Відділ освіти
Скачати 184.05 Kb.
НазваВідділ освіти
Дата конвертації05.03.2013
Розмір184.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
Районний методичний кабінет

Використання
проектної методики на уроках
англійської мови


( за матеріалами електронного ресурсу)
Підготувала:

методист РМК

Щербакова Л.Л.

Мангуш

2011

Проектна методика в навчанні іноземної мови

Метод проектів як педагогічна технологія

Специфіка використання проектної методики на уроках іноземної мови
Експериментальне вивчення використання методу проектів на уроках англійської мови в середній школі

Узагальнення досвіду роботи вчителів, що використовують проектну методику у своїй діяльності.

Аналіз застосування методу проектів в рамках педагогічної практики

Умови ефективності використання методу проектів у навчанні англійської мови в середній школі
ВСТУП

У світлі стрімкогї зміни та розвитку соціально-економічної ситуації у світі в цілому якісно змінюються вимоги, що пред'являються суспільством до особистості. Від сучасного випускника школи потрібен високий рівень самостійності, розвинене продуктивне мислення і відносна сформованість таких ключових компетентностей, як міжособистісна, соціальна, інформаційна та ряд інших. А зі зміною соціальних вимог до людини змінюється зміст, методи і форми освітнього процесу, який готує майбутніх випускників шкіл до дорослого життя і трудової діяльності.

Нові цінності та орієнтири освіти (індивідуально-особистісний підхід у навчанні, суб'єкт-суб'єктні відносини вчителя та учнів і т.д.), а також сучасні досягнення науки і техніки багато в чому визначають вибір методів навчання, в якому педагоги на даному етапі розвитку освіти все частіше віддають перевагу активним та інтерактивним педагогічним технологіям. Яскравим прикладом може служити метод проектів.

Набуваючи все більшої популярності, метод проектів отримав широке застосування в педагогіці двадцятого століття, був і продовжує залишатися предметом досліджень багатьох вчених і наукових діячів, які висвітлюють різні аспекти цього методу. Значна кількість досліджень присвячено використання методу проектів у навчанні іноземних мов.

Актуальність обраної теми обумовлена, в першу чергу, недостатнім дослідженням умов та факторів ефективності використання методу проектів при навчанні іноземної мови. Крім цього вивчення проектної методики необхідним для його ефективного використання у своїй майбутній педагогічній діяльності.
^ Метод проектів як педагогічна технологія

В даний час надзвичайно актуальна розмова про пошук нових педагогічних технологій, методів і засобів навчання, які б відповідали оновленому змісту і стандартам освіти. Однією з широко відомих педагогічних технологій, що зараховуються до порівняно нових, є метод проектів. Поняття «метод проектів» і «проектна методика» є синонімами.

Незважаючи на «сучасний» статус, дана технологія має багаторічну історію. Проектна методика в освітньому процесі використовується вже близько ста років. Науковим описом методу проектів займалися американські педагоги і філософи Д. Дьюї, У. Кілпатрик, Е. Коллингс та ін, грунтуючись на постулатах прагматичної педагогіки, що проголосила принцип «навчання за допомогою розподілу». Провідна ідея цієї наукової школи полягала в необхідності організації навчання таким чином, щоб виконувана дитиною навчальна діяльність будувалася за принципом «Все із життя, все для життя». Д. Дьюї підкреслював необхідність опори на особистий досвід дитини і корисність діяльності для реального життя.

У 20-х рр.. ХХ ст. методом проектів зацікавилися радянські педагоги (Б. В. Ігнатьєв, Є. Г. Кагаров, М. В. Крупенина, В. М. Шульгін, С. Т. Шацький). Його широко використовували в «трудовій школі», так як придбання знань здійснювалося на основі та у зв'язку з працею учнів у рамках суспільно-корисних справ.

Порівняльний аналіз історії становлення методу проектів показує, що підходи до розуміння його сутності вітчизняними й американськими педагогами були різними. Принципова відмінність полягала в тому, що вітчизняні педагоги основну цінність методу проектів бачили в розвитку соціально значущих якостей особистості (колективізм, суспільно-політична активність, працьовитість, наполегливість у досягненні мети та ін), а їх американські колеги робили акцент на виробленні індивідуального пристосувальної реакції школяра на ситуацію або середу. Цінність методу проектів, з точки зору американських педагогів, полягала в можливості індивідуалізації навчання за рахунок опори на суб'єктний досвід і пізнавальні інтереси учнів.

Тим не менш, обидва зазначених підходи містять в собі позитивні моменти, так як у житті кожної людини необхідний розвиток як індивідуальних особливостей, так і навичок соціальної взаємодії.

Для відповіді на питання «Що являє собою метод проектів у педагогічному процесі?» Необхідно виділити його характерні особливості при аналізі різних дефініцій.

У педагогічному енциклопедичному словнику метод проектів описується як «система навчання, в якій знання та вміння учні набувають у процесі планування та виконання поступово ускладнюючих практичних завдань - проектів». Автори стверджують, що, «історичний досвід апробації даного методу показує, що дана педагогічна технологія не повинна бути домінуючою, але повинна бути органічно вплетена в освітній процес на ряду з іншими методами і технологіями навчання та виховання».

Необхідно робити акцент на самостійну діяльність учнів, що супроводжується детальною розробкою проблеми, з завершенням в якості реального, практичного результату.

Організація навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості учнів, розвиток їх інтелектуальних та фізичних можливостей, вольових якостей і творчих здібностей в процесі створення нового продукту, володіє об'єктивною ситуацією і суб'єктивної новизною, що має практичну значимість, під контролем вчителя.

У педагогіці проектна діяльність розглядається як спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії, співпраці та співтворчості педагога і вихованців у ході поетапної практичної діяльності по досягненню намічених цілей.

Відповідно до зазначених визначеннями і різними описами методу проектів можна виділити його характерні риси:

Співпраця і співтворчість усіх суб'єктів педагогічного процесу, при орієнтації на самостійність учнів;

Використання комплексу знань і навичок з різних областей;

Відповідність поставлених проблем реальним інтересам і потребам вихованців;

Чітка послідовність етапів реалізації проекту та роботи над ним;

Творча спрямованість, стимулювання самореалізації і само-актуалізації особистості;

Орієнтація на практичний, соціально-значимий результат.
^ Аналіз та узагальнення різних підходів до структурування проектної діяльності дозволяє виділити наступні етапи:

-Підготовчий: створення творчої атмосфери в колективі, націлювання учасників на пошук і виявлення конкретної, що відповідає їхнім інтересам, проблеми, висунення гіпотез щодо її вирішення.

- Організаційний: планування діяльності, вибір методів роботи, визначення джерел інформації, організація груп.

- Діяльнісний: робота над проектом, проміжний контроль діяльності учасників, консультація з педагогом-координатором, підготовка до захисту проекту.

- Презентатівно-оцінний: представлення результатів, захист проекту, аналіз і оцінка результатів і зробленого, виявлення успіхів і невдач, обговорення перспектив і тем нових проектів.

Роль проектної методики в навчанні важко переоцінити. Вона дозволяє реалізувати принципи проблемного та діяльнісного навчання, допомагає сформувати основні компетенції учнів. Робота над навчальними проектами сприяє розвитку конструктивного критичного мислення школярів, а також підвищенню мотивації до навчання. Дана педагогічна технологія розвиває навички самопрезентації та вміння спілкуватися, а значить - працює на соціалізацію особистості учня.

Широке застосування методу проектів підтверджується величезною різноманітністю типів проектів.

Поділ проектів по змістовній області припускає монопроекти (в рамках одного навчального предмета) та міждисциплінарні проекти. За характером контактів проекти можуть бути внутрішніми (регіональними) і міжнародними. Кількість учасників у проекті також може варіюватися. У залежності від цього проекти діляться на особистісні та групові (парні).

Найбільший інтерес представляє класифікація проектів з домінуючою в ході роботи діяльністю. Виділяються дослідні, творчі, ігрові, ознайомлювальні і прикладні проекти. Таке розмаїття свідчить про відносну універсальність проектної методики в процесі навчання і величезному педагогічний потенціал методу проектів.

Застосовуваний в системі навчання метод проектів відіграє особливу сполучну роль, певною мірою відкриваючи перед учнями механізми взаємодії в, так званому, «дорослому житті», тому що в сучасному світі поняття «проект», як спосіб організації професійної діяльності та взаємодії в суспільстві, стає все більш популярним.

Такі особливості методу проектів, як опора на особистий досвід, пріоритет самостійної діяльності, переважання групової роботи і новизна дозволяють з великою впевненістю припустити успішність використання зазначеної технології на уроках іноземної мови. У наступному параграфі ми розглянемо особливості використання проектної методики в навчанні іноземної мови.
^ Специфіка використання проектної методики на уроках іноземної мови
У навчанні іноземної мови метод проектів став особливо активно застосовуватися в кінці 80-х років ХХ століття. Починаючи з цього часу, провідні видавництва США і Європи випускають методичні посібники з використання проектів у викладанні іноземних мов. У вітчизняній практиці викладання іноземних мов метод проектів почав активно використовуватися з кінця 90-х років минулого століття, і нині набув дедалі більшого поширення.

Необхідність активної усної практики для кожного учня з метою формування умінь і навичок мовленнєвої діяльності і необхідного рівня лінгвістичної компетенції.

Важливість надання учням можливості мислити, міркувати над можливими шляхами вирішення проблем з тим, щоб у центрі уваги була думка, а мова виступає у своїй прямій функції - формування і формулювання цих думок ».

Необхідність включення учнів в активний діалог культур, щоб мова сприймалася «як засіб міжкультурної взаємодії».

Даний підхід до навчання передбачає перенесення акценту «з усякого роду вправ на активну розумову діяльність учнів». Для чого, безумовно, підходить проектна діяльність.

У ході роботи над проектом учні опановують різними вміннями і навичками комунікативної діяльності. Вони вчаться працювати з текстами (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в іншомовному тексті), аналізувати та узагальнювати інформацію. У процесі створення проекту відбувається творчий процес генерації ідей, а також безпосереднє спілкування учнів з учителем і один з одним на іноземній мові. Учні опановують вміннями вести дискусію, слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку зору.

Особливий інтерес представляють міжнародні телекомунікаційні проекти, в яких за допомогою комп'ютерних телекомунікацій організується спільна проектна діяльність учнів-партнерів з різних країн. Винятковість їх використання у навчанні іноземної мови полягає у створенні мовного середовища і на її основі створення потреби у використанні іноземної мови на практиці. Учасники подібного проекту в реальності застосовують отримані знання і можуть оцінити всю важливість наявних навичок спілкування.

Існують такі відмітні особливості проектів, призначених для навчання мови:

використання мови в ситуаціях, максимально наближених до умов реального спілкування;

- акцент на самостійній роботі учнів (індивідуальній і груповій);

- вибір теми, викликає великий інтерес для учнів і безпосередньо пов'язаний з умовами, в яких виконується проект;

- відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовності роботи відповідно до теми і мети проекту;

- наочне представлення результату.

До цього списку у відповідності зі специфікою предмета можна додати такі характеристики як:

- комунікативна спрямованість проектів;

- пріоритет групової роботи в проектній діяльності;

- підвищення ролі презентаційно-оцінного етапу, на якому відбувається захист проекту і рефлексія.

Загальні риси методу проектів і зазначені специфічні особливості проектної діяльності у навчанні іноземної мови накладають певний відбиток на використання цієї технології у педагогічній практиці. Однак наявність безперечних переваг і можливостей дозволяє говорити про величезний освітній і виховний потенціал методу проектів для навчання іноземної мови, що педагоги реалізують у своїй роботі.

Метод проектів, будучи особистісно-орієнтованою технологією XXI століття, стає все більш затребуваним в системі освіти, в тому числі з причини його яскраво вираженої творчої, гуманістичної та соціальної спрямованості.

Проектна діяльність має чітко виражену структуру і особливості, серед яких можна відзначити відповідність особистісним потребам учнів, самостійність у роботі, творча спрямованість, орієнтація на практичний результат.

Використання методу проектів у навчанні іноземної мови певною мірою зумовлена ​​специфікою навчального предмета і характеризується комунікативною спрямованістю, ситуативною обумовленістю, інтеграцією знань з різних областей, необхідністю відбору мовного матеріалу для роботи і т.д.

Серед позитивних чинників - розвиток пізнавальних інтересів школярів, можливість під час самостійної роботи учнів більш ретельно аналізувати їхню діяльність з метою подальшого застосування особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, а також можливість передати провідну роль у діяльності самим учням і на якийсь час знизити напругу, що виникає у педагогічній діяльності.

У рамках проектної технології з'являється можливість використовувати цілий спектр методів: дискусії, мозкові штурми, пошукові та дослідницькі методи.

Крім того метод проектів володіє великим виховним впливом. На думку вчителів, добре знайомих з даною технологією, метод проектів розвиває відповідальність, активноу позицію і вміння доводити почате до кінця.

Вивчення проектів дозволяє зробити висновок про безпосередній зв'язок пропонованих тем з віковими інтересами і потребами школярів. Педагоги реалізують основні принципи організації проектної діяльності, такі як: принцип дитиноцентризму, облік індивідуальності учнів і принцип кооперації, який проявляється в широкій взаємодії педагога, учасників в групі і між групами на різних етапах проекту.

Підготовча робота педагога з розробки широкого ряду підтем в рамках певної поточної теми дозволяє також реалізовувати принцип вільного вибору і принцип опори на особистий досвід учнів, а значить - підвищувати мотивацію на навчальний процес, що надзвичайно важливо в нинішній ситуації розвитку негативного ставлення школярів до навчання.

Сама підготовка може будуватися по-різному. Іноді учні спочатку націлюються на заключний проект, коли вся мовна діяльності відпрацювання матеріалу підпорядкова на підсумковому результату. В іншому випадку учням пропонується проект лише після ознайомлення з темою.

Вчителі, займають позицію консультанта та координатора в самостійній діяльності учнів. Робота може бути організована по різному: тільки протягом уроків або супроводжуватися позаурочними консультаціями. Ступінь координації варіюється в залежності від особливостей колективу та етапів роботи. Так, наприклад, координація частіше за все є явною на підготовчому та організаційному етапах, але її роль помітно знижується на діяльнісному етапі.

Вивчення продуктів діяльності, які є результатом роботи над проектами, дозволяють з упевненістю заявити, що у своїй практиці педагоги використовують різні за домінуючою діяльності типи проектів. Такі проекти дозволяють викладачеві вийти за рамки навчальної програми, залучаючи учнів до цінностей сучасної культури. Пошук нової інформації активізує пізнавальний інтерес школярів і розвиває вміння співпрацювати, працювати з різними джерелами інформації.

Виходячи із зібраних даних про теми та хід реалізації проекту, можна сказати, що проекти з англійської мови мають численні міжпредметні зв'язки, так як іноземна мова в даному випадку є засобом реалізації певної теми, яка може мати відношення до інших навчальних предметів, наприклад, літератури, історії, географії та ін
^ Умови ефективності використання методу проектів у навчанні англійської мови в середній школі

Вивчення умов ефективності методу проектів залишається певною мірою відкритим питанням, перш за все, через недостатньо широкого масштабу впровадження технології у педагогічну практику. Проте, дослідники методу проектів, вивчаючи його як цілісну систему, а також педагоги, які використовують його у своїй практиці, так чи інакше звертаються до питання факторів та умов його ефективного застосування.

Як стверджують викладачі, роль педагога дуже важлива саме на підготовчому етапі. Аналіз особливостей колективу, вироблення моделі поведінки протягом проекту у відповідності з цими особливостями, а також створення творчої, невимушеної атмосфери значно підвищують мотивацію учнів на роботу в проекті, їх націленість на успіх та бажання застосовувати отримані знання.

Вчителю необхідно виробити широкий спектр тем, які дозволять кожному учневі реалізовувати власні знання та використовувати особистий життєвий досвід у проектній діяльності. Це дозволить учневі усвідомлено й умотивовано висловлюватися і працювати над проектом, а значить - підвищить шанси на успіх і мотивацію до навчання.

Крім цього ситуація вибору теми допомагає виявити особливості та інтереси учнів. Все це дозволяє краще пізнати колектив, скоригувати подальшу педагогічну діяльність.

Також необхідна дуже грамотна і гнучка робота на організаційному етапі, коли відбувається розробка плану майбутньої діяльності, вибір методів роботи, організація груп, розподіл ролей. Педагогу слід враховувати рівень успішність з предмету, міжособистісні стосунки в колективі та інші особливості дітей.

Згідно досвіду вчителів, стереотип про те, що в групі «слабкі» учні потягнуться за «сильними» не завжди знаходить ше відображення. Досить часто педагоги є свідками того, що надмірна активність одних учнів пригнічує інших - не впевнених у собі або менш успішних учнів. У цьому випадку деякі вчителі практикують спосіб поділу учнів на групи, розділяючи учнів, менш здатних або успішних від однокласників, які відрізняються більш високими даними в їх предметі. Ситуація відсутності вираженого лідера в групі створює умови для розвитку активності та самостійності.

Використання опорних матеріалів та інструкцій, а також проведення презентації значно полегшує роботу над проектом. Проте були помітні прогалини в навичках групової роботи, вмінні розподілити обов'язки і вибрати стратегії дій. Це, говорить про необхідність подальшого систематичного розвитку навичок проектної роботи, самостійності та активності дітей. Подібна робота, як мені здається, зможе помітно підвищити ефективність проектної роботи і ставлення до неї самих дітей. Адже, коли все виходить - відразу зростає бажання діяти далі.

Також я відзначила необхідність приділяти більше уваги заключного, презентаційного етапу роботи над проектом. Проведення повноцінного захисту проектів і рефлексії дозволить учням більш усвідомлено підійти до роботи, в повній мірі зрозуміти їх практичну значущість своєї діяльності, а також підвищити самооцінку від усвідомлення важливості результатів та наявності значущих досягнень.

Аналіз інформації, отриманої в ході дослідження педагогічної діяльності з використання методу проектів дозволив виявити позитивне ставлення до проектної методиці як до педагогічної технології, наявність високого виховного потенціалу та можливості використання цього методу в рамках особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, а також успішне застосування методу проектів на уроках англійської мови.

Проблемними моментами організації проектної роботи в середній школі можуть бути:

- організація мовного спілкування в ході роботи;

- міжособистісні проблеми у колективному спілкуванні;

- організація роботи в групах;

- інтеграція проекту у навчальний процес.

Для більш ефективного застосування методу проектів у навчанні іноземної мови повинні бути дотримані наступні умови:

- можливість вибирати тему проекту і форму роботи;

- використання опорних інструкцій, матеріалів, комп'ютерних технологій і.т.д.;

- проведення роботи з розвитку навичок проектної діяльності;

- використання різних методів формування проектних груп;

- підвищення значення презентаційно-оцінного етапу роботи і т.д.

Метод проектів як сучасна педагогічна технологія представляє собою спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії педагога і вихованців у ході поетапної практичної діяльності по досягненню намічених цілей і характеризується самостійністю учнів, опорою на особистісні потреби, особливості та досвід учнів, а також наявністю конкретних практичних результатів.

^ ДОДАТОК А

Опорний матеріал з виконання індивідуального проекту

«If I want to be ...»

"If I want to be"

If I want to be a ...,

1. I should ...

2. I should ...

3.

4.

5.

6. I shouldn't ...

7. I shouldn't ...

8.

9.

10.

If I do so, I will be a ...
Приклади робіт:

^ ДОДАТОК Б

Анкета для учнів

1. Чи подобається тобі займатися англійською мовою ?____________________

2. Займаєшся ти англійською додатково? _____________________

3. Що тобі подобається на заняттях англійською найбільше?
а) читати
б) переводити

в) займатися граматикою

г) розповідати вірші

д) грати

е) ________________________________( твій варіант)
3. Як тобі більше подобається виконувати завдання на уроці?

а) самостійно (одному) б) в парі в) у групі (команді)
4. Чи буває на уроках англійської мови такий вид роботи, як Проекти?

а) так, часто б) так, але рідко в) не буває

Проект - творча робота з конкретним результатом (наприклад, стінгазета, альбом, виставка і т.д.) Проект може виконуватися самостійно або в групі.

а) оформити стінгазету, виставку плакатів

б) зробити невелику довідник

в) скласти альбом по темі

г) скласти словничок Здоров'я

д) _________________________________________________ (твій варіант)
6. Яка тема тобі найбільше цікава?

а) Довідник здоров'я

б) Народні ліки та рецепти

в) «Здоровий 5« А »

г) «Здоровий спосіб життя»

д) Поради по догляду за собою

Є інші ідеї? можеш запропонувати тему! _____________________________________
^ ДОДАТОК В

Інструкції для виконання групового проекту

I. Проект «Healthy way of life and Body Care» - Виставка або Стінгазета

Етапи роботи:

Знайти інформацію про здоровий спосіб життя і про те, як необхідно доглядати за тілом.

Підібрати картинки, ілюстрації, намалювати плакати.

Підготувати текст (текст для стінгазети або підпису на плакатах).
Оформити стінгазету або виставку.

Розподілити ролі для виступу перед іншими групами

Увага: виступати не повинен одна людина!
Примітка: Перш ніж писати підсумковий текст на чистовик - дайте його на перевірку викладачеві або тому, хто знає англійську! Щоб не було двійок за грамотність.
II. Проект «Healthy 5 A» - Довідник

Етапи роботи:

Знайти інформацію. (3 блоки інформації: що таке здоров'я, що роблять учні нашого класу, щоб бути здоровими, їх поради + ваші доповнення).

Підібрати картинки, ілюстрації, намалювати малюнки.

Підготувати підсумковий текст, який буде написаний в довіднику.

Оформити довідник (це може бути книжка розміром в половину альбомного листа, презентація на комп'ютері або варіант вашої групи).

Розподілити ролі для виступу перед іншими групами.

Увага: виступати не повинен одна людина!

Примітка: Перш ніж писати підсумковий текст на чистовик - дайте його на перевірку викладачеві або тому, хто знає англійську! Щоб не було двійок за грамотність J
III. Проект «Health and Healthy Life »- Кишеньковий словничок
Етапи роботи:

Знайти інформацію й підготувати текст для словничка

3 блоки інформації:

1. Чому важливо вести здоровий спосіб життя?

2. Знайти для кожної літери англійського алфавіту 1-2 слова на тему «Здоров'я та здоровий спосіб життя» (вправи, вітаміни, спорт і т.д.)

3. До кожного слова підписати, чому ви віднесли його в цей словничок

(Наприклад: vegetables - It is good for health to eat vegetables)

4. Заключна фраза в кінці словничка (прислів'я про здоров'я, рада або все, що ви придумаєте)
Підібрати картинки, ілюстрації, намалювати малюнки.

Оформити Словничок (це може бути книжка розміром в половину альбомного листа, презентація на комп'ютері або варіант вашої групи).

Розподілити ролі для виступу перед іншими групами.

Увага: виступати не повинен одна людина!
Примітка: Перш ніж писати підсумковий текст на чистовик - дайте його на перевірку вчителю або тому, хто знає англійську! Щоб не було двійок за грамотність.

Презентація або Захист проекту:

(Проект захищають один або декілька учасників. У вашому випадку - не менше 2 осіб).

Схема презентації:

Назва проекту

the project is called ...

the name of our project is ....

Короткий зміст - про що проект, що в ньому відбито. (Кілька пропозицій, приклади з тексту проекту)

The project (it) is about ....

It tells about ...

It is devoted (присвячений) to ....

n our project we tell about .... for example ... ..
Чим хороший чи корисний ваш проект. (Допомагає задуматися про своє здоров'я, розповідає про здоров'я, у проекті є корисні поради)

this project is useful because ....

It is good because it can help to ....

It is useful because there are good advice (rules) about ....
Ваше ставлення до проекту (сподобалося робити чи ні, було цікаво чи не було і т.д.)

I liked (disliked) to work at the project because ...

The project was interesting / boring because we .... (Found new words, made ​​pictures, worked in groups і т.д.)


^ ДОДАТОК Г

Анкета за підсумками роботи над проектом

1. Чи сподобалося тобі працювати над проектом? ___________

2. Якщо так, то чому?

а) цікава тема

б) сподобалася робота в групі)

в) тому що це незвичайна робота

г )______________________________ (твій варіант)
3. Активно ти працював (а) у проекті?

а) так

б) не дуже

в) немає
4. Хотілося б тобі зробити ще якийсь проект з англійської?

а) так

б) немає

в) поки не вирішив (а)
Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | Іноземні мови і мовознавство | Курсова | 133,6кб. | скачати

Схожі роботи:

Використання проектної роботи на уроках англійської мови в 7 8 клас

Використання проектної роботи на уроках англійської мови в 7-8 класах у процесі формування

Коммутативная спрямованість проектної діяльності на уроках англійської мови в середніх класах

Технічні засоби навчання на уроках іноземної мови

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови

Формування комунікативної компетенції на уроках іноземної мови як об`єкт педагогічного

Використання Інтернету в навчанні іноземної мови

Особливості використання сучасних засобів навчання іноземної мови

Використання комп`ютерних програм у навчанні іноземної мови

Схожі:

Відділ освіти iconВідділ освіти
Головного управління освіти І науки хода, відділ освіти надсилає для організації відповідної роботи лист Міністерства освіти І науки,...
Відділ освіти iconУ країна погребищенська районна державна адміністрація вінницької області відділ освіти
Відділ освіти Погребищенської райдержадміністрації надсилає лист управління освіти І науки України від 31. 01. 2011 р. №377/09 «Про...
Відділ освіти iconЗаставнівська районна державна адміністрація Чернівецької області відділ освіти
Генеральної конференції юнеско щодо відзначення у 2011 році 1000-річчя заснування цієї видатної пам’ятки, відділ освіти райдержадміністрації...
Відділ освіти iconЗолочівська районна державна адміністрація Відділ освіти Рішення...
Рда оберемок Н. В. «Про підсумки роботи відділу освіти та закладів освіти району в 2010 році» колегія відзначає, що відділ освіти...
Відділ освіти iconВідділ освіти Золочівської райдержадміністрації Харківської області
Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єдрпоу). Відділ освіти Золочівської районної державної...
Відділ освіти iconЗолочівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з смт
«Про підготовку та проведення літньої оздоровчої кампанії в Золочівському районі» відділ освіти, загальношкільні, позашкільні, дошкільні...
Відділ освіти iconПоложення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради
Дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради (далі дошкільний відділ) є структурним підрозділом...
Відділ освіти iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти
Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» відділ освіти Заставнівської районної державної адміністрації пропонує...
Відділ освіти iconРайдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення
Відділ освіти уманської районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації...
Відділ освіти iconУкраїна міністерство освіти І науки україни відділ освіти
Сокаль, вул. Шашкевича,86, É (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка