Урок №2. Тема
Скачати 87.57 Kb.
НазваУрок №2. Тема
Дата конвертації12.03.2013
Розмір87.57 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №2.

ТЕМА: Інформація та її властивості. Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні повідомлення. Види інформаційних повідомлень. Властивості інформації. Способи оцінювання кількості інформації. Довжина двійкового коду. Об’єкти та їх властивості.

Тема: Інформація та її властивості. Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні повідомлення. Види інформаційних повідомлень. Властивості інформації. Способи оцінювання кількості інформації. Довжина двійкового коду. Об’єкти та їх властивості.

Мета: Актуалізувати знання про науку інформатику, правила поведінки в комп’ютерному класі та правилами техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Ввести поняття інформації, подати матеріал про інформаційні процеси, інформаційні повідомлення, визначити властивості інформації, способи оцінювання кількості інформації, довжину двійкового коду, об’єктів та їх властивостей.

Тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу.
План викладу:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Поняття інформації.

 2. Властивості інформації.

 3. Інформаційні процеси.

 4. Інформаційні повідомлення та їх види.

 5. Одиниці вимірювання кількості інформації.

 6. Двійкове кодування інформації.

 7. Об’єкти та їх властивості.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

1. Що таке інформатика і що вона вивчає?

2. Які основні правила поведінки і техніки безпеки в комп’ютерному класі?
Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Поняття інформації.

Навколишній світ складається з речовини й енергії та існує завдяки взаємним перетворенням енергії в речовину і навпаки. Наприклад, рослини одержують сонячну енергію і ростуть. Рослини стають кормом для багатьох комах, травоїдних тварин і т.д. Завдяки корму тварини можуть рухатися, тобто виробляти механічну енергію.

^ Ще однією важливою складовою навколишнього світу є інформація, її не можна віднести ні до речовини, ні до енергії, однак вона є дуже вагомою для повноцінного розвитку живих організмів. Наприклад, тварини в череді обмінюються інформацією про небезпеку, комахи сповіщають одна одну про зруйнований мурашник тощо. Навіть найпростіші одноклітинні організми постійне одержують інформацію (наприклад, про температуру навколишнього середовища) і використовують її для вибору сприятливих умов свого існування.

Поняття «інформація» багатозначне, належить до первісних понять інформатики. Строгого означення йому не дають.

Інформація (від латинського слова informatio - роз'яснення, виклад) - це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються у ньому.


 1. Властивості інформації.

Будь-яку речовину можна охарактеризувати за допомогою її властивостей, наприклад тверда, легкоплавка, білого кольору тощо. Інформація також має властивості, однак вони не настільки очевидні, як властивості речовини.

Властивості інформації:

Об'єктивність. Інформація — відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно
від нашої свідомості, знань, думок та суджень про нього.

Достовірність. Інформація є достовірною, якщо вона відображає істинний стан справ.
На основі достовірної інформації можуть прийматися правильні рішення.

^ Повнота. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння ситуа­ції та прийняття рішення.

Актуальність інформації — важливість, істотність для даного часу.

Корисність. Ступінь корисності інформації залежить від потреб конкретних людей і
від тих задач, які за допомогою отриманої інформації можна розв'язати.

Розпізнаваність. Інформація стає доступною лише за умови можливості розпізнавання знаків і сигналів, за допомогою яких вона передається.

Нематеріальність. Інформація є нематеріальною категорією, проте вона може проявлятися тільки через матеріальні процеси — сигнали.


 1. Інформаційні процеси.

Діяльність сучасної людини тісно пов'язана з різними інформаційними процесами. Наведемо приклади таких процесів, у яких ви самі берете участь: записування домашнього завдання в зошит, прослуховування радіопередачі або магнітофонного запису, пошук телепрограми, яка вас цікавить, у газеті та, звичайно ж, робота на комп'ютері.

^ До інформаційних процесів належать пошук, збір, обробка, передача і збереження інформації.

Пошук інформації. Найпростішими прикладами пошуку інформації є використання предметного або алфавітного покажчиків у книзі, телефонному довіднику тощо. Системи, за допомогою яких здійснюється пошук інформації, називаються інформаційно-пошуковими системами. Сучасні системи для пошуку існують у мережі Інтернет. Вони дають змогу знайти інформацію практично на будь-яку тему: від вирощування кактусів і прогнозу погоди до конструкцій будинків.

^ Збір інформації. Збором інформації можна називати найпростіші дії, які ви вже не раз виконували.

Збереження інформації. Для того щоб інформація могла стати надбанням багатьох людей, існують певні способи її збереження.

^ Захист інформації. За сучасних умов, особливо під час роботи в мережах, існує постійна небезпека псування або втрати інформації'. 3axucm інформації слід здійснювати у кількох напрямах. По-перше, це захист від випадкових чинників, тобто неправильних дій користувача, виходу з ладу апаратури. По-друге, це захист від злочинних дій, що полягають у розкритті конфіденційної (секретної) інформації, у несанкціонованому доступі до інформаційних ресурсів. Ці завдання виконують служби безпеки, які забезпечують цілісність та надійність даних, засекречування даних, контроль доступу до інформації і захист від збоїв апаратури.


 1. Інформаційні повідомлення та їх види.

Будь-якого виду інформація передається за допомогою конкретних повідомлень. Повідомлення, як і інформація, належить до основних не означуваних понять інформатики.

Під повідомленням розуміють інформацію, виражену за допомогою літер, чисел, математичних символів, природної мови.

Відповідність між повідомленням і інформацією не є взаємно однозначною. Одну і ту саму інформацію можна подати за допомогою різних повідомлень (наприклад, різними мовами), або одне і те саме повідомлення може сприйматись по різному, тобто передавати різну інформацію (читання однієї статті різними людьми).

Таким чином, інформація залежить від того, як інтерпретується повідомлення, за допомогою якого вона передається.

Існують наступні види повідомлень:

 1. за способом сприйняття: візуальні, аудіальні, тактильні, нюхові, смакові;

 2. за способом подання: текстові, числові, графічні, звукові, комбіновані;

 3. за суспільним значенням: масові і спеціальні.
 1. Одиниці вимірювання кількості інформації.

Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт. ^ Біт - це найменша порція інформації, яку одержують при виборі між двома подіями.

Назву «біт» для одиниці інформації обрано не випадково. Подія, що має два виходи, може бути записана за допомогою двох цифр: 0 і 1 . Число, що набуває двох значень, називається двійковим числом, або англійською мовою Binary Digit (скорочено bit - біт).

Біт - одиниця досить дрібна, її недостатньо для вимірювання обсягів інформації, якими оперують сучасні комп'ютери та інші обчислювальні пристрої. Тому використовують більші одиниці, основною із них є байт:
 1. Двійкове кодування інформації.

Інформація кожного виду подається в пам'яті обчислювальних машин за допомогою числових кодів, які на фізичному рівні машин зберігаються у двійковому поданні.

Кодування — це процес заміни знаків одного набору знаками іншого набору при збереженні змісту тієї інформації, яка за допомогою цих знаків подається. Якщо кодування здійснюється за допомогою двох елементів (наприклад, + і -, 0 і 1), то таке кодування називається двійковим. Двійкове кодування інформації для подання її в пам'яті обчислювальних машин здійснюється за допомогою цифр 0 і 1 двійкової системи числення. Подання інформації за допомогою двійкових кодів конструктивно і технічно виявилося зручним тому, що двом знакам, які для цього використовуються, можуть відповідати два різні фізичні стани: намагнічена або розмагнічена елементарна ділянка на поверхні магнітного диска, тече через провідник струм чи ні, зафіксовано світловий промінь чи ні тощо.


 1. Об’єкти та їх властивості.

У навколишньому світі нас оточує безліч різних предметів та істот – об’єктів, з якими постійно відбуваються певні процеси.

^ Об’єкт – це деяка частина світу навколо нас, яку можна розглядати як одне ціле.

Щоб розрізняти об’єкти кожному з них дають назву, яка формує уявлення про можливості об’єкта.

^ Властивості об’єкта – це сукупність ознак, за якими можна розрізнити об’єкти. Параметри об’єкта – це ознаки, що характеризують його властивості.

З погляду інформатики в будь-якого об’єкта виділяють такі складові:

 • інформацію, що зберігає об’єкт (дані)4

 • способи обробляння інформації об’єктом (алгоритми, процедури);

 • яку інформацію приймає об’єкт та передає (події об’єкта).

Для розуміння того, як працювати з реальними об’єктами, можна спочатку навчитися виконувати різні дії з моделями цих об’єктів.

^ Модель – спрощене подання реального об’єкта, що відбиває лише його найголовніші властивості.

Для створення моделі реального об’єкта потрібно знайти, зібрати, обробити, зберегти , передати інформацію про нього, тобто виконати різні види інформаційних процесів.
Практичні завдання:

1. Визначте, яким способом подають повідомлення:

а) шкільний дзвоник; б) таблички з номерами кабінетів у школі; в) розмітка пішохідного переходу на вулиці; г) міліціонер-регулювальник; д) чергова на залізничному вокзалі.

^ 2. Розподіліть повідомлення за способом подання (результат подайте у вигляді таблиці):

а) лист до редакції журналу; б) позначка пішохідного переходу; в) дзвінок у театрі; г) формула залежності відстані від швидкості та часу; д) балетний спектакль; е) автомобільні поворотні сигнали; є) відеофільм про екскурсію; ж) діаграма видобутку вугілля в Україні за останні 3 роки; з) гавкання собаки; и) розповідь учителя; і) реклама циркової вистави.

3. Дайте відповідь на запитання, використовуючи різні способи подання повідомлень.

а) Котра година? б) Як пройти до бібліотеки?

4. Визначте, про які інформаційні процеси йдеться:

а) ви пишете твір; б) ви дивитесь кінофільм; в) ви читаєте листа; г) вранці вас будить будильник; д) лікар ставить діагноз хворому.

5. Назвіть причини, за яких кожне з наступних повідомлень несе для вас шум:

а) Василь не вивчив урок; б) 2 + 3 = 6; в) наслідком постулатів СТВ є перетворення Лоренца; г) рахунок матчу 2 : 0.

6. Укажіть, які процеси відносяться до зберігання повідомлень; передавання повідомлень; опрацювання повідомлень; захисту повідомлень:

а) зйомка кінофільму; б) телефонна розмова; в) мислення; г) фотографування; д) ведення конспекту уроку; е) відповідь учня; є) показ пантоміми; ж) написання листа; з) надсилання листа; и) встановлення паролів; і) ведення щоденника; ї) шифрування повідомлень; й) написання контрольної роботи; к) підведення підсумків семестру; л) створення резервних копій даних.

7*. Складіть кросворд, в якому б використовувалися слова інформація, повідомлення, зір, жест, смак, телевізор, світлофор.

8*. Заповніть пропуски:

а) 5 байтів = _ _ _ бітів; в) 10 Кбайт = _ _ _ бітів;

б) 100 байтів = _ _ _ бітів; г) 32 біти = _ _ _ байтів.

9*. Наведіть приклади, де вам траплялися закодовані повідомлення.

10*. Закодуйте слова інформація, біт, кілобайт, повідомлення за допомогою ребусів, шарад.
Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати §1 (1.2, 1.3, 1.4, 1.5) на ст. 11-26.

 3. Придумати 3 приклади на будь-які види інформації.

 4. Визначте, яким способом подають повідомлення:

а) диктор телебачення; б) матрос-сигнальник на флоті; в) покажчики в парку відпочинку; г) горніст у дитячому таборі відпочинку; д) учитель батькам.

5. Розподіліть повідомлення за способом їх сприйняття (результат подайте у вигляді таблиці):

а) солодка цукерка; б) м’яка іграшка; в) гучна музика; г) теплий пісок; д) блакитне небо; е) пахуче сіно; г) твердий горіх.

6. Знайдіть інформацію і підготуйте повідомлення про отримання та передавання повідомлень тваринами і рослинами.

7. Напишіть невеликий твір-фантазію «Інформаційні процеси майбутнього».

8*. Заповніть пропуски:

а) 2 байти = _ _ _ бітів; в) 2 Кбайт = _ _ _ байтів;

б) 10 байтів = _ _ _ бітів; г) 512 бітів = _ _ _ байтів.

9*. Знайдіть повідомлення, що в різних народів символізують різні квіти, рослини, кольори.

Схожі:

Урок №2. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №2. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №2. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №2. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №2. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №2. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №2. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №2. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №2. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №2. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка