Мислення
Скачати 114.63 Kb.
НазваМислення
Дата конвертації12.03.2013
Розмір114.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 378.147:004.056.5

МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ КОМБІНАТОРНО-ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Коляда Михайло Георгійович

Завідувач кафедри інформаційного захисту та цивільної безпеки ІПО ІПП УМО (м. Донецьк), кандидат педагогічних наук, доцент

м. Донецьк, E-mail: kolyada_mihail@mail.ru
Коляда М. Г. Методи рішення задач з використанням комбінаторно-логічного мислення. У статті розглядаються методи рішення задач з використанням комбінаторно-логічного мислення при підготовці майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою. Автор наводить методи рішення задач з використанням комбінаторної складової дивергентного мислення.

^ Ключові слова: дивергентне мислення, логічне мислення, комбінаторне мислення.

Коляда М. Г. Методы решения задач с использованием комбинаторно-логического мышления. В статье рассматриваются методы решения задач с использованием комбинаторно-логического мышления при подготовке будущих специалистов по защите информации и управлению информационной безопасностью. Автор приводит методы решения задач с использованием комбинаторной составляющей дивергентного мышления.

^ Ключевые слова: дивергентное мышление, логическое мышление, комбинаторное мышление.

Kolyada M. G. Methods of the decision of tasks with use of combinatory-logic thinking. In article methods of the decision of tasks with use of combinatory-logic thinking are considered by preparation of the future experts on protection of the information and management of information security. The author results methods of the decision of tasks with use combinatory making divergent thinking.

^ Keywords: divergent thinking, logic thinking, combinatory thinking.
Використання дивергентного мислення повинно служити важливим підґрунтям майбутнім керівникам з інформаційної безпеки, коли вони перебирають і оптимізують різні варіанти по координації об'єктів інформаційної безпеки. Процеси декодування інформації та розшифровування криптограм, управління процесами інформаційного захисту, обов’язково пов'язані з кількісним перебором різних варіантів, зіставленням даних, комбінуванням і групуванням інформаційних блоків, їх перестановками і узагальненнями. Треба зазначити, що тут виступає одна із її важливих частин, ми пропонуємо її назвати – комбінаторно-логічною складовою дивергентного мислення.

^ Комбінаторно-логічне мислення – це складова дивергентного мислення, яке реалізується за допомогою розумових переборних операцій, і спрямоване на виділення кінцевих варіантів розглянутих явищ і процесів для їх подальшого перетворення.

Ідеї про продуктивний характер мислення людини, про закономірності її розвитку розроблялися в дослідженнях багатьох російських і українських науковців (Б. Ананьєв, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Горбачова, О. Запорожець, Є. Ісаєв, Г. Костюк, О. Леонтьєв, О. Люблінська, Н. Менчинська, Я. Пономарьов, В. Пушкін, Ю. Самарін, Б. Теплов, О. Тихомиров, М. Шардаков, П. Шеварьов та ін.), а також закордонних вчених (Дж. Брунер, М. Вертгеймер, Дж. Гілфорд, Дж. Д’юі, В. Оконь, Ж. Піаже та ін.). Широке узагальнення положень про сутність і специфіку мислення людини було ще зроблено видатним психологом С. Рубінштейном, а часткові проблеми способів формування продуктивного мислення суб'єктів в процесі навчання розкрито в цілому ряді психолого-педагогічних праць таких науковців: Л. Анциферова, О. Брушлинський, В. Давидов, З. Калмикова, Т. Кудрявцев, Л. Ланда, Я. Лернер, О. Матюшкін, М. Махмутов, В. Паламарчук, К. Славська, Н. Тализіна, Д. Ельконін, О. Штейнмець, І. Якиманська та ін.

Вивчення цієї проблеми показало, що основний напрямок психологічних досліджень у цій галузі стосується виявленню закономірностей продуктивної розумової діяльності людини і їх використанню в практиці навчання. В сфері педагогічних пошуків, ця проблема стала розвиватися в розробці спеціальних дидактичних засобів управління розумовою діяльністю студентів, і умов, що могли б забезпечити високий розвиток їх інтелекту. Але ж до тепер, проблемі формування саме комбінаторно-логічного мислення в процесі професійної підготовки фахівців різного профілю приділялося мало уваги. Лише одна дисертація була присвячена вивченню цієї теми – вчителів у системі підвищення кваліфікації [1]. Це пов’язано з тим, що такий вид мислення людини дуже специфічний, і формувати його у широкого кола фахівців різного профілю не зовсім вдається, насамперед через те, що не всяка діяльність фахівців вписується в стратегію використання такого продуктивного мислення. Ми вперше висунули ідею про необхідність формування у фахівців із захисту інформації і управління інформаційною безпекою дивергентного мислення. Ця тема мало вивчена, і тому розробка її дуже актуальна і своєчасна, вона має великі перспективи практичної реалізації. Метою цієї статті як раз і є показ методики рішення задач з використанням саме комбінаторно-логічного мислення у фахівців інформаційної безпеки.

Комбінаторно-логічне мислення вузько відбиває ті ж сторони розбіжного мислення, сутність якого зводиться до пошуку правильної множини рішень однієї і тієї ж проблеми [2]. В.О. Крутецький так характеризує наявність комбінаторно-логічного мислення у студента: 1) здатність скорочувати процеси міркування, мислити згорнутими структурними одиницями; 2) здатність до оборотності розумового процесу (перехід із прямого на зворотний хід думок); 3) гнучкість мислення, тобто здатність до переключення від однієї розумової операції до іншої, свобода від сковуючого впливу шаблонів і трафаретів.

Інші пункти комбінаторно-логічного мислення підтверджують основні складові дивергентного типу мислення: здатність узагальнювати різний розбіжний матеріал який розглядається, виділяти в ньому головне; здатність до правильно-організованого логічного міркування; здатність до абстрагування від конкретних кількісних відносин і комбінаторних та просторових форм.

Перш ніж представляти приклади варіантів типологічних задач, які спрямовані на процес формування і розвиток комбінаторно-логічного мислення, визначимося з ключовими поняттями: що таке «логічна задача» і «комбінаторна задача»?

В.О. Гусєв під логічною задачею розуміє такий вид задачі, для якої «необхідно лише логічне мислення і не потрібно математичних викладень», хоча він же дає уточнення, що термін «логічна задача» у методичній літературі чітко не визначений.

Поняття комбінаторної задачі також не має строгого визначення. Іноді говорять про комбінаторні задачі в досить вузькому сенсі, маючи на увазі практичні задачі, при рішенні яких виникають проблеми з великою (і часто неприйнятою) кількістю перерахункових операцій.

Будемо називати задачу комбінаторною, якщо її рішення складається в переборі елементів х множини X. При цьому нарівні з терміном «комбінаторна» цілком підходить термін «переборна» задача.

У представлених задачах комбінаторного типу розглянуті ситуації допоможуть студенту здійснити правильно вибір, з яким він має зіткнутися в найближчому майбутньому своєї професійної діяльності. Комбінаторні задачі практичної спрямованості дають можливість працювати над реалізацією основних ідей профільного навчання, студентам же, – рефлексіювати власну діяльність в здійсненні ближньої мети (наприклад, одержання доброї поточної оцінки) і далекої мети (успішного проходження підсумкової атестації, вибору необхідної спеціалізації).

Розглянемо приклади такого роду задач.

Задача № 1. Рада засновників із трьох чоловік вибирає одного представника в наглядацьку раду й одного представника - у раду з інформаційної безпеки підприємства. Скількома варіантами можна зробити вибір?

^ Міркування і рішення задачі.

Перший блок дій – рішення задачі відомими способами, а саме методом перебору.

Другий блок дій – рішення задачі за допомогою одного із комбінаторних методів – використання формули розміщень:Відповідь: шість варіантів вибору.

Виділимо в окремий тип такі задачі, при рішенні яких у переплетенні проводяться логічні міркування і можливі варіанти перебору кроків рішення задачі протягом усього його періоду. Виділяючи в окремий тип комбінаторно-логічні задачі, ми пропонуємо підсилити логічну сторону за рахунок додаткових питань, які включені у задачу: «проаналізуйте і зробіть висновок», «зробіть узагальнення даного випадку для більшого числа елементів», «порівняйте дане рішення з рішенням іншої задачі» і т.п. У нашому дослідженні на такий різновид задач ми звертаємо особливу увагу, тому що в процесі самостійної розробки аналогічних задач і їх рішення у студентів здійснюється процес логічних міркувань, абстрактного моделювання шляхів просування можливого рішення, аналогії й узагальнення, синтезу через аналіз, якісного збагачення розумових дій. Розглянемо один із варіантів такого типу задач.

^ Задача № 2. У якій клітині квадрата, випливаючи з його «магічної» логічної сили, потрібно поставити цифру 1 (Рис. 1)?

Крок 1. Пробуємо визначити логіку в розміщенні цифр у таблиці (Рис. 1).

9


8

7


6

5

34

2

Рис. 1.

Перше логічне пояснення виникає з приводу розміщення цифри 9 – дев'ятий крок послідовного розміщення цифр від 1 до 7 і т.д. у верхньому рядку таблиці. Розміщаються цифри зліва направо. Дійшовши до останньої клітини першого рядка, спускаємося на нижній рядок і ставимо під сімкою цифру 8 (Рис. 2).


1

2

3

4

5

6

7
9

8


Рис. 2.

Крок 2. Перевіряємо припущення про те, що в клітини таблиці, що залишилися (Рис. 2) цифри розставляються по тій же самій логіці, що й у першому кроці наших міркувань (Рис. 3).

5

4

3

2

1

9

8

6

7

8

9

1

2

3

7

5

4


Рис. 3.

Крок 3. Знайшовши порушення логічного шляху в першому кроці (рис. 3, див. виділений фрагмент таблиці), здійснюємо спробу його коректування.

Знаходимо логічне пояснення порушення знайденого раніше алгоритму заповнення таблиці. Після цифри 8, що стоїть в другому рядку, необхідно почати новий відлік з 1. Тоді в третьому рядку перед цифрою 7 буде знаходитися цифра 6, що збереже загальну логіку таблиці (рис. 4).

Крок 4. Перевіряємо нове припущення: розміщення цифр здійснюється у визначеній нами логіці, яка знайдена в першому кроці, зі зменшенням кількості цифр при кожнім підході до розставлених в таблиці цифрам, тобто спочатку розставляємо 8, потім 7, 6 і т.д. (рис. 4).

1

2

3

4

5

6

7

5

4

3

2

1

9

8

6

7

8

1

2

3

4

4

3

2

1

7

6

5

5

6

1

2

3

4

5

3

2

1

4

3

2

1

1

2

1


Рис. 4.

Крок 5. Розробка додаткових запитань до задачі.

- Розробіть новий варіант алгоритму розміщення цифр у таблиці і представте його.

- Представте варіант (або варіанти) заповнення таблиці зі зменшеною кількістю рядків і стовпців за знайденим нами алгоритмом.

^ Висновки та перспективи досліджень. Відмінною рисою всієї групи активних методів рішення задач з використанням дивергентного мислення, по-перше, є те, що навчання проводиться в ситуаціях, максимально наближених до реальних, дозволяючи матеріал, що підлягає засвоєнню, ввести в мету діяльності, а не до засобу, по-друге, здійснюється не тільки придбання знань через діяльність, але і навчання умінням практичного їх використання, що у свою чергу, вимагає формування визначених психологічних якостей майбутніх фахівців, і нарешті, по-третє, організується формування нової, якісно іншої установки на навчання в емоційно насиченому процесі – індивідуальної і колективної творчої праці.

Представлені вище методи рішення задач з використанням комбінаторно-логічного мислення – це тільки мала частина розв’язуваного комплексного завдання побудови цілісної системи використовуваних продуктивних методів навчання. У майбутньому потребують детального розгляду такі методи рішення задач, які пов’язані з логічною складовою дивергентного мислення.
Список джерел
1. Дрязгунов К.В. Формирование дивергентного мышления учителей в системе повышения квалификации: дис. ... канд.. пед. наук: 13.00.08 / Константин Викторович Дрязгунов – Калуга, 2002. – 142 с.

2. Дивергентное мышление [Електронний ресурс] // Википедия (свободная энциклопедия). – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/. – Заголовок з екрану.

Схожі:

Мислення iconУрок розвитку мислення 2-3 клас Тема. Логічні вправи, цікаві задачі. Підсумок за чверть
Мета. Активізувати мислення дітей. Сприяти розвитку уваги, пам'яті, швидкості мислення учнів, розвивати логічне мислення. Сприяти...
Мислення iconРекомендації для педагогів у роботі з дітьми з особливими потребами...
Мислення – пізнавальний процес психічного опосередкованого відображення властивостей об’єктів та явищ навколишнього світу
Мислення iconПоняття мислення
«духа», тобто психіки. Філософію цікавлять дуже прості запитання: що є первинним матерія чи мислення (відповідь на це запитання розділяє...
Мислення iconУроку: комбінований. Метод навчання
Паскаль, повторити базові структури алгоритмів; формувати алгоритмічне мислення, пам'ять, логічне мислення; виховувати самостійність...
Мислення iconІгри на розвиток мислення
Мислення одна з вищих форм діяльності людини. Це соціально обумовлений психічний процес, нерозривно пов'язаний з мовою. В процесі...
Мислення iconУроках за методикою критичного мислення
У 2011-2012 н р кафедра вчителів природничо-математичного циклу працювала над проблемою „ Використання активних форм навчання на...
Мислення iconРоль гри у формуванні мислення дітей із затримкою психічного розвитку
Затримка психічного розвитку – це уповільнення темпу розвитку психіки дитини, що виражається у недостатності загального запасу знань,...
Мислення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Веселівська...
Мета: здійснити мандрівку сторінками казок, узагальнити І закріпити знання про казки, пригадати героїв, розвивати логічне мислення,...
Мислення iconЗагальна характеристика голонасінних. Лабораторна робота №15 «Будова голонасінних»
Мета: Сформувати в учнів знання про основні ознаки голонасінних, за якими вони відрізняються від інших відділів вищих насінних рослин....
Мислення iconУрок мислення «Вересневі дивинки» Тема
Мета: розширити знання учнів про характерні ознаки осені в живій та неживій природі. Збагачувати словниковий запас дітей. Розвивати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка