Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в
Скачати 191.7 Kb.
НазваСупруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в
Дата конвертації12.03.2013
Розмір191.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в Украине, при длительном общении со мной, видимо, понял, что я тяжело психически болен, а если не понял, то он мог найти и/или нашел всю информацию обо мне в Интернет, в этом посольстве достаточно умных и образованных людей, чтобы найти всю соответствующую информацию в Интернет, они меня подробно спрашивали о моем опыте работы, о моей учебе и так далее. Другие сотрудники этого посольства тоже долго проводили собеседование со мной. Моя виза в Индонезию не для работы, а для посещения родителей супруги моей, других родственников супруги моей, для получения рабочей визы может понадобиться справка от психиатра и ряд других документов, которые я не смогу предоставить в требуемом виде.
Рискованно в моей ситуации все, поскольку я очень болен.

30% вероятность, что я умру по пути в Индонезии или в самой Индонезии.

Лгать о состоянии моего здоровья я не могу, даже, если бы я и лгал об этом, то это и так видно, нет смысла лгать.
Родители мои владеют соответствующими частями моей квартиры.
Норвежский подрывник и стрелок прославился больше, чем он бы прославился, будучи психократом, но пользы от его психократической деятельности для общества и для психов было бы больше, чем от взрывов и расстрелов.
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=213689&page=288

-
Матрешки, где купить лучше всего в Днепропетровске? Чтобы качество было высокое, а цены низкие. Матрешек в Интернет ищу я для покупки, но в Интернет матрешками часто называют проституток, поэтому выдаются много сайтов проституток, что сильно мешает мне в поиске необходимой мне информации.

-
Убийцы, мошенники, порнографы опять активизировались, продолжают терроризировать меня своими провокациями, обвиняют меня в двуличности, лицемерии, а сами о себе не опубликовали столько важной ключевой информации, сколько опубликовал я, они могут быть гораздо хуже меня, они, скорее всего, и есть гораздо хуже меня, поскольку не публикуют достаточно о себе. Эти убийцы массово убивают детей, они убили и моего ребенка. Примеры этих людей: Жэксалык Ушкимпиров, Чернецкий, Хазан, Задорский, Ашер, Фламбаум и так далее.


-
184.2.27.7 Ðîäñòâåííèêàì ïèñüìî:
Ïðîâåäèòå ðàñ÷åòû ðèñêîâ òîãî, ÷òî âàì áåç ìåíÿ è ñóïðóãè ìîåé íóæíî áóäåò ñîâåðøàòü îïåðàöèè ñ êâàðòèðîé, êàêèå îïåðàöèè, êîãäà. Ïðîøó ïàïó íàéòè ñâîè êîä è ïàñïîðò, îòâåòñòâåííåé îòíîñèòüñÿ ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ íà êâàðòèðó.

-

Äíåâíèê Ìèõàèëà Âèêòîðîâè÷à Ì ïðèìåðíî ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî ïðèìåðíî 27 èþëÿ 2011 ãîäà:

26 èþëÿ 2011 ãîäà:

. . . . . . . .

23:26 Ñîí.

26 èþëÿ 2011 ãîäà.

27 èþëÿ 2011 ãîäà:

7:27 Ïîäúåì ñ ïîñòåëè.

Íàøåë ÿ ìîþ êàðòî÷êó ïðîïèñêè äëÿ ÆÝÊ.

Çàáûë ðó÷êè äëÿ ïèñüìà ÿ.

3 ãðèâíû äåíåã ïîòðàòèë ÿ íà ïîåçäêó îò «Êðàñíîãî Êàìíÿ» äî âîåíêîìàòà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Äíåïðîïåòðîâñêà íà ìàðøðóòíîì òàêñè íîìåð 156.

8:27 Çðÿ ñúåçäèë â âîåíêîìàò ÿ â ýòî óòðî.

Âîåíêîìàò Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Äíåïðîïåòðîâñêà îòêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé ïî ïîíåäåëüíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 9:00 äî 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00.

9:27 Ïåøêîì øåë ÿ îò âîåíêîìàòà äî «Êðàñíîãî Êàìíÿ».

Çà 170 ãðèâåí òàêñèñò Þðèé ñîãëàñèëñÿ ïðåäîñòàâèòü ìíå ñâîè óñëóãè.

Òàêñèñò Âëàäèìèð çà 150 ãðèâåí ñîãëàñèëñÿ ïðåäîñòàâèòü ìíå ñâîè óñëóãè.

Ïîêàçàë ÿ ìîþ íàéäåííóþ êàðòî÷êó ïðîïèñêè äëÿ ÆÝÊ ñîòðóäíèöå ÆÝÊ, îíà óíè÷òîæèëà äóáëèêàò ýòîé êàðòî÷êè.

Äîâåðåííîñòü íà êâàðòèðó ìîþ ïûòàëñÿ îôîðìëÿòü ÿ.

Îòåö ìîé íàïóòàë îïÿòü ñ äîêóìåíòàìè.

Âàëåíòèí Ñ Ì âûñêàçàëñÿ â ïîääåðæêó ðàññòðåëîâ, âçðûâîâ â Íîðâåãèè â èþëå 2011 ãîäà, ïîñêîëüêó Âàëåíòèí Ñ Ì ïîääåðæèâàåò âñå ôîðìû òåððîðà ïðîòèâ ñìóãëûõ ëþäåé, ìóñóëüìàí, ëåâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë. Ïðè ýòîì, Âàëåíòèí Ñ Ì ÿâëÿåòñÿ ñòîðîííèêîì Ïðîãðåññèâíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ïàðòèè Óêðàèíû (ÏÑÏÓ) Âèòðåíêî Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ êðàéíå ëåâîé ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé. Âàëåíòèí Ñ Ì âåðèò ýçîòåðèêàì, ãîâîðèò î «áèîëîãè÷åñêîé ýíåðãåòèêå», î «ëåâîé è ïðàâîé îðèåíòàöèè áèîëîãè÷åñêîé ýíåðãåòèêè». Òðóäíî ìíå îáùàòüñÿ ñ Âàëåíòèíîì Ñ Ì, ïîñêîëüêó îí, âèäèìî, èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòü â îáùåíèè ñî ìíîé, íî âåäåò ñåáÿ òàê, ÷òî ýòî ó ìåíÿ âûçûâàåò ñèëüíóþ ïîòðåáíîñòü ïðåêðàòèòü âñå îáùåíèå ñ Âàëåíòèíîì Ñ Ì. Âàëåíòèí Ñ Ì ìîã áû èçáðàòü îäèí èç æèçíåííûõ ïóòåé: 1. Ïîääåðæêà ïðàâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë. 2. Ïîääåðæêà ëåâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë. 3 Ïîääåðæêà ëèáåðàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë (öåíòðèñòîâ). Ó Âàëåíòèíà Ñ Ì â ãîëîâå âñå ïåðåìåøàëîñü íà ñòîëüêî, ÷òî îí ÷àñòî ïðîòèâîðå÷èò ñàì ñåáå, äåéñòâóåò âîïðåêè ñâîèì ñîáñòâåííûì èíòåðåñàì, îòêàçûâàåòñÿ ïðèçíàòü ñåáÿ òÿæåëî ïñèõè÷åñêè áîëüíûì, íî ÷àñòî äåéñòâóåò, êàê òÿæåëî ïñèõè÷åñêè áîëüíîé. Êðàéíå ëåâûå è êðàéíåå ïðàâûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû ÿâëÿþòñÿ îäíèìè è òå ìè æå ïî ñóòè (ïîëèòè÷åñêèìè ñèëàìè ïñèõè÷åñêè áîëüíûõ ëþäåé), ñóòü ïñèõîêðàòèè = â îáúåäèíåíèè ïñèõîâ, âíå çàâèñèìîñòè îò ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ.

Æàðêî î÷åíü áûëî â ýòîò äåíü.

Äîêóìåíòû êîïèðîâàë, ôîòîãðàôèðîâàë ÿ.

Ñóïðóãà ìîÿ ñïàëà â ýòîò äåíü.

15:00 Ìóñîð âûáðîñèë ÿ â ìóñîðíûé áàê.

15:27 Â áèáëèîòåêå íà «Êðàñíîì Êàìíå» ðàáîòàë ÿ íà êîìïüþòåðå.

Äîâåðåííîñòü íà êâàðòèðó îôîðìëÿòü ÿ ïëàíèðîâàë.

Ñ èììèãðàöèîííîé ñëóæáîé ñâÿçûâàòüñÿ ÿ ïëàíèðîâàë.

. . . . . . . .

27 èþëÿ 2011 ãîäà.

Ýòè ñîáûòèÿ ïðîèñõîäÿò â Óêðàèíå

Âðåìÿ óêàçàíî óêðàèíñêîå.

-

2 августа (день ВДВ) 2011 года уезжаю я из Днепропетровска примерно.

ВДВ = Воздушно-десантные войска.
-


184.1.26.7 Ðîäñòâåííèêàì ïèñüìî:
Þðèñòû ãîâîðÿò, ÷òî äëÿ îôîðìëåíèÿ äîâåðåííîñòè íà ðàñïîðÿæåíèå êâàðòèðîé íóæíû ïàñïîðòíûå äàííûå ìîè è òîãî, êîìó ÿ äîâåðÿþ ìîþ ÷àñòü êâàðòèðû, íóæíî òàê æå âçÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû èç ÁÒÈ, â çàïðîñå â ÁÒÈ íóæíî ÷åòêî óêàçàòü, êàêèå ïðàâà íà ìîþ ÷àñòü êâàðòèðû ÿ ïåðåäàþ, ÷òî ýòî áóäåò íàì ñòîèòü ïðèìåðíî 400 ãðèâåí äåíåã. Äàðñòâåííàÿ çà íåäåëþ îáîéäåòñÿ íàì ïðèìåðíî â 1000 åâðî äåíåã (ïðèìåðíî 4500 ãðèâåí). Åñëè ÿ âûïèøóñü è íå ïðîïèøóñü, òî ýòî áóäåò íàðóøåíèå çàêîíîâ, ìíå ïîòîì òðóäíî áóäåò ïðîïèñàòüñÿ, òðóäíî óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó. Ïàïà áåçîòâåòñòâåííî ïîäõîäèò ê ïðîáëåìàì ïåðåîôîðìëåíèÿ êâàðòèðû è ïðîïèñêè, ÿ áîþñü ïîòåðÿòü êâàðòèðó, ñîçäàòü ñåáå äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû èç-çà ïðîïèñêè. ß ïûòàþñü ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ þðèäè÷åñêèõ òîíêîñòÿõ ïåðåîôîðìëåíèÿ êâàðòèðû, ïðîïèñêè, ìíå ýòî î÷åíü òðóäíî, ýòî ó ìåíÿ çàáèðàåò î÷åíü ìíîãî ñèë, âðåìåíè, ýíåðãèè. Âîçìîæíî, ëó÷øå âîîáùå íå îôîðìëÿòü íèêàêèõ äîêóìåíòîâ. Ìîÿ çíàêîìàÿ Îëÿ õî÷åò ñíÿòü íàøó êâàðòèðó, ýòà Îëÿ ïîñåùàåò ïðîòåñòàíòñêóþ öåðêîâü, ýòî Îëÿ ïðèõîäèëà ê íàì â íàøó êâàðòèðó â ìàðòå 2011 ãîäà, Îëÿ ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå ÷åñòíîé æåíùèíû, íåäîñòàòî÷íî îáðàçîâàííîé, ÷òîáû ñîâåðøàòü àôåðû ñ êâàðòèðàìè, íî ÿ ìàëî çíàþ åå îêðóæåíèå, êîòîðîå ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü â ñìûñëå ïîòåðè íàøåé êâàðòèðû. Çðÿ âû ñãíîèëè ñìîðîäèíó, ïîòðàòèâ çðÿ íà ýòî ìíîãî äåíåã, ñèë, âðåìåíè.

-

Äíåâíèê Ìèõàèëà Âèêòîðîâè÷à Ì ïðèìåðíî ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïî ïðèìåðíî 26 èþëÿ 2011 ãîäà:

25 èþëÿ 2011 ãîäà:

. . . . . . . . . .

20:25 Ïñà ìîåãî Ðåêñà âûãóëèâàë ÿ â âîñòî÷íîé ïîñàäêå «Êîðåè».

Íå îïðàâèëñÿ ïåñ ìîé Ðåêñ â ýòîò ðàç.

Íåðâíûì î÷åíü áûë ïåñ ìîé Ðåêñ. Âîçìîæíî, ïåñ ìîé Ðåêñ çàáîëåë áåøåíñòâîì.

21:25 Åõàë ÿ ñ «Êîðåè» íà «Êðàñíûé Êàìåíü» íà ìàðøðóòíîì òàêñè íîìåð 66.

3 ãðèâíû äåíåã ïîòðàòèë ÿ íà ýòó ïîåçäêó.

Æàðêî î÷åíü áûëî â ýòîì ìàðøðóòíîì òàêñè, ïîñêîëüêó åäèíñòâåííûé ëþê íå îòêðûâàëñÿ, ïîñêîëüêó áûë ñëîìàí.

23:25 Ñîí.

25 èþëÿ 2011 ãîäà.

26 èþëÿ 2011 ãîäà:

6:26 Ïîäúåì ñ ïîñòåëè.
6:26 Îïðàâèëñÿ ÿ ìîåé êâàðòèðå íà «Êðàñíîì Êàìíå».

Áåç êðîâè îïðàâëÿëñÿ ÿ ïîñëåäíèå ïðèìåðíî íåñêîëüêî äíåé.
8:26 Æåíùèíà ëåæàëà íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè â ðàéîíå ìåáåëüíîãî êîìáèíàòà, íà óëèöå Íàáåðåæíîé çàâîäñêîé.

 ñêîðóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü îáðàòèëñÿ ÿ çà ïîìîùüþ äëÿ ýòîé æåíùèíû.
9:26 Þðèñòû ãîñóäàðñòâåííûå ñèëüíî îïîçäàëè, áûëè ñîâåðøåííî íåêîìïåòåíòíûìè â îáëàñòíîì óïðàâëåíèè þñòèöèè, âåðõó ïðîñïåêòà Êàðëà Ìàðêñà.
9:36 Ìî÷èëñÿ ÿ â òóàëåòå ÔÏÌ ÄÍÓ íà ïðîñïåêòå Êàðëà Ìàðêñà.
40 ãðèâåí äåíåã ïðèìåðíî ïîòðàòèë ÿ íà ïå÷àòü äîêóìåíòîâ, êîïèðîâàíèå äîêóìåíòîâ â ýòî óòðî.
Çàáûë ÿ ñäåëàòü êîïèè ðÿäà äîêóìåíòîâ.
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà èç èììèãðàöèîííîé ñëóæáû ïîçâîíèëà íà ìîé ìîáèëüíûé òåëåôîí, ñêàçàëà, ÷òî ìîæíî çàáðàòü äîêóìåíòû ñóïðóãè ìîåé.
Íå ñìîãëè ìû ñ ñóïðóãîé ìîåé êóïèòü ñóâåíèðû, âîäêó â ýòî óòðî.
Çàÿâëåíèÿ ìîè çàíåñ ÿ ãîðîäñêîìó ãîëîâå Äíåïðîïåòðîâñêà, â îáëàñòíûå è ãîðîäñêèå óïðàâëåíèÿ ìèëèöèè è ïðîêóðàòóðû.
Î÷åíü ñïåøèë ÿ, ÷òîáû óñïåòü çàáðàòü äîêóìåíòû ñóïðóãè ìîåé â èììèãðàöèîííîé ñëóæáå.
Êîíôëèêòîâàëè ìû ñ ñóïðóãîé ìîåé ñèëüíî èç-çà òåõ îøèáîê, êîòîðûå äîïóñòèëà ñóïðóãà ìîÿ.
12:36 Íà àâòîáóñå íîìåð 121 åõàë ÿ èç öåíòðà ãîðîäà äî Êàéäàêñêîãî ìîñòà.
12:46 Øåë ÿ ïåøêîì îò Êàéäàêñêîãî ìîñòà äî èììèãðàöèîííîé ñëóæáû.
12:56 Äîêóìåíòû ñóïðóãè ìîåé ïîëó÷àëè ìû â èììèãðàöèîííîé ñëóæáå â ýòîò äåíü.

12:56 Êîïèè ðÿäà äîêóìåíòîâ äåëàë ÿ äëÿ èììèãðàöèîííîé ñëóæáû.

1 ãðèâíó äåíåã ïîòðàòèë ÿ íà ýòî.
13:26 Íà àâòîáóñå íîìåð 95 åõàë ÿ îò èììèãðàöèîííîé ñëóæáû äî «Êðàñíîãî Êàìíÿ».
Íå ïèë, íå åë ÿ íè÷åãî ïðèìåðíî äî 14:26.
14:06 Ôîòîãðàôèè ðÿäà äîêóìåíòîâ äåëàë, îòïðàâëÿë ýòè ôîòîãðàôèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñóïðóãå ìîåé è ìíå ÿ.
14:26 Åë ÿ, ïèë ÿ.
15:00 Ñ îòöîì ìîè îáùàëñÿ ÿ ïî òåëåôîíó, îòåö ìîé ïðîñèë ìåíÿ ïîéòè â ÆÝÊ, âûïèñàòüñÿ.
15:26 Â áèáëèîòåêå íà «Êðàñíîì Êàìíå» ðàáîòàë ÿ íà êîìïüþòåðå.
 ÆÝÊ çàéòè ÿ ïëàíèðîâàë.

Ñóâåíèðû êóïèòü ÿ ïëàíèðîâàë.

. . . . . . . .

26 èþëÿ 2011 ãîäà.

Ýòè ñîáûòèÿ ïðîèñõîäÿò â Óêðàèíå

Âðåìÿ óêàçàíî óêðàèíñêîå.

-

You are right, in a sense, but your approach is too simplistic: I know the atmosphere in my school for many years, I walk passing the places of the killings every day, I interviewed many people, I deeply studied this case, etc. This case is similar to the case of massive killings in Norway in July of 2011. Mentally ill people killed other people in all these case. As I said before, these killings are very small crimes compared to the crimes of the people in power in the world. Unfortunately, the legislation is designed by people in power in such way so that those in power are too often get away with their crime, and those people who commit small crimes are punished. My web-pages honestly explain the complexity of this subject. I admit that my web-pages are too chaotic and I am working on improving of the interfaces of my web-pages. You act against your own interests because, if you talk to me for so long, it means that you may have mental problem yourself and you may be a victim of the extremely corrupt political system, which exists in the world today.

-

Below should be information created or copied, or found mainly before

18:30, 30.07.2011. (July) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна:

g:

--------------

содержание = contents
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов.

* Родственникам письмо = relatives letters.

* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо = general to the human rights, Supreme Court, police, KGB, media, etc.

* Дневник Михаила Викторовича М примерно с 1 июля 2011 года по примерно 30 июля 2011 года = diary of Mike M for the period between approximately 1 July 2011 and approximately 30 July 2011 dp ua 117130
-

key words: contents Eng Ukr Rus Mike4July1972

--------------

* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов:


Фотографии:

Дневники мои примерно с 30.6.2011 по примерно 30.7.2011, написанные рукой на бумаге, сфотографированные:

http://llii4.narod.ru/2011/1DiaryHandWritn.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/2DiaryHandWritn.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/3DiaryHandWritn.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/4DiaryHandWritn.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/5DiaryHandWritn.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/6DiaryHandWritn.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/7DiaryHandWritn.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/8DiaryHandWritn.JPG

Паспортного стола Бабушкинского района города Днепропетровска злоупотребления, мошенничество, некомпетентность:

http://llii4.narod.ru/2011/2reqBabROVD.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/BadScheduleBab1.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/ScheduleBabROVD.jpg

http://llii4.narod.ru/2011/reqBabROVD11.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/requirementsBab.jpg


Железной дороги украинской преступления:

http://llii4.narod.ru/2011/RailwayGov29711.JPG

http://llii4.narod.ru/2011/EnvelopeGov2971.JPG
-
Аудиозаписи мои:

Паспортных столов Ленинского и Бабушкинского районов города Днепропетровска злоупотребления, мошенничество, некомпетентность:

http://llii4.narod.ru/2011/1BadPolice11jul.amr

http://llii4.narod.ru/2011/2BadPolice11jul.amr


-
Тексты:
Моя общая текстовая информация примерно за 30 июля 2011 года:

http://llii4.narod.ru/2011/30jul11.rtf

Моя общая текстовая информация примерно за 29 июля 2011 года:

http://llii4.narod.ru/2011/29jul11.rtf


Планы мои примерно на 30, 31 июля, 1 августа 2011 года:

http://llii4.narod.ru/2011/Plans30jul11.rtf

Родственникам моим мое письмо очередное:

http://llii4.narod.ru/2011/184relatives.RTF

Дополнительная моя текстовая информация за последние дни:

http://llii4.narod.ru/2011/add_29_jul_11.rtf

Жалоба моя властям очередная:

http://llii4.narod.ru/2011/complaint300711.rtf
По электронной почте многим людям, организациям пишу я:

http://llii4.narod.ru/2011/to_E-mail300711.rtf

Форумам Интернет пишу я:

http://llii4.narod.ru/2011/SchizaForum3071.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/meta_ua_fo30711.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/to_gorod30jul11.rtf

http://llii4.narod.ru/2011/to_ukr_f30jul11.rtf

-

key words: downloads Eng Rus Mike4July1972

--------------

184.3.30.7 Родственникам письмо:
Не работают телефон и Интернет в нашей квартире на Красном Камне. Папа вел себя, как очень психически больной человек при прописке супруги моей в Бабушкнском районе Днепропетровска, из-за чего мы сильно нервничали, я заболел (простудился). Папа всеми способами пытался не показать чиновникам документы на дом, боясь, что чиновники украдут у на с дом. Когда чиновница знакомилась с нашими документами на дом, папа постоянно за ней подгладывал, я тоже пытался за ней подглядывать, чтобы помочь папе, но папа запрещал мне за ней подглядывать. Зря мама оставила открытым мобильный телефон бабушки, из-за чего я к бабушке не смог дозвониться. Номер мобильного телефона папы 0676358033. Зря папа слишком сильно обвиняет чиновников, боится манипуляции мозгами людей через электронные чипы и так далее, поскольку чиновники всего лишь обслуживают политическую систему, а формирует эту политическую систему мировой бизнес, наука пока не достигла таких высот, чтобы напрямую манипулировать сознанием, поскольку никто пока не знает сущности сознания. Папа в своей боязни чиновников, электронных чипов очень похож на шизофреника. Зря мама уверена, что методики экстрасенсов, в честности, методика Джуны, привели к смерти ребенка мамы моей в 1993 году, это невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

-

key words: relatives letters Rus Mike4July1972

--------------

* Загальне Верховному Суду, з прав людини уповноваженим, Президенту, міліції, прокуратурі, СБУ, політичним партіям, громадським організаціям, судам, ЗМІ тощо:

У паспортних столах Бабушкінського та Ленінського районів міста Дніпропетровська незаконно знущалися з мене та моїх родичів: вимагали, щоб я їм привіз показати мою бабусю 1923 року народження, неправильно вказали розклад своєї роботи, незаконно займалися здирництвом грошей, надавали відверто неправдиву інформацію, відмовлялись надавати необхідні анкети навіть за гроші, тощо. Ленінський районний паспортний стіл міста Дніпропетровська знаходиться за адресою: вулиця Аверіна, 57. Бабушкінський районний паспортний стіл міста Дніпропетровська знаходиться за адресою: проспект Ілліча, 3-А. В Бабушкінському районному паспортному столі міста Дніпропетровська найбільше з мене знущалася співробітниця кабінету номер 101, котра займається реєстрацією людей, також з мене знущалися люди з кабінету по супроводженню документів іноземців в Україні, оскільки моя дружина є іноземкою, начальницею Бабушкінського паспортного столу є Хижняк Марина Василівна, котра незаконно примусила мене привезти мою бабусю 1923 року народження в кабінет Хижняк Марини Василівни, щоб вона могла подивитися на мою бабусю, через що я був змушений платити сотні гривень за таксі для моєї бабусі, залучати моїх батьків до процесу оформлення документів, тощо, моя карга на гарячу урядові телефонну лінію, 0800507309, з цього приводу має номер 752497. Моя дружина на є громадянкою України, але її незаконно реєстрували у кабінеті номер 101 про який написано, що в ньому реєструються тільки громадяни України, що вело в оману мене та моїх родичів. При вході в паспортний стіл Бабушкінського району написано, що реєстрація здійснюється з 10:00 до 13:00 та з 16:00 до 18:00, я та мої родичі переписали цей розклад ще коли паспортний стіл Бабушкінського району було зачинено, але, коли відчинили паспортний стіл Бабушкінского району, виявилося, що реєструватися можна тільки з 9:00 до 10:00 та з 16:00 до 18:00, але, я та мої родичі прибули на 10:00, як було вказано в розкладі Бабушкінського паспортного столу, вивішеного на вулиці, нас відмовилися приймати, через, що я та мої родичі змушені були знаходитися біля паспортного столу Бабушкінськогьо районну з 10:00 до 18:00 безперервно, цей паспортний стіл незаконно вимагав від мене та моїх родичів витяг БТІ, котрого немає і не може бути для такого будинку, котрим володіє мою бабуся 1923 року народження. Співробітники Бабушкінського районного паспортного столу дуже бояться публікації їх об’яв в Інтернет, розуміючи, що світова спільнота жахнеться тих корупції, некомпетентності, котрі панують у паспортному столі Бабушкінського району міста Дніпропетровська. Цей паспортний стіл незаконно вимагає копії документів, хоча у списку вимог не наведені копії. Цей паспортний стіл незаконно не надає відповідні анкети навіть за гроші, не кажучи все про безкоштовне надання анкет, як це робиться в усьому світі (достатня кількість ксерокопій, можливість взяти всі анкети в Інтернет, тощо). Наводжу шахрайські розклади роботи на інші компрометуючі документи Бабушкінського районного паспортного столу міста Дніпропетровська: http://llii4.narod.ru/2011/2reqBabROVD.JPG http://llii4.narod.ru/2011/BadScheduleBab1.JPG http://llii4.narod.ru/2011/ScheduleBabROVD.jpg http://llii4.narod.ru/2011/reqBabROVD11.JPG http://llii4.narod.ru/2011/requirementsBab.jpg http://llii4.narod.ru/2011/1BadPolice11jul.amr http://llii4.narod.ru/2011/2BadPolice11jul.amr В паспортному столі Ленінського району міста Дніпропетровська найбільшої шкоди мені завдали начальник Теленик Євген з кабінету номер 1 та Валентина Василівна з кабінету номер 4, котра, зокрема, надала мені неправдиву інформацію, сказавши, що я зможу зареєструвати мою дружину в Бабушкіському районі без відвідування відділу іноземців паспортного столу Бабушкінского району, а мене не просто примусили його відвідати, а ще й надати фотографії моєї дружини, закордонний паспорт моєї дружини, мій паспорт громадянина України, копії моїх свідоцтва про шлюб, паспорту, посвідки на постійне місце перебування моєї дружини в України, копії закордонного паспорту моєї дружини, тощо. Компромат на паспортний стіл Ленінського району міста Дніпропетровська: http://llii4.narod.ru/2011/1BadPolice11jul.amr http://llii4.narod.ru/2011/2BadPolice11jul.amr Моя карга на гарячу урядові телефонну лінію, 0800507309, проти паспортного столу Ленінського району міста Дніпропетровська має серію та номер МА 752501. Я захворів на застуду, мій батько майже отримав інфаркт та інсульт через корупційні, злочинні, некомпетентні, безвідповідальні дії паспортних столів Ленінського та Бабушкінського районів міста Дніпропетровська з серпня 2006 року по теперішній час. Паспортні столи Бабушкінського та Ленінського районів незаконно займаються здирництвом, примушуючи громадян купувати анкети, робити копії всіх документів для цих паспортних столів за гроші громадян, іще і ображаючи громадян за те, що громадяни роблять копії за свої гроші для злочинних чиновників.

-

Загальне 8 липня 2011 року та пізніше.

-

key words: general to the human rights Supreme Court police KGB media etc Ukr Mike4July1972

--------------

* Дневник Михаила Викторовича М примерно с 1 июля 2011 года по примерно 30 июля 2011 года:
Не смог я воспользоваться Интернет 28.7.2011 и 29.7.2011 из-за моей крайней занятости оформлением документов.

Не мог я спать по ночам в последние дни, не смотря на мою очень сильную усталость.

Чиновники паспортных столов Бабушкинского и Ленинского районов города Днепропетровска проявили крайний цинизм, беззаконие, коррупцию, преступную сущность свою, мошенничество, злоупотребление служебным положением в личных целях, лживость, некомпетентность и так далее.


30 июля 2011 года:

3:30 Подъем с постели.
Мой дом на улице Астраханской посетил я в этот день.
Пса моего Рекса выгуливал я в восточной посадке «Кореи» в этот день.

Оправился мой пес Рекс в этот раз.

. . . . . . . . . .

30 июля 2011 года.


Эти события происходят в Украине.

Время указано украинское.
-

key words: diary of Mike M for the period between approximately 1 July 2011 and approximately 30 July 2011 dp ua 117130 Rus Mike4July1972

--------------

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=121109#p121109

http://censor.net.ua/ru/forum/view/568994/izrailya_evreyiskoyi_mafii_prestupleniya

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7309

http://censor.net.ua/ru/forum/view/568992/korruptsionery_terroriziruyut_bolnyh_lyudeyi

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7308

skype: mike4july1972

--------------

This information was created and/or edited at the following periods of time:

Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени:

3:30, 30.07.2011 – 18:30, 30.07.2011 (July)

--------------

--------------

--------------

--------------

Below should be information created or copied, or found mainly before

9:29, 29.07.2011. (July) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна:

g:

--------------

содержание = contents
* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов.
-

key words: contents Eng Ukr Rus Mike4July1972

--------------

* downloads = файлы, содержащие информацию на разные темы. Эти файлы можно загрузить с указанных Интернет - ресурсов:

My kitten 25 July 2011

http://llii4.narod.ru/2011/1MyKitten250711.mp4

http://llii4.narod.ru/2011/2MyKitten250711.mp4

http://llii4.narod.ru/2011/3MyKitten250711.mp4

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_Y2ViMjg1M2MtNzcwZC00YzFjLTk5ZDMtYTI4ZjFlZDNkYTNk&hl=en_US

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjIyMTMzNDItODMwNi00ZDhiLWFmNDktOTA4OWY0NTNmNjcw&hl=en_US

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_NmFjYzEwNTctZDU4OC00NDA4LThlNDgtMzc1OWUxMGY5YTYx&hl=en_US

Videos

-

key words: downloads Eng Rus Mike4July1972

--------------

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=121109#p121109

http://censor.net.ua/ru/forum/view/568994/izrailya_evreyiskoyi_mafii_prestupleniya

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7309

http://censor.net.ua/ru/forum/view/568992/korruptsionery_terroriziruyut_bolnyh_lyudeyi

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7308

skype: mike4july1972

--------------

This information was created and/or edited at the following periods of time:

Эта информация создавалась, редактировалась в такие периоды времени:

9:29, 29.07.2011 – 9:29, 29.07.2011 (July)


Схожі:

Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconЗакону України „Основи законодавства України про охорону
Таким образом, обращаю Ваше внимание, на что в Украине нет обязательного медицинского освидетельствования, и иных обязательных процедур...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconОтчет о работе Центра украинской культуры пгу им. Т. Г. Шевченко...
Независимости Украины. Митинг возле памятника Т. Г. Шевченко при участии Посла С. И. Пирожкова, представителей Посольства и консульства...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconВступне слово 2
Посольства Королівства Нідерландів в Україні проекту «Захисти своє право! Кампанія по захисту прав громадян з обмеженим доступом...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в icon7 чудес України: замки, фортеці, палаци
З часом замок став улюбленим місцем перебування великого князя Литви Вітовта. Саме тут взимку 1429 р. Вітовт приймав на з'їзді дипломатичні...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconМолодіжна рада місцевого самоврядування
У 2007-2008 роках Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» за підтримки Посольства США в Україні...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconВихід з громадянства України
Пмп, слід стати на консульський облік у Відділенні Посольства. Лише після цього та за наявності підготованих комплектів документів...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І міжнародної науково-методичної конференції
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconБуш предлагает существенно сократить помощь Украине
Бюджет США на следующий год, внесенный на этой неделе президентом Джорджем Бушем на рассмотрение Конгресса, предполагает сокращение...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconОдин учитель путешествовал вместе со своим учеником. Тот имел обязанность...
Понятия не имею, — ответил ученик. — Должен спросить у Бога! Вчера я был очень измучен и поручил его Божьей опеке. Если верблюд убежал...
Супруга моя просила меня не акцентировать внимание Посольства Индонезии в Украине на моем психическом заболевании. Хотя, Первый Секретарь Посольства Индонезии в iconIv місця
Школа моя, радість моя. Ти скарбниця душі моєї! (сторінками історії Дудчанської школи)” (3555, хе)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка