Довідково-інформаційні документи
НазваДовідково-інформаційні документи
Сторінка1/13
Дата конвертації04.03.2013
Розмір1.65 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Модуль З

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

План

 1. Службові листи.

 2. Прес-реліз, стаття.

 3. Анотація.

 4. Рецензія, відгук, висновок.

 5. Реферат, тези.

6. Адреса, телеграма, телефонограма,
факс.

 1. Довідка.

 2. Службові записки.

 3. Протокол, витяг з протоколу,
 1. Звіт, план.

 2. Оголошення, повідомлення про захід,

140

Дидактична мета:

 • засвоєння головних ознак довідково-інформаційних документів та етикету ділового спілкування;

 • оволодіння уміннями і навичками складання, напи­сання та оформлення довідково-інформаційної доку­ментації, навичками комунікативно виправданого ви­користання засобів мови в різних життєвих ситуаціях;

 • удосконалення орфографічних та пунктуаційних на­вичок, необхідних для правильного укладання довід­ково-інформаційних документів.

 • виховання ввічливості, коректності, делікатності та доброзичливості.

Учні повинні знати:

 • ознаки та правила оформлення довідково-інформацій­них документів;

 • етикет службового листування, особливості оформ­лення різних типів листів, типові мовні звороти, якими можна послуговуватися під час складання службових листів;

 • нові вимоги щодо оформлення адреси;

 • особливості складання прес-релізу, телеграма, теле­фонограми, повідомлення електронною поштою, оформлення службових записок, довідки;

 • групи протоколів, вимоги до його тексту, правила оформлення витягу з протоколу;

 • призначення, особливості складання анотації, рецен­зії, відгуку, висновку, реферату й звіту;

 • структуру оголошення, повідомлення про захід;

 • ознаки синонімів, паронімів та їх місце у діловому мовленні;

 • подвоєння, спрощення в групах приголосних, право­пис префіксів, правопис слів іншомовного походжен­ня, зміни приголосних при словотворенні, особливості

141

відмінювання іменників II відміни, правопис складних іменників;

> розділові знаки при відокремлених та уточнювальних
членах речення, при звертаннях, при вставних та
вставлених компонентах.

Учні повинні вміти:

 • складати й редагувати службові листи, прес-реліз, те­леграми, телефонограми, повідомлення електронною поштою, службові записки, довідку, протокол, витяг з протоколу, анотацію, рецензію, відгук, висновок, ре­ферат, звіт, оголошення, повідомлення про захід;

 • правильно вживати слова іншомовного походження, оформляти документи відповідно до орфографічних та пунктуаційних правил.

Список рекомендованої літератури

 1. Глущик С, В., Дияк О. В., Шевчук С. В, Сучасні ділові папе­ри. — К.: А.С.К., 2002. — С. 79—142.

 2. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. — К.: Літера ЛТД, 1999. — 108 с.

 3. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. — С. 105—327.

 4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1998. — С. 31—52, 368—444. — (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство).

 5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., допов. — X.: Торсінг, 2002. — С. 77—115.

 6. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. — К.: Либідь, 2000. — С. 35—67.

142

^ ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

3.1. Службові листи

3.1.1. Класифікація листів

Лист — це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією.

Службові листи належать до головних засобів встанов­лення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами. Мета їх—пояснити, переконати, поінформувати і спонукати адре­сата до певної дії.

За функціональними ознаками службові листи поділяють на такі, що потребують відповіді, й такі, що її не потребують.

До листів, що потребують відповіді, належать:

- листи-прохання;

- листи-звернення;

- листи-пропозиції;

- листи-запити;

- листи - вимоги

До листів, що не потребують відповіді, належать:

- листи-попередження;

- листи-нагадування;

- листи-підтвердження;

- листи-відмови;

- супровідні листи;

- гарантійні листи;

- листи-повідомлення;

- листи-розпорядження.

143

За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні й колективні листи. ^ Звичайний лист надсилають на адресу однієї інстанції, циркулярний лист — цілій низці установ, колективний лист — на одну адресу, але пишуть його від імені керівників кількох установ.

З 1 2 Реквізити листа та їх оформлення

Службові листи пишуть чи друкують на бланку або чисто­му аркуші паперу. Основні реквізити листа за державним стандартом такі:

 1. Державний герб. Має бути розташований посередині бланка або ліворуч над серединою рядка з назвою органі­зації.

 2. Емблема організації, установи чи підприємства. Від­творюється поряд із назвою організації.

 3. Зображення державних нагород. Розташовуються у верхньому лівому кутку або посередині.

 4. Код організації, установи чи підприємства. Зазнача­ється у верхньому правому кутку.

 5. Повна назва установи, організації чи підприємства — автора листа. Відтворюється угорі ліворуч за допомогою штампа або друкарським способом.

 6. Назва структурного підрозділу. Дозволяється друкува­ти машинописним способом у верхньому лівому кутку.

 7. Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна ад­реси, номер телетайпа, номери телефону, факсу. Розташову­ють у верхньому лівому кутку, оформляють відповідно до поштових правил. Для здійснення розрахунково-грошових операцій на бланках листів указують номер розрахункового рахунка у відділенні банку. Наприклад:

^ Розрахунковий рахунок № 3467059

у Шевченківському УСБ м. Києва, МФО 845678

8. Дату (день, місяць, рік) записують здебільшого сло­
весно-цифровим способом (24 серпня 2002 р,). На бланках
дату листа ставлять ліворуч угорі на спеціально відведеному
для цього місці, Якщо лист написаний не на бланку, то дату
вказують під текстом зліва,

144

9. Адресат. Листи адресують організації, установі чи під­приємству, службовій або приватній особі. Назву установи і структурного підрозділу подають у називному відмінку, а найменування посади й прізвище — у давальному. Напри­клад:

^ Видавництво «Освіта»

Коваленку С. М.

Якщо листа адресовано керівникові установи, назва якої входить у найменування посади, то прізвище й посаду пода­ють у давальному відмінку, а назву установи — у родовому. Наприклад:

^ Директорові Київського професійно-технічного училища №17 Токарчуку К. П.

В адресі можна вказувати лише назву посади, без прізви­ща та ініціалів особи, яка цю посаду обіймає. Це припустимо тільки за умови, якщо ця посада єдина в установі, організації чи на підприємстві. Наприклад:

^ Директорові загальноосвітньої

середньої школи № 4

Директорові Науково-методичного центру

професійно-технічної освіти

Якщо особа, якій надсилають листа, має вчене звання або науковий ступінь, то ці відомості подають перед прізвищем. Ступені й звання можна записувати у скороченій формі. На­приклад:

^ Начальникові Департаменту розвитку дошкільної

загальної середньої та позашкільної освіти

проф. Романенку В. П.

До реквізиту «адресат» може входити поштова адреса. Слід пам'ятати: якщо лист адресовано установі, поштову ад­ресу вказують після назви установи, структурного підрозділу й прізвища службової особи. Наприклад:

^ Київський міжрегіональний інститут

удосконалення вчителів імені Б. Грінченка

Відділ кадрів

Васильченку Ф, К.

145

02152, Київ-52, вул. П. Тичини, 17

Реквізити адресата друкують з правого боку у верхній частині сторінки. Кожний елемент — назву установи, під­розділу, посаду, прізвище та ініціали особи, поштову адре­су — подають з нового рядка і з великої літери. На конверті повторюють адресу отримувача листа, починаючи з «Кому», а потім указують «Куди».

 1. Текст листа складається з двох частин: опису фактів або подій, що послужили підставою для написання листа; висновків та пропозицій.

 2. Позначку про наявність додатка роблять ліворуч під текстом з нового рядка. Є два способи оформлення цього реквізиту:

1) якщо лист містить додатки, про які згадувалося в тексті
або ті, що пояснюють його зміст, то відмітку оформляють
так:

^ Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

2) якщо лист містить додатки, не зазначені в тексті, то їх
слід перелічити із вказівкою на кількість сторінок у кожному
з них і кількість примірників:

Додатки:

 1. Проект реконструкції школи: на 2 арк. в 1 прим.

 1. ^ Акт прийняття нових будівельних матеріалів: на 3 арк. у 1 прим.

Якщо ж лист містить велику кількість додатків, то окремо складають їх список, а в листі після тексту зазначають: ^ Додаток: відповідно до списку на 7 арк.

12. Підписує службовий лист переважно керівник уста­
нови (організації, підприємства), його заступник чи керівник
структурного підрозділу. Якщо лист написано на бланку
установи, то зазначають лише посаду, ініціали та прізвище
особи, яка підписує лист (назву установи не повторюють).
Наприклад:

^ Директор школи (підпис) П. Г. Остапенко

Голова оргкомітету (підпис) Г. Р. Рижук

146

Якщо лист написано не на бланку, то вказують повну назву установи, посаду, ініціали та прізвище особи, котра підписує лист. Наприклад:

Директор професійно-
технічного училища № 9 (підпис) С. В. Фесенко


^ 3.1.3. Етикет ділового листування

Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропону­ють під час написання листа дотримуватися таких правил1:

І. Починати листа необхідно із звертання, яке є загаль­ноприйнятою формою ввічливості. Проблема вибору звер­тання є доволі делікатною. Найпоширенішими є такі звер­тання:

^ Шановний (ім 'я та по батькові)!

Шановний пане/пані... !

Шановні панове!

Шановні колеги!

Вельмишановний добродію!

Глибокошановний (ім'я та по батькові)!

Високошановний пане... !

Примітка. Слово пан в українській мові вживається щонайменше сім століть і в етикетному сенсі не має ніякої семантичної дотичності до слова пан в розумінні приналежності до привілейованих класів. Позаяк воно засвідчує пошану до адресата. В офіційних документах форма пан уживається з ім'ям, прізвищем, назвою посади, звання. Ім'я та по батькові зі словом пан не поєднується. Тобто говорити чи писати пан Михайло Петрович, пані Ольга Степанівна або звертатися пане Миколо Івановичу, пані Катерино Василівно є порушенням норм літературної мови й не відповідає українським традиціям.

У листуванні прийнято зазначати звання адресата чи вка­зувати його професію:

^ Високоповажаний міністре! Вельмишановний (високоповажний) професоре! Шановний директоре!

1 Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт та ін. — К.: Довіра; УНВУ «Рідна мова», 1997. — С. 303—321.

147

^ Високоповажний пане прокуроре! Шановний суддя!

До Президента держави слід звертатися так; Ваша Високодостойносте Пане Президенте! Вельмишановний Пане Президенте! Високоповажний Пане Президенте! Пане Президенте!

Необхідно запам'ятати й чітко дотримуватися форм звер­тання до служителів церкви: ^ Всечесніший Отче Михайле! Всесвітліший Отче! Високопреподобний Отче! Ваше Блаженство! Блаженніший і дорогий Митрополите! Високопреосвященний Владико Митрополите! Ваша Святосте (до Патріарха)!

В українській мові звертання вживають у формі кличного відмінка. Заміна його формою називного відмінка на зразок «Шановна Оксана Дмитрівна!», «Шановний директор!» є ненормативною.

Зазвичай звертання до службової особи завершують зна­ком оклику і перше слово тексту листа пишуть з великої літери і з абзацу.

Відсутність 'звертання може бути витлумачено як зневагу до адресата і порушення етикету ділового листування.

^I:^Щ^е^ажливо ретельно^^ обміркуштнлючагкрву фразу листа, від якої може багато залежати, адже саме вона має "переконати адресата у правомірності написання листа. Якщо цей лист — відповідь на запрошення, запит, подяка, то вже у першому реченні буде доречним ввічливо висловити вдяч­ність.

^ Висловлюємо свою найщиршу^ячність за...

Щиро дякуємо Вам за лист з порадами та рекоменда­ціями щодо...

Насамперед (передусім) дозвольте подякувати Вам за...

Прийміть нашу щиру (найщирішу) подяку за...

Цей лист вияв нашої вдячності за...

148

Ми щиро вдячні Вам за те, що Ви... Дозвольте висловити свою вдячність... Вдячні Вам за запрошення... Дякуємо за надану змогу (пропозицію)...

У листах-підтвердженнях варто скористатися такими по­чатковими фразами:

Із вдячністю підтверджуємо отримання листа-відпо-віді...

Офіційно підтверджуємо свою згоду на...

^ На підтвердження нашої попередньої домовленості по­відомляємо...

Підтверджуємо отримання Вашої телеграми...

Ми отримали Вашого листа з повідомченням про... і щиро Вам вдячні...

Поширеними вступними фразами в ділових листах є по­силання на зустріч, попередній лист, телефонну розмову, подію:

^ У відповідь^ на Ваш лист від (дата)...

Відповідно до контракту №.... що був підписаний між нашими установами,...

Відповідаючи на Ваш запит від (дата),...

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Укра­їни, розділу... статті №...

^ Згідно злашою домовленісггтЛіядсилаємо Вам, „

На Ваш запит про... даємо письмову відповідь.

У відповідь на Ваш запит повідомляємо...

Узявши до уваги Ваш запит від (дата), пропонуємо Вам...

^ Згідно з нашою домовленістю від (дата) повідомляємо...

До інвесторів, керівників установ (організацій, підпри­ємств), клієнтів, партнерів нерідко доводиться звертатися з проханнями. Початковими фразами таких листів можуть бути такі:

^ Будь ласка, повідомт^ущлщю,,.

Будемо вдячні, якщо Ви підтвердите свою участь у...

Звертаємося до Вас із проханням про невелику пожертву у фонд...

Просимо Вас терміново оплатити рахунок...

149

^ Просимо Вас уважно вивчити наші пропозиції й дати остаточну відповідь...

Просимо надіслати зауваження та доповнення до про­екту угоди про...

Просимо прийняти замовлення...

У діловому світі з різних причин (ви на кілька днів затри­малися з відповіддю, не змогли вчасно виконати доручення, не з'явилися чи запізнилися на зустріч, переплутали доку­ментацію) іноді виникають ситуації, коли потрібно вибачи­тися, перепросити за неприємності, яких ви завдали адреса­ту. У такому разі листа слід розпочинати так:

^ Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що ста­лося...

Щиро просимо вибачити за затримку з відповіддю...

Просимо вибачити нам за неможливість вчасно викона­ти Ваше замовлення...

Хочемо вибачитися за завдані Вам зайві турботи...

^ Перепрошуємо за зайві хвилювання з приводу...

Хочемо щиро перепросити Вас за прикру помилку, що сталася.:.'

У листах-нагадуваннях, що належать до психологічно складних, потрібно ввічливо, тактовно і ненав'язливо вка­зати на те, що, наприклад, термін оплати рахунка чи вико­нання замовлення минув. Такі листи варто розпочати так:

^ Вважасма.за£вій обом.'мзок нагадати Вам про...

Нам дуже незручно, що змушені нагадати Вам про...

Вибачте, що знову турбуємо Вас, але ми не отримали відповіді на лист від (дата).

Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченого рахунка.

^ Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за... Гадаємо, що це лише непорозуміння.

Вважаємо за необхідне нагадати Вам...

^ Дозвольте нагадати Вам, що...

Інколи делікатність, тактовність не дають бажаних на­слідків, тоді слід виявити категоричність і рішучість. Це можна зробити так:

150

Незважаючи на неодноразові нагадування та вжиті за­побіжні заходи, Ваш борг не погашено, натомість він про­довжує зростати. Вважаємо за потрібне попередити Вас про свій намір розірвати контракт.

У зв 'язку з тим, що Ви, незважаючи на наше настійне прохання погасити заборгованість, і досі не надіслали опла­ченого чека, ми змушені припинити виконання всіх Ваших замовлень.

^ Усі наші намагання змусити Вас сплатити борг були марними, а тому ми подаємо позов до суду.

До категорії складних належать листи-відмови. Якщо ви не маєте можливості відповісти позитивно, то сказати «ні» слід аргументовано, коректно, доброзичливо, адже людина покладала на вас надії. За умови дотримання цих порад ад­ресат зрозуміє, що у вас не було іншого виходу. Сформу­люйте відмову так:

^ Ми, докладно вивчивши запропонований Вами проект, з прикрістю повідомляємо, що не маємо змоги...

На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції...

^ Дуже шкода, але ми не маємо змоги задовольнити Ваше прохання з ряду причин...

Шкода, але з огляду на ускладнення ситуації ми не мо­жемо підтримати Вашого проекту.

^ Щиро шкодуємо, проте ситуація, що склалася, не дає нам можливості...

Вибачте, але ми не можемо надати (погодитись, напра­вити)...

У листах-повідомленнях доречною буде одна з таких вступних фраз:

^ Повідомляємо Вам...

Хочемо повідомити про те, що...

З приємністю повідомляємо Вам, що...

На жаль, змушені повідомити Вам, що...

Дозвольте повідомити Вам, що..

Раді повідомити Вам, що...

Цим листом повідомляємо, що...

151

\ III.3$ибір завершальних речень є також дуже важливим і залежить насамперед від змісту листа. Так, можна повторити подяку, висловлену на початку, чи просто подякувати за до­помогу, приділену увагу, оскільки слово «дякую» — найужи­ваніше слово кожного вихованого і порядного комерсанта, підприємця, банкіра, кожної ділової людини:

^ Дозвольте ще раз подякувати Вам...

Висловлюємо ще раз вдячність...

Дякуємо за допомогу...

Ще раз дякуємо Вам за все, що Ви зробили для...

Щиро вдячні за...

Ще раз висловлюємо щиру вдячність за постійну під­тримку...

Ще раз дякуємо і висловлюємо надію, що...

Дозвольте ще раз подякувати Вам за...

Ще раз дякую за виявлену мені честь...

Доречним і корисним наприкінці листа є запевнення адресата в тому, про що йшлося в тексті:

^ Запевняємо, що Ви цілковито можете розраховувати на нашу підтримку.

Ми зателефонуємо Вам, щоб домовитися про взаємно зручний час для зустрічі.

Будемо раді співпрацювати з Вами.

Запевняємо; що наша співпраця буде плідною.

Запевняємо, якщо протягом місяця Ви погасите забор­гованість, усі замовлення буде виконано і ми й надалі спів­працюватимемо на попередніх умовах.

Будемо раді допомогти Вам.

^ Якщо у Вас буде бажання зустрітися з нашим пред­ставником ми до Ваших послуг у будь-який зручний для Вас час.

Запевняємо, щомиробимо всеможливе для завершення...

Запевняємо, що в майбутньому ми докладемо максимум зусиль, щоб уникнути таких прикрих непорозумінь.

Будемо раді встановленню взаємовигідних контактів із Вашою фірмою.

Наприкінці листа можна висловити сподівання: 152

^ Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас. Сподіваємося, що Ви правильно зрозумієте нас.

Сподіваємося, наша відмова не образить Вас і в майбут­ньому ми ще матимемо нагоду взаємовигідно співпрацю­вати.

^ Сподіваємося, що Ви розглянете наші пропозиції най­ближчим часом і повідомите нам про своє рішення.

Маємо надію, що це піде на користь справі.

Гадаємо, що в майбутньому зможемо стати Вам у при­годі.

Розраховуємо на тісне і взаємовигідне співробітництво з Вами.

^ Маємо надію, що наша співпраця буде плідною.

Сподіваємося, що майбутня співпраця буде плідною, успішною і вигідною для Вас і для нас.

Маємо надію, що Ви не відмовитеся допомогти нам.

Сподіваємося на швидку відповідь і бажаємо успіхів.

^ Плекаємо надію ще раз зустрітися з Вами.

Висловлюємо надію, що це лише успішний початок нашої співпраці і в майбутньому Ви ще не раз допоможете нам у справах.

^ Щиро сподіваємося на Вашу подальшу фінансову під­тримку.

Маємо надію, що наші нововведення зацікавлять Вас, і розраховуємо на встановлення взаємовигідного партнер­ства.

^ Сподіваємося, що Ви відвідаєте рекламний показ, який відбудеться...

Маємо надію, що всі докладені зусилля не будуть мар­ними.

Сподіваємося, що в майбутньому нам ще раз випаде на­года зустрітися та обмінятися досвідом і думками.

Щиро сподіваємося, що Ви знайдете час відвідати...

^ Сподіваємося, що це непорозуміння не вплине на наші подальші стосунки.

Наприкінці листа можна також вибачитися за турботи чи ще раз повторити вибачення за затримку з відповіддю або запізнення:

153

^ Ще раз просимо вибачення за завдані турботи (клопоти, прикрощі, незручності).

Щиро просимо вибачення за...

Ще раз перепрошуємо за цю прикру помилку.

Дозвольте ще раз попросити вибачення за...

IV. Не слід забувати про прощальну фразу. Найчастіше в
листах уживаються такі форми:

^ З повагою

З повагою і найкращими побажаннями

З удячністю і повагою

З належною до Вас пошаною

Залишаємося з пошаною

З щирою повагою (пошаною)

З найщирішою до Вас повагою (пошаною)

З повагою, вдячністю та побажанням успіхів

Із вдячністю і правдивою пошаною

Бажаємо успіхів

Постскриптум (приписка) наприкінці листа можли­вий лише за умови, що після його написання сталася подія, про яку ви неодмінно маєте повідомити адресатові. Після постскриптуму знову потрібно поставити підпис.

V. Якщо ви бажаєте досягти успіху, обов'язково слід по­
дбати про те, щоб лист був бездоганним у всіх відношеннях,
адже навіть незначне недотримання правил призведе до спо­
творення його змісту, зміни тону.

Листи слід друкувати на гарно виконаних бланках, які є «візитною карткою» вашої установи. Подібні деталі спри­ятимуть створенню доброго враження про вас і вашу діяль­ність. Тому для виготовлення фірмових бланків варто вико­ристовувати лише високоякісний папір. Конверт за своїм ди­зайном має відповідати бланкові; за розміром його необхідно дібрати так, щоб не виникало потреби складати лист більше, ніж двічі.

VI. Ділові листи не повинні бути надто довгими. Викла­
дати свої міркування слід чітко, лаконічно, по суті, тоді вся
запропонована інформація буде доречною.

154

Дотримання правил етикету листування є свідченням ва­шої поваги до адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих стосунків між колегами, партнерами.

Ш Зразок листа:

Київська загальноосвітня Ректорові Національного

школа № 25 педагогічного

03151, Київ-51 університету імені

вуп, Вінницька, 10 М. Драгоманова

тел. 245-98-49 04026, Київ-26,

17.09.2002 № 34-18/56 вул. Пирогова, 9

тел. 235-30-17

Просимо Вас направити кращих студентів-магістрїв при­родничо-географічного факультету (2 особи) в школу для роботи на місці вчителя хімії та біології.

Оплату студентам гарантуємо. Наш розрахунковий ра­хунок №124646512/218514 в Укрінбанку М.Києва, МФО 167894.

^ Директор школи (підпис) О. Т. ісаєнко

Головний бухгалтер (підпис) Я В. Лісовенко

Печатка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Довідково-інформаційні документи iconВаріант 1 1
...
Довідково-інформаційні документи iconУрядові та парламентські інформаційні системи
Державні інформаційні організації підпорядковані всім відомствам І регіональним адміністраціям
Довідково-інформаційні документи iconДодаток г таблиця Г. 1 Аналіз розміщених у довідково-правовій системі...
Аналіз розміщених у довідково-правовій системі "РосПравосудие" вироків, постановлених за фактами незаконного відшкодування пдв
Довідково-інформаційні документи iconРозділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття...
Аналіз програми курсу «Основи економіки» та психологічна характеристика групи навчання; 15
Довідково-інформаційні документи iconПрактична робота по табличному процесорі ms excel
Мета роботи: навчити учнів використовувати вбудовані в програму функцій різних типів для створення таблиць, вірно оформляти документи,...
Довідково-інформаційні документи iconЦентральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка Інформаційні ресурси органів влади
Пропонуємо Вам покажчик Інтернет-ресурсів „Інформаційні ресурси органів влади. Законодавство України”
Довідково-інформаційні документи icon1.Інформація. Інформаційні процеси та системи
Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Способи подання І кодування повідомлень, двійкове кодування....
Довідково-інформаційні документи iconУрок №2. Тема
Тема: Інформація та її властивості. Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні повідомлення. Види інформаційних повідомлень....
Довідково-інформаційні документи iconЗаконная (беспричинная) остановка Скарга 1
Закону України „Про міліцію”, зажадав, аби я пред*явив йому документи на право володіння транспортним засобом. Я збирався записати...
Довідково-інформаційні документи iconДля створення нового підприємства необхідно пройти ряд обов'язкових етапів
На початковому етапі створення нового підприємства визначається склад засновників, І розробляються установчі документи. У залежності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка