Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури
Скачати 77.27 Kb.
НазваПосадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури
Дата конвертації26.03.2013
Розмір77.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Посадова інструкція головний архітектор проектів (ГАП), начальник відділу архітектури

Затверджую:

Директор ТОВ «ААА»

____________І.І. Іванов

наказ № ___ від ____________р.
Посадова інструкція № ___

Головний архітектор проектів (ГАП), начальник відділу архітектури
 I. Загальні положення.

Головний архітектор проектів, начальник відділу архітектури (ГАП) відноситься до категорії керівників та є керівником відділу архітектури підприємства.

На посаду призначається особа, що має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

На посаду призначається та звільняється з посади за наказом директора підприємства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Головний архітектор проектів ГАП безпосередньо підпорядковується директору та головному інженеру підприємства.
 ІІ. Завдання та обов'язки.

 1. Керує працівниками проектного відділу архітектури, разом з головним інженером проектів направляє і координує діяльність інших підпорядкованих йому підрозділів проектного відділу.

 2. Організовує роботу з підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

 3. Керує разом з головним інженером проектів створенням проектної документації, забезпечуючи їх високий архітектурно-художній та технічний рівень, конкуренто- та патентоспроможність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, вимогам технічної естетики та найбільш економічної технології виробництва.

 4. Вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві перспективних конструкторських розробок, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень.

 5. Бере участь у роботі комісій по вибору будівельних майданчиків, у підготовці завдання на проектування та в організації інженерних обстежень для подальшої розробки проектно-кошторисної документації.

 6. Складає разом з головним інженером проектів комплексні плани-графіки виконання вишукувальних та проектних робіт, експертизи проектних рішень, та подальшого будівництва об’єктів.

 7. Готує разом з головним інженером проектів данні для складання договорів з замовниками на виконання проектно-вишукувальних робіт, в тому числі про вартість проектно-вишукувальних робіт та розподіл коштів між сторонніми організаціями та структурними підрозділами. Готує разом з головним інженером проектів графік виконання таких робіт за поданням начальників структурних підрозділів.

 8. Забезпечує разом з головним інженером проектів формування складу розробників проектів, розподіл між ними завдань по розділам та частинам проекту з відповідним фондом заробітної плати.

 9. Відповідає за естетичний, технічний та економічний рівень прийнятих проектних рішень та термін розробки проектно-кошторисної документації.

 10. Готує разом з головним інженером проектів завдання субпідрядним проектним та вишукувальним організаціям на виконання робіт та забезпечує такі організації вихідними даними. Забезпечує своєчасне рішення усіх питань, що виникають у субпідрядних організацій в процесі розробки проектно-кошторисної документації.

 11. Обирає типові та вдруге використані проектні рішення, з метою впровадження при проектуванні.

 12. Коорденує разом з головним інженером проектів проектно-вишукувальні роботи по всьому комплексу проекту.

 13. Забезпечує видачу замовнику готових проектних рішень та експертиз проектних рішень в терміни, передбачені графіком виконання робіт та договором.

 14. Здійснює контроль за раціональним використанням коштів на проектно-вишукувальні роботи.

 15. Своєчасно вирішує питання, пов’язані з проектуванням та виникаючих в процесі будівництва.

 16. Розроблює самостійно та контролює розробку підлеглими архітектурної частини проектів за завданням замовників, забезпечуючи варіантність, високий рівень споживчих властивостей і естетичних якостей конструкцій, які проектуються, відповідність їх техніко-економічним вимогам і прогресивній технології виробництва, вимогам ергономіки.

 17. Здійснює відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації, яка необхідна на різних стадіях (етапах) архітектурного проектування.

 18. Вивчає вимоги замовника до проектованих об’єктів, технічні можливості підприємства щодо їх виготовлення.

 19. Проводить порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінку її естетичного рівня.

 20. Бере участь у виконанні окремих стадій (етапів) і напрямів науково-дослідних і експериментальних робіт, пов'язаних із вирішенням архітектурно-конструкторських задач, у складанні технічних завдань на проектування та узгодження їх із замовниками, у розробленні архітектурно-конструкторських пропозицій.

 21. Здійснює з використанням нових інформаційних технологій пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення, об'ємно-просторове і графічне проектування, деталізацію форм виробів, розроблює компонувальні і композиційні рішення, готує дані для розрахунків економічного обґрунтування запропонованої конструкції.

 22. Розроблює потрібну технічну документацію самостійно та координує роботу підлеглих на виконання (креслення компонування і загального виду, ескізні і робочі креслення для макетування, демонстраційні рисунки, кольоровографічні ергономічні схеми, робочі проекти моделей), бере участь у підготовці пояснювальних записок до проектів, розгляді їх і захисті.

 23. Організовує узгодження проектної документації та відстоює разом з головним інженером проектів прийняті проектні рішення з замовником, в експертних, узгоджувальних організаціях та в органах влади на всіх рівнях.

 24. Забезпечує відповідність проектів завданням на проектування та відповідність робочої документації затвердженим архітектурним рішенням, містобудівним умовам, технічним умовам, містобудівним обґрунтуванням, будівельним нормам та правилам, державним стандартам, тощо. Про це ставить свій підпис на розділах проектної документації та несе персональну відповідальність за якість прийнятих рішень, відповідно до чинного законодавства України.

 25. Здійснює авторський нагляд за будівництвом. Про що оформлює самостійно, або контролює оформлення відповідних документів з авторського нагляду.

 26. Приймає участь у державних комісіях з вводу до експлуатації об’єктів будівництва, відповідно до наказів директора підприємства.

 27. Виконує роботу, пов'язану з проектуванням форм супровідних документів, пакування і реклами конструйованих виробів.

 28. Готує матеріали для проведення робіт із стандартизації в галузі архітектурного проектування.

 29. Організовує підготовку матеріалів для експертизи проектів і представленні впровадженої у виробництво нової продукції на атестацію і сертифікацію.

 30. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі архітектурного проектування з метою використання його в практичній діяльності.

 31. Готує відгуки і висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, які стосуються розроблюваних конструкцій виробів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування.

 32. Веде картотеку впроваджених проектів, зразків застосовуваних матеріалів.

 33. Оформлює документацію на закінчені розробки, складає звіти про результати виконаних робіт.


ІІІ. Повинен знати:
Законодавчі та нормативні правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства; постанови органів державної влади та місцевого самоврядування, які визначають пріоритетні напрями розвитку економіки та відповідної галузі, організаційно-розпорядчі документи та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства; вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств; основи трудового законодавства; СНіПи, ГОСТи, ДБНи, ВСН та інші

керівні, методичні і нормативні матеріали з архітектурного проектування; тенденції удосконалення виробів, що проектуються; технічну естетику та ергономіку; методи проектування архітектурно-графічних робіт; технологію виробництва; принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації об’єктів; чинні в галузі і на підприємстві стандарти, технічні умови, які стосуються архітектурних розробок; систему конструкторської документації; систему технологічної документації; вимоги до розроблення та оформлення художньо-конструкторської документації; технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних конструкціях; вимоги, які слід урахувати в процесі проектування (функціональні, техніко-конструктивні ергономічні, естетичні тощо); методи проведення технічних розрахунків з проектування; основи стандартизації і патентознавства; порядок проведення експертизи проектів, критерії естетичної оцінки їх якості; порядок атестації якості продукції; технічні засоби, які застосовуються в процесі проектування; передовий вітчизняний і світовий досвід з проектування; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; трудове законодавство.
IV. Права

Головний архітектор проектів (ГАП) має право:

 1. Подати керівництву пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися.

 2. Подати керівництву пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни.

 3. Подати керівництву пропозиції щодо підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

 4. Подати керівництву пропозиції щодо прийняття на посаду та звільнення з посади працівників архітектурного відділу.

 5. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб підприємства та керівників структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до його компетенції.

 6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції., які проводяться на підприємстві, скликати наради з питань, що належать до його компетенції..

 7. Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань удосконалення роботи, форм стимулювання працівників.

 8. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до його компетенції.

 9. Брати участь у розробленні і вдосконаленні організаційної структури та штатного розпису підприємства.

 10. Представляти інтереси підприємства в установах та організаціях у межах своєї компетенції. Вести листування з сторонніми організаціями з питань своїх повноважень.

 

 V. Відповідальність
Головний архітектор проектів (ГАП) несе відповідальність:

1. За неналежне виконання (невиконання) посадових обов´язків, передбачених цією посадовою інструкцією - відповідно до чинного законодавства України з питань праці.

2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання посадових обов´язків - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

3. За завдання матеріальної шкоди - відповідно до чинного законодавства України з питань праці, адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

4. Несе матеріальну відповідальність за надане у користування майно підприємства - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

5. Несе персональну відповідальність за якість прийнятих проектних рішень, та виконання усіх обов’язків, покладених цією інструкцією відповідно до чинного законодавства України.

З посадовою інструкцією ознайомлен
_________________ __________________ _________________________

дата підпис призвище та по батькові

Схожі:

Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (гіп)
Начальник проектно-технічного відділу, головний інженер проектів (далі гіп) відноситься до категорії керівників та є керівником проектного...
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція архітектор
Архітектор відноситься до категорії інженерно- технічного персоналу І є робітником відділу архітектури підприємства
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція начальник планово-договірного відділу, головний економіст
На посаду призначається особа, що має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації....
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція начальника планово-договірного відділу
Начальник планово-договірного відділу відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є керівником планово-договірного...
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconІ. Посадова інструкція головного механіка
...
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПримірна посадова інструкція начальника пришкільного табору
Начальник пришкільного табору (далі начальник) є уповноваженим загальноосвітнього навчального закладу
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу електропостачання
Ведучий інженер проектного відділу електропостачання відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є керівником проектного...
Посадова інструкція головний архітектор проектів (гап), начальник відділу архітектури iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу водопостачання та каналізації

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка