Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми
Скачати 64.17 Kb.
НазваШляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми
Дата конвертації12.03.2013
Розмір64.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Заславська С.І.,

доцент кафедри МПНтаНТВ


Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів ПТНЗ на дистанційному етапі підвищення кваліфікації
Постановка проблеми.

Потенціал робітничих кадрів формується через систему ПТНЗ, оцінка успішності якого базується на задоволенні потреб ринку праці.

Головну роль у формуванні сучасного трудового потенціалу, звісно, відіграє педагог, який є генератором навчального процесу.

Перехід до постіндустріального суспільства змінив освітню парадигму і, як наслідок, змінилися вимоги до професійної компетентності педагога профтехшколи.

Мета даного виступу – висвітлити питання формування науково-методичної компетентності викладачів ПТНЗ під час курсового підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою. Розглядається один із етапів навчального процесу – дистанційний як найбільш вагомий за часом.

^ Виклад основного матеріалу.

Навчання протягом всього життя – стрижень професійної компетентності.

Курсове підвищення кваліфікації педагогів у інститутах післядипломної освіти, виконуючи компенсаторську функцію, повинно проводитися тільки на діагностичній основі з метою диференційованого підходу до змісту модулів робочих навчальних планів.

У той же час, навчальні плани підвищення кваліфікації, які, як правило, включають обов’язкові та вибіркові модулі, забезпечують диференціацію.

У роботі викладача важливе місце посідає методична робота, науково-методична компетентність є складовою професійної компетентності викладача ПТНЗ. Так, Н.В. Кузьміна [2] як основні елементи педагогічної компетентності виділила такі:

  • спеціальна і професійна компетентність у галузі дисципліни, що викладається;

  • методична компетентність у галузі способів формування знань, умінь у учнів;

  • соціально-психологічна компетентність у галузі процесів спілкування;

  • диференціально-психологічна компетентність у галузі мотивів, здібностей, спрямованості учнів;

  • аутопсихологічна компетентність у галузі досягнень та недоліків власної діяльності особистості.

На основі наукових досліджень, які протягом останніх п’яти років проводяться на кафедрі методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва ДІПО ІПП, розроблено прогностичну модель інноваційної науково-методичної діяльності педагога професійної школи [3].

Модель інноваційної діяльності педагогів покладено в основу розробки структури їх науково-методичної компетентності, яка включає: концептуальну, інструментальну, технологічну, інформаційну, адаптивну, наукову, інтегративну, професійно-технологічну складові [1].

У травні – червні 2008 р. ДІПО ІПП разом з УПО РАО (м. Санкт-Петербург) провели анкетування педагогічних працівників професійних училищ, ліцеїв у різних регіонах України (65 осіб) з метою з’ясувати, чи займаються вони розробкою навчальних посібників, методичних рекомендацій з вивчення окремих тем навчальної програми, проведенням уроків різних типів і видів тощо, що є важливою складовою науково-методичної компетентності педагога. Виконують цю роботу 70% опитаних, але, на жаль, вважають її необхідною лише 39,1%, а потрібною – 51% [4].

Цей факт перш за все пов’язаний із низьким рівнем науково-методичної компетентності викладачів.

Одним із важливих завдань курсів підвищення кваліфікації є формування, удосконалення науково-методичної компетентності викладачів ПТНЗ.

В останні роки заочна та очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ стала провідною. Наприклад, згідно із замовленням облуправлінь освіти і науки за держбюджетом ці форми навчання складають 91%.

На рис. 1 показано структуру навчального плану для викладачів ПТНЗ за очно-дистанційною формою навчання. Згідно з даними рис. 1, найбільш вагомим за часом є дистанційний етап навчання – 61,1%. Цей етап забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання на діагностичній основі за допомогою використання мережевих інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для підтримки дидактично необхідного спілкування учасників навчального процесу під час дистанційного етапу навчання.

Для організації очно-дистанційної форми в інституті використовується платформа Moodle.

При проведенні Інтернет-семінарів використовуються системи Moodle (асинхронно) та Skype (синхронно), що дозволяє реалізувати відео конференції, спільне використання екрану тощо.

Поточне синхронне консультування слухачів може здійснюватися також за допомогою Веб-чату, Інтернет-месенджерів, голосового зв’язку, відеозв’язку; асинхронне – Веб-форуму, гостьового лектора тощо.

На схемі 1 показані шляхи формування складових науково-методичної компетентності викладачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації.


Контрольний блок
2,0%

2,0%


7,0%

Дистанційний етап

61,1%

Аудиторні заняття

38,9%


Соціально-гуманітарний блок – 5,6%

Функціональна підготовка – 30,5%

Галузева підготовка – 2,8%
Виконання завдань згідно з індивідуальним планом

Консультації за допомогою ІКТ

Поточний контроль: тестування; Інтернет-семінар

Підсумкова випускна робота


^ Рис. 1 Структура навчального плану для викладачів ПТНЗ за очно-дистанційною формою навчання
Науково-методична компетентність

^ Формуючі модулі:

Методика професійно-теоретичної підготовки фахівців за галузевою спрямованістю

Інноваційні технології навчання професії

Новітні технології виробництва

Методологія прикладних педагогічних досліджень за професійним спрямуванням


Складові

концептуальна

інструментальна

інформаційна

технологічна

адаптивна

наукова

інтегративна
майстер-клас викладача


Діяльність викладача на дистанційному етапіВиконання завдань для самостійної роботи

Участь у Інтернет-семінарі

Відповіді на тести поточного контролю

^ Написання підсумкової випускної роботи

Розділи

аналітичний

методичний

практичний


Веб-сайт інституту
Адреси передового педагогічного досвіду

Відкритий консультаційний форум із питань методики професійного навчання для педагогів професійної школи
Консультативно-керівна діяльність науково-педагогічних працівників інституту на дистанційному етапі


^ Схема 1. Формування науково-методичної компетентності педагогів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації
Висновок

Науково-методична компетентність викладача профтехшколи відіграє головну роль при акмеологічному підході до організації навчально-виховного процесу. На сучасному рівні розвитку науково-технічного прогресу самоосвіта, особливо керована (на дистанційному етапі підвищення кваліфікації), забезпечує формування та подальший розвиток науково-методичної компетенції викладача.
^ Список використаних джерел

1. Заславская С.И. Информационные технологии в многоуровневом формировании профессиональной компетентности инженера-педагога [Текст] / С.И. Заславская, И.Е. Силаева // IV Международный научно-методический симпозиум «Современные проблемы многоуровневого образования». – Ростов Н/Д: Изд.центр ДГТУ, 2011, - С. 190–197.

2. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. [Текст] / Н.В. Кузьмина. – М.: Высш.шк., 1990. – 119 с.

3. Сілаєва І.Є. Теоретичні засади організації підвищення кваліфікації на підставі модульно-компетентнісного підходу. [Текст] / І.Є. Сілаєва // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 16–18.

4. Чернышов Д.А., Заславская С.И. Профессиологические проблемы в подготовке педагогов для профессиональных училищ и лицеев. [Текст] / Д.А. Чернышов, С.И. Заславская // Педагогическое образование: современные концепции, теория и практика: сб.науч.ст. / Под общ. ред. И.И. Соколовой. – СПб.: Учреждение РАО ИПО, 2008. – С. 240–243.

Схожі:

Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconРозвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз...

Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconРоль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці...
Постановка проблеми І зв'язок її з важливими науковими завданнями. У зв'язку з переходом до нових типів мислення І нових способів...
Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconШевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних...
Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу
Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconПлан роботи методичної комісії викладачів гуманітарних дисциплін на 2009-2010 Н. Р проблема м. К
Шляхи формування в учнів умінь самостійного осмислення історичних фактів, подій І явищ
Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconПроблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації...

Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconАналіз функціональних обов язків педагогічних працівників птнз І...
Методичні аспекти організації підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на підставі диференціойваного підходу
Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconЗасідання методичної секції викладачів електротехнічних дисциплін...
Краматорському вищому професійному металургійному училищі (№65) відбулася методична секція викладачів «Електротехніки» птнз краматорсько...
Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconЛьвівська Аграрна Фундація Всеукраїнська науково-практична конференція
Аграрна наука та освіта на сучасному етапі розвитку народногосподарського комплексу: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення
Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconСемінар за темою «Шляхи удосконалення організації методичної роботи»...

Шляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз на дистанційному етапі підвищення кваліфікації Постановка проблеми iconПрограмма семинара «Формы и методы духовно-морального воспитания и развития ребёнка»
Горлівської міської ради та Горлівської Єпархії упц, за умовами Духовного патронату (наказ уо від 16. 05. 2008 р. №295) з метою удосконалення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка