно багатої особистості, вихованню студентської молоді у дусі найкращих людських цінностей.

Студенти залучаються до участі в гуртках, які працюють у коледжі. Серед них «Гурман», «Подільські криниці», «Тірас», «Берегиня», літературне об’єднання «Дивослово», «Юний філософ», предметні гуртки з «Організації виробництва та обслуговування», «Торгівельно-технологічного обладнання» та ряд інших.

Саме такі інтегровані засідання гуртків є ефективними під час засвоєння студентами знань з дисциплін по спеціальності та знань народознавчого та краєзнавчого матеріалу.

Пізнавальна діяльність гуртківців, необхідність самоосвіти активізується вже на етапі підготовки до такого заняття (пошук теоретичних відомостей, їх доведення, інформаційні та реферативні повідомлення, всебічне застосування, тощо). Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні зв’язки між навчальними дисциплінами, вносять новизну в традиційну систему навчання, допомагають студентам зрозуміти важливість вивчення основ науки як єдиної системи знань. Інтегровані засідання роблять навчально-виховний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ навколишньої дійсності студентами.

Класична структура організації таких засідань збагачується активними формами роботи – діловими іграми, створенням проблемних ситуацій, захистом проектів різного характеру. Такий методичний підхід дозволяє створити раціональну комплексну систему навчання, сприяє цілісному, якісному засвоєнню студентами фундаментальних знань, виявленню причинно-наслідкових зв’язків між навколишніми подіями та стандартними алгоритмічними структурами.

Інтеграція дає можливість керівникам гуртків раціонально розподілити час на вивчення дисциплін інваріантної частини, зменшити кількість годин на їх вивчення і за рахунок вивільнених годин організувати роботу, спрямовану на розвиток творчих здібностей студентів.

Інтеграційні процеси тісно переплітаються зі впровадженням інноваційних технологій, метою яких є розвиток творчої особистості студента. Тут керівники гуртків керують розумовою діяльністю студентів, а студенти стають активними учасниками педагогічного процесу. Таким чином, гуртківці привчаються до творчої праці. В них виховується інтерес до неї і потреба в ній. Гуртківці вчаться самостійно підходити до розв’язування пізнавальних і практичних завдань.

Досвід роботи переконує, що проведення таких інтегрованих засідань гуртків має великий виховний потенціал, тому що сприяє вихованню у гуртківців шанобливого ставлення та інтересу до народних традицій, обрядів, побуту українців, духовному розвитку особистості студента та формуванню професійної компетенції майбутнього спеціаліста зі спеціальності «Виробництво харчової продукції».

^ Висновки з даного дослідження. Практика роботи показала плідність інтеграції в навчально-виховному процесі, виявила перспективи його подальшого розвитку та удосконалення. Застосування інтеграційних форм навчання сприяє налагоджуванню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці викладачів, куратора та студентів у процесі навчання, дає можливість ширше використовувати потенційні можливості змісту навчального матеріалу та розвинути здібностей студентів.

Інтеграція – необхідна умова сучасного навчального процесу, її реалізація можлива в межах будь – якого навчального закладу, тому що вона сприяє переходу цього закладу на новий рівень його розвитку.

Інтеграційні процеси в освіті тривають, і вони різноманітні, але мета їх одна – розвинена, креативна особистість, здатна до творчого пошуку.

Список літератури:

1. Кальгін Ю.М. Інтеграція шкільного навчання // Початкова школа. – 1990. – №9. – С.28 – 31.

2. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки // Рідна школа. – 1997. – №8. – С.27 – 32.

3. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків // Початкова школа. – 1992. – №1. – С.2 – 9.

Схожі:

Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Нові вимоги до підготовки спеціалістів, розвиток І використання наукового потенціалу вузів вимагають залучення майбутніх спеціалістів...
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconІндивідуалізація І диференціація навчання І їх роль у підвищенні...
Гатьох учених І практиків. Проте кожен з дослідників трактував її по-своєму. Зважаючи на це, викладемо свої міркування щодо розкриття...
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconПлан Принципи, на яких базується статеве виховання (вихователь Житнікова-Високос...
Роль ігор та іграшок у формуванні майбутніх чоловіка І жінки (практичне заняття, доповідь, вихователь – Дишлик С. В.)
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconС. М. Авраменко духовно-моральний потенціал традиційних релігій у...
Зб матеріалів ХХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості»...
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconБібліографічний покажчик з теми
«Компетентністний підхід до навчання І виховання в умовах інформаційно-освітнього простору»
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconЮристи І правознавці, які мають творчі художні роботи
Такий принцип культури юриста, як евристичність, виявляє творчий підхід до правового виховання громадян, спонукає юриста до наповнення...
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconАби школа була в радість: кілька порад батькам
Як підготувати дитину до майбутніх навантажень, зробити так, аби її організм не давав збоїв під час навчального процесу І похід за...
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconКомпетентнісний підхід
Компетентнісний підхід спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані...
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В iconСоціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства...
Ноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів будуються на засадах загальнодидактичних принципів, враховують особливості...
Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В icon: 37. 022 Взаємозв’язок структурних компонентів базового рівня професійної...
Взаємозв’язок структурних компонентів базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка