Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання
Скачати 112.76 Kb.
НазваФорми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання
Дата конвертації03.04.2013
Розмір112.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання.

Навчальний процес починається з проектування його цілей і завдань. Цілі і завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми і методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати повноту розв’язання поставлених завдань. Зміст навчального матеріалу впливає на вибір методів, форм і технічних засобів навчання.

Форми організації навчальної діяльності на уроці:

●індивідуальна робота;

●фронтальна робота;

●групова робота;

●парна робота;

●колективна робота;

●бригадна робота.

Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано.

Приклади:

●учні виконують домашню роботу за рекомендаціями вчителя;

●самостійні, контрольні роботи вчитель пропонує з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, тобто здійснюється особистіснозорієнтоване навчання;

●актуалізація опорних знань ( на уроці математики 1-2 учні працюють індивідуально біля дошки, решта пишуть математичний диктант, потім перевіряють).

Фронтальна робота передбачає одночасне виконання всіма учнями одного й того ж завдання під керівництвом учителя (фронтальна бесіда, фронтальне опитування).

Групова робота - спосіб організації навчального заняття, під час якого ставиться певне завдання для групи школярів.

Групова робота передбачає, що:

●клас на занятті об’єднується в декілька груп для розв’язування конкретних навчальних завдань;

●кожна група отримує певне завдання та виконує його під безпосереднім керівництвом лідера групи або вчителя;

●завдання планують так, щоб можна було врахувати й оцінити індивідуальний внесок кожного члена групи;

●склад групи добирають таким чином, щоб із максимальною ефективністю могли реалізуватися можливості кожного члена групи. Для цього до груп включають школярів із різним рівнем інформованості (щоб вони мали можливість допомагати один одному) й ураховують соціально-психологічні фактори (не включають до однієї групи тих, хто негативно ставиться до когось із членів групи).

Форми групової роботи

Ланкові;

Парні;

Бригадні.

Ланкова форма передбачає організацію навчальної діяльності постійних груп учнів, які разом планують навчальну діяльність, сприймають та усвідомлюють інформацію, обговорюють, здійснюють взаємоконтроль. Усі учні працюють над єдиним завданням. Наприклад: під час вивчення нового матеріалу вчитель пояснює тему, а потім учні в групах повторно розбирають її за питаннями, які запропонував педагог. Після цього проводять взаємоконтроль.

Парна робота. Учень демонструє іншому нову інформацію, що сприяє швидкому та якісному її засвоєнню через спілкування між школярами. Наприклад, таблиця похідних, правила тощо.

Бригадна робота передбачає формування тимчасових груп учнів для виконання певних навчальних завдань.

Розрізняють:

●кооперативно-групову (кожна група виконує частину спільного завдання);

●диференційовано-групову (кожна група виконує окреме завдання відповідно до рівня навчальних можливостей).

Колективна форма передбачає спілкування, взаємодію учнів

Під час колективної роботи:

●клас усвідомлює спільну мету, відповідальність за виконання завдань, запропонованих учителем;

●здійснюється розподіл функцій, обов’язків, які враховують інтереси, здібності кожного учня;

●переважає атмосфера співпраці й товариської допомоги;

●існує взаємоконтроль і відповідальність кожного перед класом.

^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ – СПОСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Слово «метод» грецького походження – «шлях дослідження, спосіб пізнання».

●Методи навчання - є способи роботи учителя та учнів, за допомогою яких досягається освоєння останніми знань, умінь та навиків, а також формування їх святогляду та розвитку пізнавальних сил.(М.А.Данілов, Б.П.Єсипов).

●Методи навчання - це способи взаємопов'язаної діяльності педагогів та учнів зі здійснення задач освіти, виховання та розвитку.(Ю.К.Бабанський).

●Методи навчання-система послідовних, взаємопо'вязаних дій учителя та учнів, що забезпечують засвоєння змісту освіти, розвитку розумових сил та здібностей учнів, оволодіння ними засобами саморозвитку та самонавчання. (Г.М. Коджаспірова).

●Методи навчання-це засоби навчальної роботи учителя та організації навчально-пізнавальної діяльності учнів щодо розв'язання різноманітних дидактичних задач, спрямованих на оволодіння навчальним матеріалом.

(І.Ф.Харламов).

Класифікація методів навчання

За рівнем активності учнів (Є.Я.Голант)

Пасивні:

-розповідь;

-лекція;

-пояснення;

-екскурсія;

-демонстрація;

-спостереження.

Активні:

- лабораторний метод;

- практичний метод;

- робота з книгою.

За дидактичною метою (М.А. Данилов, Б.П. Єсіпов):

- методи набуття нових знань;

- методи формування умінь і навичок;

- методи використання завдань;

- методи закріплення та перевірки знань, умінь, навичок.

За характером пізнавальної діяльності (І.Я.Лернер, М.Н.Скаткін):

- пояснювально-ілюстративні;

- репродуктивні;

- проблемного викладу;

- частково-пошукові (еврестічні);

- дослідницькі.

За джерелом отримання інформації (М.М.Верзилін, Є.І.Перовський, Д.О.Лордкипанидзе):

Словесні:

- розповідь;

- пояснення;

- бесіда;

- дискусія;

- лекція;

- робота з книгою

Наочні:

- наочні посібники;

- схеми;

- таблиці;

- малюнки;

- моделі;

- прилади;

- тзн;

- відеофільми

Практичні:

- вправи;

- лабораторні роботи;

- практичні роботи;

- досліди;

- написання творів;

- складання таблиць:

- виготовлення приладу

^ Зміст і характер діяльності вчителя й учнів під час навчання, організованого за різними методами, суттєво відрізняються.

Так, пояснювально-ілюстративний метод навчання полягає в тому, що вчитель передає учням готову інформацію за допомогою різних засобів навчання, а учні сприймають, осмислюють і фіксують її в пам’яті. Роль учителя зводиться до організації сприйняття інформації або ж способів діяльності з її засвоєння. Повідомлення інформації вчителем забезпечується за допомогою усного та друкованого слова, наочних засобів навчання, практичного демонстрування способів діяльності.

Репродуктивний метод навчання використовують для формування вмінь і навичок учнів на рівні, що дозволяє застосувати їх в умовах, які раніше розглядалися, або трохи змінених. Учитель за допомогою системи завдань організовує діяльність учнів з неодноразового відтворення повідомлених знань або способів діяльності.

Використання репродуктивного методу необхідно дозувати, бо зловживання великою кількістю одноманітних завдань і вправ знижує інтерес до вивчення нового матеріалу, виключає можливість здійснювати пізнавальну діяльність учнів у зоні їх найближчого розвитку.

У процесі навчання репродуктивний метод найчастіше застосовують у поєднанні з пояснювально-ілюстративним.

Сутність методу проблемного викладу навчального матеріалу полягає в тому, що вчитель не тільки організовує передавання інформації різними способами, а й ознайомлює учнів з процесом пошуку розв’язання тієї чи іншої проблеми, пояснюючи міркування від одного етапу пізнання до іншого, ілюструючи логіку цього руху та протиріччя, що виникають при цьому. Тобто вчитель з учнями ставлять проблему, у ході уроку розв’язують її, а учні відстежують логіку цього процесу й одночасно засвоюють етапи розв’язування проблеми.

Структура проблемного викладу може мати таку послідовність дій:

- виявлення протиріччя та постановка проблеми;

- висування гіпотез;

- складання плану розв’язання проблеми;

- процес розв’язування, можливі та наявні труднощі, протиріччя;

- доведення гіпотези;

- розкриття значення розв’язку для подальшого розвитку думки або сфери діяльності.

За проблемного методу навчання учні не тільки сприймають, осмислюють, запам’ятовують інформацію, а й стежать за логікою доведення, за рухом власних думок і думок учителя, можуть брати участь у прогнозуванні наступного етапу досліду або роздумів. Тобто учні включаються в ознайомлення з процесом пізнання.

Евристичний (частково-пошуковий) метод – це метод, за якого вчитель організовує участь учнів у виконанні окремих кроків пошуку розв’язання проблеми. Роль учителя полягає в конструюванні пізнавального завдання, розчленуванні його на окремі етапи, визначенні тих етапів, які учні виконуватимуть самостійно, тобто вчитель організовує самостійно-пізнавальну діяльність учнів. За одних умов учнів навчають бачити проблему, за других – будувати докази, за третіх – робити висновки з викладених або продемонстрованих фактів, за четвертих – висловлювати гіпотези, за п’ятих – складати план перевірки висловлюваних припущень та інше. Тобто організовують засвоєння досвіду творчої діяльності за елементами, оволодіння окремими етапами розв’язання проблемних задач. Однією з форм цього методу є евристична бесіда, яка потребує не тільки відтворення наявних знань, а й здійснення творчого пошуку нових.

Сутність дослідницького методу полягає в організації вчителем пошукової, творчої діяльності учнів з розв’язання нових проблем і проблемних ситуацій. Цей метод передбачає досконале засвоєння учнями досвіду творчої діяльності. Дослідження психологів показали, що участь учнів у частковому розв’язуванні творчих проблем не приводить до формуванні вмінь досліджувати й аналізувати цілісні задачі.

Цілісна задача передбачає вміння аналізувати її умову відповідно до поставлених вимог, перетворювати проблему на низку окремих проблем, складати план та етапи розв’язання проблеми, формулювати гіпотезу, перевіряти одержані результати теоретично й експериментально тощо.

Дослідницький метод є основним методом навчання та збагачення досвіду творчої діяльності.

Уся група продуктивних методів навчання (проблемний, евристичний, дослідницький) сприяє засвоєнню знань і вмінь учнями на рівні можливості їх творчого застосування. Роль учителя в реалізації цієї групи методів полягає у фасилітації ( «полегшенні» процесу самостійного виконання певних етапів пізнавальної діяльності).

^ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

●Метод доцільних задач ( учитель починає викладення матеріалу зі спеціально дібраних задач, що підводять до теми), фактично належить до проблемних методів.

●Абстрактно-дедуктивний метод ( від абстрактної теорії до конкретних прикладів) під час вивчення нового матеріалу вчитель сам наводить означення введених понять, а потім - конкретні приклади об'єктів, що належать до цих понять. Формулює і доводить теорему, потім наводить конкретні приклади застосування нового теоретичного матеріалу

●Конкретно-індуктивний метод навчання (від конкретних прикладів до абстрактної теорії).

●Сократичний метод-учитель за допомогою системи навідних запитань підводить учнів до відкриття істини і потрібних висновків.

●Евристичний метод поєднує сократичний і репродуктивний: учитель ставить запитання, вислуховує відповіді, уточняє і виправляє їх, але при цьому на деякі запитання відповідає сам.

●Дослідницький метод-самостійне відкриття теорем, формул.

●Метод укрупнення дидактичних одиниць-метод викладання великими блоками (Ерднієв).

●Проскриптивний метод: викладення матеріалу супроводжують повними словесними або символічними записами (теорема:дано, довести, доведення).

●Інскриптивний метод - метод опорних сигналів, без детальних записів (В. Шаталов).

^ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ

Методи навчання застосовують практично як сукупність одномоментних дій учителя - прийомів.

ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ – окремі операції, розумові чи практичні дії вчителя або учнів, які розкривають або доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає певний метод. Наприклад, прийоми активізації розумової діяльності під час усного викладення знань (порівняння, зіставлення); прийом стимулювання, контролю, взаємоконтролю й самоконтролю поєднує такі прийоми: викладення інформації, активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, ілюстрування.

Методи навчання і методичні прийоми можуть мінятися місцями, замінювати один одного в конкретних педагогічних ситуаціях. Одні й ті самі методичні прийоми можуть бути застосовані в різних методах. І навпаки, один і той самий метод у різних учителів може поєднувати різні прийоми.

Таким чином, метод складається з низки прийомів, але не є їх простою сумою. Прийоми визначають своєрідність методів роботи вчителя й учнів, надають індивідуальний характер їх діяльності.

^ ПРИКЛАДИ СУЧАСНИХ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ

«Відстрочена відгадка»

*За допомогою цього прийому на уроці створюють установку, за якої учні позитивно налаштовуються на сприйняття нових знань, а відстрочена відгадка стимулюватиме пізнавальну активність протягом усього уроку.

Змагання

Це прийом уведення в урок елементів гри. Він заснований на груповій діяльності учнів. Мета - навчити учнів самостійно організовувати власну навчальну діяльність, розв’язувати дидактичні завдання; формувати вміння виділяти головне, істотне; закріплювати спеціальні та загально навчальні знання, вміння та навички.

Гра «Так –ні»

Цю гру доцільно застосовувати під час закріплення нового матеріалу. Правила гри: уважно слухати голос учителя, який читає запитання тільки один раз, перепитувати не можна. Під час читання необхідно записати відповіді «так» чи «ні».

«Спіймай помилку»

Один із прийомів, який привчає дітей миттєво реагувати на помилки. Учнів заздалегідь попереджають про те, що, пояснюючи матеріал, учитель навмисно припускається помилок. Також домовляються про умовний знак, яким користуватимуться учні, аби звернути увагу на знайдену помилку. Учитель пропонує учням підготувати домашнє завдання у формі невеличкого оповідання на певну тему, у якому навмисно припущено не менше ніж п’ять помилок. На уроці учень читає перед класом свій твір, а завдання слухачів – знайти помилки.

«Шпаргалки»

Учитель пропонує учням прочитати текст. Необхідно передати його зміст за допомогою рисунків, умовних позначень або схем. Ці шпаргалки (підписані) учні віддають учителеві. За бажанням учні підходять до вчителя і витягують шпаргалку. За цією шпаргалкою потрібно відтворити текст. Визначають найкращі шпаргалки та доповідачів.

«М’яч зі словами»

Один із прийомів опрацьовування термінології. Кидаючи м’яч, учитель (або учні) називає термін, а той, до кого м’яч потрапив, надає стисле пояснення, про що йдеться.

^ Гра «Світлофор»

Учитель формулює вголос 12 тверджень, частина з яких містить помилки. Після кожного речення учні піднімають зелені (погоджуються), червоні (не погоджуються), жовті (можуть доповнити) жетони. Учні, які підняли жетон кольору, що відповідає правильній відповіді, ставлять собі 1 бал. За 12 набраних балів отримують оцінку «12».

«Здивуй»

Один із прийомів роботи на уроках, які надають можливість активізувати пізнавальну активність учнів. Учитель знаходить такий кут зору, щоб навіть повсякденне стало дивовижним.

Український педагог В.Шаталов неодноразово підкреслював, що в його арсеналі напрацьовано більше ніж тисяча прийомів, але застосовує лише 30 методів, указуючи цим на те, що прийоми є складовою частиною методу. Кожен учитель створює низку прийомів шляхом спроб і відбору найефективніших, відкидаючи ті, що не сприймають учні. Учитель створює власний почерк завдяки застосуванню індивідуальних прийомів.

«Викладання є мистецтво, а не ремесло, у цьому корінь учительської справи. Випробувати десять методів і обрати свій, передивлятися десять підручників і не дотримуватися жодного неухильно – ось єдиний можливий шлях викладання. Весь час винаходити, вимагати, удосконалювати – ось єдиний курс учительського робочого життя»

ЛІТЕРАТУРА

1. Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання

/ Автор - упорядник Т.В. Свєтлова. Математика в школах України. – 2012. - №28 -с.6-11.

2.Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор-укладач Н.П.Наволокова. - Х: Вид.група «Основа»,2009.

Схожі:

Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconПрийоми І методи стимулювання І мотивації навчальної діяльності учнів
Для того, щоб сформулювати мотиви навчальної діяльності, використовується весь арсенал методів організації І управління навчальної...
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconМетоди та форми організації навчання в працях Ш. О. Амонашвілі
Не один вчений звертався до розробки правил роботи вчителя з учнями, вдосконалюючи тим самим те, що пізніше буде відокремлене в педагогічні...
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconНа уроках інформатики
Поняття «форми» використовується щодо навчання в двох варіантах як форма навчання І як форма організації навчальної діяльності
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconВсесвітня історія
Форми й методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Періодичність, критерії І засади тематичного, семестрового...
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconВсесвітня історія
Форми й методи організації навчальної діяльності на заняттях з курсу. Періодичність, критерії І засади тематичного, семестрового...
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconУкраїна на початку ХХ століття
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет ресурсами....
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconКалендарно-тематичне планування історія україни
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами....
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 10 клас. Новітня історія україни
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет ресурсами....
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 11 клас
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами....
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 11 клас. Новітня історія україни
Завдання І структура курсу. Способи роботи учнів з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка