Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач
Скачати 74.62 Kb.
НазваМетодика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач
Дата конвертації30.03.2013
Розмір74.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ВАЛЕОЛОГІЯ:

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік

Укладач:

зав. науково-методичного відділу

Лебедюк О.О.
КРИВИЙ РІГ

2013

Україна підтримала Концепцію ООН про сталий людський розвиток (Sustainable Human Development) як напрям дій у XXI столітті. Одним з шляхів вирішення проблем безпеки життєдіяльності людини є формування нового мислення, що спрямоване на зміну підходів щодо визначення мети, шляхів і методів розвитку цивілізації як необхідного чинника виживання людства. Освіта та виховання у сфері безпеки життєдіяльності мають забезпечити формування цілісного знання і мислення, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень на рівні людини, сім'ї, суспільства, держави.

Вчений І.П.Павлов стверджував: «Здоров'я – це безцінний дар природи, воно дається, на жаль, не навіки, його треба берегти. Але здоров'я людини багато в чому залежить від неї самої, від її способу життя, умов праці, харчування, її звичок …». Валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – учення, наука) – наука про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному плані. Валеологія зосереджує свої зусилля не на ліквідації хвороб (цим займається в основному медицина), а на недопущенні їх, створюючи умови для запобігання їхньому виникненню. Валеологія має переважно прикладний характер і дає практичні рекомендації людині для підтримання здоров'я на всіх рівнях: духовному, психічному, фізичному та соціальному. Основною метою цієї науки є виховання здорового, повноцінного члена суспільства.

Цей рекомендаційний список складено на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей та є вибірковим. У ньому представлено книги, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань і наукових збірників – 55 джерел інформації українською та російською мовами, хронологічно охоплює період з 2000 по 2012 рік. Матеріал рекомендаційного списку згруповано у 2 розділи: «Безпека життєдіяльності» та «Валеологія», за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій.

Рекомендаційний список «Безпека життєдіяльності та валеологія: методика викладання» буде корисний викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, а також усім, хто піклується та дбає про своє здоров’я.

Розділ 1. Безпека життєдіяльності
1. 504.75(07)

Б18 Байбородова Л.В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: методическое пособие / Л.В. Байбородова,

Ю.В. Индюков. – М.: Владос, 2003. – 272 с.

2. 504.75(075.8)

Б40 Безопасность жизнедеятельности / под ред. Л.А. Михайлова. – С.-Пб. : Питер, 2005. – 302 с.

3. 504.75(075.8)

Б40 Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / за ред. В.Г. Цапка. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 397 с.

4. 504.75(07)

Б40 Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці: інтегрована навчальна програма. – К.: Освіта України, 2006. – 24 с.

5. 504.75(075.8)

Г14 Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності : навчальний посібник / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль. – 2-е вид., стер. – К.: МАУП, 2002. – 232 с.

6. 504.75(075.8)

Г85 Гринин А.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А.С. Гринин, В.И. Новиков; под ред. А.С. Гринина. – М.: Гранд, 2003. – 288 с.
7. 504.75(075.8)

Д41 Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності : підручник

/ В.С. Джигирей, В.Ц. Жидецький. – 2-е вид., доп. – Львів : Афіша, 2001. – 256 с.

8. 504.75(075.8)

Ж51 Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник

/ Є.П. Желібо, В.В. Зацарний – К.: Каравела, 2009. – 280 с.

9. Желобецька Т. Проведення практичних занять з курсу "Безпека життєдіяльності" – нові підходи / Т. Желобецька // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 12. – С. 31-33.

10. 614.8

З-41 Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. На допомогу керівникам навчальних закладів. – 3-є вид., перероб. і доп. –

К. : Основа, 2007. – 944 с.

11. 504.75(07)

І-20 Іванова І.В., Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести / І.В. Іванова, В.М. Заплатинський, С.П. Гвоздій. – К. : Самміт-Книга, 2005. – 148 с.

12. Інформаційно-аналітична оцінка ресурсів Інтернету з питань охорони здоров'я дітей та підлітків // Наука та наукознавство. – 2011. – № 3. –

С. 85-91.

13. 301:61(082)

І-74 Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи. 21-22 березня 2003 р. : зб. наук. праць, вип. 2 / наук. ред. А.С. Лобанова. – К.-Кривий Ріг : ЗАТ "ЗТНВФ КОЛО", 2003. – 310 с.

14. 331.45(075.8)

К 59 Козяр М.М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій,

О.В. Станіславчук. – К. : Кондор, 2011. – 458 с.

15. 378(082)

П24 Конельська І.М. Системний підхід до формування валеологічної компетентності вчителя та учнів в умовах школи культури здоров’я / І.М. Конельська // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць [редкол.: В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова, Г.Б. Штельмах та ін.] – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – Вип. 21. ­­– С. 381-386.

16. 504.75(075.8)

Л24 Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін.– 6-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 332 с.

17. 351.75(075.8)

Л61 Ліпкан В.А. Безпекознавство : навчальний посібник / В. А. Ліпкан – К. : Європейський університет, 2003. – 208 с.

18. 613.8(075.8)

М17 Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності. Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : навчальний посібник для студ. ВНЗ. / Н.Ю. Максимова – К. : Либідь, 2006. – 328 с.

19. 504.75(07)

М54 Методическое пособие "Безопасность жизнедеятельности для специальностей "Физическая культура и спорт" и "Адаптивная физическая культура". – Сочи : РИО СТУГи КД, 2003. – 44 с.

20. 504.75(07)

О-57 Омельченко Л.П. Основи безпеки життєдіяльності : Плани-конспекти уроків, 7 клас./ Л.П. Омельченко – Х. : "Ранок", 2002. – 272 с.

21. 504.75(075.8)

О-75 Основи безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / Є.М. Акішин та ін. – Тернопіль : Астон, 2002. – 180 с.

22. 331.8:373(07)

О-92 Охорона праці в навчальних закладах : методичні рекомендації. – Тернопіль : Астон, 2000. – 208 с.
23. 371.134:504.75(043.2)

П31 Пєтухова Т.А. Підготовка майбутніх учителів до формування культури життєдіяльності в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.А. Пєтухова / НУ біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 20 с.

24. 504.75(075.8)

П34 Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник

/ І.П. Пістун – 2-е вид., стер. – Суми : Універс. книга, 2004. – 301 с.

25. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я: Проект закону України // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 69. – С. 13.

26.502.7
Т38 Технология защиты окружающей среды (раздел дисциплины "Безопасность жизнедеятельности") . – Сочи, 2002. – 27 с.

27. Типова навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр"

// Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 9. – С. 3-9.

28. Чадов Е.А. Безпека життєдіяльності у побуті / Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 4. – С. 6-7.

29. 504.75(075.8)

Я45 Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник для студ. ВНЗ / Р.С. Яким. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304 с.

30. 504.75(075.8)

Я77 Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. ВНЗ. / В.М. Ярошевська. – К.: Професіонал, 2004. – 560 с.

Розділ 2. Валеологія
31. Андреева И. Г. Здоровье человека в содержании образования

/ И.Г. Андреева // Педагогика. – 2011. – № 10. – С. 26-33.

32. Березанська К. Урок з курсу "Основи здоров'я" у 4 класі / Катерина Березанська // Початкова школа. – 2012. – № 2. – С. 22-25.

33. Бойченко Т. Основи здоров'я. 1-4-й класи : навчальна програма

/ Т. Бойченко, Н. Коваль, С. Попадюк // Початкова освіта. – 2012. – № 14-15. – С. 24-27.

34. Булавіна Л. Розвиток компетентного ставлення до власного здоров'я

/Л. Булавіна // Трудове навчання. – 2012. – № 2. – С. 4-6.

35. Волкова І.В. Ефективні форми профілактичних занять із дітьми й молоддю / І.В. Волкова, О.В Колісник., І.Г. Сіваченко // Основи здоров'я. – 2011. – № 12. – С. 5-15.

36. Гаєвська Л. О. Методичні поради щодо проведення тижня основ здоров'я в школі / Л.О. Гаєвська, М.П. Малашенко // Основи здоров'я. – 2012. –№ 10. – С. 3-13.

37. 613(07)(075.8)

Г85 Гриньова М.В. Методика викладання валеології : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова – 2-е вид., доп. – Полтава : АСМГ, 2004. – 220 с.

38. Гудзь Т.А. Роль валеологічних знань у формуванні інноваційної особистості / Т.А. Гудзь; редкол.: Т.М. Шимко, З.М. Мірошник,

В.Ф. Олійник та ін. // Сучасна освіта: реалії та перспективи : зб. наук. і наук-метод. праць – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – Вип. 2. – С. 84-90.

39. Декусар В. "Основи здоров'я". Завдання для перевірки знань учнів 4 класу / В. Декусар // Початкова школа. – 2012. – № 4. – С.17-48.

40. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання дисципліни "Основи здоров'я" у 2012-2013 н. р. // Основи здоров'я. – 2012. – № 8. – С. 2-4.

41. Киричкова Н. В. Валеологическое образование в начальной школе. Методические рекомендации : Спецвипуск "Перший клас: працюємо за новою програмою"/ Н.В. Киричкова // Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 22-24. – С. 115-118.

42. Коваль Н. Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів 2 класу з курсу "Основи здоров'я" / Н. Коваль // Початкова школа. – 2012. – № 10. –

С. 34-36

43. Кучеренко В. Школа сприяння здоров'ю. Програма формування навичок здорового способу життя / В. Кучеренко // Шкільний світ. – 2012. – № 33. – С. 13-15.

44. Малашенко М. П. Тиждень основ здоров'я / М.П. Малашенко // Основи здоров'я. – 2012. – № 9. – С. 13-17.

45. Мартинова С. В. Аналіз програми з курсу "Основи здоров'я" : спецвипуск "Перший клас: працюємо за новою програмою" / С.В. Мартинова

// Початкове навчання та виховання. – 2012. – № 22-24. – С. 67-69.

46. 613(07)
М54
Методика навчання основ здоров'я, валеології та безпеки життєдіяльності: навчальна програма. – К. : Освіта України, 2006. – 16 с.

47. 371.7

М77 Моніторинг школи культури здоров'я / С.В. Кириленко,

О.М. Михайлов, Є.М. Павлютенков та ін. – Х. : Основа, 2008. – 176 с.

48. Москаленко Н. О. Формування компетентностей на уроках "Основ здоров'я" / Н.О. Москаленко // Основи здоров'я. – 2012. – № 12. – С. 8-11.

49. 613(07)
О-75
Основи валеології : навчальна програма. - К. : Освіта України, 2006. – 20 с.

50. Основи здоров'я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи // Початкова школа. – 2012. – № 4. – С. 33-36.

51. Розробки уроків з основ здоров'я // Все для вчителя. – 2012. – 23-24. –

С. 61-94.

52. Трубчаніна О. Упровадження ідей В. О. Сухомлинського в практику формування валеологічної компетнтності шляхом реалізації оздоровчої функції шкільної хімічної освіти / О. Трубчаніна, Р. Чернишева // Рідна школа. – 2012. – № 7. – С. 50-53.

53. Хоменко Ю.С. Здоров'я як цінність людини та складова культури

/ Ю.С. Хоменко // Грані. – 2011. – № 4. – С. 60-62.

54. 371.7(07)

Ц61 Цимбал Н.М. Основи здоров'я. 6 клас : посібник для вчителя

/ Н.М. Цимбал. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2006. – 144 с.

55. Шийка О. П. Метод проектів на уроках основ здоров'я / О. П. Шийка

// Основи здоров'я. – 2012. – № 11. – С. 6-10.


Схожі:

Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconМетодика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет І методи...
Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет І методи дослідження
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconРічна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconЗа підсумками перевірки стану викладання та рівня
Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів з 16. 02. по 05. 03....
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconИчного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconСторичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconРішення підсумкової наради Про роботу управління Пенсійного фонду...
За 12 місяців 2012 року до бюджету управління надійшло з усіх джерел фінансування 134352,2 тис грн., в тому числі власних коштів...
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач icon3. регламент викладання та контролю засвоєння навчального матеріалу...
Навч метод матеріали. Укладач Нестеренко О. В. – Київ, Національна академія управління, 2010. – 16 с
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconМорзе Н. В. Методика викладання інформатики. У 3х частиках
Тема уроку:    Комп’ютерні презентації. Знайомство з програмою Microsoft PowerPoint
Методика викладання 55 джерел інформації за період з 2000 по 2012 рік Укладач iconІдея педагогічного супроводу формування ключових життєвих компетентностей...
Змінюється І роль вчителя, який з носія інформації перетворюється на організатора діяльності, консультанта І колегу у вирішенні поставленого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка