Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел»
Скачати 43.44 Kb.
НазваІкт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел»
Дата конвертації31.03.2013
Розмір43.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 378.147: 512.8

ІКТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ»
к. ф.-м. н., доц. Требенко Д.Я., к. ф.-м. н. Требенко О.О.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Одним із перспективних напрямів розвитку і модернізації сучасної вітчизняної освіти є інформатизація – раціоналізація інтелектуальної діяльності за рахунок використання в навчальному процесі сучасних інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Як показує практика, використання ІКТ в процесі навчання підвищує мотивацію учнів та студентів до навчання, сприяє розвитку інтелекту і формуванню навичок самостійної роботи з пошуку необхідної інформації, розширює обсяг навчальної інформації, забезпечує індивідуальний підхід у навчанні, підвищує якість контролю знань учнів, забезпечує гнучкість управління навчальним процесом. Результат впровадження ІКТ в навчальний процес безпосередньо залежить від професійних знань, вмінь і навичок вчителя. Вчитель має бути готовим до використання ІКТ в своїй професійній діяльності, володіти навичками організації навчання із використанням ІКТ, знати можливі раціональні і найбільш ефективні способи організації, вміти комбінувати їх та пристосовувати до потреб конкретної учнівської аудиторії, а також знати, як реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання, як організувати активну творчу діяльність учнів в умовах застосування ІКТ.

На глибоке переконання авторів, для формування ІКТ-компетенції майбутнього вчителя особливо важливо, щоб студент бачив можливості, способи, шляхи використання ІКТ (а не лише був теоретично з ними ознайомлений) в процесі власного навчання, організованого із використанням елементів ІКТ. При цьому особлива роль відводиться інформатизації фундаментальних математичних дисциплін.

За діючими навчальними планами підготовки майбутнього вчителя математики значна частка часу для вивчення нормативної фундаментальної дисципліни «Алгебра і теорія чисел» відводиться на самостійну роботу студентів. Дійсно, систематична самостійна робота, належно організована і достатньо забезпечена методичною підтримкою, є однією із важливих форм ефективного засвоєння навчального матеріалу.

Ефективність самостійної роботи на стадії формування вмінь і навичок розв'язування задач значною мірою залежить від можливості студента вчасно проконтролювати себе. Помилка, виявлена самим студентом на даному етапі, спонукає його до пошуку причини цієї помилки, більш детального вивчення теоретичного матеріалу.

Для перевірки отриманого розв'язку задачі зручно використовувати спеціальні комп'ютерні програми – системи комп'ютерної алгебри (СКА). Одним із світових лідерів серед СКА є пакет Maple. Серед інших його виділяє ряд переваг: розвинуті графічні засоби, сучасний багатовіконний інтерфейс із можливістю роботи в діалоговому режимі, потужна бібліотека математичних функцій, великий набір додаткових пакетів функцій, деталізована довідкова система із прикладами використання команд, сучасна мова програмування інтерпретуючого типу, наявність засобів підтримки деяких інших мов програмування та інтеграції із широковідомими програмами.

На практиці успішно зарекомендувала себе наступна технологія організації самостійної роботи при вивченні курсу «Алгебра і теорія чисел». Протягом семестру (в 2-3 етапи) студент виконує індивідуальну домашню роботу, що включає базові задачі курсу – задачі, які необхідно вміти розв’язувати для успішного засвоєння програмового матеріалу (див., наприклад, [1,2]). Розв’язавши задачу, студент може самостійно проконтролювати себе: перевірити, чи правильний розв’язок отримано, чи правильними є проміжні обчислення. Для цього до кожного типу задач авторами було розроблено зразок розв’язання в Maple. Варто зауважити, що для розв'язання багатьох алгебраїчних задач в Maple є готові вбудовані функції, однак якою б досконалою не була система, завжди знайдеться багато спеціалізованих задач, які залишились поза увагою розробників. Для розв'язання таких задач авторами було створено необхідні Maple-процедури. Для перевірки отриманого розв'язку задачі або результатів проміжних обчислень студенту достатньо відтворити в Maple наданий зразок, підставивши дані відповідно до свого варіанту. Студент може запропонувати власний алгоритм розв'язання (як аналітичного, так і в Maple), вдосконалити процедуру, запропоновану викладачем, створити власну процедуру. Творчість, ініціативність особливо вітаються.

Звіт про розв'язання задач в Maple здається на паперовому носії і має наступне оформлення:

Індивідуальна домашня робота №_

з курсу "Алгебра і теорія чисел"

студента _ групи

Прізвище І.П.

Варіант №_

Завдання №_ (Формулювання умови)

Розв'язання. (Хід розв'язання).

Розв’язання задач в Maple не є обов’язковим, але переважна більшість студентів охоче його виконує. Стимулом до роботи в Maple є не лише преміальні бали за додатковий вид роботи, але й система оцінювання виконаних завдань із індивідуальної роботи. Кожне завдання оцінюється за 3-бальною шкалою: виконано повністю - виконано частково - не виконано. Завдання вважається виконаним повністю лише у випадку, якщо в результаті студент отримав правильну відповідь, правильно оформив розв'язання. У випадку механічної описки, несуттєвої помилки тощо завдання вважається виконаним частково. Щоб уникнути таких описок і помилок, доцільно робити перевірку.

Описана технологія організації самостійної роботи пройшла успішну 3-х річну апробацію авторами на базі Фізико-математичного інституту НПУ імені М.П.Драгоманова. Результати апробації показують, що використання Maple в ході самостійної роботи сприяє формуванню навичок самоконтролю студента, допомагає зосередити увагу на поняттях і логіці методів і алгоритмів абстрактної алгебри, формує уявлення про роль, значення, можливості застосування математичних методів. Аналіз запропонованої викладачем процедури, її вдосконалення і розробка власної процедури допомагають студенту краще зрозуміти суть абстрактних алгебраїчних понять, акцентують увагу на межах застосування алгоритмів розв'язування, нюансах означень, їхнього вибору, формулювання.

На основі отриманого досвіду авторами було створено навчальний посібник «Використання системи комп’ютерної алгебри Maple при вивченні курсу «Алгебра і теорія чисел»», вихід якого планується найближчим часом.
Список літератури:

1. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу «Алгебра і теорія чисел»: У 2 ч. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Ч.1. – 172 с.

2. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу «Алгебра і теорія чисел»: У 2 ч. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Ч.2. – 120 с.

Схожі:

Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія...
Під час самостійної роботи студенти опрацьовують історичні документи та відповідну літературу, підручники, виконують контрольну роботу,...
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconВикористання ікт при вивченні предмета для підвищення навчальних досягнень учнів”
Національною доктриною розвитку освіти в Україні окреслено стратегічні завдання випереджувальної інноваційної розбудови національної...
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconЗадача вищої школи
Навчально методичний посібник для організації самостійної роботи студентів з курсу „Історія України”
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни
Мета курсу – формування в студентів системних знань І розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки,...
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» icon2009 Установа-розробник — Дніпропетровська державна медична академія,...
Навчальний посібник для самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів 4 курсу за програмою
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел» iconРозділ 2 Використання методів навчання при вивченні деяких змістових...
Яснювально-ілюстративний метод можна використовувати на будь-якому уроці, а не лише при поясненні нового, складного матеріалу. Цей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка