Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв'язок її з важливими науковими завданнями




Скачати 44.39 Kb.
НазваРоль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв'язок її з важливими науковими завданнями
Дата конвертації25.03.2013
Розмір44.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 159.963.383

Козубцов І.М., Радченко М.М.
РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ МВС УКРАЇНИ
Постановка проблеми і зв'язок її з важливими науковими завданнями. У зв'язку з переходом до нових типів мислення і нових способів перетворення дійсності виникає потреба в новій концепції освіти. Нова концепція передбачає одним із завдань вищої освіти врахування інтересів особи, що навчається.

Враховуючи, що сучасна людина живе в умовах насиченого активного інформаційного середовища, виникає необхідність навчити її жити в цьому потоці, створити умови для безперервної освіти. Освіта повинна стати більш гармонічною і направленою на досягнення інтересів особи. Особливо це стосується науково-педагогічних працівників системи освіти МВС України та тих кого вони навчають. Зростаючий різновид правопорушень спонукає до оволодівання ними міждисциплінарними знаннями (міждисциплінарною науково-педагогічною компетентністю).

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність реформування системи підготовки науково-педагогічних кадрів для МВС України є актуальною при інтеграції у вищу школу Болонського процесу [1]. Він націлює на формування єдиного європейського дослідницького і освітнього простору [2]. На семінарі (Зальцбург, 2005 р) учасниками розглядалися європейські принципи щодо нових напрямів розвитку підготовки науково-педагогічних кадрів, які повинні володіти міждисциплінарною компетентністю.

^ Формулювання цілей статті. Метою статті є розгляд ролі міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів МВС України. Це питання до цих пір не розглядалося. У доповіді освітлюється основний результат дисертаційного дослідження. Він націлений на вирішення проблем професійної підготовки учених, яка проводиться в рамках наукової програми Національної доктрини розвитку освіти в Україні [3].

^ Основний матеріал дослідження. Заданий вектор реформування вищої освіти у вигляді європейських принципів передбачає необхідність формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності у науково-педагогічних кадрів. Сучасна людина живе в умовах дуже насиченого активного інформаційного середовища. Діюче законодавство України інерційно реагує на виникаючі загрози та правопорушення, що пов’язані з цим середовищем. Ці правопорушення мають бути однозначно і адекватно ідентифіковані. Двоякого тлумачення не повинно бути. Це коло правопорушень весь час збільшується. Після ідентифікації має бути прийнято рішення щодо покарання правопорушника.

Отже виникає необхідність у персоналу МВС України до постійного самонавчання (підвищення кваліфікації). Самонавчальна система – перспективна система вищого закладу майбутнього, а також системи післядипломної освіти і самоосвіти.

Розглянемо яку роль відіграє в підготовці науково-педагогічних кадрів МВС України міждисциплінарна науково-педагогічна компетентність. Працівники МВС повинні володіти всебічною розвиненістю, багатодисциплінарною підготовленістю. Досягнутий критичний ступінь відділення знань, що офіційно надаються в вищих навчальних закладах, від реальностей сучасного світу. Людина перериває освітній процес після закінчення навчального закладу, що віддаляє її від «інтелектуального коріння». Вона деградує, провокує до виникнення життєвих і професійних помилок.

Стикаючись з реальністю, людина бачить умовність і сумнівність багатьох відомостей, узятих із навчального закладу. Грамотно переосмислити їх в контексті виникаючих проблем вона часто не має можливості. Все це безпосередньо пов'язано із відсутністю у людини (науково-педагогічного працівника) навиків передавати знання тим хто оточує її. Це вимагає формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності у працівників МВС. Тим часом життя привносить багато нових геополітичних викликів, які вимагають науково-методичного осмислення, – простіше кажучи, необхідний безперервний освітній процес (хай з меншою інтенсивністю).

На перших заняттях предметів за фахом, науково-педагогічні працівники, повинні створювати в свідомості тих кого навчають алгоритм самоорганізації формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності.

Запропонована філософія підготовки науково-педагогічних працівників МВС України враховує вимоги, висунуті в роботі [4]. Підготовка науково-педагогічних працівників в аспірантурі пропонується здійснювати за запропонованою програмою підготовки педагогів до науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах [5]. Удосконалена модель кандидатських іспитів [6] сприяє підвищенню рівня і вимог до майбутніх працівників МВС України. Важливу роль відіграє властивість запам'ятовування і відтворення інформації людиною [7]. Ця властивість повинна об'єктивно використовуватися при відборі абітурієнтів на профільні спеціальності МВС України, а також при формуванні навчальних груп для забезпечення максимально ефективного навчання.

^ Висновки з дослідження. Таким чином авторами запропоновано новий науковий напрям по створенню гармонійної системи формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності при підготовці науково-педагогічних кадрів МВС України. Її роль полягає у створенні безперервності освіти науково-педагогічних кадрів та працівників МВС України на протязі всього часу діяльності.

Література

1. Козубцов І.М. Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс] // Научный электронный архив академии естествознания. – Режим доступу URL: http://www.econf.rae.ru/pdf/2011/11/754.pdf.

2. Бедный Б.И., Миронос А.А. Подготовка научных кадров в высшей школе. Состояние и тенденции развития аспирантуры: Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. - 219 с. - ISВN 978-5-91326-100-7

3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні (затверджена Указом Президента України 17 квітня 2001 р., №327/2002). – К., 2002.

4 Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених // Международный научно-методический семинар „Наука и образование”. Секція проблем образования. 13 – 20 декабря 2011 г., г Дубай (ОАЭ) – Хмельницкий: Хмельницкий национальный университет, 2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iftomm.ho.ua/docs/Program_semin_2011.pdf.

5. Козубцов И.Н. Содержание программы подготовки ученых к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении. [Електронний ресурс] // Научный электронный архив академии естествознания. – Режим доступу URL: http://www.econf.rae.ru/pdf/2011/10/636.pdf.

6. Козубцов І.М. Оцінка адекватності моделі змісту кандидатських іспитів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка] – Вип. LVІIІ. – Ч.ІІ Слов’янськ: СДПУ, 2011. – С. 44 – 53.

7. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведения: Пер. с англ. М.: Мир, 1988. – 248 с. – ISBN 5-03-001258-3.

Схожі:

Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими...
Особливості організації психолого-педагогічної просвіти батьків обдарованих дітей
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка напн україни
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Науково-виробничий журнал
Висвітлюються проблеми птахівництва та їх зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. На сторінках журналу постійно...
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Мультісенсорне середовище, особистісно-орієнтована освітня технологія....
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими...
Особливості використання перспективно-тематичного планування в роботі з обдарованими дошкільниками
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Постановка проблеми та зв'язок її з важливими науковими завданнями
...
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Оцінка адекватності моделі міждисциплінарної науково-педагогічної...
Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет...
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Необхідність переосмислення існуючих підходів для об’єктивного оцінювання...
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Постановка проблеми І зв ’ язок з важливими науковими завданнями
Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного розвитку економіки та вищої освіти України, розглянуто основні моделі навчання...
Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв\Зміст типової програми підготовки вчених в призмі міждисциплінарної...
Ст типової програми підготовки існуючі систему атестації вчених у формі кандидатських іспитів. Автором запропоновано вектор перегляду...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка