План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»
Скачати 184.65 Kb.
НазваПлан роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»
Дата конвертації28.03.2013
Розмір184.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково-

методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних

технологій у навчально-виховний процес»


№ з/п

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін,

відповідальний

/ етап

Діагностичний (20__-20__ н. р.)

1

Анкетування педагогічного та учнівсько­го колективу, батьків

Проведення

анкетування,

діагностики

Виявлення проблем і зондування розу­міння вивченої про­блеми. Підготовка до складання плану реалізації проблем­ної теми

Жовтень — листопад. Заступник директора з навчально-методичної роботи

2

Засідання твор­чої групи

Обробка даних анкетування. Виявлення рів­ня обізнаності педагогічного колективу із проблемою

Виявлення питань для вивчення, ви­світлення досвіду з цієї теми

Грудень.

Заступник директора з НМР

3

Педагогічні чи­тання «Упро­вадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний про­цес. Досвід вітчизняних та зарубіжних педагогів»

Ознайомлення із проблемою, вибір напрям­ку діяльності

Ознайомлення педагогічного колекти­ву із теорією цього питання. Складання планів самоосвіти вчителів

Вересень —

жовтень

Заступник директора

З НМР Керів­нім п НІМО

4

Відвідування уроків, поза­класних заходів

Аналіз уроків, позакласних заходів з по­гляду пробле­ми

Вивчення можливої реалізації обраної теми на уроках та позакласних м ходах

Грудень - квітень.

Заступник директора з НМР

5

Нарада при ди­ректорі «Про хід роботи над науково-методичною те­мою»

Аналіз і обго­ворення аналі­тичної інфор­мації (діаграм, анкет), відві­даних уроків, заходів тощо

Вироблення єди­ної системно-комплексної робо­ти над проблемою, аналіз стану справ на цей час, визна­чення напрямків роботи у педагогіч­ному колективі. Ви­сновки та корекційна робота

Квітень. Заступник директора з НМР

6

Вироблен­ня критеріїв діагностичної оцінки

Створення ін­струментарію для діагно­стики

Вироблення критері­їв, за якими прово­дитиметься діагно­стика педагогічного колективу для вирі­шення проблеми

Квітень. Заступник директора з НМР, ме­тодична рада школи

7

Створення діа­гностичної кар­ти школи

Створення картотеки до­свіду школи

Виявлення заходів підготовки педаго­гічного колективу до вирішення про­блеми

Травень. Методична ра­да школи

8

Складання пла­ну роботи шко­ли над пробле­мою

Вивчення на­прямків робо­ти, розподіл обов'язків, стан взаємо­дії учасників навчально-виховного процесу

Забезпечити послі­довність вирішення завдань у взаємо­дії всіх учасників навчально-виховного процесу

Червень — серпень. Директор школи, за­ступники ди­ректора, ке­рівники ШМО

// етап

Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми (20___-20 н. р.)

1

Педагогічна ра­да «Завдання колективу в ро­боті над єдиною методичною проблемою»

Затвердження плану роботи над пробле­мою «Упро­вадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»

Ознайомлення усьо­го колективу із об­раною темою. Об­говорення плану роботи школи. За­твердження плану роботи над пробле­мою школи

Серпень.

Директор

школи

2

Засідання методичної ради

школи. Організація просвітницької роботи

з педагогами, учнями та бать­ками

Розподіл

обов'язків,

складання

планів методичних семінарів

Обговорення форм

і методів просвіт-

ницької роботи

з педагогами, учнями та батьками.

Складання плану роботи на семестр, планів роботи ШМО, ТГ

Вересень,

Голова мето-

дичної ради

3

Засідання методичного

об'єднання учителів математики, української

та іноземної

мов

Створення каталогів і технологічних

карт. Оформлення динамічних стендів

із проблема­тики

Створення

навчально-методичного комплексу в школі

з метою підвищення ефективності

навчально-виховного процесу

Вересень.

Керівники

шкільних

методичних

об'єднань

4

Засідання методичної ради

«Самоосвіта

і саморозвиток

педагогів —

пріоритетний напрямок

у оволодінні

інформаційно-комуніка­ційними техно­логіями»

Оцінювання

та самооцінювання напрацювань

педагогів. Вибір шляхів

удосконалення

самоосвітньої

роботи

Оцінити стан самоосвіти педагогів,

визначити критерії

для самооцінювання

цієї діяльності. Визначити орієнтири

на новому етапі роботи. Узагальнення

передового досвіду

Серпень.

Заступник

директора

а НМР

1

5

Звіт творчих

груп. Оформлення папок із

напрацюваннями усіх творчих груп

Підбиття підсумків роботи в групах.

Оформлення

наочності роботи груп

Підбити підсумки

роботи в усіх творчих групах. Створити банк напрацьованих методичних

матеріалів. Офор­мити стенди і пе­ресувні виставки з напрацюваннями творчих груп. Оформити теки із роз­робками моделей, схем, рекомендацій

Протягом року.

Керівники

ШМО, ТГ

6

Методична конференція «Використан­ня програмного педагогічного забезпечення на уроках початкової, середньої та старшої школи»

Реалізація ме­тодичної під­готовки педа­гогів школи

Реалізація мето­дичних досягнень педагогів. Вихован­ня свідомого моде­лювання уроків із урахуванням вимог до сучасного уроку

Листопад. Заступник директо­ра з НМР, учителі-предметники

7

Творчий про­ект педагога — майстра педаго­гічної праці

Виставка напрацювань творчих педа­гогів

Обрати кращі роботи на міську та обласну виставки педагогічних технологій, брати участь у професійних конкурсах

За графіком. Заступник директо­ра з НМР, учителі-предметники

8

Круглий стіл із обміну досвідом

Активізація роботи педаго­гічного колек­тиву

Активізувати ро­боту педагогічно­го колективу над науково-методичною проблемою. Вияви­ти рівень свідомої роботи над пробле­мою

Грудень. Заступник директора з НМР

9

Методичні тижні

Підсумок ро­боти творчих груп та ШМО учителів мате­матики, укра­їнської та іно­земної мов
Січень — квітень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО, ТГ

10

Шкільна конфе­ренція за учас­тю батьків, учнів 10-11-х класів, учителів

Підбиття під­сумків роботи колективу над проблемою у поточному навчальному році

Травень. Директор

/// етап

Практичне дослідження проблеми (2009-2010 н. р.)

1

Засідання ме­тодичної ради. Визначення проблемного семінару

Визначення

напрямків для проблемно­го семінару, творчих груп

Визначити напрям­ки роботи про­блемного семінару, творчих груп. Ви­значити керівників творчих груп

Серпень. Голова мето­дичної ради

2

Педагогічна рада «Упровадження комп'ютерних освітніх техно­логій і систем у навчально-виховний процес»

Відбір педа­гогічних тех­нологій для апробації

Обрати педагогіч­ні технології для апробації та упрова­дження в практику

Жовтень. Директор школи

3

Семінар-практикум «Активні фор­ми та умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному про­цесі»

Вивчення ак­тивних форм та умов ви­користання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Опрацювати актив­ні форми та умо­ви використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі для покращення по­вчальних досягнень учнів

Жовтень. Заступник

директора з НВР

4

Нарада при ди­ректорі «Вико­ристання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках природничо-математичного циклу»

Вивчення ста­ну роботи над науково-методичною проблемою учителів природничо-математичного циклу

Аналіз форм роботи на уроках природничо-математичного циклу

Листопад. Заступник директоре а НМР

5

Ділова гра для педагогів «Пси­хологія фор­мування знань і навичок»

Формування умінь педаго­гів застосову­вати особли­вості фізіології підлітків та їх фізичного ста­ну для підви­щення рівня якості знань

Визначити критерії оцінювання інтелек­туальних можливо­стей учнів. Обгово­рити нові підходи до їх оцінювання. Виробити педаго­гічно вмотивовану стратегію підходу до цього питання. Усунути недоліки, виробити єдині ви­моги до учнів

Січень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО, ТГ

6

Творчий звіт учителів природничо-математичного циклу щодо проблеми ви­користання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному про­цесі

Виявлення передового педагогічно­го досвіду. Пропаганда роботи за но­вітніми техно­логіями

Виявити педагогів, які вже досягли ре­зультатів у роботі за новітніми техно­логіями. Вивчити та пропагувати та­кий досвід з метою створення школи передового педа­гогічного досвіду. Створити картотеку передового педаго­гічного досвіду

Березень.

Заступник директора з НМР

7

Виявлення пе­редового педа­гогічного досві­ду педагогів

Виявлення пе­дагогів — но­сіїв передового педагогічного досвіду, ви­вчення їх до­свіду

Робота щодо вияв­лення педагогів, які вже освоїли новітні педагогічні техноло­гії, вивчення їх до­свіду. Підготовка до узагальнення досвіду на рівні за­кладу, участь у ви­ставках

Січень — травень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО, ТГ

8

Відкриті уро­ки, позакласні заходи із ви­користанням інформаційно-комунікаційних технологій

Відкриті уро­ки педагогів, досвід яких вивчається

Виявлення передо­вого педагогічного досвіду, апробація власного програмно­го педагогічного забезпечення

Березень — квітень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО

9

Виставка науково-методичних матеріалів

Системи уро­ків, розробки цілісних тема­тик

Представити роботу педагогів щодо створення системи в освоєн­ні та упроваджен­ні інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Оприлюднити до­сягнення педагогів закладу

Квітень — травень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО, ТГ

10

Методична кон­ференція «Зер­нини передово­го досвіду»

Вивчення до­сягнень педа­гогів

Вивчити

практичний досвід над проблемою

Травень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО, ТГ

11

Випуск мето­дичних бюлете­нів із ШМО

Виявлення рівня практич­них умінь що­до роботи над проблемою

Вивчити та узагаль­нити вміння вчи­телів

Травень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО, ТГ

12

Педагогічна рада

Підбиття підсумків роботи
Травень.

Заступник директора а НМР, керів­ники ШМО

^ IV етап Практичне дослідження проблеми (2010-2011 н. р.)

1

Динамічна гру­па щодо про­блем апробації передового до­свіду

Розробка моде­лей, рекомен­дацій, порад. Апробація їх на окремо­му предметі, циклі дисци­плін

Розробити моде­лі та схеми ро­боти. Апробува­ти використання інформаційно-комунікаційних технологій на уро­ках російської мо­ви, історії, в почат­ковій школі

Протягом навчального

року. Керівники

динамічних

груп

2

Школа пере­дового педаго­гічного досвіду «Поглиблення професійного рівня педагогів школи»

Відкриті уро­ки, вироблення системи за­провадження у школі пере­дового досвіду. Узагальнення досвіду

Підвищити профе­сійну компетенцію педагогів

Протягом навчального року.

Керівник шко­ли передового досвіду

3

Школа моло­дого педагога «Самоосвіта — шлях до профе­сійної майстер­ності»

Надання ква­ліфікованої допомоги мо­лодим учите­лям

Підвищити профе­сійну компетенцію педагогів

Протягом навчального року. Керівник Школи моло­дого педагога

4

Методичний тиждень настав­ника

Відкриті уро­ки, позакласні заходи, ви­ставки

Узагальнити ро­боту педагогів-наставників

Грудень. Заступник директора з навчально-методичної роботи

5

Методичний тиждень моло­дого педагога

Виявлення

професійної

готовності

Виявити трудно­щі та надати ме­тодичну допомогу молодим педагогам з метою усунення недоліків і подолан­ня труднощів

Січень. Заступник директора з НМР

6

Методичні звіти

Відкриті уро­ки, створення банку педаго­гічного про­грамного за­безпечення, методичних посібників, кон­спектів лекцій підручників, навчальних презентацій та інших мето дичних мате­ріалів на елек­тронних носіях


Використати різні форми поширення передового досвіду. Виявити позитивні результати і виро­бити рекомендації та поради іншим

Лютий —

квітень.

Заступник

директора

з НМР,

керівники

ШМО, ТГ

7

Науково-практична конференція « Методичне оснащення на­вчальних кабі­нетів»

Модернізація навчальних кабінетів. Ви­користання досвіду роботи

Активізувати ро­боту навчальних кабінетів, їх модер­нізації. Виявити рі­вень їх методичного оснащення і засто­сування у роботі

Квітень.

Заступник директора з НМР, завідувачі кабінетами

8

Випуск мето­дичних бюле­тенів

Фіксація на-працювань з теми

Виявити рівень ро­боти педагогічного колективу над про­блемою

Травень.

Керівники

ШМО

9

Педагогічна рада

Підбиття під­сумків роботи
Травень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО

^ V етап Підбиття підсумків роботи над проблемою (2011-2012 н.р.)

1

Педагогічна рада «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та якість на­вчання»

Аналіз роботи над науково-методичною проблемою

Проаналізувати стан справ на підсумко­вому етапі

Жовтень. Директор

2

Рейтингові контрольні ро­боти, діагносту­вання батьків

Визначити ко­ефіцієнт на­вчальних до­сягнень учнів, рівня обізна­ності батьків

Визначити коефі­цієнт навчальних досягнень учнів, рейтинг навченості, ставлення до цього батьків, обізнаність батьків із пробле­мою

Жовтень. Класні керів­ники) психолог, заступник директора

з НМР

3

Методична ра­да «Організація роботи щодо підвищення пе­дагогічної май­стерності вчи­теля »,

Діагностика педагогічної роботи педа­гогів. Уза­гальнення передового педагогічного досвіду

Організувати мето­дичну роботу черва діагностику педаго­гічної роботи педа­гогів. Узагальнити передовий педаго­гічний досвід. Екс­пертне оцінювання результатів роботи над проблемою

Упродовж навчального року. Голова методичної ради школи

4

Круглий стіл «Проблеми удо­сконалення су­часного уроку»

Вимоги до су­часного уроку. Вибір техноло­гій. Урахуван­ня особливо­стей сучасної дитини

Вивчити сучасні вимоги до уроку

Грудень. Голова мето­дичної ради

5

Виставка

напрацювань

педагогічних

технологій

школи

Розробки уро­ків, позакласних заходів, методик про­ведення сучас­ного уроку

Визначити рівень досягнень педагогів на даному етапі ро­боти над науково-методичною пробле­мою

Січень. Голова мето­дичної ради

6

Шкільні методичні об'єднання та засідання творчих груп «Підбиття підсумків упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес»

Підбиття під­сумків роботи над науково-методичною темою

Підбити підсумки роботи над науково-методичною темою

Травень. Голова мето­дичної ради, керівники

ШМО

7

Випуск мето­дичних бюле­тенів

Зафіксувати методичні до­сягнення ме­тодичної ра­ди, шкільних методичних об'єднань, творчих груп

Пропаганда мето­дичних досягнень

Щомісяця, протягом навчального року


8

Педагогічна рада

Підбиття під­сумків роботи
Травень. Заступник директора з НМР, керів­ники ШМО

Схожі:

План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconПлан роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою Зміст роботи
Методична проблема: «Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в контексті оновлення...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconАналіз діяльності педагогічного колективу школи у 2012/13 навчальному...
Тому гаслом роботи вчителів, батьків, громадськості стали слова: „Щаслива та здорова дитина, у школі та дома”, а загально методична...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconПро план заходів щодо забезпечення виконання в області Державної...
Року» та з метою забезпечення виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconСтруктура методичної роботи
Діяльність педагогічного колективу в умовах компетентнісного підходу в навчально-виховний процес в 2012-2013 навчальному році, творчі...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconПлан роботи творчої групи на 2012-2013н р Тема
Мета: підвищення професійної кваліфікації І удосконалення педагогічної майстерності вчителів через впровадження в навчально-виховний...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconКонкурсу є
Конкурс проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний  процес...
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconВпровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний...
Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній І проектній діяльності
План роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес» iconЗаходи щодо впровадження у навчально – виховний процес Любимівської...
Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка