Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних
Скачати 139.94 Kb.
НазваТема: Розробка програм зі скалярними типами даних
Дата конвертації31.03.2013
Розмір139.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Лабораторна робота № 8

Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних

Ціль роботи: Розглянути і вивчити скалярні типи даних С++ (int, char, float і ін.) і їхнє використання.

Обладнання: ПК,ПО Borland C++
Теоретичні відомості

У С++ перемінні повинні бути оголошені, тобто їхній тип специфікований до того, як ці перемінні будуть використані. Оголошення перемінних можуть бути зроблені в будь-якім місці програми. При оголошенні перемінних застосовується префикснийзапис, при якій спочатку вказується тип, а потім - ім'я перемінної.

Оголошення перемінних можуть бути глобальними з класами пам'яті extern і static (поза функцією main(), за замовчуванням extern), і локальними з класами пам'яті auto, register (усередині блоку, функції, наприклад, усередині функції main(), за замовчуванням auto).

Глобальні перемінні ініціюються нульовим значенням за замовчуванням.

За замовчуванням передбачається, що перемінні є знаковими. Беззнакові перемінні описуються явно за допомогою специфікатора insigned

Наприклад:

int n1, n2, n3, n4; // множинне оголошення перемінних

n1=15; float weight =23.56; // оголошення перемінних і їхня ініціалізація

unsignid int exam; char ch =’+’, c=’A’;

char slash=’/’,Slash=’\’; // регістр у перемінних розрізняється slash не Slash

char str[ ]=’’рядок символів’’; // ініціалізація строковою константою

char *pstr=’’рядок символів’’;

У першому оголошенні мається список перемінних, утримуючих кілька імен (n1,n2,...). Усі вони мають тип (int) (ціле). Перемінна exam цілого типу, беззнакова й оголошена окремо. Якщо використовуються специфікатори unsigned, long, short то специфікатор int можна опускати, тому що перемінні мають тип int за замовчуванням.

У С++ мається безліч визначених типів даних, включаючи кілька видів цілих, покажчиків, перемінних із крапкою, що плаває, масивів, об'єднань, структур і тип void (порожній). Слово void означає, наприклад, що покажчик може вказувати на будь-який тип, функція не одержує чи параметрів не повертає значення. Скалярні типи включають символьні типи, цілі, що плавають типи, покажчики, посилання і перерахування. Цілі типи включають кілька різновидів цілих і символьних даних. Арифметичні типи поєднують цілі і речовинні (плавающие). Символьні типи: окремі символи, літеральні строкові константи (символьні рядки, символічні константи). Строкові константи завжди закінчуються нулем. У строкових константах можуть бути керуючі послідовності (\n, \t, \\ і ін.), що допускаються скрізь, де можуть бути друковані символи.

’’c:\\bc\\test\\f.с'’

Складені типи - містять у собі масиви, структури й об'єднання.

Кожен об'єкт заданого типу займає визначене число одиниць пам'яті. За одиницю приймається один байт. Число одиниць пам'яті, необхідне для розміщення елемента даного типу, може бути обчислене з використанням операції sizeof(тип) чи sizeof(об'єкт_типу). Нижче приведена таблиця, що показує основні типи даних, їхній розмір і діапазон значень.
Таблиця 3.1 - Розмір і діапазон значень перемінних різних типів

Тип

Розмір

у

байтах

Діапазон значень

signed char

1

128...127

unsigned char

1

0...255

signed int

2

-32768...32767

unsigned int

2

0...65535

signed short
аналогічно int

unsigned short
аналогічно unsigned int

signed long

4

2147483648…2147483647

unsigned long

4

0...4294967295

float

4

-3.4е38...3.4e38

double

8

-1.7е308...1.7е308

long double

10

-1.7е308...1.7е308

Користувач має можливість зв'язати оголошення типу даних з більш простим і наочним новим ім'ям для цього типу даних (призначити псевдонім), використовуючи засіб typedef з форматом typedef <оголошення типу> <псевдонім>.

Наприклад, визначимо нове ім'я для типу unsigned int
typedef unsigned int NATUR; // unsigned int зв'язується з ім'ям –

// псевдонімом NATUR

NATUR i; //повідомляємо перемінну i типу insigned int

Для заборони зміни значень перемінних використовується ключове слово-модифікатор const.

сonst int value16 = 0xf9ac; сonst unsignid int value8 = 0234; // перемінні в

// шестнадцятирічним (Xddd) і восьмеричному (ddd) виді.

Для визначення іменованих констант і макровизначень (макросів) використовують директиву препроцесора:

#define <ІМ'Я> (argument 1[, argument 2…])< текст, що підставляється,>

Директива створює тимчасові імена (іменовані константи), що препроцесор заміняє на текст, що підставляються, тому імена не є оголошеннями перемінних.

#define STRING ’’\a\’’Hello, Wold ! \’’\n’’

#define HEX 0x9b

#define DECIMAL 155

Глобальні перемінні (extern, static) ініціюються нульовим значенням за замовчуванням.

Локальні перемінні (auto, register) не ініціюються за замовчуванням.

Приклад
/* ЗАНЯТТЯ N 3

Розробив ...........

Виконати оголошення типів, перемінних з різними класами

пам'яті, констант. Увести вихідні значення перемінних,

обчислити значення перемінних і вивести результати розрахунків.

Використовувати макровизначення для вибору найбільшого значення*/

#include

#include

#include

#include

enum en {NACH=0, N=10, MIN=1000};//Замість наступних директив:

//(#define NACH 0) (#define N 10) (#define MIN 1000)

typedef int norm; //Оголошення типу norm -синоніма int

float x; //Оголошення глобальної перемінної (extern)

void main(void)

{clrscr();

norm і=NACH,j=NACH; //і,j-перемінні типу int (norm)

static float min=MIN; //Оголошення глобальної перемінної (static)

auto float y=N, k=0; //Множинне оголошення перемінних (auto)

float a,b,c,d; //Множинне оголошення перемінних (auto)

printf("Значення перемінних після ініціалізації:\

\n\t x\t y\t min\t k\t і\t j\n");

printf("%8.5f %8.5f %8.5e %8.5f %3d %3і\n",x,y,min,k,і,j);

printf("Уведіть значення перемінних типу float:\n\ta, b, c, d:\n\t");

scanf("%f %f %f %f",&a,&b,&c,&d);

printf("Значення перемінних після введення з клавіатури,\n\t a\t \

b\t c\t d\n");

printf("%8.5f %8.5f %8.5e %8.5f\n",a,b,c,d);

x=NACH+N;

y=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;

min=y+і*pow(y,2); //функція Y^2

k=x*sin(j);

x+= 0.1; //x=x+0.1;

printf("\n ЗHАЧЕHИЕ Y=%f",y);

printf("\n ЗHАЧЕHИЕ min=%10.5e",min);

printf("\n ЗHАЧЕHИЕ x=%10.5f",x);

printf("\n ЗHАЧЕHИЕ k=%3.1f\n ",k);

//-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-

#define MAX(x,y) ((x)<(y)?(y):(x)); //Макровизначення MAX

//якщо (x)<(y), те значення результату -у, якщо (x)>(y), те -x

float af,bf,rez; //Множинне оголошення перемінних (auto)

printf(" Уведіть через пробіл 2 числа:");

scanf("%f %f",&a,&bf);

rez=MAX(af,bf); //af, bf-фактичні параметри

printf("Максимальне число: %4.2f ",rez);

getche();

}

/*Значення перемінних після ініціалізації:

x y min k і j

0.00000 10.00000 1.00000e+05 0.00000 0 0

Уведіть значення перемінних типу float:

a, b, c, d:

3 4 5 6

Значення перемінних після введення з клавіатури,

a b c d

3.00000 4.00000 5.00000e+00 6.00000

^ ЗHАЧЕHИЕ Y=3456.000000

ЗHАЧЕHИЕ min=3.45600e+03

ЗHАЧЕHИЕ x= 10.10000

ЗHАЧЕHИЕ k=0.0

Уведіть через пробіл 2 числа: 23.4 56.89

Максимальне число: 56.89

Приклад програми на С++

Скласти програму для форматованого введення і виведення даних заданого типу відповідно до індивідуального завдання приведеному в таблиці 2.1.

варіант

перший тип

другий тип

третій тип

четвертий тип

вирівнювання по краю

Точність речовинних типів

6

signed long int

Long double

unsigned int

float

правий

16.5

#include

#include

void main()

{long a;

double b;

unsigned c;

float d;

cout<<"Вводите\n";

cin>>a>>b>>c>>d;

cout<<"Long\n";

printf("%16.5d", a);

printf("\ndouble\n");

printf("%16.5lf", b);

printf("\nunsigned\n");

printf("%16.5d", c);

printf("\nfloat\n");

printf("%16.5f", d);

} */

Хід роботи

  1. Вивчити основні типи даних мови З, директиви процесора.

  2. Розробити програму з використанням перемінних різних типів. Індивідуальне завдання приведене в табл.2. При оголошенні перемінних використовувати typedef . Створити і використовувати іменовані константи. Для введення і висновку значень використовувати функції форматованого введення-висновку scanf() і printf() із представленням значень у десятковому, шестнадцятирічному і восьмеричному виді, а також getchar(), getche(), putchar() і ін.

  3. Для перемінних різного типу визначити їхній розмір у байтах і вивести значення на екран дисплея.

  4. Використовувати керуючі послідовності (эскейп послідовності) різного типу при висновку повідомлень на екран.

  5. До перемінним, зазначеним в індивідуальному завданні, додати перемінні інших типів.

  6. Оформити звіт і зробити Захист роботи про пророблену роботу, вивчивши контрольні питання по темі.


Індивідуальне завдання

Скласти програму для збереження й обробки інформації яка включає різні типи даних. Індивідуальне завдання приведене в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Індивідуальне завдання

Варіант


Номер і зміст даних
1

2

3

4

5

6

7

1

ФИО

Ріст

Вага

Рік народження

Підлога

Рейтинг2

Назва ЕОМ

Тип процесора

Обсяг пам'яті

Тип дисплея

Кількість дисководів

Вартість3

Тип автомобіля

Колір

Кількість коліс

Кількість місць

Вантажопідйомність

Вартість4

Тип автобуса

Кількість місць

Вантажопідйомність

Номер маршруту

Пункт призначення

Час відправлення5

ФИО

Номер школи

Клас

Середній бал атестата

Улюблений предмет

Нелюбимий предмет6

Назва магазина

Вид товару

Адреса

Час роботи

Кількість продавців

Номер магазина7

ФИО

Вид спорту

Особистий рекорд

Іноземна мова

Термін занять

Кількість знайомих слів8

Назва фірми

Обсяг річного обороту

ФИО директора

Штат

Стаж роботи

Вік директора9

ФИО

Наявність братів і сестер

Число

Місяць

Рік народження

Вага10

Назва книги

Автор

Видавництво

Дата видання

Країна

Кількість сторінок11

ФИО

Номер у групі

Назва групи

Курс

Оцінки

Рейтинг12

Назва велосипеда

Кількість коліс

Діаметр коліс

Колір

Вантажопідйомність

Швидкість13

Назва програмного продукту

Область застосування

Обсяг займаної пам'яті

Операційна система

Режим: текстовий чи графічний

Вартість14

Назва доля групи

Дата створення

Стиль

Склад групи

Кількість альбомів

Вартість квитка15

ФИО

Номер залікової книжки

Улюблений предмет

Оцінки по математиці

середній бал

Мова програмування16

Назва журналу

Вік читачів

Кількість сторінок

Початок видання

Тираж

Передплатний індекс17

Назва літака

Дальність польоту

Кількість місць

Кількість двигунів

Час вильоту

Час у повітрі18

Назва праски

Ціна

Країна виробник

Вага

Температура

Наявність регулятора19

Місто

Країна

Область

Поштовий індекс

Число жителів

Площа20

Операційна система

Многозадачность

Обсяг пам'яті

Версія

Фірма розроблювач

Вартість
Вимоги до змісту звіту приведені в лабораторній роботі№1.
^ Контрольні питання для підготовки і лабораторної роботи
Що означають символи: ’\r’, ’\f ’, ’\b’, ’\а', ’\n’, ’\\’, ’\’’ ’, ’\’ ’, ’\000’, ’\0x00’, ’\0x0а', ’\0x5с'?

Які перемінні відносяться до скалярним, арифметичним, складеним, символьним ?

Чому в рядку ’’c:\\bc\\test\\f.с'’ знак \ повторюється два рази ?

Що означає ключове слово signed ?

Що означає ключове слово #define, для чого використовується ?

Що означає ключове слово const, для чого використовується ?

Що означає ключове слово typedef, для чого використовується?

Що означає ключове слово #include, для чого використовується ?

Чи правильно вираження #include ’’c:\bc\test\my.h’’?

Що означають запису: 1254L, 34l, 0xf9ac, 0875, 76678UL ?

Який розмір у байтах мають базові типи Си ?

Де можна оголосити перемінну? Який тип має перемінна за замовчуванням?

Що означає множинне оголошення перемінних ?

Як визначити розмір типу в байтах ?

Чи відбувається ініціалізація перемінної за замовчуванням? У яких випадках?

Назвіть клас пам'яті перемінної за замовчуванням. Чи залежить він від місця оголошення?

Схожі:

Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема: Розробка програм зі скалярними типами даних
Ціль роботи: Розглянути І вивчити скалярні типи даних С++ (int, char, float І ін.) І їхнє використання
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема: Розробка програм зі складеними типами даних
Ціль: виробити практичні навички в написанні програм з використанням комбінованих типів даних
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема: Використання покажчиків для роботи зі складеними типами даних
Ціль роботи: виробити практичні навички у використанні покажчиків при роботі зі складеними (комбінованими) типами даних
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема: Використання покажчиків для роботи зі складеними типами даних
Ціль роботи: виробити практичні навички у використанні покажчиків при роботі зі складеними (комбінованими) типами даних
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема: Розробка програм з функціями. Оголошення, визначення І виклик функцій
Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з виділенням функцій, їхнім оголошенням, визначенням І використанням
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема 4: Технологія комп’ютерної обробки інформації
...
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема системи управління базами даних
Система управління базами даних (субд) це пакет прикладних програм І сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconУрок №9. Тема
Тема: Інтерфейс користувача операційної системи. Базові поняття операційної системи Windows. Елементи вікон налаштування параметрів...
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconТема: Розробка програм з циклічними обчислювальними процесами
Ціль роботи: Вивчити написання програм мовою С, використовуючи ітераційні (циклічні) методи, освоїти основні оператори, що підтримують...
Тема: Розробка програм зі скалярними типами даних iconУрок №10. Тема
Тема: Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи. Запуск програм на виконання. Файли та папки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка