Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Скачати 157.05 Kb.
НазваВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Дата конвертації16.03.2013
Розмір157.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ВИЩА ОСВІТА:

АНОТОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ОГЛЯД ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

(з надходжень до бібліотеки )

за ІІ квартал 2012 р.

Вища освіта в Україні

Андрущенко В. Проблема входження української університетської освіти в європейський простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 3-9.

Розглянуто питання щодо шляхів розвитку вищої школи, застосування європейського досвіду та налагодження ефективної міжнародної академії співпраці. Особливу увагу приділено впровадженню інформаційних технологій та створенню єдиного освітнього інформаційного простору.

Самчук З. Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери / З. Самчук // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 10-19.

Визначено, що ключовими проблемами поточного і перспективного функціонування освітньої сфери є суб’єктивізм та волюнтаризм і формулювання теоретико-концептуальних відповідей на виклики сьогодення і ухвалення управлінських рішень – тих стратегем розвитку, які визначають функціональну ефективність освіти на ближчу перспективу.

Стрілець С. Стандарти фахової підготовки у системі вищої освіти України: напрями вдосконалення / С. Стрілець // Рідна школа. – 2012. – № 1-2. –

С. 17-22.

Розглянуто актуальні зміни в системі освітніх стандартів вищої школи України, зумовлені процесами реформування вищої освіти в контексті реалізації принципів Болонської конвенції. Висвітлено особливості освітніх стандартів нового покоління та окреслено проблеми стандартизації у сфері освіти.

Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012—2021 роки / Є. Суліма // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7-15.

Перший заступник міністра МОНМС України підводить підсумки роботи, проведеної на ниві вищої освіти у 2011 р. та окреслює перспективні напрямки діяльності на майбутнє.

Топ-60 українських університетів згідно з рейтингом вебометрика та їхнє місце у світовому рейтингу // Освіта і управління. – 2012. – № 1. – С. 164-168.

Уваркіна О. Особливості сучасного розвитку української національної освіти / О. Уваркіна // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 20-24.

Проаналізовано особливості, обставини та головні напрями розвитку української освіти кінця ХХ – початку ХХІ століття. Наголошено, що в сучасному суспільстві нація і держава вважаються цивілізованими і конкурентними на високотехнологічних світових ринках лише за умови активного розвитку і модернізації освітньої системи, методик і технологій.

Наука у вищій школі

Адаменко О. Особливості і тенденції розвитку педагогічної науки в Україні у другій половині ХХ століття / О. Адаменко, В. Курило // Рідна школа. - 2012. - № 4-5. - С. 39-43.

Представлено узагальнені результати аналізу процесів розвитку педагогічної науки в Україні у другій половині ХХ ст., виокремлено й схарактеризовано якісно відмінні етапи в еволюції головних педагогічних теорій – дидактики, теорії виховання й теорії управління педагогічними системами.

Вернидуб Р. Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 49-55.

Проаналізовано особливості підготовки сучасного вчителя у контексті формування науково-дослідницьких компетенцій майбутніх педагогів, логіки наукового мислення. Констатовано, що науково-дослідна робота має спрямовуватися на розвиток здатності майбутніх педагогів до пошукової, дослідницької діяльності, до творчого розв’язання навчально-виховних завдань в освітніх закладах, на застосування інноваційних підходів у навчанні й вихованні.

Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні? / В. Дуденко // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 42-47.

Обгрунтовано, що прикладні наукові дослідження у ВНЗ, зокрема аграрного спрямування, мають здійснюватися відповідно до загальної системи планування роботи, контролю виконання програм, звітності та практичної реалізації результатів. Наголошено, що наукові публікації та виступи на конференціях мають бути елементами апробації результатів експериментів, викладених у звіті, а матеріали до публікацій у фахових виданнях мають розглядати експертні комісії факультетів і визначати їхню відповідність звіту з наукової роботи.

Кліх Л. Ретроспективний погляд на становлення магістратури в України на прикладі Національного університету біоресурсів природокористування

/ Л. Кліх // Вища школа. - 2012. - № 4. - С. 92-99.

Проведено історичний аналіз становлення і розвитку магістратури в українських ВНЗ. Розглянуто досвід організації підготовки магістрів в НУБіП.

Криштоф С. Д. Рекомендації до оформлення атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань професора і доцента / С. Д. Криштоф // Атестаційний вісник: інформаційний бюлетень. – 2012. – № 5. – С. 6-8.

Некрасса І. А. Права та обов'язки аспірантів / І. А. Некрасса, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк // Атестаційний вісник: інформаційний бюлетень. – 2012. –

№ 5. – С. 4-6.

Зауважено, що держава велику увагу приділяє раціональному використанню бюджетних коштів. Обгрунтовано, что основним критерієм ефективності діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в аспірантурі.

Партико З. В. Що захищаємо: Дисертації в цілому чи лише положення для захисту? / З. В. Партико // Атестаційний вісник: інформаційний бюлетень. - 2012. - № 4. - С. 83-99.

Викладено неупереджений погляд на вимоги до дисертаційних досліджень. Обгрунтовано, що в дисертаціях слід використовувати тільки наукові аргументи. Запропоновано заходи, що дають змогу більш формально контролювати, чи справді здобувач додав до науки щось істинне й нове.

Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 03. 2012 // Атестаційний вісник: інформаційний бюлетень. – 2012. – № 5. – С. 8-32.

Подолянчук С. Наукова складова у світових рейтингах університетів / С. Подолянчук // Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 7-20.

Проаналізовано світові рейтинги університетів з погляду відображення в них наукової складової, яка має значний вплив на місце у рейтингу. Визначено причини відсутності українських ВНЗ у світових рейтингах університетів.

Навчальний процес у ВНЗ

Артемова Л. Лабораторні роботи як навчальне дослідження під час аудиторних занять / Л. Артемова // Вища школа. – 2012. - № 5. – С. 44-52.

Розглянуто лабораторну роботу з гуманітарних дисциплін як навчальне наукове дослідження. Вивчено зміст окремих тем і питань методами наукового дослідження, що активізує пізнавальну навчальну дільність студентів.

Дівінська Н. Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ / Н. Дівінська // Вища освіта України. - 2012. –№ 2. - С. 62-67.

Розглянуто поняття «інтерактивні технології навчання», «іншомовна комунікативна компетентність», «медіаосвіта». Показано ефективність використання певних методів інтерактивного навчання у формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів мистецьких ВНЗ.

Еш С. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання / С. Еш // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 84-91.

Визначено роль відкритого заняття у ВНЗ як форми контролю процесу навчання. Розглянуто види відкритих занять, вимоги до їх проведення та критерії, за якими їх оцінюють. Надано рекомендації до проведення відкритого заняття у формі традиційної лекції.

Колесникова А.К. Взаимосвязь характеристики структуры образовательной программы и её ресурсного обеспечения / А. К. Колесникова // Педагогика. - 2012. - № 2. - С. 79-85.

Розглянуто характеристики складності освітньої програми та її ресурсного забезпечення. Запропоновано способи їх вимірювання. Обговорено проблему встановлення взаємозв’язків данних характеристик, необхідних для підвищення якості освітніх послуг в ВНЗ.

Кофанова О.В. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 48-56. Обґрунтовано основні принципи відбору змісту хімічної підготовки майбутніх фахівців-екологів у технічних ВНЗ. Встановлено, що хімічні знання виконують водночас функції фундаментальної і світоглядної освіти, а тому є неодмінною базою для опанування професійно орієнтованих і фахових дисциплін. Отже, відбір змісту хімічної підготовки здійснюємо за принципами системності, фундаментальності, наступності й послідовності, науковості, практичної спрямованості хімічного матеріалу, а особливу увагу приділяємо посиленню внутрішньо- й міждисциплінарних зв'язків з метою валеологізації, гуманізації та гуманітаризації хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів.

Стокаль В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання майбутніх екологів / В. Стокаль // Освіта і управління. – 2012. – № 1. – С. 75-82.

Висвітлено сутність практичної підготовки майбутніх екологів. Розроблено алгоритм професійно-практичного навчання студентів. Розкрито зміст й основні положення.

Ярошенко О.Г. Порівняльний аналіз стилів навчання студентів різних спеціальностей / О. Г. Ярошенко, Т. М. Деркач // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 43-47.

Розглянуто проблему узгодженості стилів викладання та стилів навчання учасників освітнього процесу. Виходячи з результатів досліджень авторів, а також літературних даних, схарактеризовано загальні тенденції та відмінності навчальних стилів студентів технологічних, природничих, гуманітарних, економічних та медичних спеціальностей. Здійснено порівняння стилів навчання викладачів та студентів.]

^ Виховання студентської молоді

Гавриленко М. О. Соціальні цінності та активність студента як провідні критерії та показники соціального виховання молоді / М. О. Гавриленко // Соціальна педагогіка: теорія і практика. – 2012. - № 1. – С. 49-56.

Дано визначення поняття «соціальні цінності» та описано вплив соціальних цінностей на формування соціально вихованої молодої людини. Запропоновано перелік основних напрямів виховної роботи у ВНЗ з соціального виховання студентів.

Онопрієнко В. Виховання екологічної свідомості студентів-аграріїв у позааудиторній діяльності / В. Онопрієнко // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 18-21.

Розкрито окремі аспекти формування екологічної свідомості студентів-аграрїїв у поза аудиторній діяльності. Запропоновано здійснення екологічного виховання на засадах «глибинної екології» та на основі моделі, що ґрунтується на вченні В. Вернадського про ноосферу, з використанням виховних засобів та методів поза аудиторної роботи.

Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / М. Саркісян М., О. Чабанюк // Вища школа. – 2012. - № 4. – С. 76-86.

Розглянуто роль і завдання студентського самоврядування у ВНЗ, оригінальну структуру органів студентського самоврядування, яка склалася і успішно працює в Київському національному економічному університеті, основні напрями роботи органів студентського самоврядування та її результати.

Ткаченко Н. Проблеми гуманізації вищої освіти / Н. Ткаченко // Вища школа. – 2012. - № 6. – С. 51-56.

Розглянуто проблему гуманізації та гуманітаризаціїї освіти в Україні. Визначено шляхи формування навчальними закладами духовності молодого покоління: розкриття особистості у різноманітті її інтересів і можливостей, формування здатності до культурного мислення і творчості.

Чибісова Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів роботи в умовах становлення безперервної освіти / М. Чібісова // Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 31-37.

Розглянуто особливості організації та проведення виховної роботи, і насамперед морального виховання як основного напряму виховної роботи в сучасних умовах становлення безперервної освіти. Висвітлено інноваційні форми роботи в навчальному закладі.

^ Психологія вищої педагогічної освіти та педагогічної діяльності

Абсалямова Я. Мотивація викладача іноземних мов технічного ВНЗ до професійної самореалізації / Я. Абсалямова // Рідна школа. – 2012. – № 1-2. – С. 23-26.

Розкрито сутність та значення мотивації викладача до професійної самореалізації. З’ясовано взаємозв’язок понять «мотив» і «мотивація» та виокремлено пізнавальні і соціальні мотиви, які впливають на формування прагнення викладача до самореалізації.

^ Гапоненко Л.О. Розвиток професійних потенціалів студента-психолога у навчальній взаємодії як умова подолання емоційної дезадаптації

/ Л. О. Гапоненко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 3. – С. 13-17.

Розглянуто актуальну проблему причинно-наслідкових зв’язків розвитку професійних потенціалів студентів-психологів в навчальній взаємодії як процесу адаптації. Доведено, що емоційна дезадаптація спричиняє гальмування саморозвитку особистості студента, в наслідок чого поступово втрачається інтерес до обраної спеціальності.

Горбунова В. В. Психологічні особливості студентсько-викладацьких взаємин: аналіз психологічного контракту / В. В. Горбунова, І. А. Степанюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 76-80.

Проаналізовано проблему педагогічної взаємодії у ВНЗ. Апробовано екстрапольовану на студентсько-викладацькі взаємини ідею Є. Берна про психотерапевтичний контракт як рівневу систему домовленостей.

Добрянський І. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу / І. Добрянський, І. Кузнєцова // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 51-58.

Представлено складові психолого-педагогічного супроводу адаптації першокурсників ВНЗ на прикладі Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, у якому ця проблема розглянута в контексті стратегічних завдань, передбачених концепцією його розвитку.

Задіранова Г. В. Тренінг формування професійної успішності майбутніх педагогів / Г. В. Задіранова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. - № 4. – С. 21-32.

Запропоновано концепцію тренінгу формування професійної успішності майбутніх педагогів, в основі якої – вміння не тільки використовувати те нове, що отримали учасники тренінгу, а й застосовувати нові знання та новий досвід у своїй професії, зокрема, сформувати професійно успішного учня.

Семенова Е. М. Тренинг навыков преодоления напряженных ситуаций педагогической деятельности / Е. М. Семенова // Практична психология та соціальна робота. – 2012. - № 3. – С. 54-59.

Представлено тренінг емоційної стійкості майбутнього педагога. Визначено та проаналізовано види напружених ситуацій педагогічної діяльності. Запропоновано алгоритм вирішення конфліктної педагогічної ситуації та варіанти конфліктних педагогічних ситуацій для самостійного вирішення студентами.

Підготовка майбутнього вчителя

Вернидуб Р. Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. - № 2. – С. 75-79.

Проаналізовано природу і значення інформаційно-освітнього середовища, яке визначається як системно організована сукупність сучасних електронних освітніх й інших інформаційних ресурсів, орієнтованих на задоволення потреб учасників освітнього процесу і його науково- і навчально-методичний супровід, а також комплекс технічних і програмних засобів користування навчальними матеріалами, що забезпечують оперативний доступ до інформації, телекомунікаційну взаємодію студентів і викладачів задля досягнення цілей навчання.

Гончаров В. Проблема підготовки нового вчителя: філософія, соціокультурний і педагогічний аспекти / В. Гончаров // Вища освіта України. - 2012. - № 2. - С. 22-27.

Проаналізовано потреби, філософія, соціокультурний та педагогічний контекст підготовки нового вчителя у період радикальних внутрішніх і зовнішніх суспільних змін, чільне місце серед яких належить глобалізаційним та інформаційним процесам, а також ті внутрішні зміни, що відбулися в Україні після проголошення незалежності. Стверджено, що новий учитель має стати «провідником» цих змін.

Дем’яненко Н. Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі / Н. Дем’яненко // Рідна школа. – 2012. - № 4-5. – С. 32-38.

Досліджено проблему конструювання компетентнісно-контекстної моделі підготовки педагогічних кадрів на тлі зміни структури освітньої діяльності, нарощування дослідницької компетентності, розширення функцій педагогічного університету в інноваційному соціально-економічному середовищі.

Желанова В. В. Формування готовності до педагогічного спілкування в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів / В. В. Желанова // Соціальна педагогіка: теорія і практика. - 2012. - № 1. – С. 91-98.

Розглянуто теоретико-методологічні та практико-орієнтовані аспекти формування готовності до педагогічного спілкування в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів, що відповідають динаміці базових діяльностей цієї освітньої технології та моделям контекстного навчання.

Жигірь В. Емпірична модель професійної компетентності менеджера освіти / В. Жигірь // Вища школа. – 2012. - № 4. – С. 33-45.

Розглянуто проблему застосування компетентнісного підходу до підготовки менеджера освіти. Наведено результати емпіричного дослідження, на підставі яких розроблено елементний склад моделі професійної компетентності менеджерів освіти в умовах їх підготовки у ВНЗ.

Кухаренко В. Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу / В. Кухаренко // Освіта і управління. - 2012. - № 1. - С. 14-18.

Висвітлено процес проведення експерименту з дистанційного навчання школярів і педагогів. Запропоновано серію вебінарів з питань роботи у системі керування навчанням Moodle.

Лукашова Н. І. Підготовка майбутнього вчителя хімії до реалізації диференціації як основоположного принципу навчання / Н. І. Лукашова // Педагогіка і психологія. – 2012. - № 2. - С. 19-26.

Проаналізовано еволюцію використання диференційованого підходу в навчанні хімії в радянський та сучасний періоди розвитку вітчизняної методики хімії. Визначено методи засвоєння цього історичного досвіду студентами – майбутніми вчителями хімії – в контексті кардинального оновлення й розвитку дидактичного принципу диференціації навчання в умовах реалізації особистісно орієнтованої освіти.

Романова О. В. Модель формирования профессиональной компетентности учителя / О. В. Романова // Педагогика. – 2012. - № 2. – С. 63-70.

Запропоновано модель формування професійної компетентності майбутніх учителів в сучасних соціокультурних умовах. Змодельовано структурну і змістову організацію освітнього процесу.

Міжнародне співробітництво вищої школи. Зарубіжна вища освіта

Зварич І. М. Стандарти педагогічної компетентності викладачів США / І. М. Зварич // Педагогіка і психологія. – 2012. - № 2. – С. 53-59.

Розглянуто стандарти INTASC, NCATE, NBPTS педагогічної компетентності викладачів США. Проаналізовано вимоги підтвердження ступеня магістра для викладачів ВНЗ. Сформульовано пропозиції, спрямовані на підвищення педагогічної компетентності педагогів.

Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири / С. Калашнікова // Вища освіта України. - 2012. -№ 2. - С. 80-84.

На основі аналізу базових документів Європейського Союзу висвітлено ключові орієнтири та параметри, що визначають сучасні процеси модернізації Європейського простору вищої освіти. На їх основі автором обгрунтовано необхідність розбудови в Україні наукової та навчальної інфраструктури для професіоналізації управління вищою освітою.

Карпенко О. В. Сучасне реформування системи державних освітніх послуг у Туреччині / О. В. Карпенко, О. В. Литовченко, В. Ю. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 88-93.

Зроблено аналітичний огляд іноземних та вітчизняних джерел з питань реформування органами державного управління сфери освітніх послуг Туреччини протягом 2001-2011рр. Запропоновано впровадити в Україні турецький досвід підвищення якості їхнього надання різними навчальними закладами.

Коваль Т. Реакція вищої освіти Німеччини на ринково-рейтингові тенденції / Т. Коваль // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 87-92.

Досліджено спробу перенесення до Німеччини американського досвіду створення і підтримки діяльності університетів світового класу. Німецькими вченими доведено майже цілковиту непридатність цього досвіду для умов своєї країни й помилковість ідеї перетворення дослідницьких університетів на підприємницькі заклади.

Косенко О. Європейський союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті / О. Косенко // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 81-86.

Розглянуто Лісабонський проект і європейську стратегію розвитку вищої освіти в умовах переходу до суспільства знань ХХІ ст. Європа (приклад – Фінляндія) обрала підвищення якості освіти і розширення використання точних наук як засіб розвитку людського капіталу націй. Обгрунтовано, що Україна поступово зникає зі світового наукового поля, причиною є виразна неувага політичної та економічної еліти України до розвитку і модернізації національного сектору наук і високих технологій упродовж усіх років відновленої незалежності.

Луговий В.І. Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 64-69.

Здійснено порівняння економічно-організаційних засад освітніх систем України та передових країн світу. Доведено, що, маючи конкурентоспроможне фінансування, вітчизняна освіта взагалі, професійна та вища освіта зокрема характеризуються неефективною організацією, розпорошеністю, подрібненістю, малокомплектністю, звідси — великою витратністю, низьким інституційним потенціалом і недостатньою якістю.

Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / К. Нужненко // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 25-32.

Досліджено необхідність роботи із приведення української освітньої системи до вимог, що формуються в результаті посилення європейських інтеграційних процесів. Розглянуто питання, які ґрунтуються насамперед на економічних обставинах, пов’язаних із проблемою адекватності ринків праці і глобальних економічних тенденції.

Павлюк С. Зовнішні впливи і модернізація підготовки кадрів у вищій школі Німеччини С. Павлюк // Вища освіта України. - 2012. - № 2. - С. 92-97.

Розглянуто головні аспекти діяльності й поступової модернізації вищої школи Німеччини, яка не може цілком задовольнити потреби країни у фахівцях з точних наук, інформатики та інженерії. Висвітлено засоби, якими вчені Німеччини намагаються розширити вищу освіту й підвищити її якість.

Рідей Н. Міжнародні стандарти та настанови із забезпечення й управління якістю освіти / Д. Шофолов, А. Ільчик // Освіта і управління. - 2012. - № 1. - С. 23-32.

Розглянуто основні державні стандарти у сфері якості освіти. Проаналізовано стан основних міжнародних стандартів якості освіти, технічні комітети та організації забезпечення якості.

Хоружий Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури / Г. Хоружий // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 7-23.

Подано історичний екскурс зародження і розвитку університетського руху в Європі. Розглянуто процеси, які нині відбуваються у сфері вищої освіти, зокрема в руслі Болонського процесу.

Ципко В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти / В. Ципко // Вища школа. - 2012. - № 6. – С. 44-50.

Розглянуто перспективи інтеграції України до європейської освітньої системи з позицій узгодження національних особливостей вищої освіти за вимогами Болонського процесу з метою створення єдиної зони європейської вищої освіти.

Укладач:

зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки

О. А. Дікунова

Схожі:

Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
С. Філософія І фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. – 2013. № – С. 20-26
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артемова, Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. – 2011. – №  – С. 93-103
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. № С. 7-15
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України / О. Куклін // Вища школа. – 2012. № – С. 28-36
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Бахрушин, В. Статистичний аналіз університетських рейтингів / В. Бахрушин // Освіта І управління. – 2011. № – С. 7-12
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconВища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань
Артюх С. Один із шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconБондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань
Бондаренко Ю. В. Медіапсихологічні проблеми сучасних дитячих періодичних видань // Науковий вісник Волынского национального университета...
Вища освіта: анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань iconПорядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових...
Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі – видання) їх засновниками на зберігання до Національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка