Шляхи розвитку інтересу до навчання
Скачати 66.24 Kb.
НазваШляхи розвитку інтересу до навчання
Дата конвертації12.03.2013
Розмір66.24 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ

ДО НАВЧАННЯ

Реферат

вчителя української мови

та літератури

Холявко Т.В.


2005-2006 н/р

Шляхи розвитку інтересу до навчання
Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати себе.

Конфуцій

У сучасній освітній практиці співіснують три типи навчання, кожен тип грунтується на певній парадигмі освіти. Це – традиційне, розвивальне і особистісно орієнтоване навчання.

В основі традиційного навчання лежить предметна парадигма, відповідно до якої головною метою навчання є озброєння учнів системою знань, умінь і навичок. Технології традиційного навчання не передбачають цілеспрямованого розвитку особистості, хоча певні особистісні якості можуть розвиватися, наприклад, накопичення знань.

Основою розвивального навчання є суб’єктна парадигма, згідно з якою акцент в організації діяльності робиться на самостійність і активність учнів. Розвиток особистості трактується як загальний психічний та інтелектуальний розвиток. Ціннісна сфера обмежена пізнавальною сферою, навчальний процес не прогнозований, нечіткий, проте особистість учня виступає не лише об’єктом діяльності, а й суб’єктом взаємин.

В основі особистісно орієнтованого навчання лежить особистісна парадигма, акцент зроблено на розвиток у суб’єкта навчання особистісного ставлення до світу, діяльності, до себе. Метою особистісно орієнтованого навчання є формування цілісної особистості у єдності її когнітивних (пізнавальних) і особистісних якостей, розвиток інтелектуальних і творчих збібностей школяра.

Кожен тип навчання має сильні та слабкі сторони: по-різному складаються взаємини між учителем і учнем, учнем і предметом, що вивчається.

При традиційному навчанні навчально-виховний процес має чітку мету, діяльність учителя і учнів керована і прогнозована. При цьому дитина є об’єктом педагогічного впливу: вчитель, використовуючи свої знання, досвід, визначає весь хід навчально-0виховного процесу. А учень? Учень поступово втрачає свою самобутність, можливість розвинутись як самодостатня творча особистість, втрачає інтерес до навчання. Таке навчання не забезпечує самореалізацію як учителя, так і школяра.

Суб’єкт – суб’єктні стосунки, які виникають при розвивальному навчанні, направлені на розвиток творчих здібностей учнів, проте такий

розвиток пізнавальної, емоційно-ціннісної сфери має непередбачуваний характер.

Особистісно орієнтоване навчання створює умови для самореалізації особистості, проте сам дидактичний процес та його результати мають певну невизначеність.

Практика свідчить, що реальне навчання – це завжди синтез різних концептуальних підходів, яке залежить від дидактичних завдань уроку, досвіду вчителя, рівня навчальних досягнень учнів тощо.

^ Нові пріоритети розвитку освіти.
Національна освіта переживає етап конструктивного переосмислення дійсності,що пов’язане з перетворенням усіх сфер суспільного життя.

В освіті відбуваються такі зміни:

1. Пізнавально-інформаційний підхід до змісту освіти поступається соціально-культурному.

2. Монологічний стиль ведення вчителем навчально-виховного процесу – діалогічному.

3. Шкільне життя організовується не стільки за принципами засвоєння учнем певної суми знань, умінь, навичок, скільки за законами соціально-педагогічного об’єднання вчителів і учнів.

Це означає, що при утвердженні соціально-культурного підходу до змісту освіти, діалогічного стилю ведення навчально-виховного процесу, паритетної взаємодії вчителя і вихованців школа знання перетвориться у школу розвитку і культури.

^ Як здійснити цей перехід?

Технологічне забезпечення діяльності школи має кілька рівнів.

 1. Управлінські технології від навчально-виховного закладу до Міністерства освіти, які стратегічно визначають напрями розвитку національної освіти і проводять єдину гуманітарну політику в області науки, культури і освіти.

 2. Педагогічні технології, які, втілюючи ту чи іншу модель навчально-виховного процесу, є набором практичних засобів роботи вчителя з дітьми (наприклад, використання карток-завдань, ТЗН, диктанти) і застосовуються для засвоєння і перевірки учнями певних знань.

Вищий рівень – якісно новий підхід до технологічного забезпечення навчально-=виховної діяльності школи передбачає:

 1. Освітня технологія, яка проектується за законами триєдиного навчально-виховно-освітнього процесу і направлена на досягнення значущих результатів в оволодінні системою знань, норм, цінностей та психосоціальне зростання кожного.

^ Сучасні освітні технології
Інтелектуальний і соціальний розвиток учнів здійснюється через навчальні технології, кожна з яких має свою мету, завдання, умови реалізації. Загальним для сучасних освітніх технологій є розуміння навчання як активно-діяльнісного процесу на відміну від традиційного пояснювально-ілюстративного.

Технологія розвивального навчання.Історично розвивальне навчання бере початок ще із сократівських бесід, принципів дидактики Я.Коменського, ідей Ж.-Ж.Руссо, І.Песталоцці, Ф.Дістервега.

Суть технології розвивального навчання полягає в тому, що учень самостійно обирає рівень опрацювання навчального матеріалу; завдання вчителя – визначити «зону найближчого розвитку» дитини і допомогти їй перейти на більш високий рівень розумових операцій, тобто забезпечити цей розвиток.

Технологія проблемного навчання базується на організації навчальної діяльності зі створення проблемних ситуацій, унаслідок чого учень оволодіває заннями, уміннями, навичками, розвиває розумові здібності. Результатом такого навчання є « відкриття» знання, яке нове для школяра, тобто суб’єктивно нове знання, усвідомлення і розуміння наукових фактів як особисту цінність, що забезпечує розвиток пізнавальної мотивації, інтересу до змісту матеріалу, викликає захоплення навчальним предметом.

Можна виділити кілька видів проблемного навчання:

 • проблемний виклад навчальної інформації вчителем;

 • створення на уроці проблемної ситуації педагогом;

 • формування і розв’язання проблеми самими учнями.

Проблемна побудова навчального процесу сприяє розвитку мислення, забезпечує стійкі системні та цілісні знання, оскільки ці знання учень здобуває самостійно.

Технологія навчального проекту гармонійно поєднує академічні та прагматичні знання, стимулює самостійну пізнавальну діяльність і здійснюється за схемою: все, що я пізнаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати. Навчальні проекти можуть бути дослідницькими, творчими, ігровими, інформаційними; форми роботи – індивідуальними або груповими.

Проектне навчання будується за алгоритмом:

 1. підготовка (визначення теми та мети проекту);

 2. планування (визначення джерел інформації, послідовності виконання проекту);

 3. збір і аналіз інформації;
 1. презентація навчального проекту;

 2. підведення підсумків, оцінювання результатів діяльності.

Технологія рівневої диференціації представлена сукупністю форм і методів навчання, що враховують індивідуальні особливості учня, його інтереси і потреби. Технологія рівневої диференціації формується в рамках гуманістичної педагогіки і передбачає віру в творчі сили дитини, включає покарання, запобігає авторитаризму.

Технологія ситуативного моделювання включає систему методів, які направлені не на повідомлення знань, їхнє запам’ятовування і відтворення, а спрямовані на організацію учнів для самостійного добування знань, навичок, умінь у процесі активної пізнавальної діяльності. Це можуть бути навчання в грі (рольові ігри, інсценізації), технології імітації (імітація явищ дійсності, розв’язання ситуаційних задая) або симуляції (спрощена версія реальності).

Технологія критичного мислення базується на вихідній особистій інформації, так як сприймання будь-якої інформації залежить від попереднього досвіду дитини. Навчальна діяльність починається з формулювання та усвідомлення проблем, пошуку та осмислення нової інформації і завершується самостійним розв’язанням цих проблем, формуванням своїх суджень.

Технологія креативного розвиткунаправлена на створення «олімпійського резерву» - групи школярів, які виявляють творчу активність, мають оригінальне мислення, здатні знаходити рішення в нестандартних ситуаціях.
Методичне кредо педагога

Ще китайський філософ Конфуцій визначив три «сходинки» навчання:

 1. Те, що я чую, я забуваю.

 2. Те,Що я чую і бачу, я запам’ятовую.

 3. Те, що я роблю, я розумію.

На цих позиціях видатного філософа грунтується методичне кредо вчителя (або «сходинки» методів активного навчання).

 1. Те, що учень чує, він забуває.

 2. Те, що учень чує і бачить, він запам’ятовує (завдяки роботі кількох сенсорних систем).

 3. Те, що учень чує, бачить і про що запитує, сприяє засвоєнню знань, умінь і навичок (запитання, які виникають, вказують на підвищений інтерес до матеріалу).

 4. Те, чим учень оперує, змінює його (забезпечує психосоціальне зростання і самореалізацію особистості).

Схожі:

Шляхи розвитку інтересу до навчання iconЛебедєва А. В. Синергетичний підхід до активізації механізму формування...
Ва А. В. Синергетичний підхід до активізації механізму формування у студентів інтересу до навчання. У статті розкривається проблема...
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconОсвітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації
Слово «проект» у перекладі з латини означає «кинутий уперед». У широкому розумінні «проект» уявлення про шляхи вирішення завдання,...
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconМетодичне обʹєднання вчителів хімії охоплює 27 вчителів району. З...
«Формування творчих компетентностей на уроках методами інтерактивного навчання як умова підвищення інтересу до предмета», яка випливає...
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconУроку: «Узагальнення та систематизація знань з теми «Арифметична та геометрична прогресії»»
И,перевірка вмінь використовувати отриманні знання на практиці, знайомство з історичним матеріалом. Розвиток кругозору І реалізація...
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconПеревірила: кандидат філологічних наук, доцент Хоцянівська Ірина володимирівна Оцінка
Шляхи розвитку розвитку українського театру в кінці XX на початку початку XXI ст
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconДипломна робота на тему: Інтеграція України до єс. Шляхи І перспективи розвитку
Розділ І. Сучасний стан розвитку єс та передумови інтеграції України в європейській економічний простір
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconШкола національної свідомості модель розвитку
Період бурхливого національного відродження, який вже вкотре переживає Україна, супроводжується зростанням інтересу до історії, культури,...
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconЛітературна освіта у профільній школі: шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів
Прямів розвитку загальноосвітньої школи нині визнано профілізацію змісту й організаційних форм літературної освіти. Профільну диференціацію...
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconУроку
Мета уроку: ознайомити учнів з основними річковими басейнами України; вказати на рекреаційні райони, прекрасні ландшафти нашої країни,...
Шляхи розвитку інтересу до навчання iconТема: «Культура І її роль у суспільстві»
Мета: систематизувати й узагальнювати вивчений матеріал; вчити висловлювати власну думку щодо мистецьких творів та проявів культури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка