Урок №3. Тема
Скачати 81.31 Kb.
НазваУрок №3. Тема
Дата конвертації12.03.2013
Розмір81.31 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №3.

ТЕМА: Інформаційні системи та інформаційні технології. Інформаційна революція. Інформаційна система. Принципи класифікації інформаційних систем. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій. Сфери застосування інформаційних технологій. Інформаційна культура та інформаційна компетентність.

Тема: Інформаційні системи та інформаційні технології. Інформаційна революція. Інформаційна система. Принципи класифікації інформаційних систем. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій. Сфери застосування інформаційних технологій. Інформаційна культура та інформаційна компетентність.

Мета: Актуалізувати знання про інформацію, властивості інформації, інформаційні процеси, інформаційні повідомлення, способи оцінювання кількості інформації, довжину двійкового коду, об’єкти та їх властивості. Подати новий навчальний матеріал про інформаційну революцію, інформаційну систему, принципи класифікації інформаційних систем, інформаційні технології, етапи розвитку інформаційних технологій, сфери застосування інформаційних технологій, інформаційну культуру та інформаційну компетентність.
Тип уроку: Комбінований урок.

План викладу:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Інформаційна революція. Інформаційні системи та їх класифікація.

 2. Інформаційні технології, етапи їх розвитку та сфери застосування.

 3. Інформаційна культура та інформаційна компетентність.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.
Актуалізація опорних знань учнів:

1. Що таке інформація і які її властивості?

2. Які основні інформаційні процеси?

3. Що таке інформаційне повідомлення і які його види?

4. Які існують одиниці вимірювання кількості інформації? Що таке кодування інформації?

5. Розповісти про об’єкти та їх властивості.

6. Пояснити виконання домашніх практичних завдань.
Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Інформаційна революція. Інформаційні системи та їх класифікація.

Формування сучасного інформаційного суспільства стало результатом кількох інформаційних революцій, які відбулись в історії розвитку людської цивілізації, і які не лише кардинально змінювали способи обробки інформації, але й спосіб виробництва, стиль життя, системи цінностей:

 • перша інформаційна революція пов'язана з появою писемності, уможливила передачу інформації, знань від покоління до покоління через її фіксацію в знаках та зруйнувала монополію вузького кола людей на знання;

 • друга інформаційна революція була викликана винаходом та поширенням книгодрукування в XV ст. і розширила доступ до інформації широким верствам населення завдяки тиражуванню знань;

 • третя інформаційна революція (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) пов'язана з винаходом телеграфу, телефону, радіо, телебачення, що дозволяло оперативно, у великих обсягах передавати і накопичувати інформацію, передавати звукові та візуальні образи на великі віддалі. Останнє створило передумови ефекту «стискання простору»;

 • четверта інформаційна революція (70-ті роки ХХ ст.) зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і персонального комп'ютера. Вона характеризується переходом від механічних, електричних засобів перетворення інформації до електронних та створення програмного забезпечення цього процесу. «Вінцем» цієї революції є поява всесвітньої мережі Інтернет, що уможливило інформаційний обмін в глобальних масштабах.

У сучасному інформаційному суспільстві головним ресурсом стає інформація, надважливу роль починають відігравати створювання та використання інформаційних систем і новітніх інформаційних технологій.

^ Сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле і призначені для реалізації інформаційних процесів, називається інформаційною системою.

Інформаційна система має апаратну та програмну складові.

^ Апаратна складова – це комплекс технічних засобів, який включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведення, засоби комунікацій.

Програмна складова – це комплекс програм, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи.

Програми та інші види даних, з якими працює інформаційна система, утворюють інформаційну складову інформаційної системи.

^ Види інформаційних систем.

За рівнем автоматизації інформаційні системи можна розподілити на такі три види:

ручні – усі інформаційні процеси реалізуються людиною без застосування будь-яких технічних засобів (у наш час такі інформаційні системи майже не застосовуються);

автоматизовані – у реалізації інформаційних процесів беруть участь як людина, так і технічні засоби (у наш час такі інформаційні системи найпоширеніші, причому технічними засобами найчастіше є комп’ютери різної потужності);

автоматичні – реалізація інформаційних процесів відбувається без участі людини (людина бере участь у роботі такої інформаційної системи лише на етапі її підготовки до роботи і на етапі аналізу отриманих результатів; у наш час такі системи ще малопоширені).

^ За рівнем аналізу даних інформаційні системи можна розподілити на такі три види:

системи опрацювання даних – такі інформаційні системи виконують найпростіші операції по опрацюванню даних: упорядкування, перетворення, пошук тощо, мають систему зберігання і пошуку даних – базу даних, але ніяк ці дані не аналізують;

системи управління – такі інформаційні системи аналізують отримані дані, порівнюють їх із плановими, виявляють певні потреби виробництва, відслідковують хід виконання проектів, за спеціальними алгоритмами встановлюють тенденції (закономірності, перспективи) в роботі підприємств, організацій і цілих галузей господарства;

системи підтримки прийняття рішень – такі інформаційні системи на основі аналізу отриманих даних узагальнюють їх і здійснюють прогнозування майбутньої діяльності підприємств, організацій.


 1. Інформаційні технології, етапи їх розвитку та сфери застосування.

Технологія (грец. Τεχνηλογοs – передача майстерності) – це сукупність методів, засобів, визначеної послідовності дій і способів їх виконання, за допомогою яких можна максимально ефективно з наявних матеріалів отримати потрібний виріб.

Мета застосування інформаційних технологій – створення та опрацювання інформаційних ресурсів, до яких відносяться програми, документи, графічні зображення, аудіо і відеодані та ін.

Останнім часом широкого застосування набули інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – інформаційні технології з використанням комп’ютерів, комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку.

^ Основними напрямами застосування інформаційно-комунікаційних технологій є:

виконання громіздких обчислень та обчислень з високою точністю;

створення комп’ютерних моделей об’єктів і проведення комп’ютерних експериментів;

забезпечення функціонування автоматизованих систем управління;

забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних;

забезпечення швидкого обміну даними;

керування промисловою та побутовою технікою з використанням вбудованих комп’ютерів;

підтримка вивчення шкільних предметів;

організація дистанційного навчання учнів, студентів, фахівців, що особливо корисне для віддалених малих населених пунктів, для людей з обмеженими можливостями тощо.

Вивчаючи курс інформатики, ви ознайомитеся з такими інформаційно-комунікаційними технологіями:• опрацювання текстів;• опрацювання графічних зображень;• опрацювання числових даних;• опрацювання звуку;• опрацювання відеозображень;• упорядкованого зберігання, опрацювання і пошуку даних;• створення комп’ютерних програм;• роботи в комп’ютерних мережах і деякими іншими та навчитеся використовувати їх у своїй повсякденній діяльності.

^ Етапи розвитку інформаційних технологій.

В історії людства відбулося кілька інформаційних революцій, які були пов’язані з докорінною зміною інформаційних технологій. Ці революції зумовили певні етапи розвитку інформаційних технологій (табл.).

Таблиця. Етапи розвитку інформаційних технологій 1. Інформаційна культура та інформаційна компетентність.

Друга половина ХХ ст. і початок ХХІ ст. характерні бурхливим розвитком і широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Тому сучасне інформаційне суспільство вимагає від його членів високого рівня інформаційної культури й інформатичної компетентності.

Інформаційна культура передбачає:• знання основ теорії інформації;• наявність навичок ефективного збирання, зберігання, опрацювання, передавання та захисту повідомлень;• уміння аналізувати, класифікувати, оцінювати нові повідомлення, синтезувати нові знання;• готовність не тільки отримувати нові знання, а й ділитися своїми;• готовність сприймати різноманітні повідомлення, навіть такі, що ламають установлені і звичні стереотипи;• високий рівень культури міжособистісного спілкування;• уміння аргументовано вести дискусії, готовність визнати себе переможеним у цій дискусії;• знання норм і правил, що регламентують використання інтелектуальної власності, та готовність незаперечно дотримуватися їх та ін.

Інформаційна культура людини – це система знань, умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформаційну діяльність.

Значною мірою розвитку інформаційної культури людини сприяє її інформатична компетентність. Кожен із вас має певний рівень інформатичної компетентності й інформаційної культури, оскільки протягом усього свого попереднього життя ви в тій чи іншій мірі використовували інформаційні технології. Але вимога сьогодення до кожного члена суспільства – постійно підвищувати рівень своєї інформаційної культури та розвивати її протягом усього життя.

Інформатична компетентність передбачає наявність у людини знань, умінь і навичок у галузі інформатики і здатність розв’язувати необхідні (у тому числі й нові) теоретичні та практичні задачі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Практичні завдання:

 1. Знайдіть повідомлення про інформаційні революції. Стисло охарактеризуйте їх значення для людства.

 2. Знайдіть повідомлення про вищі навчальні заклади вашого населеного пункту, області, які готують фахівців із різних напрямів інформатики. За якими спеціальностями там можна навчатися?

 3. Запропонуйте нові сфери застосування ІКТ у побуті. Обґрунтуйте свої пропозиції.

 4. Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами:

а) кулінарна книга; б) регулювальник руху автомобільного транспорту; в) датчик температури навколишнього середовища; г) система продажу залізничних квитків у касах «Укрзалізниці»; д) міська телефонна довідкова служба.

Відповідь обґрунтуйте.

5. Опишіть роботу служби працевлаштування як інформаційної системи.
Домашнє завдання:

 1. Вивчити теоретичний матеріал.

 2. Опрацювати §2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) на ст. 29-44.

 3. Оцініть рівень інформаційної культури сучасного українського суспільства.

Схожі:

Урок №3. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №3. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №3. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №3. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №3. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №3. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №3. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №3. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №3. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №3. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка