Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачати 347.96 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка3/4
Дата конвертації05.03.2013
Розмір347.96 Kb.
ТипАвтореферат
uchni.com.ua > Інформатика > Автореферат
1   2   3   4

ВИСНОВКИУ „Висновках” узагальнено результати проведеного дослідження, окреслено перспективні напрями подальших наукових пошуків. Визначаючи мету та завдання дослідження, виокремлено актуальні проблеми у сфері обмеження маніпулювання свідомістю громадян, на значному фактологічному матеріалі сформовано систему нормативних меж маніпулювання електоратом у виборчому процесі.

Право громадян брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування є фундаментальною засадою демократичного суспільства. Таке право закріплене і для громадян України. Однак декларація такого права не свідчить про існування в нашому суспільстві ситуації, яка дала б змогу його членам свідомо користуватися правами і виконувати свої обов’язки. Це можливо лише тоді, коли громадяни нашої держави матимуть змогу робити свідомий вибір на користь тих політичних сил, які реально, а не на словах, прагнуть демократичних перетворень, блага своєму народові, визнають необхідність чесного змагання за довіру населення. Все це акумулюється в комплексі цінностей, вмінь та знань, які забезпечують громадянам свідому участь і позицію в політичному житті, можливість виокремити власні політичні інтереси і зіставити їх з інтересам інших людей та всього суспільства.

Більшість досліджень, присвячених політичному маніпулюванню, зосереджують свою увагу на технологічних аспектах використання маніпулювання. Розвиток та значне поширення маніпулятивних технологій зумовлюють необхідність наукового обґрунтування обмеження їх використання, особливо під час виборчих кампаній, та формування інформаційно-психологічної безпеки особи та суспільства як однієї з центральних для теорії та практики політичної науки.

2. На основі аналізу різноманітних підходів до трактування маніпулювання встановлено, що останнє являє собою приховане спонукання адресата до переживань відповідних станів, прийняття рішень чи виконання дій, необхідних для досягнення ініціатором такого впливу власних цілей. До основних ознак маніпулювання відносять передусім психологічний та прихований характер впливу, який потребує значної майстерності і знань.

Під політичним маніпулюванням у роботі розглядається процес впливу на здійснення політичного вибору. Такий процес, зазвичай, має прихований характер та формує у громадян так звану ілюзію вибору та уявну реальність, за якої об’єкт впливу переконаний у своєму свідомому управлінні власними думками та поведінкою. Насправді ж відбувається негативний вплив на свідомість людини, формується політичне неуцтво, яке призводить до неможливості людиною сформувати цілісний образ політичної ситуації.

Політичне маніпулювання створює видимість демократії, коли народом, що має природнє право приймати рішення, управляють умілі маніпулятори, нав′язуючи йому необхідні рішення. Йдеться про процес формування нової форми політичного режиму, який можна назвати маніпулятивною демократією, для якої характерне перетворення людини в маріонетку із запрограмованими бажаннями, думками, оцінками, реакціями. Людина не усвідомлює, що нею маніпулюють, продовжуючи вважати себе вільною та самостійною, такою, що робить свідомий вибір. Провідною є думка, що політичне маніпулювання – це не просто обман чи прямий примус, а приховане управління, яке перетворює громадянина із суб′єкта політики в об′єкт, це своєрідне насильство над внутрішнім світом, свідомістю та волею людини.

Серед основних передумов, які визначають значну ефективність маніпулювання, в дисертації виділено насамперед високий професіоналізм в організації маніпулятивних впливів, появу нових форм та засобів прихованого впливу на індивідуальну, групову та масову свідомість, відсутність психологічних механізмів захисту від маніпулятивних впливів у більшої частини населення, відсутність соціальних механізмів контролю і нейтралізації інформаційно-психологічних впливів, відсутність концептуального (науково-методичного) забезпечення у сфері захисту від негативних інформаційно-психологічних впливів.

3. Проаналізовані підходи до проблеми пошуку способів захисту від маніпуляційних впливів підводять до виділення таких груп обмежень, які є основою системи протидії маніпулюванню.

По-перше, це нормативно-правові межі маніпулювання, які передбачають різного роду правову відповідальність за використання маніпулятивних технологій у виборчому процесі. Однак діапазон маніпулятивних технологій настільки широкий, що сучасне законодавство ще не прописане стосовно їх більшості. Отже, покладатися на застосування правових норм за використання маніпулювання у різних сферах не слід, варто шукати та використовувати інші способи захисту.

По-друге, група особистісно-психологічних обмежень маніпулювання, тобто методів захисту, якими повинна володіти кожна людина для розпізнавання маніпулювання та успішного захисту від нього.

По-третє, соціально-політичні обмеження та засоби захисту, зумовлені політичною культурою та способами взаємоз’язку людей у політичній сфері. Визначальна роль надається процесу формування громадянської компетентності та відповідальності як обмежуючих чинників маніпулювання у виборчому процесі.

4. Розглядаючи систему нормативних обмежень маніпулювання, в дисертації обґрунтовується необхідність створення, передусім, системи правового забезпечення інформаційно-психологічної безпеки та захисту від маніпулятивних впливів. Саме тому вкрай важливою постає необхідність розробки нормативно-правових актів, які б узяли на себе повноваження з розв′язання цих проблем. Однак така зацікавленість з боку юристів не спостерігається. У дослідженні стверджується, що поряд із захистом персональних даних, доступу до правової та іншої інформації особливої уваги потребує проблема нормативного забезпечення захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу. В міжнародному та українському законодавстві прописане право на достатню поінформованість для здійснення свідомого та обгрунтованого вибору. Такий вибір лежить в основі більшості прав та свобод людини і охоплює різні види людської діяльності.

Під інформаційною-психологічною безпекою в роботі розуміється стан захищеності інтересів особистості, суспільства та держави, який забезпечує неможливість завдання шкоди духовній сфері людини, культурним надбанням суспільства через використання негативного інформаційного впливу. Вважаємо, що задля досягнення такого рівня інформаційно-психологічної безпеки, який би унеможливив використання негативного маніпулятивного впливу на особистість, потрібно докласти значних зусиль як з боку окремої особистості, так і з боку всього суспільства й держави.

У дослідженні доводиться, що нормативне обмеження маніпулювання електоратом не слід зводити лише до законодавчого регулювання. Тільки у комплексі з моральними нормами та відповідними демократичними традиціями законодавче регулювання може досягти свого результату стосовно обмеження використання маніпулювання.

5. Важливим елементом системи обмежень маніпулювання є належний рівень громадянської та правової культури населення. Лише володіючи відповідним рівнем громадянської культури, індивід та суспільство спроможні вповні усвідомити свої політичні потреби та власні інтереси у політиці, а також визначити способи їх реалізації, порівнявши їх із способами, що використовують владні суб’єкти.

Чималого значення у процесі обмеження маніпулювання набувають демократичні цінності. Наша держава у процесі переходу від тоталітаризму до демократії та правових основ існування суспільства повинна зробити головними принципами свого функціонування та розвитку такі демократичні цінності, як всезагальні таємні прямі вибори, представницькі установи, поділ влад і передусім – права та свободи особистості, її особистий свідомий вибір. Останній трактується не як спонтанне рішення індивіда, викликане зазвичай емоціями чи впливом різноманітних технологій, а як типові для людини форми свідомості та поведінки, які визначають найкращий для людини стан суспільної системи та її конкретний зміст.

Автор доводить, що в процесі стабілізації суспільного життя, набуття виборцями електоральних навиків, посилення демократичної складової політичної культури населення та політичних еліт відбувається поступове витіснення маніпулятивних технологій. Зростання політико-правової та громадянської культури передбачає не захоплення патріотизмом, не сліпу віру в національні святині, а оволодіння максимумом політичних знань, умінням оперувати логічними поняттями цієї сфери, не претендуючи на професійні навички політика чи політолога. Тому підвищення усвідомленості вибору є необхідним у нашому суспільстві, воно сприятиме зменшенню зони політичного неуцтва, зростанню обережності та уміння розпізнавати маніпулятивну суть тієї чи іншої політичної пропозиції.

Проте і при розвинутій демократії маніпулювання на виборах не зникає. Аналогія вказаній ситуації простежується у сфері екології: сьогодні забруднення довкілля є неминучим, та це не означає, що не потрібно боротись за збереження природи. Те ж саме відбувається і в політиці. Обєктивно маніпуляційних процесів уникнути неможливо; втім, необхідно боротися за відповідальну політику, що сприятиме поступовому обмеженню маніпулювання, особливо у виборчому процесі.

6. У системі обмеження маніпулювання суттєву роль відіграють політичні знання, під якими розуміємо знання людей про політичну систему, політичні ідеології, інститути, явища і процеси, за допомогою яких забезпечується їх участь у політичному житті. Знання про політику є важливою складовою політичної свідомості та культури індивіда, групи, соціальної спільноти. Саме тому належний рівень обізнаності громадян про політичне життя, діяльність владних структур, політичних лідерів та технології, що ними використовуються для досягнення політичних цілей, вважаємо основним елементом системи обмежень політичного маніпулювання. Йдеться про громадянську компетентність особи, під якою розуміємо мінімально необхідний рівень знань, який гарантує політичну грамотність та обмежує ефективність маніпулятивного впливу. Для реального захисту особистості від негативних інформаційно-психологічних впливів особливе значення набуває можливість прикладного використання політичних знань широкою громадськістю. Вирішальною є і прозорість влади у демократичному суспільстві, яка гарантує можливість отримання максимально повної інформації про розстановку сил у політичному процесі, про офіційні та альтернативні проекти політичних рішень.

7. Узагальнено та систематизовано низку рекомендацій, які дають змогу підвищення індивідуальної невразливості до маніпулятивних технологій через виділення групи особистісно-психологічних обмежень маніпулювання. Кожен громадянин повинен розуміти, що кращим способом захиститись від маніпулювання є усвідомлення і постійне уточнення власних інтересів, цілей та цінностей. Передумовою цього може стати цілеспрямована зміна індивідуальної та суспільної свідомості, яка сприяє формуванню нових культурних механізмів, які долають тотальність маніпулювання.

Приклади останніх виборчих кампаній в нашій державі доводять, що відбувається зміна набору маніпулятивних технологій, що використовуються суб’єктами політики як таких, що втрачають свою ефективність. Зростання рівня політичної активності свідчить про тенденцію набуття нових електоральних навиків, які формують комплекс обмежень маніпулювання та зростання очікувань від новообраної влади. Сучасні дослідження доводять складність українського процесу трансформації, однак у свідомості народу відбуваються зміни, що є важливим засобом контролю громадян за владними структурами. Український народ подає чіткий сигнал своїй еліті, що він не сприймає обману і маніпулятивного впливу, і вимагає від влади усвідомлення нею своєї політичної відповідальності.

1   2   3   4

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського” уаан
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекція
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті охорони здоров`я дітей І підлітків амн україни, м. Харків
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Теоретико-правові та практичні аспекти прокурорського нагляду при забезпеченні прав обвинуваченого
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Інституті держави І права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та можливості корекції
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка