Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 56.38 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Дата конвертації01.04.2013
Розмір56.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури


Укладач: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-

бібліографічного відділу

Кривий Ріг

2012

Зростання вимог до фахової підготовки учителя вимагає якісно нового теоретичного та методичного забезпечення студентської науково-дослідницької діяльності в умовах вищого педагогічного навчального закладу. Успішне оволодіння навичками наукового дослідження допоможе майбутнім учителям органічно включитися в педагогічну діяльність і відразу розпочати практичне застосування набутих наукових знань у загальноосвітній школі. Студіювання наукових джерел і практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до якісної фахової підготовки майбутнього учителя, формування його дослідницької компетенції, наукового мислення, наукової професійної етики, особистісних якостей.

В даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси з питань формування дослідницьких компетентностей майбутніх педагогів, наявні у фонді бібліотеки: навчальні посібники, статті з періодичних фахових журналів, наукових фахових збірників українською і російською мовами (всього 37 джерел). Хронологічно охоплено період 2003 – 2012 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам.
1. Борисова О. Науково-дослідна діяльність студентів педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань Болонської конвенції / О. Борисова, Н. Харченко // Рідна школа. – 2008. - № 10. – С. 33-37.

2. Вернидуб Р. Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 49-55.

3. Вернидуб Р. Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. - № 2. – С. 75-79.

4. Вернидуб Р. Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів / Р. Вернидуб // Рідна школа. – 2012. - № 6. – С. 58-62.

5. Володарская Е. А. Динамика имиджа науки в процесс развития исследовательских умений студентов / Е. А. Володарская // Психологический журнал. – 2009. - № 1. – С. 14-32.

6. 378(082)

Н 73 Демешкант Н. Розвиток дослідницьких умінь як основа формування наукового світогляду студентів ВНЗ / Н. Демешкант // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2007. – Вип. 47. – С. 23-26.

7. Демченко О. Дидактична система організації самостійної роботи студентів / О. Демченко // Рідна школа. – 2006. - № 5. – С. 68-70.

8. 378(082)

П 24 Дехтяр Є.С. Професійна підготовка педагога до організації дослідницької діяльності в навчальному процесі / Є. С. Дехтяр // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - Кривий Ріг, 2009. - Вип. 25. - С. 182-186.

9. Дуденко В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні? / В. Дуденко // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 42-47.

10. Заблоцька О. Концептуальна модель формування предметних компетенцій у студентів / О. Заблоцька // Шлях освіти. – 2009. - № 4. –  С. 23-28.

11. Зайцева Н. В. Возможности исследовательской деятельности в развитии одаренности / Н. В. Зайцева // Мир психологии. - 2011. - № 1. - С. 139-143.

12. Карпов А. О. Исследовательское образование: ключевые концепты / А. О. Карпов // Педагогика. - 2011. - № 3. - С. 20-30.

13. 378(082)

П 24 Кисільова-Біла В. П. Формування дослідницьких умінь у майбутнього вчителя / В. П. Кисільова-Біла // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2010. - Вип. 29. - С. 141-155.

14. 378(082)

П 78 Князян М. Педагогічна технологія формування самостійно-дослідницької діяльності студентів / М. Князян // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2006. – Вип. 47. – С. 64-68.

15. 378(082)

П 24 Коржова Л. С. Дослідницькі вміння як показник готовності студентів вищої школи до творчої роботи / Л. С. Коржова // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 7. – С. 47-53.

16. 378(082)

П 24 Коржова Л. С. Про ступінь готовності студентів до дослідної роботи з педагогічної тематики / Л. С. Коржова // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - Кривий Ріг, 2003. – Вип. 5. – С. 102-110.

17. Кривець С. Теоретичне обґрунтування критеріїв та ознак сформованості інформаційно-пошукової компетентності майбутніх учителів / С. Кривець // Рідна школа. – 2008. - № 1-2. – С. 60-63.

18. 378.147(082)

Т 33 Куліш В. В. Науково-дослідна робота студентів в умовах Болонської реформи вищої школи / В. В. Куліш, О. Я. Кузнєцова // Теорія і методика навчання фундаментальних дисциплін у ВНЗ: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2008. - Вип. 5. – С. 137-147.

19. Митяй З. Роль науково-дослідницької діяльності при підготовці майбутніх фахівців / З. Митяй // Рідна школа. – 2006. - № 1. – С. 9-11.

20. 378(082)

П 24 Мозгальова Н. Г. Науково-дослідна робота як засіб формування успішної особистості вчителя // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2011. - вип. 31. - С. 170-176.

21. Палієнко С. Як формувати дослідницькі навички / С. Палієнко // Відкритий урок. – 2010. - № 6. – С. 40-43.

22. Пашкинов А. Формирование общих и профессиональных компетенций при инновационных технологиях обучения / А. Пашкинов, В. Лалетин // Высшее образование в России. – 2007. - № 1. – С. 128-134.

23. 001.89(075.8)

П 31 Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г. Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.

24. Пискунова Е. В. Исследовательская деятельность обучающихся: бакалаврат, магистратура, аспирантура / Е. В. Пискунова // Педагогика. – 2010. - № 7. – С. 58-66.

25. 378(082)

П 78 Салата О. О. Проектно-дослідницька технологія в освітньому процесі вищого навчального закладу / О. О. Салата // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2005. – вип. 41. – С. 144-148.

26. Сенча І. А. Педагогічні умови формування дослідницької культури сучасного спеціаліста / І. А. Сенча // Наука і освіта. – 2007. - № 1-2. -  

С. 180-182.

27. Середенко П. В. Формирование исследовательской компетенции у студентов педагогического вуза / П. В. Середенко // Психология обучения. - 2011. - № 3. - С. 24-32.

28. Симоненко Т. Педагогічні умови організації науково-дослідницької роботи студентів у ВНЗ / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2010. - № 3. – С. 37-40.

29.Сологуб А. Дослідництво - вісь неперервної професійної освіти / А. Сологуб // Рідна школа. - 2011. - № 7. - С.18-22.

30. Степашко В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю студентів вищих навчальних закладів / В. Степашко // Рідна школа. – 2008. - № 12. – С. 3-6.

31. Токмань Г. Методика організації наукового колективного дослідництва у вищих навчальних закладах / Г. Токмань // Рідна школа. – 2008. - № 10. – С. 19-21.

32. Уйсімбаєва Н. Вплив науково-дослідної діяльності на формування професійної компетентності студентів / Н. Уйсімбаєва // Рідна школа. – 2006. - № 10 . – С. 32-34.

33. 001.89(075.8)

Ф 53 Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / А. С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

34. Хлытина О. М. Комплексное исследование как форма выпускной работы студентов педагогического вуза / О. М. Хлытина // Преподавание истории и обществоведения в школе. – 2007. - № 9. – С. 66-69.

35. 001.89(075.8)

Ш 39 Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник для ВНЗ / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

36. Шемет О. В. Дидактические основы компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании / О. В. Шемет // Педагогика. – 2009. - № 10. – С. 16-22.

37. Шогенова Ф. А. Развитие системы исследовательской деятельности студентов в новых социальных условиях / Ф. А. Шогенова // Педагогика. – 2010. - № 9. – С. 84-89.

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка