Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Скачати 83.35 Kb.
НазваВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Дата конвертації15.03.2013
Розмір83.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ВИЩА ОСВІТА:

АНОТОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

(з надходжень до бібліотеки КДПУ)

за січень - квітень 2011 р.
Вища освіта в Україні

Артемова, Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 93-103.

Подано інформаційно-аналітичні блоки з курсу «Теорія і практика вищої школи», що орієнтують викладачів на виховну роботу зі студентами.

Бакіров, В. Університети як чинник цивілізаційного розвитку / В. Бакіров // Шлях освіти. – 2011. - № 1. – С. 2-3.

Розглянуто актуальні проблеми діяльності сучасної університетської освіти в Україні та конкретні шляхи її реформування.

Бобух, Л. Інформаційний проект "Навчання" [модель навчально-виховного процесу ВНЗ] / Л. Бобух, Т. Сиволап, М. Моргун // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 40-47.

На прикладі Національної металургійної академії України представлено методи та апробацію механізмів вивчення інформаційних систем і процесів освіти у форматі «проект». Розроблено модель проекту «Навчання». Проведено дослідження комплексної інформаційної взаємодії виконавців та продукту в межах життєвого циклу проекту.

Васильєв, А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 40-45.

Розглянуто концепцію діяльності та стратегію розвитку Сумського державного університету. Проаналізовано функції єдиної інтегрованої інформаційної системи «Університет».

Вієвська, М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 75-82.

Проаналізовано мотиваційну складову професійного саморозвитку фахівців та можливості її діагностування.

Галиця, І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів / І. Галиця,

О. Галиця // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 104-107.

Розглянуто принципи та механізми реалізації інтелектуально-конкурентних ігор. Наведено приклади застосування ігор на семінарських заняттях.

Грищенко, Т. Наукова бібліотека в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу. Аспекти інтегральної взаємодії / Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 59-66.

Розкрито діяльність наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки. Охарактеризовано власні інформаційні ресурси бібліотеки.

Мазур, Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на основі експертних оцінок / Н. Мазур // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 67-74.

Запропоновано методику оцінювання педагогічного персоналу, адаптовану до особливостей ВНЗ.

Субіна, О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. Субіна // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 46-54.

На основі українських і зарубіжних джерел визначено основні напрями академічної політики вищого навчального закладу. Узагальнено модель формування іміджу вищого навчального закладу.

Суханцева, В. Викладання філософії в українському університеті: соціокультурний аспект / В. Суханцева, О. Яценко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 24-28.

Подано міркування науковців про викладання філософських дисциплін у вищому навчальному закладі.

Шидловський, А. Відповідність часу – визначальний пріоритет діяльності Національного гірничого університету / А. Шидловський // Вища освіта України. – 2011. - № 1. – С. 40-45.

Розкрито основні завдання, що реалізує НГУ в контексті стратегії розвитку вищої освіти України: створення інноваційного простору на основі освітньої і наукової підтримки молоді; адаптація до норм і стандартів європейського простору вищої освіти; забезпечення соціального аспекту.

Юрків, Я. І. Надання вищої освіти особам з обмеженими функціональними можливостями та підготовка фахівців до роботи з ними (на прикладі досвіду в Луганському національному університеті ім. Тараса Шевченка) / Я. І. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія і практика. - 2011. - № 1. – С. 32-38.

Розкрито досвід і зміст діяльності ВНЗ щодо надання вищої освіти особам з сенсорними та фізичними обмеженнями, внутрішніми та нервовими захворюваннями та підготовки й перепідготовки фахівців до роботи з ними в реабілітаційних центрах.

^ Психологія вищої педагогічної освіти

Білогур, В. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей / В. Білогур, С. Макаренко // Вища освіта України. – 2011. - № 1. – С. 93-99.

Досліджено проблему формування світогляду сучасних студентів. Визначено, що пріоритетною умовою формування світоглядної культури майбутнього фахівця є наявність системи у змісті світоглядної освіти. З’ясовано, що задовольнити умови ефективного формування світоглядної культури особистості доцільно шляхом реалізації її пізнавального, оцінно-ціннісного та діяльнісного компонентів.

Боязитов, И. Р. Сравнительный анализ интегральной индивидуальности активных и пассивных перфекционистов в студенческом возрасте / И. Р. Боязитов // Психология обучения. – 2011. - № 4. – С. 94-102.

Подано системний аналіз інтегральної індивідуальності активних і пасивних перфекціоністів. Встановлено, що активний перфекціонізм, на відміну від пасивного перфекціонізм виступає мотивом, який спрямовує розвиток інтегральної індивідуальності, що спонукає до дії, стимулює динаміку діяльності студентів.

Пакулина, С. А. Методика исследования адаптированности студентов педагогического вуза / С. А. Пакулина // Психология обучения. – 2011. - № 1. – С. 105-121.

Обговорено особливості адаптованості студентів педагогічного ВНЗ різних курсів навчання, форм навчання, гендерні та вікові особливості. Представлена методика, яка діагностує рівень адаптованості студентів у ВНЗ.

Панина, С. В. Психолого-педагогические аспекты профессионально-творческого становления студентов в условиях поликультурной среды вуза / С. В. Панина, С. Ю. Залуцкая // Психология обучения. – 2011. - № 1. – С. 73-79.

Подано психолого-педагогічну характеристику полікультурного освітнього середовища ВНЗ, розкрито його роль в професійно-творчому становленні майбутніх спеціалістів. Представлено результати пілотажного дослідження рівнів сформованості полікультурної компетентності студентів-гуманітаріїв регіональних ВНЗ Росії та рекомендації з їх підвищення.

Разина, Т. В. Научная рефлексия у студентов и ее формирование в процессе обучения в вузе / Т. В. Разина // Психология обучения. – 2011. - № 2. – С. 66-81.

Обґрунтовано необхідність розвитку та формування наукової рефлексії, як одного з професійно важливих якостей і навиків сучасного студента ВНЗ. Викладено результати емпіричного дослідження рівня наукової рефлексії у студентів класичного університету. Подано рекомендації з організації освітнього процесу, запровадження яких має сприяти розвитку наукової рефлексії.

Середенко, П. В. Формирование исследовательской компетенции у студентов педагогического вуза / П. В. Середенко // Психология обучения. – 2011. - № 3. – С. 24-31.

Описано хід та результати роботи з формування готовності майбутніх педагогів до навчання школярів дослідницьким вмінням і навичкам. Реалізація такої підготовки студентів можлива на основі використання ідей дослідницького навчання, під час якого учень добуває необхідні знання за допомогою алгоритму наукового пошуку: самостійно знаходить протиріччя у явищі або предметі, формулює проблему, способи її вирішення, проводить експеримент, обробляє та інтерпретує результати, робить відповідні висновки та узагальнення.

Тлемисова, А. Д. Особенности формирования профессиональной мотивации студентов в процессе обучения / А. Д. Тлемисова // Психология обучения. – 2011. - № 4. – С. 80-87.

Розглянуто різні підходи до формування професійної мотивації студентів, особливості формування професійної мотивації. Сформульовано аспекти формування професійної мотивації. Використано методи психодіагностичного дослідження для вивчення професійної мотивації.

Ципко, В. Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін / В. Ципко // Рідна школа. – 2011. - № 1-2. – С. 13-17.

Окреслено найбільш ефективні психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання, розглянуто психологічний механізм становлення цінностей особистості, з’ясовано сутність понять «цінності» та «гуманістичні цінності», визначено рівні сформованості гуманістичних цінностей молодої людини.

^ Міжнародне співробітництво вищої школи. Зарубіжна вища освіта

Авшенюк, Н. М. Міжкультурний вимір розвитку навчального плану педагогічної освіти в Європі / Н. М. Авшенюк // Педагогіка і психологія. – 2011. - № 1. – С. 96-104.

На основі аналізу документів Європейської комісії, а також досліджень вчених з європейських країн розкрито особливості міжкультурного виміру розвитку навчальних планів педагогічної освіти в країнах ЄС. Представлено детальну характеристику навчального плану Загальноєвропейської програми підготовки магістрів педагогічної освіти, спільно розробленого спеціалістами восьми університетів з різних європейських країн, зокрема Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Чехії.

Андрушкевич, Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. - № 1. - № 3. – С. 108-113.

Проаналізовано основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці – обмін студентами і викладачами, проведення наукових форумів і спільних досліджень, наукове стажування і захист дисертацій.

Байденко, В. Еволюція бакалаврату і магістратури: 1999-2010 роки (європейський ракурс) / В. Байденко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 9-24.

Проаналізовано концептуально-методологічне еволюціонування європейської моделі трирівневої структури вищої освіти.

Бауэр, Е. А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы / Е. А. Бауэр // Педагогика. – 2011. - № 1. – С. 109-113.

Проаналізовано думки експертів щодо Болонської реформи. Висвітлено обговорення дискусійних питань учасниками освітнього процесу в Західної Європи.

Бондаренко, М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах

/ М. Бондаренко // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 7-15.

Ректором Харківського національного університету радіоелектроніки презентовано стратегію інтеграції ХНУРЕ в європейську систему освіти. Проаналізовано шляхи забезпечення високої якості освіти, що досягається шляхом запровадження інноваційних форм і методик навчання, постійної орієнтації на потреби ринку праці та широкими міжнародними контактами університету.

Верхогляд, О. Аналіз діяльності акредитаційних агенцій / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 72-84.

Досліджено характерні риси діяльності акредитаційних агенцій США. Розглянуто функції і стадії американської акредитації. Проаналізовано процес надання повноважень акредитаційній агенції. Визначено особливості діяльності акредитаційних регіональних агенцій США.

Козлакова, Г. Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 20011. - № 1. – С. 114-119.

Представлено узагальнення досвіду функціонування установ вищої освіти у Канаді, опис деяких навчальних програм Університету Торонто і пропозиції щодо перспектив наукової співпраці та спільної підготовки науково-педагогічних кадрів з представниками української діаспори в Канаді.

Пальчук, М. Еволюційний розвиток професійної підготовки виробничого персоналу в країнах ЄС: досвід Великої Британії / М. Пальчук // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 85-98.

Обґрунтовано важливість проведення порівняльного аналізу стану і розвитку освітніх систем країн – членів ЄС для практичного використання вітчизняною системою професійної освіти. Висвітлено передовий педагогічний досвід із запровадження ступеневої моделі професійної підготовки виробничого персоналу у Великій Британії.

Сиротіна, О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США / О. Сиротіна // Вища школа. – 2011. – № 2. – С. 99-106.

Розкрито питання підготовки викладачів вищої школи в США. Проаналізовано діяльність організацій і установ, які готують викладачів для вищих навчальних закладів.

Таланова, Ж. Світові рейтинги університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / 

Ж. Таланова // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 29-39.

Розглянуто інтегральну кореляцію рейтингових систем - Таймс і Шанхайського. Досліджено параметри освітньо-дослідницького контексту функціонування топ-університетів у певних країнах.

Укладач О. А. Дікунова,

зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки

Схожі:

Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
С. Філософія І фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. – 2013. № – С. 20-26
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. № С. 7-15
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України / О. Куклін // Вища школа. – 2012. № – С. 28-36
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бахрушин, В. Статистичний аналіз університетських рейтингів / В. Бахрушин // Освіта І управління. – 2011. № – С. 7-12
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артюх С. Один із шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconБондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань
Бондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань // Науковий вісник Волынского национального университета...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconПорядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових...
Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі – видання) їх засновниками на зберігання до Національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка