Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань
Скачати 241.79 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань
Сторінка2/3
Дата конвертації04.03.2013
Розмір241.79 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
1   2   3
^

Інформаційні джерела

для підготовки матеріалів на науково-методичну експертизу
 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОНмолодьспорт від 6.10.2010 за № 930, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 [Електронний ресурс] // сайт «Законодавство України» / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10


 2. Готуємо навчальне видання до друку : методичні рекомендації / укладач Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 68 с. – (Серія «Бібліотека педагога-новатора». Вип.2)

 3. Кабан Л. В. Організація науково-методичної експертизи інноваційних проектів / Лариса Василівна Кабан // Школа : інформаційно-методичний журнал. – 2007. – № 3 (15). – С. 20 – 31.

 4. Кабан Л.В. Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області / Л.В.Кабан // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської ОДА та КОІПОПК.– 2011. – № 5 (127). – С. 10-24.

 5. Кабан Л.В. Положення про науково-методичну раду Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК. – Біла Церква, 2003. – № 9. – С.59-63.

 6. Кабан Л.В. Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на звання "вчитель-методист", "вихователь-методист" / Л.В.Кабан // Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання  управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Біла Церква, 2001.– № 19. –С. 50-54.

 7. Кабан Л.В. Рекомендації щодо створення авторської (адаптованої) програми навчального курсу/ Л.В.Кабан // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК. – Біла Церква, 2003. - № 5. – С.53-54.

 8. Кабан Л.В. Рецензія на методичну розробку (як правильно оформити рецензію на методичну розробку) / Л.В.Кабан // Директор школи : газета для керівників навчальних закладів (Шкільний світ). – 2011. - № 25 (649), липень. – С.1, 14-15.

 9. Технологія розробки навчальної програми : методичні рекомендації / укладач Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 48 с. – (Серія «Бібліотека педагога-новатора». Вип.1).

Додаток А
Як правильно оформити рецензію на методичну розробку
Кабан Л.В. Рецензія на методичну розробку (як правильно оформити рецензію на методичну розробку) / Л.В.Кабан // Директор школи : газета для керівників навчальних закладів (Шкільний світ). – 2011. - № 25 (649), липень. – С.1, 14-15.
Бланк рецензії оформляється рецензентом після ознайомлення з представленим матеріалом.

Для кожного критерію визначена максимальна оцінка, співвідносна зі ступенем його значимості. Після вивчення розгорнутої характеристики рівнів (додаток 1) рецензент у бланку зазначає (обводить) оцінку, що відповідає встановленому рівню. У колонці «Аргументація рівня» доцільно конкретизувати факти, що вплинули на зниження рівня за певним критерієм, або відзначити особливо вдалі елементи розробки.

За результатами оцінювання виводиться загальна кількість балів, що вписується у відповідній графі бланку рецензії.

Загальний висновок формулюється відповідно до одержаних даних. Якщо загальна кількість балів складає:

 • 25—30 — методична розробка рекомендується до схвалення науково-методичною радою КОІПОПК;

 • 15—24 — матеріал відправляється на доопрацювання за окремими параметрами;

 • 10—14 — робота потребує докорінних змін. Пропонований варіант не представляє інтересу для педагогічної теорії та практики.

У рубриці «Рекомендації» висловлюються побажання рецензента щодо форм популяризації методичної розробки:

 • публікації у фахових виданнях, інформаційних збірниках;

 • друку окремим виданням чи в складі збірника методичних матеріалів;

 • занесення до «Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини»;

 • представлення досвіду роботи автора на курсах підвищення кваліфікації тощо.

Якщо методична розробка є атестаційним матеріалом претендента на присвоєння педагогічного звання, необхідно зробити відповідний рекомендаційний запис у висновках.

Заповнений бланк рецензії разом із методичною розробкою подається вченому секретарю для підготовки матеріалів до розгляду науково-методичною радою або передається автору на доопрацювання. Після проведеної роботи з удосконалення матеріалів автор (розробник) повертає їх рецензенту разом із бланком рецензії. Рецензент заповнює новий бланк, який, як і попередній, прикладається до методичних матеріалів (додаток 2).

Додаток А 1

Показники для оцінювання методичної розробки

(опису досвіду)

Рівень

Критерії/Показники оцінювання

Оцінка

Актуальність

^ Нижче від середнього

Обрана тема є актуальною лише в межах навчального закладу, у якому працює автор, про що зазначається в роботі. Тема представляє локальні інтереси й свідчить про те, що автор недостатньо обізнаний із пріоритетними напрямами розвитку даної освітньої галузі чи освітньої системи регіону

1

Середній

Проблема, висвітлена в методичній розробці, є актуальною для розвитку освітньої системи регіону, значимою для підвищення ефективності навчально-виховного процесу конкретного навчального закладу, проте автору не вдалося повною мірою відобразити це в роботі

2

Високий

Актуальність обраної теми є очевидною. Проблема, спосіб розв’язання якої представлено в матеріалах, спрямована на розвиток локальної освітньої системи, відображає регіональну освітню специфіку. Автор демонструє теоретичну обізнаність зі способами розв’язання проблеми, вдало підкреслює актуальність і доводить її значимість

3

^ Теоретична обґрунтованість

Нижче від середнього

У розробці представлені результати практичного дослідження автора без належного теоретичного обґрунтування, що знижує рівень теоретичного осмислення проблеми.

Автор орієнтується в існуючих публікаціях, дотичних до проблеми, проте далеко не всі викладені позиції стосуються предмета розгляду

2

Середній

Узято до уваги праці окремих науковців, наведено приклади розв’язання даної проблеми практиками, проте в списку літератури здебільшого відсутні реквізити використаних теоретичних джерел.

Автор демонструє обізнаність в існуючих публікаціях з обраної теми, але за наявності авторської позиції спосіб викладу теоретичного обґрунтування має реферативний характер

3,5

Високий

У процесі розроблення авторських матеріалів творчо використано науково-педагогічну й методичну літературу, перелік якої наведено в рубриці «Література». Виклад теоретичного обґрунтування здійснено грамотно, з дотриманням наукового стилю У роботі відстежується авторська позиція

5

^ Практична спрямованість

Нижче від середнього

Проблема, представлена в розробці, має вузьке практичне спрямування, становить інтерес для педагогів конкретного навчального закладу або конкретної спеціальності за наявності певних умов

2

Середній

Представлена методична розробка може становити інтерес для освітян району (міста), області, проте перенесення ідеї в нову освітню практику є складною через недостатній опис технології впровадження

3,5

Високий

Представлена методична розробка становить інтерес для освітян району (міста), області, має достатнє теоретичне підґрунтя й описану технологію реалізації. Розробка містить методичні рекомендації або поради щодо реалізації ідеї в нових умовах

5

^ Результативність роботи

Нижче від середнього

У роботі представлені результати, які характеризують якісні та (або) кількісні зміни в освітній системі (навчально-виховному процесі) конкретного навчального закладу. Відсутній розгорнутий опис отриманих результатів, їх залежність від упровадження ідеї, представленої в методичній розробці

2

Середній

Результативність описана за допомогою основних показників, що свідчать про кількісні та якісні зміни в освітній практиці. Успіх використання методичної розробки в практичній діяльності є періодичним, наведені окремі підтверджуючі факти

4

Високий

Простежується стійкий успіх у реалізації ідеї, що підтверджується системою фактів. Результативність описана за основними її показниками, які свідчать про значні якісні та кількісні зміни в системі роботи педагога. Обґрунтовано залежність одержаних результатів від запропонованих оптимальних шляхів запровадження ідеї

6

Перспективність

^ Нижче від середнього

Перспективність реалізації даної проблеми вбачається тільки в межах конкретного досвіду, оскільки представлена тема не складатиме особливого інтересу для розвитку науки й удосконалення практики. Вона є достатньо осмисленою й широко впроваджуваною

1

Середній

Представлені матеріали забезпечують суттєвий внесок у розвиток педагогічної теорії, підвищення ефективності практичної роботи. Проте автором не деталізується перспектива розв’язання цієї проблеми

2

Високий

Розв’язання поставлених у проекті цілей і завдань може призвести до появи принципово нових теоретичних підходів або нових зразків практики. Автором спроектовано подальше розгортання ідеї

3

^ Методична грамотність (правильність оформлення)

Нижче від середнього

Методична розробка потребує значного доопрацювання, оскільки створена без дотримання відповідних рекомендацій, теоретична й практичні частини не (мало) пов’язані між собою, робота містить недоліки технічні, мовні, змістові тощо

2

Середній

Робота оформлена з дотриманням чинних рекомендацій або як проект з оригінальною структурою, проте окремі компоненти потребують доопрацювання, редагування назви, виправлення технічних, мовних, змістових помилок, деталізація змісту, доповнення практичними матеріалами в додатках, вилучення зайвого матеріалу, що не стосується даної проблеми тощо

5

Високий

У роботі на належному рівні представлені всі рекомендовані компоненти, супровідні документи, опис досвіду, який містить теоретичне осмислення проблеми та практичні матеріали, ілюстровані додатками.

Розробка має оригінальну структуру, у якій ілюстративно й системно представлено методичну проблему

8Додаток А 2

Рецензія на методичну розробку

(опис досвіду)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(тема методичної розробки)

Автор _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

^ Критерії оцінювання:

з/п

Критерії (максимальна оцінка)

Рівні/Оцінки

^ Аргументація рівня

нижче від середнього

середній

високий

1

Актуальність (3)

1

2

32

Теоретична обґрунтованість (5)

2

3,5

5
3

Практична спрямованість (5)

2

3,5

5
4

Результативність роботи (6)

2

4

6
5

Перспективність (3)

1

2

3
6

Методична грамотність (8)

2

5

8

^ Загальна кількість балів: ______

Висновки: методична розробка пропонується (поставити позначку нижче від обраного варіанту):

До схвалення науково-методичною радою КОІПОПК

На доопрацювання

На докорінну переробку

1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconМетодичні рекомендації щодо створення відеопрезентації передового...
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 (розділ «Реформа системи освіти»), указу Президента України від 30. 09. 10 року №926/2010...
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconРекомендовано
Технологія вивчення, узагальнення й оформлення перспективного педагогічного досвіду
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconМетодичні рекомендації щодо виявлення, відстеження та моделювання...
На етапі реформування освіти актуальною стає проблема переорієнтації школи на інноваційну діяльність, яка грунтується на педагогічному...
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconНа уроках української мови
Посібник містить матеріали з перспективного передового досвіду та рекомендації щодо їх використання
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconМетодичні рекомендації щодо створення та оформлення екологічних проектів...
У зв’язку із започаткуванням у 2010–2011 н р. Всеукраїнської олімпіади з екології, надаємо методичні рекомендації щодо створення...
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconДовідка про залік подорожі
Подається до мкк при розгляді заявочних матеріалів та при вирішенні питань про присвоєння спортивних розрядів І звань. Видається...
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань icon2 Контролює своєчасне оформлення робітникам документів необхідних для переходу на пенсію
Оформляє документи по прийому, звільненню І переміщенню робітників, веде карточки форми т-2 І трудові книжки,своєчасно заносить в...
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconРекомендації щодо оформлення матеріалів для вчителів, які атестуються
Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію тільки в електронному варіанті)
Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань iconВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка