Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Скачати 318.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Сторінка1/3
Дата конвертації15.03.2013
Розмір318.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Інститут інформатики та радіоелектроніки
ЗАТВЕРДЖУЮ”

директор інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., проф.
_______________ / Д.М. Піза /

“_____”____________  2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ”

Для спеціальності 6.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

Факультет Інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра Програмних засобів


Форма навчання

Норматив-ні дані

Курс

Семестри

Усього (кредит/год)

Лекції (год)

Лабор. роб. (год)

Практ. (год)

Сам. роб. (год)

Іспит (сем.)

Залік (сем.)

Денна
II,III

4, 5

4,5/162

36

18

18

904, 5

Заочна
III, IV

5, 6

4,5/162

10

121405, 6


Робоча програма складена на основі (дата навчальної програми, дата затвердження) освітньо-професійної програми вищої освіти України за напрямом підготовки 0804 “Комп’ютерні науки”, 2004

Робоча програма складена (прізвище, ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання) к.т.н., доцентом Субботіним Сергієм Олександровичем.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Програмних засобів

протокол № ___, від “____”_______________ 2007 р.
____” _____________ 2007 р. Зав. кафедри ПЗ ____________________ А.В. Притула
Робоча програма погоджена з випускаючою кафедрою
____” _____________ 2007 р. Зав. кафедри ПЗ ____________________ А.В. Притула
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки

протокол № ___, від “____”_______________ 2007 р.
Голова НМК, декан ФІОТ ____________________ М.М. Касьян
^ 1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1.Мета викладання дисципліни
Метою курсу є вивчення математичного апарату подання знань у системах штучного інтелекту.
^ 1.2 Задачі вивчення дисципліни
В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні:

 • розуміти проблеми, які виникають під час побудови та при використанні сучасних систем штучного інтелекту;

 • ознайомитися з основними принципами побудови баз знань;

 • знати особливості основних математичних моделей подання знань.


У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • формально-логічні засади систем штучного інтелекту;

 • етапи проектування баз знань експертних систем;

 • принципи побудови баз знань;

 • математичні методи подання знань в експертних системах;

 • основні принципи побудови продукційних моделей;

 • основні принципи побудови семантичних мереж;

 • основні принципи побудови фреймових моделей;

 • методи інтелектуальної обробки даних;

 • основні операції та визначення нечіткої логіки;

 • стратегії та методи виведення для моделей подання знань;

вміти:

 • вибирати формальний апарат для подання знань в умовах розробки експертних систем, виходячи з особливостей застосувань;

 • аналізувати та застосовувати існуючі, а при необхідності створювати нові, засоби реалізації дескриптивних моделей та стратегій і методів виведення для логічних, продукційних, мережних та об’єктних моделей подання знань в умовах автоматизованого або неавтоматизованого проектування за допомогою сучасних програмних і технічних засобів, використовуючи процедури вибору та проектування;

 • будувати продукційну модель знань для розв’язання задач з області штучного інтелекту за допомогою формальних мов, використовуючи факти та правила;

 • здійснювати вибір програмних засобів для створення баз знань;

 • розробляти бази знань за інформацією, отриманою з різноманітних джерел або експертів в умовах багатоекспертного середовища за допомогою мов подання знань, мов програмування штучного інтелекту, використовуючи методи виведення і прийняття рішень з нечіткими та конфліктуючими знаннями, методи оптимізації рішень;

 • розробляти базу знань в умовах проектування інтелектуальних систем за допомогою відповідного програмного забезпечення, використовуючи результати обстеження, запити, особливості обраного способу подання знань;

 • розробляти експертні системи за знаннями експертів предметної галузі в умовах слабо структурованих предметних галузей за допомогою оболонок експертних систем, використовуючи технології набуття експертних та емпіричних знань, методи розпізнавання образів;

 • розробляти засоби придбання знань та механізм пояснень в умовах розробки експертних систем та рішення задач з області штучного інтелекту за допомогою програмного забезпечення;

 • розробляти стратегії та методи виведення для логічних, продукційних, мережних та об’єктних моделей подання знань;

 • розробляти, оцінювати та використовувати механізми логічного виведення в умовах розробки систем штучного інтелекту;

 • використовувати методи нечіткої логіки для обробки даних;

 • будувати нейро-нечіткі моделі залежностей.


^ 1.3 Зв'язок з іншими дисциплінами
Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін "Організація баз даних та знань", "Основи дискретної математики".

Отримані знання будуть використовуватися при вивченні дисциплін "Основи проектування систем штучного інтелекту", "Логічне програмування", "Програмне забезпечення інтелектуальних систем", "Нейроiнформатика та еволюційні алгоритми", "Теорія прийняття рішень", а також у курсовому та дипломному проектуванні.

^ 2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальний процес в ЗНТУ в умовах кредитно-модульної системи організації навчання здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основні види занять, що входять до складу модулів: лекція, лабораторне, практичне, семінарське заняття, консультація.

Індивідуальне завдання (реферати, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти) виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Дисципліна "Математичні основи представлення знань" вивчається на 2 курсі у 4 семестрі та на 3 курсі у 5 семестрі, після кожного семестру завершується іспитом. Навчальним планом передбачено: лекцій – 36 годин; лабораторних робіт – 18 годин; практичних занять – 18 годин; самостійної роботи – 90 годин. Загальна кількість – 162 години.

В умовах кредитно-модульної системи навчальна дисципліна "Математичні основи представлення знань" відповідає 4,5 заліковим кредитам.

Дисципліна складається з 6 блоків змістових модулів – основних її розділів, які разом зі змістовими модулями наведені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 - Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів дисципліни “Пристрої підсилення сигналів”


Модулі

(блоки змістових модулів)

Найменування змістових модулів дисципліни

Розподіл навчального часу за елементами модуля (видами занять), години

№ ЛР

№ ПР

Обсяг

навантаження

студента

Л

ЛР

ПР

СРС

Години

Кре-дити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Блоки змістових модулів, що виносяться на перший модульний контроль

^ 1. Визначення та класифікація моделей подання знань в системах штучного інтелекту

Поняття інтелектуальної системи. Властивості інтелектуальних систем. Архітектура інтелектуальної системи.

2614

0,39

Поняття знання. Відміна знань від даних. Характеристика систем, заснованих на знаннях. Загальні відомості про моделі подання знань. Декларативні та процедуральні моделі.

24^ 2 Семантичні мережі

Поняття семантичної мережі. Поняття інтенсіоналу та екстенсіоналу. Прості та ієрархічні мережі. Основні типи об'єктів та зв'язків між ними. Види семантичних відношень. Модифікація баз знань на семантичних мережах. Операція порівняння із зразком.

4

6
10

1
20

0,56

^ Термін проведення I–го підсумкового модульного контролю – 10 тиждень


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 Фреймові моделі

Формальний опис фрейму. Класифікація фреймів. Структури даних фрейму. Процедури-демони та процедури-слуги. Фреймові мережі.

4

6
10

2
20

0,56

^ 4 Продукційні моделі

Основні визначення. База правил. Робоча область. Інтерпретатор правил. Управління виведенням у продукційній системі. Характеристика продукційних моделей.

6

6
15

3
27

0,75

^ Термін проведення II–го підсумкового модульного контролю – 19 тиждень


5 Моделі на базі теорії нечітких множин

Інженерія знань та нечіткість. Недетермінованість управління виведенням та евристичні знання. Багатозначність та методи її усунення. Ненадійні знання та виведення. Неповні знання та немонотонна логіка.

2941

1,14

Нечіткі множини, їхні властивості, функції приналежності. Операції над нечіткими множинами.

4
6

9
1

Нечіткі відношення та операції над ними.

29^ Термін проведення III–го підсумкового модульного контролю – 10 тиждень


6 Моделі на базі нейро-нечітких мереж

Методи побудови нечіткого логічного виведення Мамдані та Сугено. Нечітка кластеризація як підхід до подання знань.

4
6

9
2

38

1,05

Структура та елементи нейро-нечітких мереж. Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних.

4
6

9
3
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Програмне забезпечення автоматизованих систем" напряму 050103 “Програмна інженерія” від 17. 07. 2007 р за Міжнародним проектом "Європейсько-український...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Д. Кожарін – к т н., ст н с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf ntu-kpi kiev ua
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка