Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації
Скачати 87.37 Kb.
НазваПоложення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації
Дата конвертації30.03.2013
Розмір87.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника

відділу освіти Першотравневої

райдержадміністрації

______________№____

ПОЛОЖЕННЯ

про районний методичний кабінет

відділу освіти

Першотравневої райдержадміністрації


1.Загальні положення
1.1.Районний методичний кабінет є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводяться не рідше одного разу на п’ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» ( між курсовий період).

1.2.Засновником районного методичного кабінету (далі методкабінет) є відділ освіти Першотравневої райдержадміністрації.

1.3.У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням і своїм статутом.

1.4.Методкабінет підпорядковується засновнику, відділу освіти райдержадміністрації з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти –Донецькому інституту післядипломної педагогічної освіти.

1.5.Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методкабінету здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.
^ 2.Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету
2.1.Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково – методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня

педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів ( далі – навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у між курсовій період.

2.2.Організація діяльності методкабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України « Про освіту», зокрема:

демократизму і гуманізму;

рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

безперервності, фахового вдосконалення, науковості, гнучкості і прогностичності науково- методичної роботи з педагогічними кадрами;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3.Функції методкабінету :

2.3.1.Цільові:

прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

інформаційно – коригувальна- спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно – комунікативних технологій.

2.3.2.Організаційні:

трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

діагностична – систематичний моніторинг навчально- виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їхніх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно - координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об’єднань )району, навчальних закладів;

соціально – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв’язування конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.
^ 3.Основні напрямки і завдання діяльності методкабінету
3.1.Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямками:

науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району;

інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

3.2.Основними завданнями діяльності методкабінету є:

3.2.1.створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

3.2.2. координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних методичних об’єднань і шкільних методичних об’єднань при навчальних закладах;

3.2.3.моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 ( далі –Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 ( далі –Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти); моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

3.2.4.моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

3.2.5.здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально – методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

3.2.6.патронтаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково – методичної допомоги;

3.2.7.вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально- виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

3.2.8.організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково- методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;

3.2.9.впровадження сучасних освітніх систем і технологій інтерактивних методів організації навчання і виховання;

3.2.10. проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників: надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

3.2.11.взаємодії з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

3.2.12.організація інформаційно-комунікативного обслуговування та використання інформаційно - комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

3.2.13. формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

3.2.14. проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних видань;

3.2.15.висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

3.3.Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

3.4.Колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада.
^ 4.Кадрове забезпечення методкабінету
4.2.Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методкабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

4.3.При методкабінеті створюється бібліотека ( медіатека, електронна ).

4.4.У складі методкабінету можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.

4.5.Методкабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільнюється з посади засновником за погодженням з Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти.

4.5.1.Завідувач:

здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників;

представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

готує проекти наказів та розпоряджень в межах компетенції та забезпечує контроль за їх виконанням;

подає рекомендації і пропозиції щодо відбору методистів, інших працівників методкабінету начальнику відділу освіти;

визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методкабінету за їх виконанням;

вносить пропозиції щодо заохочення працівників і накладання на них дисциплінарних стягнень;

звітує перед засновником і Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету

4.5.2.Завідувач є членом ради з питань районного відділу освіти.

4.5.3.Завідувач може мати заступника, який призначається на посаду на звільняється з посади завідувачем методкабінету за погодженням із засновником.

4.6.Працівникам методкабінету встановляється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, відповідно до чинного законодавства.
^ 5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету
5.1.Матеріально- технічне забезпечення методкабінету здійснюється засновником, який забезпечує його необхідними будівлями, обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

5.2.Фінансування методкабінету здійснюється засновником за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
^ 6. Міжнародне співробітництво методкабінету
6.Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може;

6.1.організувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикум, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

6.2.укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв’язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн в встановленому чинним законодавством порядку.

Розроблено:

Завідувач районним

методичним кабінетом

відділу освіти райдержадміністрації А.В.Бутіна
Погоджено:

Юрист відділу освіти

райдержадміністрації Є.С.Джеренов

Схожі:

Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconОрганізаційно-керівна робота
Районний методичний кабінет відділу освіти Білогірської рда здійснює свою діяльність у відповідності до ст. 12,14,19 Закону України...
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconВідділ освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації Старокостянтинівський...
Луценко Л. П., методист іноземної мови сектора мов І літератур Хмельницького оіппо
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconВідділ освіти Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Ковтун С. В. Зображення просторових фігур на площині Переяслав-Хмельницький. 2008. с
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconВідділ освіти Сквирської райдержадміністрації Районний методичний...
...
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconВідділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Районний методичний...
Відоме та невідоме: посібник для вчителів та учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів. – 2009. – 30с
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconПанченко І. В., Букатенко А. М., Косогова Т. О., Панченко П. К., Терещенко В. А
Використання ігрових технологій упродовж навчально-виховного процесу. Методичний посібник / Укладачі: Панченко І. В., Букатенко А....
Положення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації iconВідділ освіти Погребищенської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
України від 11. 05. 2011 року №430 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462, листа управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка