Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Скачати 73.08 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Дата конвертації05.03.2013
Розмір73.08 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Інститут інформатики та радіоелектроніки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Директор Інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., проф.
___________________ /Д.М. Піза/

“_____”_______________  2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АГЕНТИ”

для студентів магістратури напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”

спеціальності 8.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра програмних засобів


Форма навчання

Курс

Семестр

Усього (год)

Лекції (год)

Лабор. роб. (год)

Практ. (год)

Самост. під керівн.(год)

Самост. (год)

КП, КР, РГЗ

(сем.)

Залік (сем.)

Іспит (сем.)

Денна

V

9

108

18

16

749ЗаочнаРобоча програма складена на основі Навчального плану підготовки магістрів по спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" напряму 6.050103 “Програмна інженерія” від 17.07.2007 р. за Міжнародним проектом "Європейсько-український ступінь магістра з програмного забезпечення" (JEP 26182 2006) програми "Темпус" Європейської Комісії.
Робоча програма складена кандидатом технічних наук, доцентом Субботiним С.О.

Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол № ____ від "___" _______________ 2007 р.

Голова методкомiсiї, декан ФІОТ ____________________ М.М. Касьян
Затверджена на засіданні кафедри програмних засобiв.

Протокол № 1 вiд "28" серпня 2007 р.

Зав. кафедри програмних засобів ____________________ А.В. Притула
^

1 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Мета викладання дисципліниЗасвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання сучасних засобів створення інтелектуальних програмних агентів; допомогти набути навички практичної роботи iз програмними засобами для проектування та розробки інтелектуальних агентних систем.

^ 1.2 Завдання вивчення дисципліни:
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні :

 • сформувати знання та отримати практичні навички для використання мультиагентних систем та інтелектуальних агентів при вирішенні практичних задач;

 • отримати уяву про стан і перспективу розвитку агентних технологій та програмного забезпечення для проектування й розробки агентних систем.


На основі вивчення дисципліни студент повинен
з н а т и :

 • основні поняття та визначення агентних систем;

 • моделi та методи побудови агентних систем та їхнi властивостi;

 • сучаснi програмнi засоби для проектування i розробки агентних систем;

 • критерiї порiвняння моделей агентів.


в м і т и :

 • обґрунтовувати й аналiзувати вибiр конкретного типу моделi та методу розробки агентних систем при вирiшеннi вiдповiдних практичних задач;

 • використовувати сучаснi програмнi засоби для проектування та дослiдження агентних систем;

 • створювати програми на мовi макросiв пакету MATLAB для побудови та використання сучасних агентних систем;

 • аналiзувати результати побудови та використання агентних систем при вирiшеннi прикладних задач.


^

1.3 Зв’язок iз іншими дисциплінамиКурс базується на поняттях, що вивчаються в дисциплінах:

 • Математичні методи оптимізації та дослідження операцій;

 • Обробка та інтерпретація соцiально-економiчної інформацiї;

 • Математичні основи представлення знань;

 • Системи штучного інтелекту;

 • Нейроiнформатика та еволюцiйнi алгоритми;

 • Теорiя прийняття рiшень.

Отриманні по розглянутій дисципліні знання будуть використовуватися та доповнюватися в курсах "Сучасні бази даних та інтелектуальний аналіз даних" та "Cучасний штучний інтелект", а також у курсовому проектуванні.

^ 2 ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

(18 годин)
2.1 Основні поняття та визначення інтелектуальних агентних систем
Агенти як інструмент комп’ютерних наук. Узагальнена модель та класифікація інтелектуальних агентів. Анатомія агента. Архітектури інтелектуальних агентів. Моделювання поведінки. Властивості програмних агентів. Розумні агенти. Поняття штучного життя. Моделювання харчових ланцюгів. Енергія та метаболізм агента. Відтворення агента. Смерть агента. Зв’язок та взаємодія між агентами. Основні поняття про програмних агентів. Web-агент. Розробка Web-агента.
Лекцій – 10 год.

Лаб. роб. – 10 год.

Самостійна робота – 36 год.

Література [2, 5, 7]
^ 2.2 Swarm Intelligence – біонічні мультиагентні інтелектуальні системи
Метод мурашиної колонії. Застосування методу мурашиних колоній у задачах комбінаторного пошуку. Метод бджолиної колонії. Застосування методу бджолиної колонії для вирішення оптимізаційних задач. Відбір інформативних ознак в задачах діагностики: застосування Swarm Intelligence.
Лекцій – 8 год.

Лаб. роб. – 6 год.

Самостійна робота – 38 год.

Література [1, 3, 4, 6, 8-15]
^ 3 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

3.1 Лабораторна робота № 1. Метод мурашиних колоній (6 год.).
Мета роботи: вивчити метод мурашиних колоній, навчитися розв’язувати задачі комбінаторної оптимізації за допомогою методу мурашиних колоній.
^ 3.2 Лабораторна робота № 2. Моделювання природних систем (4 год.).
Мета роботи: навчитися моделювати природні системи, вивчити методи, які застосовуються до моделювання природних систем.
^ 3.3 Лабораторна робота № 3. Розробка Web-агента (6 год.).
Мета роботи: вивчити основні принципи роботи програмних агентів, навчитися створювати Web-агента, який взаємодіє із певними службами в середовищі Internet.

^ 4 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Поняття штучного життя (3 год.).

 2. Моделювання харчових ланцюгів (3 год.).

 3. Опис моделі та навколишнє середовище (3 год.).

 4. Анатомія агента (3 год.).

 5. Енергія та метаболізм агента (3 год.).

 6. Відтворення агента (3 год.).

 7. Смерть агента (3 год.).

 8. Web-агент (3 год.).

 9. Розробка Web-агента (3 год.).

 10. Основні поняття про програмні агенти (3 год.).

 11. Властивості програмних агентів (3 год.).

 12. Розумні агенти (3 год.).

 13. Застосування Swarm Intelligence (8 год.).

 14. Метод мурашиної колонії (7 год.).

 15. Метод бджолиної колонії (7 год.).

 16. Програмні засоби для оптимізації на основі методу мурашиної колонії (8 год.).

 17. Програмні засоби для оптимізації на основі методу бджолиної колонії (8 год.).


Контроль самостійної роботи передбачає написання рефератів або контрольних робіт.
5 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
^5.1 Література основна


 1. Subbotin S., Oleynik A. Modifications of Ant Colony Optimization Method for Feature Selection // The experience of designing and application of CAD systems in Microelectronics: Proceedings of the IX International Conference CADSM – 2007 (20–24 February 2007). – Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic, 2007. – P. 493–494.

 2. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 312 с.

 3. Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: Монография. – Запорожье: ОАО "Мотор – Сич", 2003. – 279 с.

 4. Дубровін В.І., Субботін С.О. Методи оптимізації та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж: Навч. пос. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 136 с.

 5. Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Пер. с англ.. – М.: Вильямс, 2005. – 864 с.

 6. Олейник Ал.А. Сравнительный анализ методов оптимизации на основе метода муравьиных колоний // Комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи: Збірник наукових праць / За ред. Д.М. Пізи, С.О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – С. 147–159.

 7. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход, 2 – е изд.: Пер с англ. – М.: Вильямс. – 2006. – 1408 c.


^ 5.2 Література додаткова


 1. Bullnheimer B., Hartl R.F., Strauss C. Applying the ant system to the vehicle routing problem // Meta – Heuristics: Advances and Trends in Local Search Paradigms for Optimization. – Boston: Kluwer, 1998. – P. 109–120.

 2. Costa D., Hertz A. Ants can colour graphs // Journal of the Operational Research Society. – 1997. – №48. – P. 295–305.

 3. Dorigo M. Optimization, Learning and Natural Algorithms. – Milano: Politecnico di Milano, 1992. – 140 p.

 4. Dorigo M., Gambardella L.M. Ant colonies for the traveling salesman problem // BioSystems. – 1997. – №43. – P. 73–81.

 5. Gambardella L.M., Dorigo M. HAS – SOP: An hybrid ant system for the sequential ordering problem. – Lugano: CH, 1997. – P. 237–255.

 6. Gambardella L.M., Taillard E., Agazzi G. Macs – vrptw: A multiple ant colony system for vehicle routing problems with time windows // New Methods in Optimisation. – McGraw – Hill, 1999. – P. 63–79.

 7. Maniezzo V. Exact and approximate nondeterministic tree – search procedures for the quadratic assignment problem. – Bologna: Universita di Bologna, 1998 – 102 p.

 8. Michel R., Middendorf M. An ACO algorithm for the shortest common supersequence problem // New Methods in Optimisation. – McGraw – Hill, 1999. – P. 525–537.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Робоча програма складена на основі (дата навчальної програми, дата затвердження) освітньо-професійної програми вищої освіти України...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Д. Кожарін – к т н., ст н с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf ntu-kpi kiev ua
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка