Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/3
Дата конвертації25.02.2013
Розмір376 Kb.
ТипАвтореферат
uchni.com.ua > Інформатика > Автореферат
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

САХНЕВИЧ ІННА АНДРІЇВНА


УДК 378.147.88+371.214.43


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

НАФТОГАЗОВОГО ПРОФІЛЮ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Київ-2012
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.


Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор

^ ОНКОВИЧ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА,

Інститут вищої освіти Національної академії

педагогічних наук України,

завідувач відділу теорії та методології

гуманітарної освіти.

^ Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

МАНЬКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, Національна академія служби

безпеки України, професор кафедри

професійної психології та педагогіки;

кандидат педагогічних наук, доцент

^ ЛІТІКОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА

Херсонська державна морська академія,

заступник завідувача кафедри

з методичної роботи.


Захист відбудеться 15 березня 2012 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 456.02 Інституту вищої освіти НАПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 9-й поверх, зала засідань.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти НАПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.

Автореферат розіслано 14 лютого 2012 р.
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г. В. Лесик

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Приєднання України до Болонського процесу ставить перед українськими вищими навчальними закладами завдання готувати професійних фахівців технічних спеціальностей високої кваліфікації з їх подальшим виходом на європейський ринок праці. Україна має потребу в досвідчених інженерах, які працюватимуть у нових соціально-економічних умовах, що відповідають ідеям і принципам європейської інтеграції.

Вищі освітні заклади, які готують фахівців технічних спеціальностей, повинні провести внутрішню ревізію своєї діяльності щодо її відповідності вимогам Болонської декларації, а також і вимогам Національної доктрини розвитку освіти (2002), Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх і наукових процесів”, де зазначено, що слід створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості, готувати кваліфіковані професійні кадри, а також формувати покоління, здатні навчатись упродовж усього життя в нових соціально-економічних і політичних умовах.

Сучасний фахівець повинен володіти високим рівнем професійної культури, що проявляється у здатності творчо мислити, постійній орієнтації на пошук і новизну, використанні науково-технічних знань для вирішення технічних проблем, організації виробництва з упровадженням науково-технічних інновацій.

Сьогодні тривають активні пошуки нових педагогічних технологій для підготовки майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів, зорієнтованих на формування особистості, розвиток творчості й самостійності. Мова йде про розробку нових концепцій навчання, спрямованих на особистісно орієнтований розвиток майбутнього інженера, формування його як творця, здатного не лише самостійно здобувати знання, а й реалізувати їх відповідно до вимог сьогодення. Важлива роль у цьому складному процесі належить медіаосвіті студентів як складовій їх професійної підготовки.

За основу розвитку медіаосвіти України обрано світовий досвід, який відображено в міжнародних документах, рекомендаціях, зокрема: Грюнвальдська декларація з медіаосвіти (1982), Севільська конференція „Медіаосвіта молоді” (2002), Паризька програма з медіаосвіти ЮНЕСКО (2007) та ін.

Проект концепції впровадження медіаосвіти в Україні, розроблений у 2010 р. Національною академією педагогічних наук України, засвідчує, що медіаосвіта не повинна залишатися фрагментарною та впроваджуватися з ініціативи поодиноких новаторів-педагогів. Вона повинна стати ефективною складовою загальнонаціональної системи освіти.

В умовах сьогодення необхідною складовою професійної культури майбутнього фахівця нафтогазового профілю повинна стати медіакультура. Як результат медіаосвіти й застосування медіаосвітніх засобів і технологій у професійній підготовці, медіакультура сприятиме формуванню й розвитку медіаосвітніх знань, умінь і навичок роботи з медіаосвітніми засобами фахової інформації та комунікації.

Науково-педагогічні дослідження теоретико-методологічних проблем медіаосвіти висвітлено у працях Б. Данкена, Л. Зазнобіної, Дж. Кантор, Р. Квіна, Р. К’юбі, С. Лівінгстон, М. Маклюена, Л. Мастермана, С. Пензина, Л. Прессмана, А. Сильверблатта, О. Федорова, О. Шарикова, Ю. Усова та ін. Привертають увагу дослідження українських науковців про історію виникнення та розвитку медіаосвіти в Україні та світі, основні форми, методи, шляхи організації медіаосвітньої діяльності у навчальних закладах (О. Білоус, Р. Бужикова, І. Дубенчук, Н. Духаніної, О. Голубєвої, Ю. Казакова, К. Кірей, Д. Кортієвої, Н. Леготіної, Л.Найдьонової, Г. Онкович, Н. Рижих, Ю. Савостейко, Н. Соколової, Т. Хачумян, І. Чемерис, І. Шубенко, О. Янишин та ін.)

Аналіз науково-педагогічних праць свідчить про те, що в багатьох вагомих за теоретичним і практичним надбанням наукових дослідженнях недостатньо вивченою залишається проблема застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

У результаті вивчення стану професійної підготовки майбутніх фахівців виявлено суперечності між:

 • вимогами, які ставляться до рівня сучасної професійної культури майбутніх фахівців нафтогазового профілю, та недостатністю розроблених напрямів, форм і методів формування медіакомпетентності;

 • необхідністю реалізації освітнього процесу за допомогою медіаосвітніх технологій у вищих технічних навчальних закладах та відсутністю цієї складової у галузевих стандартах вищої освіти й стандартах вищої освіти вищих технічних навчальних закладів нафтогазового профілю.

Отже, нерозробленість проблеми у педагогічній теорії та практиці, необхідність поліпшення підготовки майбутніх фахівців за допомогою застосування фахових медіатекстів та виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертаційної роботи – „Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана відповідно до наукового дослідження Національної академії педагогічних наук України в межах державної теми відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України „Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у ВНЗ негуманітарного профілю” (№ 0106U002010).

Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (протокол від 20 січня 2011 р., № 1/10) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології України (протокол від 29 березня 2011 р., № 3).

^ Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:

 • з’ясувати стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній національній і сучасній світовій практиці та визначити основні напрями дослідження теми;

 • уточнити сутність основних понять: „професійна підготовка майбутніх фахівців нафтогазового профілю із застосуванням медіаосвітніх технологій”, „медіадидактика”, „медіаосвітня технологія”;

 • визначити основні рівні та критерії сформованості медіакультури як необхідного елементу професійної культури майбутніх фахівців;

 • виявити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю;

 • експериментально перевірити педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій та методику їх реалізації у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

^ Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

Предмет дослідження – педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

^ Методи дослідження. Для реалізації мети, виконання поставлених завдань використано комплекс методів:

пошуково-бібліографічний метод – для вивчення психолого-педагогічних, науково-методичних джерел, нормативних документів, практичного досвіду викладання у вищих технічних навчальних закладах;

аналіз, синтез, узагальнення, систематизація та класифікація зібраного матеріалу − для визначення стану дослідження проблеми, розкриття основних теоретичних положень теми дослідження;

бесіда, опитування, тестування, анкетування майбутніх фахівців та викладачів, систематичні й періодичні педагогічні спостереження навчального процесу – для отримання первинного емпіричного матеріалу;

педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) – для перевірки ефективності застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю за умови дотримання визначених педагогічних умов;

структурний − з метою аналізу навчальних планів, програм професійної та медіаосвітньої підготовки;

статистичний − для аналізу результатів педагогічного експерименту та перевірки їхньої достовірності за допомогою методів математичної статистики (критерію χ2 і критерію Фішера);

метод узагальнення й прогнозування − для формування висновків і обґрунтування педагогічних умов.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:

– теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю, які згруповано у контекстуальні, дидактичні та організаційно-методологічні;

– розкрито теоретичні та методичні аспекти застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю;

удосконалено:

  • методику застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю, яка реалізується у системному підході щодо змісту та інтерактивності викладання

  • сутність і зміст понять „професійна підготовка майбутніх фахівців нафтогазового профілю із застосуванням медіаосвітніх технологій”, „медіадидактика” та „медіаосвітня технологія” у контексті професійної підготовки у ВТНЗ, зміст та функції медіадидактики як новітньої галузі педагогіки;

дістали подальшого розвитку:

– особливості професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю із застосуванням медіаосвітніх технологій у формуванні їх професійної компетентності.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання у професійній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів, а також для вдосконалення змісту й форм організації професійної підготовки засобами медіаосвітніх технологій. Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами у процесі роботи над навчально-методичною літературою з медіаосвіти та медіаосвітніх технологій, а також у процесі підготовки навчальних курсів із медіаосвітніми елементами. Практикум та навчальна програма спецкурсу можуть використовуватися студентами в навчальному процесі – при написанні курсових, дипломних чи магістерських робіт.

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (акт від 10 листопада 2011 р., № 51–87–157), Національного технічного університету України „КПІ” (акт від 05 грудня 2011 р., № 74), Приазовського державного технічного університету (акт від 18 листопада 2011р., № 67/33–2949), Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини (довідка від 07 грудня 2011 р., № 357).

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження обговорено на засіданнях відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2008–2011 рр.), на психолого-педагогічних семінарах та методичних засіданнях, проведених кафедрами технології нафтогазового машинобудування, зварювання трубопроводів і конструкцій, буріння нафтогазових свердловин, зносостійкості та відновлення деталей машин, теорії та практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (2009–2011 рр.), та оприлюднено у виступах на конференціях різного рівня:

міжнародних: „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (Київ, 2007, 2009, 2011), „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” (Рівне, 2010), „Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи” (Луцьк, 2010), „Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України” (Київ–Буча, 2010), „Друкарство молоде” (Київ, 2010);

регіональній науково-методичній конференції „Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін” (Івано-Франківськ, 2008);

звітних конференціях Інституту вищої освіти НАПН України (2008–2011рр.),

 • круглих столах „Медіаосвітні технології у навчальному процесі” (Київ, 2010, 2011).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 одноосібних наукових праць, з них 7 – у наукових фахових виданнях України, 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій, 1 – навчально-методичний практикум.

^ Структура й обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (251 найменування, з них іноземними мовами – 19) та 23 додатків. Загальний обсяг дисертації – 293 сторінки, з них основного тексту – 195. Дисертація містить 4 таблиці, 3 рисунки.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, показано зв’язок роботи з науковими планами, программами, темами, визначено мету й завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, наведено дані щодо їх апробації, публікації.

У першому розділі – „Застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю як науково-теоретична проблема”– узагальнено підходи до розв’язання проблеми створення педагогічних умов для застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю в науково-теоретичних працях вітчизняних і зарубіжних учених, визначено основні теоретичні напрями дослідження, особливості професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю, уточнено сутність основних понять теми.

Теоретичний аналіз наукової літератури, дисертаційних досліджень за темою роботи дав можливість визначити:

– теоретичні та прикладні аспекти організації процесу навчання у вищій технічній школі, зокрема, дидактичний зміст навчального процесу – методи та практика психолого-педагогічної підготовки студентів у вищих технічних навчальних закладах стали предметом розгляду в працях М. Буланової-Топоркової, С. Веліканової, В. Віленського, Д. Дзвінчука, Е. Зільберштейн, О. Калукової, Ю. Лимарьової, В. Манька, Т. Новикової, Г. Овчиннікової, В. Онопрієнко, І. Орлова, М. Потєєва, В. Рогинського, А. Слободянюка, М. Солодихіної та ін.;

– дослідження педагогічних умов, що забезпечують якісну професійну підготовку майбутніх фахівців технічного спрямування у вищих навчальних закладах України, здійснюють О. Андрусь, Г. Артюшин, М. Бабюк, К. Балабанова, Л. Влодарська-Зола, Л. Журавська, О. Королюк, Є. Крюкова, О. Олексюк, С. Операйло, О. Палка, О. Попова, Л. Сергієнко, Р. Собко, А. Цюприк, І. Юрас;

– серед фундаментальних досліджень медіаосвіти на особливу увагу заслуговують наукові праці П. Александрова, Д. Андерсен, М. Берон, Р. Гопс, І. Жилавської, Н. Задорожної, Т. Кузнєцової, А. Новікової / Левицкой, О. Мурюкіної, Г. Онкович, Б. Потятинника, Д. Таллім, Е. Томан, І. Челишевої, О. Федорова та ін.;

– з публікацій щодо сутності понять „медіаосвіта”, „медіакультура”, „медіаімунітет”, „медіакомпетентність”, історії виникнення та розвитку національної, канадської, британської, німецької, російської та інших медіаосвітніх шкіл, формування творчих методів та підходів до вивчення медіаосвіти і медіаосвітніх технологій як у середній школі, так і у вищих навчальних закладах привертають увагу наукові дослідження О. Білоус, Р. Біч, О. Вознесенської, О. Голубєвої, І. Дубенчук, Н. Духаніної, О. Клименко, Д. Консідін, Л. Найдьонової, В. Робака, Ю. Савостейко, Е. Тачер, М. Чабаненко, Н. Шубенко, О. Янишин.

У роботі виокремлено особливості професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю: перевага навчальних дисциплін технічного спрямування, специфічне забезпечення навчання, організація спеціалізованих методів навчання, створення фахових науково-дослідних лабораторій. Наголошено, що такі особливості визначають педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

У розділі уточнено дефініції понять „професійна підготовка майбутніх фахівців нафтогазового профілю із застосуванням медіаосвітніх технологій”, „медіадидактика”, „медіаосвітня технологія”. Професійна підготовка майбутніх фахівців нафтогазового профілю із застосуванням медіаосвітніх технологій трактується як складний багатоступеневий процес, що передбачає засвоєння певного обсягу фахових теоретичних знань, набуття умінь та навичок професійної діяльності у нафтогазовій галузі, що сприяє формуванню готовності майбутнього фахівця до самостійної практичної діяльності у нафтогазовій галузі за додаткового посередництва медіаосвітніх засобів та технологій фахового характеру. Медіаосвітня технологія – це технологічний процес усіх можливих дій, способів, методів побудови навчально-освітньої діяльності із залученням медіазасобів з метою формування медіакультури особистості студента (майбутнього фахівця) на трьох основних рівнях: медіаграмотності, медіакомпетентності та медіаобізнаності. Медіадидактику розглянуто як новітню галузь педагогіки, з точки зору функціональності – педагогічну технологію, яка розробляє теорію освіти навчання й виховання, обґрунтовує зміст, визначає закономірності, цілі, форми та методи освіти за допомогою медіазасобів та складається з певних систем способів або дій – технологій навчання.

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив відсутність спеціальних комплексних теоретико-методологічних розробок стосовно застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

У висновках до розділу визначено пріоритетні теоретичні напрями дослідження з метою ефективного застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці ВТНЗ; окреслено основні види медіаосвітніх засобів та технологій, ефективні напрями, способи та підходи їх реалізації з метою удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю, а також виокремлено базові критерії медіакомпетентності та їх характеристики з урахуванням особливостей професійної підготовки для оцінки медіакомпетентності як одного з рівнів медіакультури майбутніх фахівців нафтогазового профілю; обґрунтовано необхідність створення педагогічних умов застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю.

У
  1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” уаан
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекція
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті охорони здоров`я дітей І підлітків амн україни, м. Харків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Теоретико-правові та практичні аспекти прокурорського нагляду при забезпеченні прав обвинуваченого
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості корекції
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Двостулкові молюски родини cardiidae (bivalvia: cardioidea) понто-каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка