Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді
Скачати 203.79 Kb.
НазваПрограма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді
Дата конвертації11.03.2013
Розмір203.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ЕЗОШ І-ІІ ст.. № 6

______________ І.Г. Марієва

Програма

з інформатизації та комп’ютеризації

Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. № 6

на 2011- 2013 рр.

Розглянута на методичній раді

ЕЗОШ І-ІІ ст.. № 6

протокол від ___________ 20____

№ _________

м. Енергодар

І.ЗАГАЛЬНІ ПЛОЖЕННЯ

На сучасному етапі розвитку цивілізації, в епоху глобальної інформатизації бурхливо розвиваються комп'ютерна техніка та інформаційні технології, що стимулює розвиток інформаційного суспільства. Інформація охоплює дедалі більше галузей і стає однією з головних людських цінностей та основним ресурсом майбутнього. Інформатизація відкриває широкі перспективи для розвитку сучасної людини. У процесі інформатизації суспільства відбувається формування і розвиток єдиного освітнього інформаційного простору, який дозволяє істотно розширити можливості самої системи освіти. Інформаційну грамотність вважають однією з основних компетенцій особистості, необхідних для постійного вдосконалення професійної компетентності. Інформатизація сьогодні – це не тільки процес, пов'язаний з функціонуванням і подальшим покращенням техніки, а насамперед, соціокультурний процес, який змінює свідомість, світогляд людини, її психологію, мораль і ціннісні орієнтири. Тому соціальним замовленням сучасного суспільства є виховання людини, яка зможе навчатися і працювати в умовах постійного зростання інформаційного потоку, людини з високим інтелектуальним потенціалом.

Так одним із головних завдань школи сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття й опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. І це можливо виконати у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де учитель сам повинен володіти такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня, особистості інформаційної цивілізації.

Сьогодні важливо не стільки володіти певним обсягом інформації, скільки вміти самостійно набувати нові знання, використовуючи всю різноманітність інформаційних ресурсів, зокрема друковане слово, аудіо - та відеоматеріали, електронні мережі.

Єдиний інформаційний простір школи - це система, в якій задіяні і на інформаційному рівні зв'язані всі учасники навчального процесу: адміністратори, педагоги, учні і їх батьки: адміністрація у сфері управління, а педагоги у області підвищення ефективності процесу навчання.

Формування єдиного інформаційного простору на першому етапі впровадження Програми зводиться до створення загальної інформаційної бази даних комп'ютерного відображення інформаційного поля ЕЗОШ № 6, об'єднуючого інформаційні потоки, і організації постійного доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Загальна база даних школи як ядро єдиного інформаційного простору повинна містити наступну інформацію і надавати можливість її оновлення:

  • загальна інформація про ЕЗОШ № 6;

 • дані про педагогів;

 • дані про учнів;

 • навчальний план;

 • соціальний паспорт школи;

 • медичний паспорт школи;

 • дані методичної служби школи;

 • статистичні дані за підсумками навчального року.

Програма комп’ютеризації і інформатизації школи спрямована на створення умов використання інформаційно - комунікаційних технологій в навчальному закладі і базується на таких нормативних документах:

•Закон України «Про освіту»;

•Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»;

• Закон України «Про Національну програму інформатизації»;

• Закон України «Про загальну середню освіту»;

• Закон України "Про Національну програму інформатизації";

• Указ Президента У країни "Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні";

• Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа);

• Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні;

• Національна доктрина розвитку освіти;

• Державна програма "Вчитель";

• Наказ МОН України № 669 від 20 серпня 2004 р. «Про організаційні заходи, спрямовані на виконання Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін»;

Наказ МОН України № 693 від 06 грудня 2005 р. «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителі інформаційно-комунікаційним технологіям»;

• Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці" на 2006-2010 роки;

• Указ Президента України № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»;

• Програми комп’ютеризації і інформатизації закладів освіти міста Енергодар та плану заходів щодо розвитку та функціонування єдиного інформаційного освітнього простору системи освіти м Енергодар на 2010-2011 н.р..

^ Координатор програмидиректор ЕЗОШ № 6 Марієва Ірина Геннадієвна .

Виконавці заходів - колектив Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. № 6

^ Джерела фінансування Програми

Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок коштів загального та спеціального фонду ЕЗОШ № 6 в межах кошторисних призначень управління освіти Енергодарської міської ради та за рахунок залучення додаткових засобів фінансування.

^ Очікувані результати Програми

В результаті виконання Програми ЕЗОШ № 6 дістане можливість увійти до єдиного освітнього інформаційного середовища міста Енергодара та Запорізької області. Це в свою чергу дозволить:

 • підвищити рівень регулярного використання ІКТ педагогами школи у викладанні навчальних дисциплін;

 • підвищити рівень використання можливостей мережі Інтернет учнями і педагогами ЕЗОШ № 6;

 • організувати функціонування шкульного сайту;

 • автоматизувати процес управління освітнім процесом школи.

ІІ.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Головною метою програми є створення умов для формування інформаційної культури всіх учасників навчально – виховного процесу, створення сучасне ІКТ насичене шкільне середовище для задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу.

^ Основні завдання програми:

 • підвищення ефективності управління навчальним закладом через використання сучасних інформаційних технологій;

 • оснащення ЕЗОШ № 6 сучасною комп’ютерною технікою, яка повинна активно працювати на навчально-виховний і управлінський процес;

 • проведення оперативного, ситуативного та постійного управлінського аналізу на підставі інформації, отриманої в результаті функціонування програмно - технічних комплексів;

 • розвиток кадрового, інформаційного, матеріально-технічного ресурсів інформатизації;

 • підвищення рівня інформаційно-комунікативної компетентності всіх учасників освітнього процесу;

 • створення механізму зміни змісту, методів і форм навчально-виховної роботи ЕЗОШ № 6 на основі використання ІКТ;

 • розвиток у учнів самостійності в освітній діяльності на основі використання цифрових, інтернет-освітніх ресурсів.

Організація навчально-методичного супроводу для застосування нових технологій в навчальному процесі передбачає наступні основні напрямки діяльності:

 • Формування досвіду взаємодії суб'єктів освітнього процесу через організацію системи доступу до освітніх ресурсів, використання дистанційних освітніх технологій.

 • Створення нормативних правових і матеріально-технічних умов для організації єдиного освітнього інформаційного середовища ЕЗОШ № 6.

 • Розвиток кадрового, інформаційного, матеріально-технічного ресурсів інформатизації;

 • Забезпечення навчально-методичної основи для застосування нових технологій в навчальному процесі

 • Розвиток інформаційної взаємодії із зовнішнім освітнім середовищем.


Пріоритетні напрямки діяльності адміністрації


 • електронний документообіг;

 • проведення семінарів-практикумів, по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес;

 • проведення педагогічних рад, присвячених проблемам і процесу інформатизації школи ;

 • консультування з впровадження ІКТ технологій в НВП;

 • електронна база педагогічних кадрів;

 • електронна база учнів школи;

  • супровід роботи шкільного сайту.


Пріоритетні напрямки діяльності педагога


  • ознайомлення вчителів з ППЗ, що встановлено в комп'ютерному класі;

  • участь у роботі семінарів - практикумів, педагогічних радах, присвячених проблемам і процесу інформатизації школи ;

  • використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет в організації пізнавальної діяльності дітей в рамка навчально-виховного процесу;

  • упровадження інформаційних технологій і ресурсів мережі Інтернет в окремі етапи традиційного уроку в початкових класах та під час роботи ГПД;

  • проведення навчальних занять та виховних заходів з використанням ППЗ, інтегрованих уроків (інформатика + ...).


Пріоритетні напрямки діяльності учня

  • комп'ютерні технології для підготовки до уроку, позакласного заходу;

  • надання інформаційних послуг.


ІІ. Технічна оснащеність
На момент написання програми ЕЗОШ № 6 має:
Кабінет інформатики


 • 6 учнівських комп'ютерів + 1 ПК для вчителя

 • 2 лазерних принтера

 • мультимедійний проектор

 • сканер

 • МФО

 • Локальна мережа — в комп'ютерному класі

 • Підключення до мережі Інтернет - 8 комп'ютерів локальної мережі


Адміністрація • ноутбук 4 шт.

 • лазерний принтер 2 шт. + 1 струйний

 • 1 сканер

 • Ксерокс

 • Web-камера


Програмне забезпечення
Навчальні програми:

 • Математика 1-4 клас;

 • Образотворче мистецтво 1- 4класи;

 • Трудове навчання 1-4 класи;

 • Я і Україна 3-4 класи;

 • Природознавство 4 клас

 • Музика 1-4 класи

 • Англійська мова 2-4 класи


Аудіо тека (диски СД – RW):

 • Історія України «Мандрівники та невідомі землі»;

 • Я і Україна. Довкілля;

 • Я і Україна «Тварини нашої планети», «Світ навколо нас»;

 • Образотворче мистецтво «Пейзажі» ;

 • Основи здоров’я «Правила дорожнього руху»;

 • Енциклопедія «Про навколишній світ»;

 • Головні пісні та мелодії України;

 • Новорічні пісні;

 • Пісні про школу;

 • Музика до сценаріїв


Програми, що використовуються для оптимізації організаційної роботи адміністрації школи


 • ЗНЗ-1

 • 83-РВК

 • Моніторинг рівня навченості

 • Курс


Статистична інформація щодо використання ІКТ в освітній діяльності ЕЗОШ № 6 (станом на кінець 2010-2011 н.р.)
Фахівці ІКТ


  • Кількість вчителів інформатики – 1

  • Кількість вчителів, що пройшли курси за інформаційними технологіями (96%).


п\п


Зміст

%

Чол.

1.

Забезпеченість ПК педагогів ( особисті)

87.5

21

2.

Забезпеченість ПК учнів

77.3

123

3.

Підключення ПК педагогів до мережі Інтернет

79%

19

4.

Підключення ПК учнів до мережі Інтернет

60.3

96

5.

Використовування ресурсів Інтернет для підготовки до уроків, занять, виховних заходів

87.5

21

6.

Виготовлення роздаткового матеріалу

87.5

21

7.

Використовування ІКТ вчителями для викладання

39.2

11

8.

Використовування ІКТ учнями у підготовці до уроків

10

15

9.

Створення проектів з використанням ІКТ

17.8

5

10.

Інтернет-конкурси (акції, вікторини, ігри)

8.7

2

11.

Використовування ресурсів Інтернет для виховної роботи

79

19

ІІІ. Основні заходи Програми

Заходи

Термін

Відповідальний

^ Організаційні заходи. Оснащення комп'ютерною технікою, програмними засобами

1.

Використання ліцензійної програми управління освіти та ЗНЗ (Місrosoft Оffice, сервісні програми обслуговування комп'ютера).

Постійно

адміністрація закладу

2.

Забезпечення масового доступу до інформаційних освітніх ресурсів для всіх груп користувачів

Постійно

адміністрація закладу

3.

Ведення та супроводження реєстру НКК


Щоквартально

відповідний за інформ.

4.

Продовжити роботу по створенню локальної мережі в закладі.


2011-2012 р.

директор

5.

Введення в дію комплексу «Курс».


2011 р.

відповідальний за інформ.

6.

Оптимізувати роботу Web-сайту закладу.


2011 р.

відповідальний за інформатизацію

7.

Забезпечити постійне оновлення шкільної медіатеки ЕППЗ.


2011-2013 роки

адміністрація

закладу

^ Використання ІКТ в управлінській діяльностіЗаходи

Термін

Відповідальний

1.

Створення банку електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу

2011 р.

адміністрація закладу

2.

Створення автоматизованих робочих місць:

 • заступника директора з НВР;

 • заступника директора з ВР:

 • психолога

2011-2013 роки

директор

2.

Моніторинг діяльності вчителя: створення особистого інформаційного простору кожного педагога

2011-2013роки

адміністрація закладу

3.

Створення бази даних Інтернет - порталів загальної середньої освіти, дистанційного навчання, інформаційних ресурсів освіти і науки, інноваційної діяльності

2011 р.

адміністрація закладу

4.

Проведення моніторингу використання в навчальному процесі комп'ютерної техніки

Щорічно

адміністрація закладу

5.

Продовження роботи Wеb-сайту навчального закладу.

Протягом року

адміністрація закладу

6.

Створення та оновлення електронного банку даних про учнів ЕЗОШ № 6.

вересень, щороку

адміністрація закладу

7.

Створення та оновлення банку даних вчителів, що пройшли навчання за програмою «Інтел@Навчання для майбутнього»

2011-2013 роки

відповідальні за інформатиза-

цію

8.

Створення та оновлення банку даних вчителів, що пройшли навчання за фахом «Основи ІКТ»

2011-2013 роки

відповідальний за інформатиза-

цію

9.

Впровадження системи моніторингу, планування та прогнозування діяльності навчального закладу з використанням ін формаційних комп’ютерних технологій

постійно

адміністрація закладу

10.

Використання інформаційних комп’ютерних технологій для ведення статистичної звітності

Щоквартально

адміністрація закладу

11.

Встановлення та використання автоматизованої бази даних «Кадри» для ведення кадрового обліку

2012 р.

адміністрація закладу

12.

Аналіз і оцінка ефективності реалізації Програми

2013 р.

адміністрація закладу

13.

Моніторинг по вивченню якості реалізації Програми інформатизації ЕЗОШ № 6

Щороку

адміністрація закладу


^ Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

1.

Проходження курсової підготовки за програмою «Інтел@Навчання для майбутнього», «Основи ІКТ»

за графіком

відповідальнийза

інформатиза-

цію

2.

Визначення передового досвіду шкіл для навчання вчителів за програмами «Інтел@Навчання для майбутнього», «Основи ІКТ»

2012-2013 роки

відповідальний за інформатика-цію

^ Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес

1.

Створення та оновлення бази даних програмних засобів навчального призначення для загальноосвітнього навчального закладу

Щороку

бібліотекар

2.

Створення та впровадження автоматизованої системи обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах

2011 р.

адміністрація закладу, бібліотекар

3.

Створення бази даних електронних підручників та енциклопедій навчального призначення

2011р.

адміністрація закладу, бібліотекар

4.

Створення та поповнення банку навчальних проектів за програмою «Інтел@Навчання для майбутнього», «Основи ІКТ»


2011-2013 роки

адміністрація закладу

5.

Залучення учнів та педагогічних працівників до участі у міжнародних інформаційних проектах.

Систематично

адміністрація закладу

6.

Розробка і реалізація учнівських проектів з

використанням ІКТ

Щороку

адміністрація закладу, педагоги

7.

Створення і ведення електронних портфоліо учасників НВП

2011-2013роки

Заступник директора з НВР

8.

Забезпечення участі педагогічних працівників у Інтернет -конкурсах, проектах, конференціях, віртуальних методичних об'єднаннях тощо

систематично

адміністрація закладу

9.

Використання можливостей ПК для роботи з обдарованими дітьми

Протягом навчального року

адміністрація закладу

10.

Використання ЕЕППЗ , ІКТ в навчально-виховному процесі

Постійно

педагоги

11.

Вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес досвіду роботи щодо використання інформаційних технологій

2012 р.

адміністрація закладу

12.

Консультування по організації пошуку матеріалів до уроків для педагогів


Постійно

адміністрація закладу

13.

Створення в школі скарбнички уроків з використанням ІКТ. Узагальнення і розповсюдження досвіду проведення таких уроків

2012-2013 роки

Заступник директора з НВР, керівники МО


^ IY. Очікувані результати реалізації Програми
Програма інформатизації розроблена на 3 роки. В річному плані роботи школи заплановані заходи з її реалізації.

В результаті виконання Програми ЕЗОШ № 6 дістане можливість увійти до єдиного освітнього інформаційного середовища.
В процесі реалізації Програми передбачається наступне обґрунтування ресурсного забезпечення:

^ Кадрові зміни: підвищення кваліфікації педагогів

 • підвищення ІКТ-компетентності всіх учасників НВП

 • введення посади лаборанта кабінету інформатики, інженера з обслуговування комп’ютерної техники.

^ Нормативно-правові зміни: оновлення нормативно-правової бази, розробка положень, інструкцій, програм, тощо.

Програмно-методичні зміни: використовування ЕППЗ і створення власних розробок по предметах, включаючи мультимедіа-технології.

Інформаційні зміни:

 • Використовувати шкільний сайт і здійснювати його оновлення.

 • Створити банк освітніх інтернет-ресурсів і медіа-ресурсів.

 • Інформувати колектив вчителів, батьків, що вчаться про характер перетворень інформатизації в ЕЗОШ № 6.

Матеріально - технічні змін:

Проведення локальної мережі по першому поверху, об’єднуючі 3 класи бібліотеку, ПК директора, секретаря та 2 заступників.
Y. Організація управління програмою і контроль за ходом її реалізації
Управління Програмою здійснює адміністрація ЕЗОШ № 6, яка представляє в установленому порядку звіти про хід і результати реалізації програми громадськості, керівникам управління освіти, батькам і учням.

Схожі:

Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconПрограма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Характерною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є проникнення інформаційно комунікаційних технологій в усі сфери громадського...
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconМіністерство освіти І науки україни
Про затвердження Державної програми інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки”...
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconА к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи...
Енергодарської загальноосвітньої школи І –іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconПрограма інформатизації Чубарівської зош І-ІІІ ступенів на 2007-2009 р р. Сучасний стан
В навчально-виховному процесі школи використовується 27 комп’ютерів, з них 3 – в управлінській діяльності, 1 – в бібліотеці, 23 –...
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconПрограма розвитку профільної старшої школи енергодарського багатопрофільного...
«Програма розвитку профільної старшої школи Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області...
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconПлан заходів відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації...
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconПрограма інформатизації школи на 2011-2012н р. І. Загальні положення
Сьогодні вона є одним з основних шкільних курсів, які сприяють формуванню змістовно-логічного мислення. Розвиваюча сторона цієї дисципліни...
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconЗвітна доповідь директора енергодарської загальноосвітньої школи...
Ви можете мріяти, творити, будувати найкраще місце у світі, але, щоб зробити мрію реальністю, потрібні люди”   Волт Дісней
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconОпис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з...
Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах...
Програма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6 на 2011- 2013 рр. Розглянута на методичній раді iconФедоров Ю.І., директор нвк три шляхи ведуть до знань
Це колектив вчителів та учнів, які співпрацюють над реалізацією проблеми «Через творчість вчителя до розвитку особистості школяра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка