Проект «Освітня мережа Хмельницької області»
НазваПроект «Освітня мережа Хмельницької області»
Сторінка1/14
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

НТЦ «Інтернет-сервіс»

ПРОЕКТ
«Освітня мережа Хмельницької області»

Розробник ТОВ «НТЦ Інтернет-сервіс»

Директор ___________ Боневич Я.С.
Погоджено

Хмельницький, 2006

ЗМІСТ


 1. Загальна частина

  1. Актуальність та проблеми проекту

  2. Очікувані результати проекту

  3. Організації-партнери, співвиконавці проекту

  4. Мета та завдання проекту

  5. Технологія досягнення цілей

   1. Інформаційне забезпечення освітнього процесу

   2. Технології дистанційної освіти

   3. Забезпечення адміністративного документообігу у мережі

 2. Варіанти технічних рішень мережі

  1. Загальна архітектура освітньої мережі

  2. Технічне рішення мережі Обл. УНіО

  3. Типова мережа районного відділу освіти

  4. Технологія об’єднання віддалених локальних мереж

  5. Типова шкільна мережа

  6. Розробка технічних рішень з’єднання локальних мереж

   1. ADSL – технологія

   2. Технології радіозв’язку

   3. Модеми для виділених ліній

   4. Технологія Ethernet

  7. Вибір серверної операційної системи

  8. Вибір провайдера послуг Інтернет

 3. План-робіт побудови мережі

  1. Календарний план робіт

  2. Типовий план робіт на певному об’єкті

 4. Перспективний план розвитку мережі

  1. Впровадження внутрішнього телефонного зв’язку у освітній мережі Хмельницької області

  2. Впровадження системи відео конференцій

  3. Впровадження системи відео спостереження

  4. Впровадження системи захисту/ шифрування даних

  5. Розбудова власних каналів зв’язку

 5. Додатки

Додаток 1. Стан комп’ютеризації шкіл Хмельницької області

Додаток 2.

^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Актуальність та проблеми проекту
Нові iнформацiйнi технологiї наприкiнцi ХХ столiття стають не тiльки головною рушiйною силою прогресу, засобом спiлкування мiж державами, компанiями, унiверситетами стали потужним засобом навчання. Iснує безлiч можливостей використання нових iнформацiйних технологiй в навчальних процесах - вiд самостiйного складання програм, створення своїх сторiнок у просторi Internet, дистанцiйного навчання до поринання в свiт найкращих музейних колекцiй, бібліотек. Тому значення комп’ютерних та телекомунікаційних технологій для освіти важко переоцінити.

В цьому контекстi можна говорити як найменше про три напрямки застосування інформаційних технологій:

1) розвиток загальних здiбностей дитини за допомогою iнформацiйно-технологiчної пiдтримки iнтелектуальної дiяльностi людини;

2) розвиток спецiальних здiбностей, якi є специфiчними для дiяльностi фахiвцiв різноманітних технологiй;

3) запобiгання негативному впливу iнформацiйних технологiй на психiку i взагалi на здоров’я дитини. Створення особливої культури виживання в умовах широкого застосування новiтнiх iнформацiйних технологiях.

Як відомо, здібності дитини розвиваються тим краще, чим більше її можливості отримання різноманітного сенсорного досвіду, знайомства з кращими досягненнями світової культури, моделювання наслідків реалізації своїх ідей, тощо. Всі ми досить добре знаємо, скільки втрачають обдаровані діти, коли вони не мають можливості користуватися бібліотеками, не ходять до музеїв, не бувають в опері, не навчаються з такими технологіями, які є кращим надбанням людства. І коли так дитина нарешті, наприклад, вступаючи до університету, потрапляє у велике місто, в культурне середовище, їй треба надолужувати ці втрати, іноді на це витрачається ціле життя. Втрачає не тільки конкретна обдарована людина, а й все людство.

Отже найбільшим надбанням людства від застосування інформаційних технологій є наближення найкращих досягнень світової науки та культури до кожної пересічної людини.

Нові інформаційні технології надають фантастичні можливості вчителям та батькам у розвитку загальних здібностей дітей з використанням всього арсеналу досягнень світової культури. Мається на увазі, що є багато комп’ютерних енциклопедій, баз даних, досконалих учбових програм, ілюстрованих компьютерних книжок, учбових ігор, що розвивають здібності дитини.

В Хмельницькій області поширюється тенденція до використання у навчально-виховному процесі інформаційних і телекомунікаційних технологій, інформатизації навчальних закладів.

Станом на 01.07.2006 р. 401(84,2%) загальноосвітні навчальні заклади
І-ІІІ ст. оснащені навчальними комп’ютерними комплексами (додаток 1).

До мережі Інтернет підключено 278 (58,4%) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. (додаток 2).

В той же час аналіз стану комп’ютеризації закладів освіти області свідчить про недостатній рівень інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:

 • у 75 (15,8%) загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. відсутні навчальні комп’ютерні комплекси (додаток 1);

 • лише 11 (3,1%) загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст. та 2 (0,9%) загальноосвітніх шкіл І ст. оснащені навчальними комп’ютерними комплексами (додаток 1);

 • у 12 (66,7%) школах-інтернатах, 49 (96%) позашкільних навчальних закладах відсутні навчальні комп’ютерні комплекси (додаток 1);

 • у 80 (22,8%) загальноосвітніх школах І-ІІ ст. та 181 (79,4%) загальноосвітній школі І ст. взагалі відсутня комп’ютерна техніка (додаток 1);

 • не забезпечено ефективне використання інформаційних, зокрема, мультимедійних, та електронних засобів навчання;

 • рівень комп’ютерного оснащення загальноосвітніх навчальних закладів не забезпечує у повній мірі доступу вчителів та учнів до глобальної мережі Інтернет, що не дає можливості використовувати у навчальному процесі вітчизняні і зарубіжні бази даних знань, і вивчати сучасні телекомунікаційні технології;

 • не створено комп’ютерну освітню мережу області, що не дозволяє здійснювати управлінську діяльність в галузі освіти на якісно новому рівні.


У відповідності до обласної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки розробленої на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4.07.2005 р. №1013, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1153 «Про затвердження Державної програми Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.06.2006 р.№113-р «Про заслуховування керівників Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань інформатизації навчальних закладів» розроблено даний проект побудови Хмельницької обласної освітньої мережі (надалі - проект).

^ Головною мето проекту є створення умов для підготовки підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти.
Завданнями мережі є :

 • забезпечення ефективності використання інформаційних, зокрема розподілених мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення сфери освіти, запровадження інтерактивних методів навчання;

 • створення умов для формування інформаційної культури учнів, як невід'ємної складової загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;

 • рівнева і профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей дітей, задоволення їх запитів і потреб, розкриття їх творчого потенціалу;

 • удосконалення управління освітою (Забезпечення адміністративного документообігу).


Мета розбудови освітньої мережі:


 • оснащення закладів освіти сучасними засобами мережних інформаційних технологій;

 • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • інформатизація навчально-виховного процесу, використання у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін педагогічних програмних засобів на базі сучасних комп'ютерів, телекомунікаційних мереж тощо;

 • подальше удосконалення навчання інформатики.


Інноваційність проекту
Створення та об’єднання такої кількості робочих місць в межах цілої області робить даний проект унікальним як на теренах України, так і СНД.
^ Унікальність проекту зумовлена:

 1. значним територіальним розрідженням робочих місць;

 2. поєднання різноманітних технологічних рішень при створенні єдиної мережі.

Інноваційність проекту полягає в:

 1. оперативному запровадженні найновішого програмного забезпечення;

 2. створенні баз даних та забезпеченні доступу до них широкого кола користувачів, що збільшить ефективність їх використання, підвищить рівень якості освіти учнів;

 3. переході на світовий рівень інформаційної культури вчителів;

 4. підвищенні ефективності управлінської діяльності як керівників галузі, так і керівників навчальних закладів.

 5. упровадженні сучасних ІКТ в управління галуззю.Американський соціолог-футуролог Елвін Тоффлер у своїй книзі „Третя хвиля” (Toffler A., The third wave.) ще у 80-тих роках ХХ століття визначив три хвилі розвитку суспільства: перша – хвиля революції сільського господарства; друга – промисловий переворот; третя (сучасний стан) – революція інформаційних комунікаційних технологій, які пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією.

Сучасний стан суспільства можна охарактеризувати не тільки як інформаційний, а як і мережевий.

 • За даними компанії Nielsen//NetRatings Inc. у порівнянні з іншими країнами світу стан розповсюдження Інтернет та інших інформаційних технологій Україна знаходиться на 82 місці у світі.

 • П’ятірку лідерів по цим показникам становлять Сінгапур, Ісландія, Фінляндія, Данія та США. Японія знаходиться на 8-му місці, ФРГ – на 14-му, Франція – на 20-му місці. Серед країн, які входили до складу СРСР, лідирують країни Прибалтики: Естонія, Литва та Латвія, які займають відповідно 25, 43 та 56 місце у списку. Далі йде Росія – 62 місце. По ступінню розповсюдження інформаційних технологій Росія випереджує Польщу та Болгарію (72 та 73 місця)

 • Компанія Nielsen//NetRatings Inc. визначає, що найбільший рівень „інтернетизації” демонструє Швейцарія, де Інтернет використовують 62% населення, далі йдуть Австралія - 50%, Нідерланди - 47%,

Франція - 37%, Великобританія - 36% та Німеччина - 34%.


Рис.1.1. Географія користувачів

глобальної мережі ІнтернетРис.1.2. Країни-лідери по кількості користувачів

Інтернет


Рис.1.3. Інтернет по регіонах України
Освіта набуває глобалізаційних ознак, тобто набуває таких елементів що є однаковими, універсальними для різних віддалених регіонів світу. Це призводить до появи універсальних високоякісних освітніх ресурсів. Як приклад можуть бути наведені наступні:


 • EUDISED – European Documentation and Information System for Education – Європейська система з документації та інформації в освіті, http://www.einsgem.org/

спрямована на налагодження зв’язків між школами, бізнесом, громадою у світовому просторі для проведення спільної освітньої, наукової та культурної діяльності. .

 • Айорн” (“iEARN”) - International Education and Resource Network) -

Міжнародна освітня та ресурсна глобальна мережа http://www.iearn.org.ua/index.html

Спрямована на проведення спільних міжнародних та національних телекомунікаційних проектів за різними напрямами.

 • EURYDICE (The Educational Information Network in the European Community) – Освітянська інформаційна мережа Європейського Співтовариства http://www.eurydice.org/

 • CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) - Європейський центр з розвитку професійної підготовки http://www.cedefop.gr – спрямована на питання розвитку професійної освіти та підготовки у країнах Європи.

 • ETV (European Training Village) - Європейський підготовчий табір http://www.trainingvillage.gr/ - інтерактивна база для всіх, хто займається професійною освітою та підготовкою.

 • ENIC Network (European Network of National Information Centres) - Європейська мережа національних інформаційних центрів http://www.enic-naric.net/ Мета - визнання дипломів та терміну навчання у країнах Європейської співдружності, Центральної , Східної Європи, сприяння співпраці між Національними інформаційними центрами вищої освіти зарубіжних країн.

 • GINIE (Global Information Networks in Education) – Глобальні Інформаційні мережі в освіті.

http://www.ginie.org/about/sponsors.html - проведення довгострокових програм, пов’язаних з дослідженнями та технічною підтримкою освіти для гуманітарного розвитку націй у період конфліктних ситуацій. Робоча мова – англійська.

 • GLORIAD (Global Ring Network for Advanced Applications Development) http://www.gloriad.org/gloriad/index.html– Глобальна кільцева комп’ютерна мережа проведення спільних наукових освітянських проектів, співробітництво між країнами світу в сфері освіти.

 • LРосійський загальноосвітній портал – http://www.school.edu.ru;

 • Спільнота освітніх мереж (CLN) Community Learning Network - http://www.cln.org/index.html. Робоча мова – англійська.

 • Сервер для вчителів http://corporate.classroom.com. Робоча мова – англійська.

 • Вебсайт освітніх програм НАСА (NASA Education-Освіта NASA) http://education.nasa.gov/home/index.html Робоча мова – англійська.

 • Російська Федерація “Інтернет - освіта» http://www.fio.ru/

 • Інтернет - портал для вивчаючих англійську мову http://english4u.dp.ua Робоча мова – російська.

 • літературна Інтернет бібліотека школяра http://www.litbook.by.ru. Робоча мова – російська.

 • Українська освітня мережа (Educational Network Ukraine) http://www.ednu.kiev.ua

Додатково див.Додаток ___________.

Рис.1.4. Цілі побудови освітньої мережі доступу до Інтернет


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconВносити зміну в базу даних «Курс. Школа» невідкладно ( у той же день)
З метою оновлення та упорядкування даних в Запорізькій обласній освітній мережі zp isuo org, (далі – освітня мережа), продовження...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconЛогічна сукупність вузлів мережі, що мають єдину систему адресації...
Прикладами можуть бути ipx-мережа, ip-мережа. Кожна мережа має свою власну адресу, цими адресами оперують маршрутизатори для передачі...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconОсвітня програма позашкільного навчального закладу: від розробки до реалізації
Слово «проект» у перекладі з латини означає «кинутий уперед». У широкому розумінні «проект» уявлення про шляхи вирішення завдання,...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconНавчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Хмельницький курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців під керівництвом начальника Навчально-методичного центру цивільного...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconКонкурсу на найкращу розробку уроку для платформи
Організатором конкурсу «Педагогічний «Щоденник» є Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти (оіппо). Технічне забезпечення...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconКомп’ютерні мережі. Всесвітня мережа Інтернет. Комп’ютерна мережа
Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (телефонних ліній або радіоканалів),...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconУкраїна білогірська районна державна адміністрація хмельницької області відділ освіти
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconКонспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань...
Онспекти підготовлено педагогічним колективом курсів цивільної оборони хмельницької області під керівництвом начальника Головного...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconКонспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань...
Онспекти підготовлено педагогічним колективом курсів цивільної оборони хмельницької області під керівництвом начальника Головного...
Проект «Освітня мережа Хмельницької області» iconКонспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань...
Онспекти підготовлено педагогічним колективом курсів цивільної оборони хмельницької області під керівництвом начальника Головного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка