Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачати 364.99 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/3
Дата конвертації25.02.2013
Розмір364.99 Kb.
ТипАвтореферат
uchni.com.ua > Інформатика > Автореферат
  1   2   3
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КУРЛІЩУК Інна Іванівна
УДК 37.013.42 (043)


ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

13.00.05 – соціальна педагогіка


АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Луганськ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
^ Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Савченко Сергій Вікторович, в.о. ректора Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
^ Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Штефан Людмила Андріївна,

Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди,

професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки;
кандидат педагогічних наук

^ Цимбал Ірина Іванівна,

Головне управління освіти і науки

Луганської облдержадміністрації, начальник.


Захист відбудеться 21 березня 2008 року о 9.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).
Автореферат розіслано 20 лютого 2008 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Л. Л. Бутенко

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Особливості сучасного соціально-політичного й економічного розвитку нашої країни висунули на перший план питання активізації людського фактора, цілеспрямованого формування соціально активної особистості. За умов переходу до новітнього інформаційного суспільства, у якому базою соціального й технічного розвитку є інформація, система освіти має вирішити принципово нову глобальну проблему: підготовки людини до життя й діяльності в умовах інформаційного світу. Вирішального значення набуло питання соціалізації молоді, особливо такої прогресивної соціально-демографічної групи, як студентство.

На думку багатьох вітчизняних дослідників, сьогодні студентство є однією з найбільш проблемних соціальних груп, що пояснюється її внутрішньою мобільністю й динамічністю, а також багатьма зовнішніми чинниками, зокрема ускладненням усієї соціальної структури українського суспільства, змінами в політичній, економічній, культурній, соціальній, комунікативній, освітній та інших сферах життєдіяльності. Студентство як специфічний соціальний прошарок молоді є носієм інтелектуального й духовного потенціалу суспільства, а також головним резервом особливої соціальної групи інтелігенції.

У наш час, за умов кризи традиційних інститутів соціалізації, значно зросла соціалізаційна функція засобів масової комунікації (преса, радіо, телебачення, Інтернет, інформаційні агентства, прес-служби тощо). Ця функція й раніше була в них високою, а на сучасному етапі розвитку українського суспільства, особливістю якого є перехід до суспільства інформаційного типу, засоби масової комунікації (ЗМК) стали головними агентами соціалізації, зокрема молоді.

Різноманітні мас-медіа відіграють важливу роль у функціонуванні й розвитку будь-якого сучасного суспільства. Це зумовлено такими чинниками: інститут ЗМК бере участь у формуванні національної свідомості, самосвідомості та інших духовних цінностей; значною мірою впливає на суспільну ситуацію та громадську думку тощо.

ЗМК мають багаті резерви впливу на соціалізацію студентської молоді, з якою органічно пов’язані духовний та інтелектуальний потенціал суспільства. Саме через ЗМК, у тому числі й студентські, молодь вищих навчальних закладів отримує необхідні знання про нове інформаційне середовище; відбувається формування інформаційної культури й інформаційного світогляду, що спираються на розуміння визначної ролі інформації в суспільній життєдіяльності людини.

Інститут освіти активно взаємодіє з соціальним інститутом засобів масової комунікації. На це орієнтують положення Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), відповідно до якої заплановано заснувати фахові, науково-методичні журнали, організувати науково-популярні, навчально-виховні радіо- й телепередачі для дітей, юнацтва та батьків з питань освіти й виховання.

Разом з тим, сьогодні існує проблема тиражування через ЗМК інформації, що не відповідає загальнолюдським етичним та естетичним ідеалам. Перенасичений інформаційний простір України часом стихійно впливає й на художньо-естетичні смаки, і на формування моральних принципів молодого покоління. Тому нагальним є питання підвищення рівня інформаційної культури й освіченості молоді.

Фактично проблема соціалізації студентської молоді набула сьогодні міждисциплінарного характеру, її окремі аспекти розробляються в рамках філософії, політології, соціології, психології, педагогіки.

Різні аспекти соціалізації були предметом дослідження таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як Г. Андрєєва, М. Вебер, Я. Гилінський, Е. Гідденс, Дж. Дьюї, Е. Дюркгейм, В. Зеньковський, І. Кон, М. Лукашевич, А. Маслоу, В. Москаленко, А. Мудрик, Б. Паригін, Т. Парсонс, Н. Смелзер та ін. Зокрема до проблем соціалізації молоді зверталися Ю. Волков, В. Добреньков, Ф. Кадарія, А. Ковальова, Ж. Тощенко, В. Шаповалов.

Студентська проблематика в соціалізаційному аспекті розглядалася в дослідженнях Л. Ази, Б. Ананьєва, В. Андрющенка, Л. Гордіна, Ю. Загороднього, М. Карпенка, В. Курила, В. Лісовського, Н. Осипова, Н. Рейнвальд, С. Савченка та ін.

Особливе місце займають роботи, присвячені розробці проблеми засобів масової комунікації як соціального інституту суспільства, таких дослідників, як Н. Богомолова, Ю. Буданцев, В. Горохов, Я. Засурський, О. Зернецька, Г. Лассвелл, Г. Маклюєн, А. Москаленко, Б. Потятиник, Є. Прохоров, Ю. Хабермас, В. Шрамм.

Проблеми взаємовпливу інституту ЗМК і суспільства неодноразово ставали предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як О. Ваганова, Ю. Горський, М. Зарва, Дж. Клеппер, В. Костомаров, П. Лазарсфельд, Г. Маркує, Т. Науменко, В. Пугачов, Г. Солганік, Ю. Сорокін, В. Черніков, Є. Юдина та ін.

Питання особливостей молодіжних мас-медіа, специфіки їх аудиторії підіймалися в роботах Л. Баранової, Н. Єфімової, Н. Каторож, Д. Кондратьєва, Н. Костенко, Г. Нікітіної, Б. Романенка.

Різні аспекти виховного та соціалізаційного впливів ЗМК, у тому числі молодіжних, на учнівську та студентську аудиторію досліджували В. Воробйов, Н. Габор, Х. Домозєтов, С. Дорогийё О. Дроздов, О. Дуб, В. Жадько, О. Журин, Н. Іванова, Н. Костенко, І. Лєвшина, В. Лизанчук, М. Недопитанський, О. Петрунько, С. Пиявський, С. Пройда, В. Соскін, В. Ягупов, І. Яременко.

Значна увага в сучасній педагогічній літературі приділяється питанням медіаосвіти. У цій галузі широко відомі роботи Л. Баженової, О. Баранова, Н. Габор, Л. Зазнобіної, Л. Мастермана, С. Пензіна, О. Спічкіна, Ю. Усова, О. Федорова, О. Шарикова та ін.

У дисертаційних дослідженнях останніх років, присвячених проблемі соціалізації й виховання учнівської й студентської молоді засобами масової комунікації, висвітлюються різні її аспекти. Так, роль розважальних програм центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків досліджувала О. Невмержицька, виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації – С. Шандрук, роль телебачення у формуванні духовності молоді – Н. Телех, формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах – Д. Попова. Специфіку новітнього засобу масової комунікації – Інтернету, соціалізацію особистості в Інтернет-комунікаціях розглядали О. Шеремет, А. Чистяков. Роль засобів масової комунікації в процесі глобалізації досліджувала О. Ваганова. Вивченню засобів масової комунікації в контексті громадської думки присвячено роботу Л. Городенко. Теорія і практика медіаосвіти, феномен медіакультури стали предметом наукового дослідження Ю. Казакова, О. Мурюкіна, Н. Рижих, О. Столбнікової, С. Шумаєвої. Водночас, у вітчизняному педагогічному дискурсі відсутні наукові роботи, присвячені вивченню педагогічних засад соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації.

Отже, узагальнюючий аналіз наукових досліджень стосовно проблеми соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації дозволив виявити об’єктивно наявні протиріччя між: а) традиційним підходом до питання соціалізації, зокрема студентства, та сучасними вимогами до організації соціалізаційної роботи з молоддю, що вимагають обізнаності молоді в соціально-політичному, культурному, економічному житті своєї держави, визначення власного місця у структурі суспільства як активного суб’єкта; б) загальною тенденцією людства до глобалізації, відповідним зростанням впливу інституту ЗМК на життєдіяльність, процеси соціалізації окремого індивіда, групи, країни й людства в цілому та низьким рівнем реальної обізнаності, інформованості студентської молоді України у сфері масових комунікацій; в) визнанням на державному рівні необхідності виховання громадянина з високими показниками медіаграмотності й медіакультури та їх реальними показниками у випускників вищого навчального закладу; г) дослідженням вагомості соціалізаційного потенціалу інституту ЗМК у молодіжному середовищі, у тому числі студентському, і наявністю невисокого рівня педагогічної підтримки цього процесу.

Актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня теоретична та практична розробленість з урахуванням визначених протиріч обумовили вибір теми нашого дослідження „Педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка „Створення нових освітніх технологій на засадах сучасних концепцій підготовки професійно-педагогічних кадрів” (протокол № 6 засідання вченої ради ЛНПУ імені Тараса Шевченка від 28.01.2000 р.). Тему дисертації затверджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 7 від 27.09.2005 р.).

Об’єкт дослідження – процес соціалізації студентів вищих навчальних закладів засобами масової комунікації.

^ Предмет дослідження – педагогічні засади, які забезпечують соціалізацію студентської молоді засобами масової комунікації.

Мета дослідження – узагальнити наявні теоретичні положення щодо соціалізаційних можливостей інституту засобів масової комунікації в студентському середовищі, визначити, обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних засад соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації.

^ Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що інститут засобів масової комунікації є важливим регулятором процесу соціалізації студентської молоді, а його ефективність буде високою якщо: а) в соціально-педагогічному контексті його розглядати як цілісний феномен якому притаманні риси педагогічної дійсності: соціальна природа, зміст, форми, технології впливу на свідомість людей; б) буде забезпечене науково-педагогічне підґрунтя до організації взаємодії студентства з засобами масової комунікації; в) будуть запроваджені такі педагогічні засади соціалізації студентської молоді як організація медіаосвіти та педагогічна підтримка спілкування студентства із засобами масової комунікації.

Відповідно до предмета, мети та гіпотези було визначено такі завдання дослідження:

  1. На підставі аналізу соціологічної, психологічної, педагогічної літератури визначити соціально-педагогічні аспекти процесу соціалізації студентської молоді.

  2. Дати визначення поняттю „соціалізація студентської молоді засобами масової комунікації”.

  3. Установити критерії та визначити показники результативності процесу соціалізації особистості студента засобами мас-медіа.

  4. Обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність визначених педагогічних засад соціалізації студентства засобами масової комунікації.

  5. Розробити та впровадити науково-методичне забезпечення процесу соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації.

^ Методологічну основу дослідження становлять: філософські положення про соціальну сутність особистості, аксіологічний підхід, у межах якого людина розглядається як найвища цінність суспільства, принципи пріоритету загальнолюдських цінностей, єдності індивідуального й суспільного, учення про діалектичну єдність процесів виховання й соціалізації, ідеї діалектичного розвитку особистості в результаті включення її в різноманітні види діяльності.

^ Теоретичну основу дослідження складають: теорії й концептуальні положення про становлення інформаційного суспільства (Д. Белл, В. Зінченко, М. Кастельс, Л. Кузнєцова, В. Степін, А. Тоффлер, А. Урсул); положення теорії педагогічної допомоги й підтримки (О. Газман, Н. Крилова, С. Кулачкова, С. Попова, Т. Строкова); міждисциплінарні уявлення про соціалізацію особистості (Г. Андрєєва, І. Кон, В. Москаленко, А. Мудрик, С. Савченко) та студентство як особливу соціально-демографічну групу (Л. Аза, Б. Ананьєв, Л. Гордін, В. Лісовський, Н. Рейнвальд); концепції особистісно орієнтованої освіти й виховання (П. Блонський, Є. Бондаревська, В. Горшкова, А. Луначарський, А. Макаренко, С. Подмазін, В. Сєріков, С. Шацький); дослідження мас-медіа в цілому, моделей і методів медіаосвіти (Л. Баженова, О. Баранов, Н. Габор, Л. Зазнобіна, Р. К’юбі, Л. Мастерман, Б. Потятиник, Ю. Усов, О. Федоров, О. Шариков); законодавчі та нормативні документи: Закони України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Концепція національного виховання, Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст., Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття).

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні – метод системного аналізу соціально-педагогічної літератури, аналіз понятійно-термінологічної системи з метою теоретичного вивчення проблеми соціалізації студентської молоді вищих навчальних закладів засобами масової комунікації; теоретичне узагальнення, синтез і аналіз з метою розкриття основних особливостей процесу соціалізації студентської молоді й ролі ЗМК у цьому процесі; емпіричні – спостереження, анкетування, інтерв’ю, бесіди, тестування, самооцінка, педагогічний експеримент для перевірки педагогічних засад соціалізації студентської молоді мас-медіа; математичні методи для обробки експериментальних даних, кількісного і якісного аналізу емпіричного матеріалу та інтерпретації матеріалів дослідження.

^ Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: вперше визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації, студентські засоби масової комунікації розглядаються комплексно як важливий інститут соціалізації молоді вищих навчальних закладів, запропоновано класифікацію типів студентів у контексті їх зв’язків із ЗМК; удосконалено науково-методичне забезпечення процесу соціалізації студентства засобами масової комунікації; набули подальшого розвитку наукові уявлення про зміст та функції інституту засобів масової комунікації, поняття „студентські засоби масової комунікації”.
  1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” уаан
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекція
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті охорони здоров`я дітей І підлітків амн україни, м. Харків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Теоретико-правові та практичні аспекти прокурорського нагляду при забезпеченні прав обвинуваченого
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості корекції
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка