Відкрите акціонерне товариство
Скачати 454.23 Kb.
НазваВідкрите акціонерне товариство
Сторінка3/3
Дата конвертації28.03.2013
Розмір454.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3

^ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

9.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань щодо поставки Продукції з Постачальника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Продукції, з якої допущено прострочення за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості; відшкодовує всі понесені Покупцем збитки, заподіяні затримкою виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором, а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Покупцю кошти з урахуванням індексу інфляції і 3-х відсотків річних.

9.3. За порушення Постачальником умов зобов'язання щодо якості Продукції стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків від ціни неякісної Продукції і, крім цього, Постачальник відшкодовує всі понесені Покупцем збитки.

9.4. У випадку прострочення Постачальником строків постачання Продукції, або при постачанні неякісної Продукції, Покупець має право відмовитись від прийняття такої Продукції, вимагати повернення сплачених коштів з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних , відшкодування заподіяних збитків.

9.5. У випадку невиконання або прострочення виконання Постачальником прийнятих на себе зобов'язань, відповідно до п.8.5., 8.7. даного Договору, Постачальник сплачує Покупцеві неустойку в розмірі 5 % від ціни Продукції, що підлягає заміні, і крім цього відшкодовує всі понесені Покупцем збитки.

9.6. У випадку несвоєчасної оплати Продукції Покупець сплачує Постачальникові неустойку у вигляді пені в розмірі однієї облікової ставки Національного банку України від ціни неоплаченої Продукції.

9.7. У випадку неповідомлення Постачальником Покупця в порядку п. 5.2. даного Договору, у випадку ненадання Постачальником документації відповідно до п.5.8, п.6.3.,6.4. даного Договору, а також у випадку непопередження Постачальником Покупця про права третіх осіб на Продукцію, Покупець має право відмовитися від прийняття такої Продукції і вимагати відшкодування заподіяних збитків.

9.8. Сплата неустойки не звільняє Сторону від виконання зобов'язань за Договором.
^ 10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

10.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

10.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 

^ 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку

^ 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та скріплення печатками Сторін і діє протягом строку, зазначеного в Додатку до Договору.

^ 13. ІНШІ УМОВИ

13.2. Дострокове розірвання договору може бути здійснене в наступних випадках:

13.2.1. По згоді обох сторін, оформленій у письмовому вигляді шляхом підписання угоди між сторонами про це або шляхом обміну листами.

13.2.2. З ініціативи Покупця, оформленої у вигляді письмового повідомлення про розірвання договору(лист), яке повинне бути направлено Постачальнику не пізніше 20-ти календарних днів до моменту розірвання.

13.3. Припинення дії договору внаслідок розірвання або закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Усі виправлення тексту цього договору мають силу лише у випадку коли вони засвідчені підписами уповноважених представників сторін і печатками сторін.

13.5. Сторони, відповідно до ст. 6, ч. 1 ст. 259 Цивільного кодексу України, досягли згоди про таку зміну строків позовної давності за вимогами, що пов’язані з виконанням цього договору:

- строк позовної давності до вимог Покупця у зв’язку із поставкою Продукції неналежної якості та іншими недоліками Продукції складає три роки із дня встановлення Покупцем у належному порядку неналежної якості (недоліків) поставленої йому Продукції;

- строк позовної давності до вимог Покупця про стягнення неустойки(штрафу, пені) складає три роки.

13.6. Жодна зі сторін не може передавати свої права і/або обов'язки за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди іншої сторони.

13.7. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

13.8. Статус Постачальник як платника податку на прибуток визначається Додатком до Договору.

При зміні вказаного статусу Сторона зобов’язується повідомити у письмовому вигляді іншу не пізніше 10-ти календарних днів за дати зміни такого статусу.

13.9. Даний Договір складений у двох примірниках на українській мові, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.
^ 14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток № 1 до договору.
15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

Відкрите акціонерне товариство „Державна енергогенеруюча компанія „Центренерго”

^ Юридичний адрес та індекс:

03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1

Поштова адреса:

08711 Київська обл., Обухівський район

смт. Козин, вул. Солов’яненко

п/р 26004306872 в ГОУ ВАТ „Державний

ощадний банк України”, м. Київ

МФО 300465, код ЄДРПОУ № 22927045,

ІПН № 229270426656

Свідоцтво про реєстрацію платника податку

№ 35479502

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 001177 серія АО00

^ Відокремлений структурний підрозділ

Зміївська ТЕС:

Поштові реквізити та індекс:

63460, Харківська обл.., Зміївський р-н,

смт. Комсомольське

код ЄДРПОУ № 05471247,

телефон/факс: (05747) 5-35-85
________________/ __________ / ______________________/ _____________/

Додаток № 1

до Договору про закупівлю товарів

(продукції) № _________

від “____” __________ 20_____р.


 1. Найменування, асортимент, кількість, ціна Товару (продукції).
Найменування продукції

ГОСТ, ТУ, ДСТУ, креслення

Код згідно

ДК 016-97

Код ЄК ТМЦ

ВАТ “ЦЕ”

Кількість


Ціна за од. прод.,

грн.


Сума

грн.

 1. Загальна вартість Продукції ___________________________________________.

 2. Умови розрахунків: __________________________________________________.

 3. Постачальник здійснює поставку Продукції залізницею (автомобільним транспортом) на умовах поставки – (DDP, EXW, FCA, CPT), відповідно до Правил “Інкотермс 2000” за такими реквізитами вантажоотримувачів:

____________________________________________________________________________.

 1. Строк поставки______________________________________________________.

 2. Документи, що надаються при поставці (окрім передбачених п.5.8. Договору):___________________________________________________________________.

 3. Якість Продукції повинна відповідати таким стандартам, ТУ, іншій технічній документації або зразкам: ______________________________________________________.

 4. Гарантійний строк на Продукцію ______________________________________.

Обчислюється з моменту _______________________________________________________.

 1. Строк дії договору ___________________________________________________.

 2. Постачальник має статус платника податків: _____________________________.

 3. Додаткові умови:_____________________________________________________.

 4. В іншому умови поставки Продукції регулюються Договором.


ПІДПИСИ СТОРІН

________________/_______________ / __________________/_______________ /


1   2   3

Схожі:

Відкрите акціонерне товариство iconУкраїна Відкрите Акціонерне Товариство

Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуги з технічного обслуговування І ремонту пасажирських автомобілів” (50. 20. 1)
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуги з технічного обслуговування І ремонту баків, резервуарів та контейнерів металевих (28. 21. 9)
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Овочі свіжі (01. 12. 1), (буряк столовий, морква свіжа, цибуля ріпчаста, часник
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуг з монтажу нагрівальних котлів” (28. 30. 9), (заміна шлакотранспортерів (тшв) з виготовленням обладнання
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30. 02. 1) (сервери, комп’ютери та оргтехніка)
Відкрите акціонерне товариство iconКурсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Відкрите акціонерне товариство iconУкраїна відкрите акціонерне товариство
...
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
«Плити та плитка керамічні»  (26. 30. 1), (плитка кислотностійка кс-пп-6 230х113х35)
Відкрите акціонерне товариство iconВідкрите акціонерне товариство
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту підіймального та такелажного устаткування (29. 22. 9), (ремонт малої механізації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка