Проблеми школи
Скачати 146.88 Kb.
НазваПроблеми школи
Дата конвертації12.03.2013
Розмір146.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Додаток 1

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ

ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ

№ з/п

Форми роботи

Термін

Відпові­дальний

Перший етап підготовчий (2009-2010 н. р.)

1

Попередня діагностика. Анкетування

педколективу
кокколективу щодо вивчення реального рівня професійності учителів, творчих здібностей, особистісних потреб та інтересів

Серпень 2009

Заступник директо­ра з НВР, психологлог

2

Педрада «Підсумки роботи педколективу над науково-методичною ппроблемою "Удоскона­лення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання, упровадження нових педагогічних технологій. Виховання навичок здорового способу життя"»

Червень 2009

Адміні­страція

3

Педрада «Особливості роботи педколективу над новою науково-методичною проблемою "Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання"»

Серпень 2009

Адміні­страція

4

Педрада «Експертна діяльність учителів щодо впровадження науково-методичної проблеми школи у життя»

Березень 2010

Адміні­страція

5Методична нарада з керівниками шкільних методичних об'єднань та творчих груп:

• Мета, зміст і основні напрямки роботи ме­тодичних об'єднань та творчих груп щодо реалізації науково-методичної проблеми, вивчення та аналіз документації, науково-методичної літератури

Вересень 2009

Заступник директо­ра з НВР, керівники МО, ТГ

• Роль методичних об'єднань та творчих груп у підвищенні результативності уроку

Листопад 2009 р.6


Засідання методичної ради:

• «Про організацію роботи педколективу над но­вою загальношкільною методичною проблемою»

Вересень 2009

Заступник директо­ра з НВР, керівники МО, ТГ

• «Про роботу шкільних методичних об'єднань та творчих груп над науково-методичною проблемою школи»

Січень 2010 р.
• «Підсумки роботи шкільних

Травень 20107

Теоретичний семінар «Інформаційні техноло­гії: суть, досвід використання, перспективи»

Листопад 2009

Заступник директора з НВР

8

Психолого-педагогічний семінар-тренінг «Методика запровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання»

Лютий 2010 р.

Заступник директо­ра з НВР, психолог

9

Складання переліку літератури для самостійної роботи учителів щодо реалізації проблеми школи

Грудень 2009

Адміні­страція

10

Батьківські збори «Кроки до життєвого успіху»1

Грудень 2009 .

Адміні­страція

11

Робота Школи молодого вчителя

Протягом року

Заступник директора з НВР

12

Засідання МО класних керівників 5-10-х класів:

• «Розвиток інноваційного потенціалу
особистості через проектну діяльність»;

• продовження роботи над виховним проектом

Лютий 2010 р.

Керівник МО

13Засідання центру учнівського самоврядування:

• «Здоров'язберігаючі технології у навчально-виховному процесі». Організація роботи над проектом «Кращий клас року»

Вересень 2009

Керівник центру учнів­ського самовряду­вання• Підсумки роботи над проектом «Кращий клас року»

Травень 2010

14

Оформлення теки-допомоги щодо запрова­дження нової науково-методичної проблеми

Березень 2010

Заступник директо­ра з НВР, керівники МО, ТГ

15

Наказ про підсумки роботи над науково-методичною проблемою школи на І етапі

Червень 2010

Заступник директора з НВР

^ Другий етап основний (2010-2013 н. р.)

1Робота методичних об'єднань над науково-методичною проблемою на II ета­пі. Звіти-презентації методичних об'єднань:

Лютий 2011 р.Керівники МО• МО учителів гуманітарного циклу

• МО учителів художньо-естетичного циклу

Листопад 2011 .

• МО учителів початкових класів

Березень 2012

• МО учителів фізико-математичного циклу

Жовтень 2012

• МО учителів природничого циклу

Грудень 2012

• МО класних керівників

Квітень 2013

2


Робота методичної ради:

• «Про організацію роботи на другому етапі реалізації науково-методичної проблеми»

Вересень 2010

Заступник директора з НВР


• «Про вивчення, узагальнення та поширен­ня педагогічного досвіду вчителів»

Березень 2011

• «Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою на другому етапі реалізації»

Травень 2013

3


Робота творчих груп. Захист презентацій творчих груп:

• ТГ «Інформаційні технології у навчально-виховному процесі»

Квітень 2011 р

Керівники

творчих

груп


• ТГ «Використання здоров'язберігаючих тех­нологій»

Травень 2012

• ТГ «Розвиток інноваційного потенціалу осо­бистості в умовах профільної освіти»

Березень 2013

4

Педагогічний консиліум «Упроваджен­ня інформаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору»

Жовтень 2011

Адміні­страція

5

Шкільна конференція педагогічних працівни­ків «Творчий калейдоскоп. Роль уроку в роз­витку інноваційного потенціалу особистості в умовах профільної освіти»

Січень 2013

Учителі-предметники

6

Практичний семінар «Інноваційний пошук учителя. Осмислення уроку як результат застосування інноваційної педагогічної технології»

Лютий 2012 .

Учителі-предметники

7

Круглий стіл «Суть та можливості проектних і здоров'язберігаючих технологій»

Листопад 2012

Адміні­страція

8


Педради:

• «Профільна школа в особистісно-

розвивальному освітньому середовищі.

Практика. Проблеми. Перспективи»

Грудень 2010

Адміні­страція, учителі -предметники

• «Комп'ютерні технології в початковій школі»

Березень 2011• «Формування здорового способу життя ді­тей — одне із головних завдань педагогів»

Січень 2012• «Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів, їхньої особистості в умовах здійснення особистісно орієнтованого підходу»

Травень 2012• «Формування організаційно-функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання»

Березень 2011
• «Організація самоосвітньої роботи педагогів за індивідуальними темами з науково-методичної проблеми школи»

Лютий 2011 р.9

Діагностика професійної підготовленості учителя

Вересень 2012

Заступник директо­ра з НВР, психолог

10

Засідання Школи молодого учителя «Сходинки творчості»

Жовтень, березень

Учителі-

настав-

ники

11

Створення шкільної відеотеки передового педагогічного досвіду «Дивограй педагогічної майстерності»

2010-2013

Учителі-предметники

12

Створення шкільних проектів:

• «Пізнай себе — будь здоровим»;

• «Берегиня»;

• «Моя майбутня школа»;

• «Профорієнтаційна екскурсія»;

• «Право в казках, прислів'ях, приказках»

2012-2013 рр.

Керівники проектів

13

Майстер-класи «Упровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання»

Березень

2011 р.,

2012 р.,

2013 р.

Учителі-предметники

14

Педагогічна виставка «Творчість учителів» (вивчення творчих доробок учителів, ознайом­лення із досвідом роботи учителів, які мають високі результати в роботі)

2012-2013 рр.

Керівники МО, ТГ

15

Створення портфоліо:

• творчих груп;

• учителів-предметників;

• учнівського самоврядування

2010-2013 рр.

Керівни­ки ТГ,

учителі-предметники

16

Наказ про підсумки методичної робо­ти на другому етапі реалізації науково-методичної проблеми

Червень 2013

Заступник директора з НВР

^ Третій етап узагальнюючий (2013-2014 н. р.)

1

Моніторинг інноваційного потенціалу і про­фільного самовизначення учнів

Вересень 2013 .

Заступник директора з НВР

2.

Звіт творчих груп про результати роботи над науково-методичною проблемою школи

Лютий 2014 р.

Керівники ТГ

3

Узагальнення досвіду роботи вчителів з про­блемної теми. Захист портфоліо

Протяг. Року

Учителі-предметники

4

Методичний тиждень, виставка «Творчі схо­динки педагогів школи » (із досвіду роботи педагогів над реалізацією науково-методичної проблеми школи)
Листопад 2013 р.

5

Фестиваль відкритих уроків щодо реалізації науково-методичної проблеми школи «Інфор­маційні, комунікативні, комп'ютерні, муль­тимедійні технології під час викладання на­вчальних предметів»

Січень 2014

Учителі-предметники

6

Звіти-презентації проектних груп:

• «Пізнай себе — будь здоровим»;

• «Берегиня»;

• «Моя майбутня школа»;

. • «Профорієнтаційна екскурсія»;

• «Право в казках, прислів'ях, приказках»

2013-2014 рр.

Керівники проектів

7Засідання науково-методичної 'ради:

• «Дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної дія

льності учителів»

Серпень 2013 р.

Заступник директора з НВР

• «Розвиток інноваційного потенціалу особистості та ключових складових життє­вої компетентності через метод проектів»

Лютий 2014 р.8Робота шкільних МО:

• «Роль ШМО у формуванні проектної культури учителів та учнів»

Жовтень 2013 р.

Керівники МО

• Створення методичних картотек «Інфор­маційні технології як чинник формування життєвої компетентності особистості в умо­вах профільного навчання»

Березень 2014 р.9

Діагностика. Підсумковий соціально-психологічний та психологічний аналіз впливу інформаційних та здоров'язберігаючих техно­логій в умовах профільного навчання на роз­виток інноваційного потенціалу особистості

Березень 2014 р.

Заступник директо­ра з НВР, психолог

10

Підсумкова загальношкільна конференція «Результати використання інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах про­фільного навчання для розвитку інноваційного потенціалу особистості». Визначення рівня опа­нування педагогічним колективом інформацій­них.та здоров'язберігаючих технологій

Серпень 2014 р.

Адміні­страція, учителі-предметники

11

Видання збірок досвіду. Випуск педагогічного альманаху «Творчий вчитель — творчі учні!»

Серпень 2014 р.

Адміні­страція

Схожі:

Проблеми школи iconАктуальні проблеми сучасної загальноосвітньої школи
Педагогіка вищої та середньої школи: зб наук праць. Вип. 31 / ред кол.: В. К. Буряк, І. В. Шелевицький, Г. Б. Штельмах та ін.; гол...
Проблеми школи iconБатькам про психоло гічну готовність дітей до школи
Мета зборів актуалізувати знання батьків з проблеми психологічної готовності дітей до школи. Залучати батьківську громаду до співпраці...
Проблеми школи iconОдним із важливих принципів корекційно-виховної системи школи є формування...
Н. Протасова вказували на те, що структура, зміст діяльності органів самоуправління мають насамперед відповідати завданням школи,...
Проблеми школи iconРеалізація проблеми школи повторення

Проблеми школи iconМетодист, який відповідає за психологічну службу
Психологічна служба школи працювала згідно навчально-виховної проблеми роботи школи по навчанню І вихованню у дітей добра І людяності,...
Проблеми школи iconПроблеми корекційної освіти
Для дітей з інвалідністю, стан здоров`я яких унеможливлює навчання І виховання у школах на загальних підставах, діють спеціальні...
Проблеми школи iconПлан роботи творчої групи чубарівської зош і-іііст. Керівник творчої...
Сприяти впровадженню в практику роботи школи досягнень педагогічної науки І передового педагогічного досвіду, нових інтерактивних...
Проблеми школи iconОпис роботи Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з...
Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. №6 з проблеми: «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах...
Проблеми школи iconДонецький педагогічний коледж Педагогіка
Актуальність проблеми диференційованого навчання на сучасному етапі розвитку школи
Проблеми школи iconСамоосвіти
Робота над реалізацією проблеми школи: (розробки уроків, виховних годин, виступи на педрадах, батьківських зборах)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка