Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу»
Скачати 61.96 Kb.
НазваЗакону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу»
Дата конвертації17.03.2013
Розмір61.96 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Інформатика > Закон
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України

«Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 159; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78) такі зміни:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
«С т а т т я 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;
бібліотека-депозитарій - бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;
бібліотечна послуга - результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;
бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів;
бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;
бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;
бібліотечні ресурси - упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації;
документ - матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;
депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових;
користувач бібліотеки - фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки;
міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;
централізована бібліотечна система - об'єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека».
2. В абзаці п'ятому частини другої статті 4 слова «на основі кооперації» виключити.
3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
«За призначенням бібліотеки поділяються на:
публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;
спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)».
4. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації».
5. Частину другу статті 8 виключити.
6. Частину четверту статті 12 виключити.
7. Статтю 13 викласти в такій редакції:
«С т а т т я 13. Державна реєстрація бібліотек
Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону».
8. Статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«З метою забезпечення збереження документів та колекцій, внесених та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, створюються їх страхові копії у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури».
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою.
9. Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
«Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел».
10. Частину другу статті 24 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення».
У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим.
11. У статті 25 слова «та наглядових» виключити.
12. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
«Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів».
13. У статті 30:
1) у частині другій слова «які працюють у селах і селищах» замінити словами «які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу»;
2) останню частину викласти в такій редакції:
«Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України».
14. Текст статті 31 викласти в такій редакції:
«Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі.
Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній справі є:
проведення спільних наукових досліджень;
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
участь у роботі міжнародних організацій;
документообмін;
спільна видавнича діяльність.
Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати договори про співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до законодавства».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 13 розділу I та пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
2. Підпункт 5.1.23 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000 р., № 23, ст. 177; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267) викласти в такій редакції:
«5.1.23. Надання бібліотеками державної та комунальної форм власності платних послуг з:
проведення виставок книг;
складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт;
складання каталогів для приватних бібліотек та бібліотек підприємств, установ, організацій;
бібліотечно-інформаційного обслуговування підприємств, установ, організацій;
підготовки фактографічних, тематичних довідок;
користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів);
користування нічним абонементом;
користування створеними іншими суб'єктами господарювання базами даних, право доступу до яких набуте бібліотекою на платній основі;
оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотек;
ремонту і реставрації документів;
репрографічного відтворення документів».
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України

В. ЮЩЕНКО
м. Київ

21 травня 2009 року

№ 1388-VI

Схожі:

Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconПро внесення змін до Закону України "Про бібліотеки І бібліотечну справу"

Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» icon2. Організація обслуговування населення
Відповідно до Положення про Міністерство культури І туризму України, у відповідності до Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну...
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconЗакону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» від 27. 01. 95 р. №32/95-вр
У цій статті розглянемо особливості списання бібліотечної літератури та документальне оформлення таких операцій
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconПро затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні
Відповідно до Закону України "Про бібліотеки І бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року наказую
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconПорядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних І комунальних бібліотек
Відповідно до статті 30 Закону України "Про бібліотеки І бібліотечну справу" ( 32/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о...
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconНаказ
У межах повноважень визначених Положенням про Міністерство культури І туризму України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів...
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconЗатверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення
В зв’язку з затвердженням Верховною Радою України Закону України “ Про бібліотеки та бібліотечну справу”, президія цп утос
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconПоложення про мережу освітянських бібліотек
Положення розроблено відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну...
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закону України «Про бібліотеки І бібліотечну справу» iconЗакон України «Про бібліотеки І бібліотечну справу»
Збереження бібліотечних фондів, їхнє оновлення, задоволення потреб користувачів безперечно є однією з умов існування бібліотечного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка