Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
НазваВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дата конвертації26.03.2013
Розмір56.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ
Директор школи _________________ Заступник директора школи
____________________________

/ОЛЕКСИШИН Б.П./ /./

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА


ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Педагог- організатор


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерст­ва освіти України від 31.08.1996 р., №463/1268 за погодженням з Міністерс­твом праці України від 17.08.1995р., №46.

 1. Педагог-організатор призначається і звільняється з посади директором школи.

Педагог-організатор повинен мати вищу або середню спеціальнуосвіту без вимог до стажу роботи.

 1. Педагог-організатор підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

 2. У своїй діяльності педагог-організатор керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і вихо­вання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і проти­пожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами шко­ли (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією, трудовим до­говором (контрактом).

Педагог-організатор дотримується Конвенції про права дитини.
2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямами діяльності педагога-організатора є:

 1. Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій.

 2. Організація дозвілля учнів.


^ 3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Педагог-організатор виконує наступні посадові обов'язки:

 1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об'єднань, допомагає в плануванні їх діяльності на принципах добровільнос­ті, самостійності, гуманності і демократизму з врахуванням ініціативи, запи­тів і потреб учнів.

 2. Відповідає за організацію учнівського самоврядування в школі в різноманітних проявах.

 3. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об'єднань, організовує їх колективно-творчу діяльність у відповідності з віковими інте­ресами учнів і вимогами життя.

 4. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі і молодіжні організації, об'єднання.

 5. Організовує учнів до роботи в гуртках, секціях, тощо. Особливу увагу приділяє дітям схильних до правопорушень та з наблагонадійних сімей

 6. Організовує наочне оформлення школи з тематики роботи, яку проводить.

 7. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням проявля­ти громадянську і моральну позицію, реалізувати свої інтереси і потреби, цікаво і з користю для їх розвитку проводити вільний час.

 8. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; дотриму­ється норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 9. Проходить періодичні медичні обстеження.

 10. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

 11. Організовує літній відпочинок школярів через створення оздоровчих таборів різних типів та залучення до них, в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей.

 12. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підви­щує свою кваліфікацію.

 1. Проводить роботу з добору і підготовки керівників (організаторів) первинних колективів дитячих організацій, об'єднань.

 2. Сприяє впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики.

 1. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку документацію.

 1. Дотримується етичних норм поведінки в школі, в побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

 2. Погоджує свою роботу з заступниками директора з виховної та навчально-виховної роботи.

4. ПРАВА

Педагог-організатор має право:

 1. Самостійно вибирати форми і методи роботи з учнями і планувати її виходячи з плану роботи школи і педагогічної доцільності.

 2. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи. Брати участь в роботі педагогічної ради школи.

 3. На захист професійної честі і гідності.

 4. Знайомитися з скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

 5. Захищати свої інтереси самостійно і (або) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування або службо­вого розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

 6. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законодавством.

 7. Підвищувати свою кваліфікацію.

 8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і отримати її у випадку успішного проходження атестації.

 9. Давати учням під час занять, перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності .


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Ста­туту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших норматив­них актів школи, законних розпоряджень адміністрації школи, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, педагог-організатор несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавст­вом.

 2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'я­заних з фізичним і (або) психічним насиллям над особистістю учня, здійснення іншого аморального вчинку педагог-організатор може бути звільнений з займаної посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України "Про освіту". Звільнення за даний вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

За спричинені школі або учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначе­них трудовим законодавством і (або) цивільним законодавством.
^ 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Педагог-організатор:

 1. Працює згідно графіка, складеного, виходячи з 36-годинного робо­чого тижня і затвердженого директором школи.

 2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самоуправління, педагогічними колективами школи і освітніх установ позашкільної освіти дітей і громадськими організаціями.

 3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть. План роботи затверджується заступником директора школи з вихов­ної роботи.

 4. Представляє заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за навчальну чверть.

6.5. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповід­ними документами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять у його компетенцію, з педагогічними працівниками школи.
Схожі:

Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідуючого бібліотекою І бібліотекаря
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Обж,затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31. 08. 1995р., №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка