Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Скачати 130.27 Kb.
НазваВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Дата конвертації12.03.2013
Розмір130.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ВИЩА ОСВІТА:

АНОТОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ОГЛЯД ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

(з надходжень до бібліотеки КДПУ)

за травень - серпень 2011 р.
Вища освіта в Україні
Бахрушин, В. Статистичний аналіз університетських рейтингів / В. Бахрушин // Освіта і управління. – 2011. - № 1. – С. 7-12.

Сформульовано вимоги до статистичних властивостей рейтингів університетів і представлено результати аналізу провідних світових рейтингів, а також рейтингу ТОП-200 університетів України.

Величко, О. Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників / О. Величко, В. Іваненко, О. Ясев // Вища школа. – 2011. - № 3. – С. 78-84.

Висвітлено досвід Національної металургійної академії України з проблеми дослідження, що спрямовані на виявлення думок студентів та викладачів про організацію навчального процесу, вивчення психологічного клімату у студентських групах та у стосунках із викладачами, рівня задоволеності наявною навчально-матеріальною базою. Запропоновано та обґрунтовано використання інтегрального рейтингового показника діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ, який враховує особливості основних видів роботу і педагогічну майстерність.

Дебич, М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХІ століття / М. Дебич // Вища школа. – 2011. - № 5-6. – С. 47-55.

Розглянуто фундаментальну парадигму орієнтації національної вищої освіти України ХХІ століття на формування компетентної і толерантної особистості шляхом гуманізації цілей освіти і гуманітаризації навчально-виховного процесу.

Демченко, В. Якість навчально-виховного процесу як індикатор ефективності системи управління ВНЗ / В. Демченко, О. Хотомлянський // Вища освіта України. – 2011. - № 2. – С. 106-111.

Запропоновано методику комплексної оцінки якості навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, яка може служити індикатором ефективності вибраних моделей управління ВНЗ.

Зіньковський, Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти / Ю. Зіньківський // Вища школа. – 2011. - № 3. – С. 7-18.

Охарактеризовано сучасну вітчизняну вищу освіту, що перебуває у стагнаційному стані. Визначено суттєві вади вищої школи, зокрема: завелика кількість ВНЗ та навчальних спеціальностей; застаріла матеріальна база; репродуктивна, а не креативна технологія навчання; відсутність тісних контактів з роботодавцем; невиправдане збільшення кількості недержавних ВНЗ; зниження рівня науково-дослідної роботи. Зроблено висновок, що потенціал вищої освіти можна підвищити за рахунок підвищення якості підготовки абітурієнтів та мотивації студентів до навчання, зокрема, гарантування їм працевлаштування за фахом.

Козлова, Г. Компетентнісний підхід до навчання студентів і викладачів / Г. Козлова, Т. Кублікова // Вища школа. – 2011. - № 4. – С. 83-93.

Розглянуто зміст нової парадигми професійної підготовки фахівців у системі вищої освіти. Особливу увагу приділено умовам забезпечення інтерактивних та інноваційних засад у підготовці магістрів професійного напрямку.

Крячко, Ю. Гриф Міністерства і університетська автономія / Ю. Крячко // Вища освіта України. – 2011. - № 2. – С. 48-52.

Обґрунтовано необхідність відмови від міністерського контролю за організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Аргументовано доцільність законодавчого надання університетам (ВНЗ) виняткового права розробки освітньо-професійних програм підготовки, а також забезпечення свободи викладачів у виборі підручників і способів оцінки успішності студентів.

Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / ^ О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2011. – 224 с.

Представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів. Проаналізовано методику проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі. Особливу увагу надано питанням удосконалення навчального процесу на основі використання інтерактивних методів, активізації науково-дослідної роботи студентів.

Мікульонок, І. Забезпечення якості професорсько-викладацького складу ВНЗ – основа ефективної підготовки фахівців / І. Мікульонок // Вища школа. – 2011. - № 5-6. – С. 12-20.

Розглянуто проблеми формування і професійного зростання професорсько-викладацького складу ВНЗ. На прикладі Національного технічного університету «КПІ» показано можливі шляхи ефективного кадрового забезпечення сучасного вишу.

Никифоренко, В. Селективна підтримка обдарованих студентів як складова формування інтелектуального капіталу України / В. Никифоренко // Вища освіта. – 2011. - № 4. – С. 70-77.

Визначено системні кроки, спрямовані на селективну підтримку обдарованих студентів під час навчання у ВНЗ і формування фахівців, які будуть затребувані економікою знань.

Стецюк, К. Художньо-естетична орієнтація студентів технічного ВНЗ як чинник підвищення їхньої професійної компетентності / К. Стецюк // Вища школа. – 2011. - № 3. – С. 91-97.

Порушено проблему художньо-естетичного розвитку як передумови становлення творчої особистості фахівців технічного профілю та їх самореалізації. Зроблено висновок, що необхідне підвищення дієвості світоглядної підготовки сучасних спеціалістів, яка в естетиці та мистецьких дисциплінах знаходить свою завершеність, перетворюючи набуті знання в галузі суспільних наук в особисті переконання, творче мислення, мобільність та самоактуалізацію.

Суворовський, О. Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах / О. Суворовський // Вища освіта. – 2011. - № 4. – С. 42-47.

Розглянуто деякі аспекти формування контингенту студентів, зокрема чинники, що впливають на зниження реального конкурсу серед випускників до ВНЗ, відсутність професійної орієнтації серед школярів.

Терепищий, С. Ціннісні орієнтири стандартизації вищої освіти України / С. Терепищий // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С.33-40.

Досліджено питання практичного впровадження стандартизації вищої освіти України. Визначено ціннісні орієнтири стандартизації в проблемному полі філософії освіти.

Чорноштан, Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України / Т. Чорноштан // Освіта і управління. – 2011. - № 1. – С. 13-24.

Запропоновано новий концептуальний підхід до викладання у ВНЗ України дисципліни «Екологічна етика» (для бакалаврів) на основі глибокого етико-філософського осмислення відносин у глобальній системі «Людина – Суспільство – Природа» і програмних положень Концепції екологічної освіти України. Розроблено навчальну програму «Екологічна етика» (представлено текст програми та тематичний план дисципліни і розподіл годин за темами і видами робіт).

Ясинська, С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання /С. Ясинська, М. Саєнсус // Вища школа. – 2011. - № 5-6. – С. 27-32.

Висвітлено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ. Наведено приклади використання ІКТ у навчальному процесі.

Болонський процес і українська вища школа
Завідонова, Н. Оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (на прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана) /

Н. Завідонова, Л. Червінська // Рідна школа. – 2011. - № 7. – С. 52-54.

Проаналізовано кредитно-модульну систему як невід’ємний атрибут Болонської декларації. Розглянуто досвід роботи викладацького складу кафедри іноземних мов КНЕУ імені Вадима Гетьмана з удосконалення критеріїв оцінювання знань студентів за системою ECTS. Розкрито переваги та недоліки цієї системи оцінювання.

Лігум, Ю. С. Якість освіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейський освітній простір / Ю. С. Лігум // Педагогіка і психологія. – 2011. - № 2. – С. 22-27.

Розглянуто питання застосування інформаційних систем і технологій для забезпечення якості освіти. Визначено внутрішні й зовнішні чинники підготовки спеціалістів в умовах сучасного ВНЗ за вимогами Болонської угоди.

Мадзігон, В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа. – 2011. - № 3. – С. 19-26.

Висвітлено теоретичні аспекти реформування системи безперервної освіти та напрями її вдосконалення у руслі Болонського процесу відповідно до стандартів і принципів європейського простору освіти. Наголошено, що освіта та новітні технології підготовки мають враховувати не тільки фактор розвитку в економічній, соціальній сферах, необхідно звертати увагу на інформаційний простір, духовно-інтелектуальний, національно-інноваційний компоненти розвитку.

Приходченко, К. І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2011. - № 2. – С. 63-70.

Розглянуто Болонську систему навчання, яка відкриває студентам великі можливості для розширення обміну інформацією та взаємодії в гуманітарній сфері, в духовному збагаченні.

Проценко, О. Навчальний процес: проблеми та досвід їх вирішення / О. Проценко, О. Русєва // Вища школа. – 2011. – 3 4. – С. 34-41.

Розглянуто особливості організації навчального процесу з урахуванням вимог Болонського процесу. Розкрито зміст реструктурування та адаптації робочих навчальних планів бакалаврів та магістрів за напрямами підготовки, з визначенням навантаження у кредитах ECTS.

Рощина, Л. О. Болонський процес та його вплив на самореалізацію студента / Л. О. Рощина, О. О. Захаров // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 1. – С. 89-93.

Проаналізовано особливості впровадження Болонської системи навчання в українських реаліях. Доведено, що Болонська система, при всіх її недоліках, може позитивно вплинути на систему освіти в Україні.
^ Наука у вищій школі
Звєряков, М. Особливості формування магістерських програм наукового і професійного спрямування з урахуванням вимог бізнес-середовища /

М. Звєряков, А. Ковальов, Т. Кублікова // Вища школа. – 2011. - № 4. – С. 23-33.

Висвітлено досвід підготовки магістрів в ОДЕУ за двома напрямами – науковим і професійним. Проаналізовано істотні відмінності як у формі, так і у змісті системи вищої освіти України, порівняно з кращими європейськими моделями.

Звєряков, М. Розвиток наукової складової в Одеському державному економічному університеті / М. Звєряков // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 7-14.

Розглянуто етапи розвитку наукової економічної думки на Півдні України на прикладі ОДЕУ. Показано формування та розвиток наукових шкіл, визначено їх перспективи відповідно до Концепції інноваційного розвитку освіту України.

Ковальов, А. Перспективні напрямки наукових досліджень Одеського державного економічного університету / А. Ковальов // Вища школа. – 2011. - № 4. – С. 15-22.

Дано оцінку науковій та науково-технічній діяльності ОДЕУ, що стала невід’ємною складовою освітнього процесу університету. Підготовку нової еліти вітчизняних економістів, озброєних знаннями розглянуто як провідний напрямок діяльності ОДЕУ.

Кучерявий, О. Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті / О. Кучерявий // Рідна школа. – 2011. - № 4-5. – С. 19-26.

Розкрито концептуальне бачення професійної підготовки педагога-дослідника в університеті (його методологічна і теоретична складові). Представлено методологічна і теоретична моделі розгляду підготовки педагога-дослідника у ВНЗ, зокрема принципи, методи і форми її організації.

Перестюк, М. Математичні наукові школи Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка / М. Перестюк, І. Парасюк // Освіта і управління. – 2011. - № 1. – С. 132-140.

Висвітлено історію виникнення, становлення та розквіту математичних шкіл Київського університету. Охарактеризовано діяльність алгебраїчної школи; школи теорії диференціальних рівнянь; школи теорії ймовірностей; теорії функцій та функціонального аналізу.

Разина, Т. В. Самосознание мотивации научной деятельности студентов вузов / Т. В. Разина // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. - № 5. – С. 62-67.

Висвітлено проблему усвідомлення мотивів вибору наукової діяльності в якості професійної у студентів вищих навчальних закладів. Показано значне розходження між декларуючими й усвідомленими мотивами. Виявлено типові мотиви наукової діяльності. Зроблено висновок про домінування зовнішніх мотивів, зокрема кар’єрні та формально-символічні мотиви.

Підготовка майбутнього вчителя
Ганжа, О. Критерії формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя / О. Ганжа // Рідна школа. – 2011. - № 6. – С. 65-69.

Обґрунтовано критерії формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя. Розглянуто поняття «самовизначення», «активність», «відповідальність», що є базовими у визначенні показників соціально-професійного розвитку особистості.

Зорочкина, Т. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми / Т. Зорочкина // Рідна школа. – 2011. - № 7. – С. 55-62.

Розглянуто концепцію підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми. Визначено умови професійно-педагогічної підготовки творчого вчителя, здатного працювати із здібними учнями.

Кирильчук, Ю. Навчання майбутніх учителів трудового навчання інтерактивним технологіям / Ю. Кирильчук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. - № 7-8. – С. 28-30.

Розглянуто особливості формування в майбутніх учителів трудового навчання вмінь застосування інтерактивних технологій. Запропоновано тренінгові та діалогові технології, пізнавальні й проблемно-пошукові завдання при організації групової роботи на заняттях з методики викладання трудового навчання.

Кисільова-Біла, В. До проблеми розвитку творчих можливостей студента у процесі загально педагогічної підготовки / В. Кисільова-Біла // Рідна школа. – 2011. - № 6. – С. 55-58.

Розглянуто проблему підготовки студентів до творчої педагогічної діяльності, що є складовою загально педагогічної підготовки. Наведено дані та проаналізовано результати експериментального дослідження, проведеного Криворізьким державним педагогічним університетом, з виявлення наявного рівня творчого потенціалу і типів творчої особистості студентів.

Набока, О. Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів / О. Набока // Рідна школа. – 2011. - № 5. – С. 31-35.

Визначено передумови, сутність, основні принципи та характеристики впровадження професійно орієнтованих технологій навчання у фахову підготовку майбутніх педагогів. Доведено, що використання професійно орієнтованих технологій сприяє реалізації на практиці сучасних систем навчання, що є ефективнішим порівняно з традиційними дидактичними системами.

Петров, О. Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов / О. Петров // Рідна школа. – 2011. - № 7. – С. 48-51.

Визначено ефективні шляхи та оптимальні педагогічні умови формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, зокрема такі, як інтеграція знань, забезпечення особистісно-розвивального навчання, активізація інтерактивної взаємодії студентів.
Психологія вищої педагогічної освіти
Голубев, А. М. Академическая успешность, временная перспектива и личностные особенности / А. М. Голубев // Психология обучения. – 2011. - № 5. – С. 80-94.

Розглянуто зв’язки між різними тимчасовими перспективами, особистісними особливостями і академічною успішністю студентів, що навчаються на курсах психології по програмі другої вищої освіти. Виявлено значущі прямі кореляції успішності з сумлінністю і орієнтацією на майбутнє, негативні кореляції з нейротизмом, тимчасовими перспективами негативного минулого, фаталістичного сьогодення, трансцендентального майбутнього.

Григорьев, О. В. Структура мотивационных установок личности с разным профессиональным выбором / О. В. Григорьев, Д. Ю. Тарасов // Психология обучения. – 2001. - № 5. – С. 69-80.

Представлено результати експериментального дослідження специфіки структури мотиваційних установок особистості з різним вибором професії. Подано дескриптивні характеристики в системі зв’язків мотиваційних установок особистості на прикладі осіб, що вибрали професії «перекладач», «психолог».

Любимова, О. М. Из опыта преподавания курса «Психология профессионального самоопределения»: цели, теории, упражнения

/ О. М. Любимова // Психология обучения. – 2011. - № 5. – С. 126-131.

Обговорено питання особливостей планування професійного майбутнього студентами (на прикладі студентів факультету психології). Запропоновано послідовний набір вправ, що активізує процес професійного самовизначення.

Столяренко, О. Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ / О. Столяренко // Рідна школа. – 2011. - № 6. – С. 46-50.

Акцентовано увагу на тому, що для майбутнього фахівця толерантність є регулятором його професійної та поза професійної діяльності, сприяє його становленню як професіонала вищого ґатунку. Проаналізовано психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ. Наголошено на важливості виховання в молоді терпимого ставлення до найближчого оточення, оволодіння навичками об’єктивного сприймання себе та інших людей.

Табурова, Т. С. Образ «значимого другого» в совладающем поведении студентов / Т. С. Табурова // Психология обучения. – 2011. - № 5. – С. 61-69.

Обґрунтовано актуальність дослідження поведінки особистості в період навчання у ВНЗ, що з кризовим етапом «входження у дорослість». Підкреслено важливість успішного оволодіння студентів труднощами і побудови ними життєвих перспектив для подальшого особистісного розвитку та вирішення життєвих завдань.

Чайкіна, Н. О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти / Н. О. Чайкіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. - № 5. – С. 46-52.

Визначено сутність і завдання моніторингу. Обґрунтовано теоретичні моделі змісту діяльності випускників навчальних закладів, на які потрібно орієнтувати моніторинг. Представлено моніторинг якості професійної підготовки майбутніх учителів, що проводився в Полтавському національному педагогічному університеті.
Міжнародне співробітництво вищої школи. Зарубіжна вища освіта
Андрушкевич, Ф. Досвід українсько-польської співпраці в сфері академічної освіти / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. - № 2. – С. 53-58.

Розглянуто українсько-польська співпраця, яка у сфері академічної освіти має давнє і глибоке коріння, що зумовлює потребу в інтеграції освітніх систем України і Польщі з огляду на європейський вибір України в освітній галузі.

Кузнєцова, Л. Конкурентоспроможність України у сфері освіти / Вища освіта. – 2011.- № 4. – С. 64-69.

Дано оцінку конкурентоспроможності у сфері вітчизняної освіти в умовах активного розвитку галузі недержавних освітянських закладів та входження України в єдиний освітянський простір. Досліджено динаміку індексів, що характеризують рівень розвитку вітчизняної освіти порівняно з іншими державами. Запропоновано оперативні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти.

Лызь, Н. А. Образовательная компетентность студентов как фактор качества высшего образования / Н. А. Лызь // Педагогика. – 2011. - № 5. – С. 67-76.

Подано характеристику освітньої компетентності студентів. Розкрито протиріччя між вимогами ВНЗ Російської Федерації і готовністю студентів до вибору й реалізації власної освітньої траєкторії. Продемонстровано необхідність і можливість цілеспрямованого розвитку освітньої компетентності студентів у вищому навчальному закладів.

Павлюк, С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції / С. Павлюк // Вища школа. – 2011. - № 5-6. – С.61-70.

Розглянуто особливості розвитку середньої і вищої освіти та науки в сучасній Німеччині, пов’язані з необхідністю розбудови суспільства знань і наближенням хвилі надвисоких технологій.

Шубартовський, Г. Інтернаціоналізація університетської освіти / Г. Шубартовський // Вища освіта. – 2011. - № 4. – С. 59-63.

Відображено погляди на сутність та основні складові сучасного процесу інтернаціоналізації університетської освіти. Висвітлено досвід роботи ОДЕУ у галузі міжнародної співпраці, приділено увагу проблемам, труднощам і недолікам у цьому напрямку діяльності, шляхи їх подолання.

Укладач: О. А. Дікунова,

зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки

Схожі:

Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
С. Філософія І фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. – 2013. № – С. 20-26
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артемова, Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. – 2011. – №  – С. 93-103
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. № С. 7-15
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України / О. Куклін // Вища школа. – 2012. № – С. 28-36
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артюх С. Один із шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconБондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань
Бондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань // Науковий вісник Волынского национального университета...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconПорядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових...
Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі – видання) їх засновниками на зберігання до Національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка