Відкрите акціонерне товариство
Скачати 454.23 Kb.
НазваВідкрите акціонерне товариство
Сторінка2/3
Дата конвертації28.03.2013
Розмір454.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3
^

Методика оцінкиКількість балів за критерієм “Ціна” (без урахування ПДВ) визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл* 100 , де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна(без урахування ПДВ);

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється (без урахування ПДВ).
Пропозиція конкурсних торгів, умови оплати якої передбачають передплату, відхиляється за п.3 ч. 1 ст. 29 Закону.

Додаток № 5

до документації конкурсних торгів

ДОГОВІР

про закупівлю ( поставку ) товарів

с. Комсомольське “____”_______20__р.

ПОКУПЕЦЬ: Відкрите акціонерне товариствоДержавна енергогенеруюча компанія “Центренерго”, в особі _______________________________, який діє на підставі довіреності ____________________, з однієї сторони, і

ПОСТАЧАЛЬНИК: ___________________________________________________________________, в особі _____________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"),

уклали даний Договір про закупівлю ( поставку) товарів (надалі - Договір) на наступних умовах:

  1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товари (Продукцію) згідно умов договору.

1.2. Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Продукцію, що поставляється відповідно до умов Договору.

1.3. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість, строки поставки та інші характеристики Продукції зазначені в Додатку до договору.

1.4. Постачальник гарантує, що Продукція належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.5. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.6. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його статутних документів чи інших локальних актів.

1.7. Обсяги закупівлі Продукції можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Покупця. 
^ 2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

2.1 Ціною договору є загальна сума цін на Продукцію (вартість) з ПДВ, що поставляється за даним Договором.

2.2. Ціни на Продукцію визначаються в Додатку до Договору.

2.3. Ціна може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.4. Вартість Продукції, зазначена в п. 2.1 Договору, включає вартість тари, упаковки, маркування Продукції, а також інші витрати, які покладаються на Постачальника відповідно до умов постачання, зазначених в п. 3.1. Договору.

2.5. Розрахунки за Продукцію здійснюються Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку Постачальника в порядку, передбаченому Додатком до договору.

2.6. Виконавець протягом 15 днів з дня надходження коштів як попередньої оплати(в разі, якщо такий порядок розрахунків передбачений договором) підтверджує їх використання за призначенням згідно з актом приймання-передачі товарів або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.

2.7. Сторони обумовлюють, що при надходженні коштів Постачальнику від Покупця зазначені кошти надходять в першу чергу в рахунок оплати вартості Продукції.

^ 3. ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ

3.1. Постачальник здійснює поставку Продукції за умовами згідно Додатку до Договору.

3.2. Місце, строк(термін) поставки Продукції визначається в Додатку до Договору.

3.3. Фактичний об’єм кожної партії Продукції зазначається у відповідній письмовій заявці Покупця, яка є невід’ємною частиною даного Договору. При цьому, Покупець на підставі своїх письмових заявок, в межах запланованого в Договорі обсягу Продукції, має право перерозподіляти Продукцію між вантажоотримувачами без додаткового погодження з Постачальником.

^ 4. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Поставка Продукції здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, схоронність Продукції під час транспортування і збереження.

4.2. Продукція повинна бути належним чином ідентифікована Постачальником шляхом нанесення, за наявності фактичної можливості, на неї(на її упаковку) необхідного стандартного маркування та реквізитів вантажоодержувачів (їх найменування, адреси), а також дати та номеру договору, за яким здійснюється поставка.
^ 5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ -ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ

5.1. Приймання – передача Продукції за цим Договором здійснюється Сторонами на підставі «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965р. №П-6 зі змінами і доповненнями, «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966р. №П-7 зі змінами і доповненнями, з урахуванням особливостей, передбачених даним Договором.

В разі наявності розбіжностей між умовами договору і Інструкціями П-6, П-7, перевага надається умовам Договору.

5.2. Постачальник зобов'язаний у письмовій формі(лист, факс) у розумний строк до дати поставки, сповістити Покупця про дату та час надходження Продукції в погоджений пункт призначення, а також надати інформацію про вантажоперевізника та іншу інформацію, що необхідна Покупцю для прийняття Продукції.

5.3. Датою поставки є дата підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання –передачі продукції.

5.4. Постачальник несе всі ризики втрати або ушкодження Продукції, а також усі витрати по відношенню до Продукції, до моменту її поставки (п.5.3. Договору ).

5.5. Право власності на Продукцію переходить від Постачальника до Покупця в момент, передбачений в п. 5.3. Договору.

5.6. Ризик випадкового знищення та/або пошкодження (псування) Продукції переходить від Постачальника до Покупця в момент, передбачений в п.5.3. Договору.

5.7. Відпуск продукції Покупцю здійснюється на підставі оригіналу відповідної довіреності на отримання товарно-матеріальної цінності, оформленої Покупцем на свого представника.

5.8. При поставці Продукції Постачальник зобов'язаний надати Покупцю необхідні приналежності та наступні оригінали документів:

- рахунку-фактуру;

- податкової накладної;

- відповідних товаросупроводжувальних накладних;

- іншої документації на продукцію згідно до договору.

5.9. В залізничних накладних (якщо поставка здійснюється залізницею) на Продукцію у графі «Особливі відмітки» повинна бути зазначена інформація про належність Продукції даному Постачальнику.

5.10. У разі відсутності в залізничній накладній інформації про належність Продукції Постачальнику, остання приймається вантажоотримувачем на відповідальне зберігання і вважається поставленою тільки з дати передачі Покупцеві документів, що підтверджують належність Продукції даному Постачальнику та після підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання –передачі продукції.

5.11. Покупець має право не приймати та не оплачувати продукцію, поставлену без його письмової заявки.
^ 6. ЯКІСТЬ, КІЛЬКІСТЬ, КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Постачальник зобов’язаний передати (поставити) Покупцеві Продукцію, якість, номенклатура, асортимент, кількість, комплектність та інші характеристики якої відповідають умовам Договору та вимогам чинного законодавства України.

6.2. Якість Продукції повинна відповідати стандартам, ТУ, іншій технічній документації або зразкам, вимогам що зазначені в Договорі, а також іншим нормам, стандартам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами даного Договору.

6.3. Документами, що надаються Постачальником на підтвердженням якості продукції зазначаються в Додатку до Договору.

6.4. Документи, необхідні для приймання, зберігання та експлуатації (використання) Продукції(ДСТУ, ТУ, креслення і т.д.), Постачальник зобов'язаний надати Покупцеві не пізніше моменту фактичної передачі Продукції(п. 5.3 Договору).

6.5. Постачальник зобов'язаний письмово(лист, факс) повідомити Покупця про наявність особливих умов приймання Продукції, передбачених нормативно-правовими актами з питань стандартизації, якщо такі є, і надати Покупцеві зазначені акти до здійснення постачання таких видів Продукції.

6.6. У випадку одержання від Постачальника документів, що регулюють приймання даних окремих видів Продукції, Покупець здійснює перевірку дотримання Постачальником умов даного Договору у відношенні кількості, асортименту, якості, комплектності, тари і (або) упаковки таких видів Продукції відповідно до зазначених в таких актах умов.

6.7. У випадку відсутності особливих умов приймання Продукції, або у випадку ненадання необхідних документів Постачальником, Покупець здійснює перевірку дотримання Постачальником умов даного Договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари і (або) упаковки Продукції відповідно до звичаїв ділового обороту.

6.8. Під звичаями ділового обороту Сторони розуміють перевірку дотримання Покупцем умов даного Договору відповідно до положень «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965р. №П-6, «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966р. №П-7.

6.9. В разі виявлення Покупцем недоліків Продукції під час її приймання, відповідні недоліки фіксуються сторонами в Акті приймання – передачі продукції.

6.10. В разі виявлення недоліків Продукції при відсутності представника Постачальника, Покупець повинен призупинити приймання продукції та терміново(не пізніше наступного робочого дня) повідомити Постачальника про факт виявлення недоліків з пропозицією прибути для сумісного приймання – передачі Продукції.

6.11. У випадку неприбуття уповноваженого представника Постачальника протягом двох робочих днів з дати направлення останньому відповідного повідомлення, а також у разі незгоди Постачальника з виявленими недоліками, Покупець має право залучити для вирішення питання незалежну спеціалізовану організацію або особу, що має необхідну

кваліфікацію та право на проведення досліджень відповідного виду Продукції, висновок якої є остаточним і обов'язковим для прийняття Сторонами.

6.12. Послуги спеціалізованої організації (особи) сплачуються (відшкодовується) Стороною, у відношенні до якої отриманий негативний висновок.

6.13. При виявленні Покупцем прихованих недоліків Продукції, останній повинен призупинити процес використання Продукції та діяти в порядку, передбаченому п. 6.10 – 6.12. Договору.

6.14. Прихованими недоліками за цим Договором визнаються такі недоліки, що не могли бути виявлені при звичайній для даного виду Продукції перевірці і виявлені лише в процесі використання, експлуатації або збереження Продукції.

6.15. Факт наявності прихованих недоліків фіксується Сторонами в Акті виявлених недоліків, який підписується уповноваженими представниками Сторін, і повинен містити дані щодо ідентифікації Сторін, продукції, договору, виду та характеру недоліків.

6.16. В разі не підписання Постачальником Акту приймання-передачі продукції з виявленими недоліками або Акту виявлених недоліків на протязі 3-х робочих днів з дати повідомлення Постачальника про виявлені недоліки, зазначений акт підписується Покупцем самостійно із посиланням на відмову Постачальника від підписання Акту та на реквізити висновку (довідки) спеціалізованої організації щодо виявлених недоліків, і вважається прийнятим(узгодженим) в редакції Покупця.

6.17. При відмові Покупця від прийняття неякісної Продукції, Постачальник забезпечує вивезення Продукції з території Вантажоотримувача та оплачує ( відшкодовує) Покупцю всі витрати, які пов’язані з постачанням неякісної Продукції.
^ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлену Продукцію

7.1.2. Приймати поставлену Продукцію згідно з Актом приймання-передачі продукції;

7.1.3. Нести інші обов'язки, передбачені договором і чинним законодавством України.

7.2. Покупець має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк за 20 календарних днів;

7.2.2. Контролювати поставку у строки, встановлені цим Договором;

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Продукції та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

7.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення ним документів, зазначених у п. 5.8 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Інші права передбачені Договором і чинним законодавством України.

7.3. Постачальник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити поставку Продукції у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити поставку Продукції, якість якої відповідає умовам, встановленим Договором;

7.3.3. Нести інші обов'язки передбачені договором і чинним законодавством.

7.4. Постачальник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену Продукцію;

7.4.2. На дострокову поставку Продукції за письмовим погодженням Покупця;

7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Постачальником Покупець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Постачальника у строк за двадцять календарних днів.

7.4.4. Інші права, передбачені договором і чинним законодавством України.
8. ГАРАНТІЇ

8.1. Постачальник гарантує якість Продукції протягом гарантійного строку, передбаченого Додатком до Договору.

8.2. Постачальник відповідає перед Покупцем за всіма гарантійними випадками, що можуть виникнути у зв’язку з використанням Продукції.

8.3. У випадку наявності декількох гарантійних строків на Продукцію (гарантійний строк експлуатації, гарантійний строк збереження, гарантійний строк придатності), Постачальник зобов'язується письмово сповістити про це Покупця. (при цьому такі строки повинні бути зазначені у відповідній технічній документації, гарантійних талонах, договорі).

8.4. Гарантія поширюється на всі комплектуючі вироби і складові частини Продукції за умови дотримання Покупцем встановлених вимог і норм експлуатації відповідної Продукції та відсутності механічних ушкоджень на ній, що виникли з вини Покупця.

8.5. У випадку виходу з ладу Продукції або виявлення прихованих недоліків протягом гарантійного строку, Постачальник зобов'язаний протягом 14 календарних днів з моменту пред'явлення відповідної вимоги Покупцем за свій рахунок усунути дефекти Продукції, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити Продукцію(на вибір Покупця), якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем правил експлуатації або зберігання Продукції.

8.6. У разі усунення дефектів Продукції, на яку встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого вона не використовувалася через дефект, а при заміні Продукції гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

8.7. Якщо усунення дефектів або прихованих недоліків здійснюється Покупцем, Постачальник зобов'язаний відшкодувати йому пов'язані з цим витрати,

8.8. Ремонт або заміна Продукції в період гарантійного строку підтверджується відповідним Актом, складеним та підписаним представниками Сторін.
1   2   3

Схожі:

Відкрите акціонерне товариство iconУкраїна Відкрите Акціонерне Товариство

Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуги з технічного обслуговування І ремонту пасажирських автомобілів” (50. 20. 1)
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуги з технічного обслуговування І ремонту баків, резервуарів та контейнерів металевих (28. 21. 9)
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Овочі свіжі (01. 12. 1), (буряк столовий, морква свіжа, цибуля ріпчаста, часник
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуг з монтажу нагрівальних котлів” (28. 30. 9), (заміна шлакотранспортерів (тшв) з виготовленням обладнання
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30. 02. 1) (сервери, комп’ютери та оргтехніка)
Відкрите акціонерне товариство iconКурсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Відкрите акціонерне товариство iconУкраїна відкрите акціонерне товариство
...
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
«Плити та плитка керамічні»  (26. 30. 1), (плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35)
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту підіймального та такелажного устаткування (29. 22. 9), (ремонт малої механізації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка