Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 274.77 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах
Сторінка1/2
Дата конвертації04.03.2013
Розмір274.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2
Відділ освіти Петровської районної у м. Донецьку ради

Районний методичний кабінет


Методичні рекомендації

щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін

у загальноосвітніх навчальних закладах

На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО
Підготувала:

Методист РМК з ІКТ

Цуркан Тетяна Сергіївна

Донецьк, 2012

Кабінет — це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової, педагогічної, психологічної та методичної ква­ліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, ком­фортним для учня і вчителя.

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного викорис­тання технічних засобів навчання, проведення прак­тичних робіт, організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріа­лом.

Вся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалі­зації науково-методичної проблеми навчального закладу.

Зміст роботи кабінету визначається навчальни­ми програмами, підручниками, програмами факуль­тативних занять та планами позакласної роботи.

Основними завданнями на­вчального кабінету є:

 • надання науково-методичної допомоги вчителям в удосконален­ні навчально-виховної роботи;

 • забезпечення використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання;

 • узагальнення та розповсю­дження досвіду кращих учителів;

 • організація позакласної ро­боти з учнями.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє за­безпеченню високого рівня ви­кладання навчальної дисципліни, - підвищенню ефективності праці, підвищенню рівня навчальних до­сягнень і прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.

Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному використанню видів навчального обладнання, зокрема сучасного електронного, що розкриває ве­ликі можливості:

 1. Можливість організації пра­ці вчителів і учнів на науковій основі (здійснення наукової орга­нізації праці).

 2. Якісне та раціональне вико­ристання сучасних електронних педагогічних засобів навчання ра­зом із традиційною наочністю.

 3. Активізація пізнавальної діяльності учнів (у засвоєнні на­вального матеріалу бере участь більше аналізаторів — слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учнів, а й на їх емоції.

 4. Створення широких мож­ливостей для самостійної робо­ти учнів.

 5. Підвищення інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, навчає застосовувати їх на практиці, фор­мує вміння робити аргументовані висновки, розвиває наукове мис­лення.

 6. Забезпечення міжпредметних зв'язків.


Типи навчальних кабінетів


  • Кабінет з окремих навчальних предметів

  • Комбіновані кабінети з декількох споріднених предметів

  • Майстерні трудового навчання:

А) з обробки металів;

Б) з обробки деревини;

В) з обробки тканин, волокнистих матеріалів;

Г) з обробки харчових продуктів.

та комбіновані майстерні, які об’єднують види робіт з технічної або обслуговуючої праці

 • Фізкультурно-спортивні зали.


Правила користування навчальним кабінетом


 1. Навчальний кабінет повинен бути відкритим за 15 хвилин до початку занять.

 2. Учні знаходяться в кабінеті лише в присутності вчителя.

 3. Кабінет повинен провітрюватися кожну перерву.

 4. Черговий учень у присутності вчителя по закінченні уроку передає кабінет черговому учневі наступного класу, який несе відповідальність за стан кабінету до здачі його наступному черговому учневі.


Для своєчасної оцінки роботи і якісного функціонування кабі­нету проводиться його паспор­тизація.

Мета паспортизації: проаналі­зувати стан кабінету, його готов­ність забезпечити вимоги стан­дартів освіти, визначити основні напрямки роботи, привести на­вчальний кабінет у відповідність до вимог навчально-методичного забезпечення навчально-виховно­го процесу.

^ Варіант паспорту кабінету

Паспорт

кабінет _____ №____

____________________________________

(повна назва навчального закладу) 1. Прізвище, ім’я та по батькові зав. кабінетом _______________________

 2. Прізвище, ім’я та по батькові лаборанта __________________________

 3. Клас, який відповідає за кабінет _________________________________

 4. Загальна площа кабінету _______________________________________

 5. Число пасадочних місць ________________________________________

 6. Прізвище та ініціали вчителів, які працюють у кабінеті:______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок

Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

1234567
Наприкінці навчального року вчитель-предметник подає заявку на проведення атестації навчального кабінету.

^ Форма заявки
Заявка

на атестацію навчального кабінету _________________________________

(назва кабінету)

Донецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № _______

у 20___-20___ році


№ за/п

Повна назва кабінету

ПІБ завідувача кабінетом

Рік останньої атестації

Попередня оцінка

Запропоно-вана оцінка

Директор школи _________ __________________________

(підпис) (ПІБ)

Для проведення атестації кабі­нету розробляється атестаційний лист, який замовляється завідува­чем кабінету.

^ Оформлення атестаційного листа

 • Атестаційний лист заповнюється атестаційною комісією, затвердженою наказом директора ЗНЗ.

 • Зміст атестаційного листа включає оціночні показники від Q1 -Q7 , які включають відповідні підпункти, що оцінюються у балах.

 • ^ Згідно з загальною сумою балів (Q1 -Q7) вираховується відсоток еталонного від показника за формулою P=(m:N)* 100%.

P- експертний коефіцієнт

m-кількість набраних балів

N- загальна кількість балів для даного оціночного показника(за таблицею)


Оціночний показник

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

N
 • Отримані відсотки переводять у бали згідно з таблицею:
90-100%

80-89%

70-79%

60-69%

50-59%

40-49%

30-39%

20-29%

10-19%

1-9%

10 б

9 б

8 б

7 б

6 б

5 б

4 б

3 б

2 б

1 б


Після підрахування загального балу визначається атестаційна оцінка:

65-70 б.-відмінно

51-64 б.-добре

36-50 б.-задовільно

35 б. і менше – незадовільно


 • Після підрахування загального балу визначається атестаційна оцінка^ Організація роботи кабінету та керівництво ним
Роботою кабінету керує завідувач, якого призна­чає директор з числа досвідчених учителів школи.

Завідувач є організатором роботи вчителів та учнів з обладнання кабінету. До обов'язків завідувача кабінету входять:

планування (складає перспективний план і рег­ламент роботи на рік, що обговорюються на засі­данні методичного об'єднання вчителів і затвер­джуються директором школи);

забезпечення безумовного виконання учнями і вчителями, встановлених для кабінету правил тех­ніки безпеки, санітарії та гігієни, правил зберігання та використання отруйних і небезпечних речовин, протипожежної безпеки, а також правил поведінки учнів на уроках, перервах та в позаурочний час;

керування роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги.

План роботи кабінету передбачає:

поповнення кабінету наочними посібниками, а також саморобним обладнанням;

організацію навчальної роботи кабінету: про­ведення тематичних атестацій, лабораторних робіт, практикумів;

раціональне використання наявного в кабінеті обладнання;

проведення заходів, спрямованих на підвищен­ня знань учнів з даного предмета;

організацію позаурочної роботи (робота гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів, шкільних олімпіад з предметів);

організацію навчально-методичної роботи вчи­телів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шля­хом самоосвіти, вивчення і впровадження передо­вого досвіду;

організацію виготовлення саморобних приладів з предмета, виставок учнівської творчості.

При кабінеті створюється актив учнів, який допо­магає в обладнанні кабінету, бере активну участь у гуртковій роботі.
^ Розміщення і зберігання навчального об­ладнання та підготовка його до використання на уроках

Навчальне обладнання, посібники та прилади зберігаються в кабінеті за розділами програми і по класах з урахуванням потреби у використанні. Демонстраційне обладнання та обладнання для ла­бораторних робіт зберігається окремо. Прилади за­гального призначення виділяються в окремий розділ.

Для зберігання приладів та обладнання кабінет оснащується відповідними меблями та пристроями.

Для однотипних приладів і роздавального мате­ріалу використовуються лотки, укладки.

Таблиці зберігаються в спеціальних шафах-ящиках. Географічні та історичні карти зберігаються підвішеними.

Прилади для лабораторних робіт, матеріали, ре­активи зберігаються в лотках і боксах, як правило, за комплектами приладів однієї назви. Місця для зберігання нумеруються і позначаються відповідни­ми написами. До лотків і боксів кріпляться відповідні етикетки.

Все майно кабінету записується до інвентарної книги встановленого зразка., яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою та підписом директора ЗНЗ.
Інвентарна книга (зразок оформлення)


№ з/п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час и причина списання

1

НКК у складі:

10480072-10

480081

Серпень 2007

1 шт. – 89783 грн.
2

Комп’ютер на базі процесора Pentium IV (комп’ютер вчителя)

10480072/1

(сист.блок)

10480072/2

(монітор)

10480072/3

(клавіатура)

10480072/4

(мишка)

Серпень 20073

Блок безперебійного живлення

10480072/5

Серпень 20074

Принтер лазерний Xerox Phaser 3117

10480072/6

Серпень 20075

Сканер Mustek1248 UB Plus

10480072/7

Серпень 20076

Зовнішній факс-модем Acorp

10480072/9

Серпень 20077

Колонки

10480072/10

Серпень 20078

Комп’ютер на базі процесора Celeron (комп’ютер учня)

10480073/1

(сист.блок)

10480073/2

(монітор)

10480073/3

(клавіатура)

10480073/4

(мишка)

Серпень 20079

Стереогарнітура

10480073/5

Серпень 200710

БФП струменевий Canon MP 210

10480082

Грудень 2008

1 шт. – 615 грн.
11

Дошка класна1 шт.
12

Парти учнівські10 шт.
13

Стільці до парт (учнівські)20 шт.
14

Парти5 шт.
15

Столи комп’ютерні10 шт.
16

Стільці для комп’ютерних столів10 шт.
17

Стіл учителя1 шт.
18

Крісло вчителя1 шт.
19

Стенди12 шт.
20

Екран1 шт.
Облік та списання непридатного обладнання, при­ладів, реактивів та інших посібників проводиться відповідно до положень та інструкцій.
Кабінет мають бути оснащенні:

 • комплектом навчального обладнання з фаху кабінету і комплектом навчально-методичних по­сібників для вчителів;

 • комплектом технічних засобів навчання та при­строями для їх використання;

 • тематичною картотекою навчального облад­нання;

 • картотекою аудіовізуальних засобів, відеотекою, картотекою навчальних комп'ютерних програм;

 • бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручника­ми, збірниками задач, журналами, необхідними в навчально-виховній роботі з предмета;

 • картотекою дидактичних матеріалів, інструкція­ми для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень;

 • картотекою завдань для здійснення індивіду­ального підходу до навчання, організації самостійної роботи учнів, проведення контрольних робіт, тематичних-атестацій;

 • інструкцією з техніки безпеки (кабінети хімії, фізики, інформатики, біології, майстерні, спортив­ний зал);

 • приладами і посібниками, виготовленими уч­нями;

 • інструментами, матеріалами для виготовлення приладів, посібників, діючих моделей;

 • протипожежним інвентарем, аптечкою;

 • інвентарною книгою.


Місце навчально-наочних посібників і робіт учнів у кабінетах

У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, зразків письмових робіт, книг, моделей тощо.

Представляються портрети видатних вчених, письменників, першовідкривачів, історичних діячів залежно від фаху кабінету, а також довідкові матеріали про них.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми, посібники та моделі, виготовлені учнями, стінні га­зети, поради з підготовки до тематичних, підсум­кової державної атестацій, олімпіад, конкурсів тощо.
  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових...
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
«Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року
Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка