II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом
Скачати 80.03 Kb.
НазваII. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом
Дата конвертації03.04.2013
Розмір80.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Погоджено: Затверджено:

Голова ПС Директор ДЗОШ № 100

_______А.Г. Міколаєнко _______ І.П. Антіпова

протокол № ___ наказ № ____ від «___»__20__ р.

від «___»___20___р.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
завідувача кабінетом ____________________

Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 100
___________________________________________

Посадова інструкція

завідуючого кабінетом _________________
______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
І. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, завідуючого кабінетом. При її складанні враховані рекомендації з організації охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

1.2. У своїй діяльності вчитель і завідуючий кабінетом керуються такими нормативними документами: Конституцією України, законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, безпеки життєдіяльності і протипожежного захисту, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти України, органів виконавчої влади, директора школи, заступника директора.

1.3. Завідувач кабінетом __________ призначається наказом директора навчального закладу з числа вчителів, які мають відповідну освіту і проводять заняття у мультимедійному кабінеті.

1.4.Учитель повинен мати вищу освіти, дотримуватись Конвенції про права дитини.

1.5.Завідувачу кабінетом безпосередньо підпорядковується лаборант.

II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом:

 • складання перспективного і річного плану роботи кабінету;

 • забезпечення умов для проведення уроків і позаурочної роботи;

 • систематичне поновлення та вдосконалення матеріальної бази кабінету, її поповнення традиційними та сучасними засобами навчання;

 • складання і ведення тематичних картотек засобів навчання та навчального обладнання;

 • проведення консультацій для вчителів щодо викладання предмету з використанням сучасних засобів навчання та пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів;

 • забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки, чистоти, порядку, правил безпечної експлуатації електротехнічного і іншого обладнання, дотримання правил протипожежної безпеки;

 • систематичне ведення інвентарної та матеріальної книг із занесенням до них відповідних змін , нові надходження, витрати й списання матеріальних цінностей;

 • керування роботою лаборанта і контроль за нею, надання йому практичної допомоги, сприяння підвищенню його кваліфікації;

 • готує учні до участі у конкурсах, учнівських олімпіадах;

 • своєчасно подає у відділ освіти інформації , звіти щодо роботи кабінету;

 • організовує вивчення учнями правил охорони праці;

 • здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

 • організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність за збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету;

 • розробляє і періодично переглядає (не менш як 1 раз у 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;

 • контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

 • не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя і
  здоров'я учнів і працівників школи з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • проводить навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників закладу;

 • організовує безперервне удосконалення фахової освіти , кваліфікації педагогічних, керівних кадрів за програмами «Інтел», «Партнерство у навчанні» та інших форм роботи;

 • проводить своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, пов’язанних з роботою учнів у кабінеті, вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;

 • допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи;

 • заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи;

 • проходить періодичне медичне обстеження;

 • дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

ІІІ. Права

Завідуючий кабінетом має право на:

 • на здорові безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 • застосовувати регламентовану перерву залежно від категорії та групи робіт;

 • на соціальний та правовий захист відповідно до його статусу;

 • на оплату праці залежно від посади, кваліфікаційної категорії, яка йому присвоєна, якості, досвіду та стажу роботи;

 • брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

 • вносити пропозиції з питань поліпшення системи роботи та діяльності кабінету в межах своєї компетентності;

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

 • проведення уроків у кабінетах інформатики;

 • підвищення кваліфікації і перепідготовку.

^ IV. Відповідальність

Завідувач кабінетом несе відповідальність за :

 • якість роботи щодо розвитку та збереження матеріальних цінностей кабінету;

 • підвищення науково-методичного рівня і професійної майстерності при викладанні предмету;

 • за збереження життя і здоров’я учнів на уроках інформатики, реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу, порушення прав і свобод учня;

 • об’єктивність, достовірність та відповідальність вимогам службового діловодства усіх матеріалів та документів, які веде;

 • збереження документів, які веде;

 • виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • дотримання вимог безпеки праці на своєму робочому місці.

^ V. Повинен знати

5.1. Для вирішення педагогічних, науково-методичних знань завідуючий кабінетом повинен мати знання в обсязі відповідної вищої освіти.

5.2. Основні напрямки і перспективи розвитку освіти, Закон України про освіту, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови України, нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.3. Правила безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки та електробезпеки.

5.4. Способи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

5.5. Способи підключення приладів до електричного струму та відклю­чення електричного струму в кабінеті у разі необхідності.

5.6. План евакуації учнів з кабінету в разі виникнення пожежі, правила користування засобами пожежогасіння та правила внутрішнього трудо­вого розпорядку.

5.7. Особливості змісту навчальних програм з предмету.

5.8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.9. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

5.10. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.

5.15. Основи формування системності знань школярів.

5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.19. Сучасні методики навчання предмету який викладає.

5.20. Основну і додаткову літературу, першоджерела з предмету який викладає.

5.21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

^ VI. Кваліфікаційні вимоги

Завідуючий кабінетом повинен мати відповідну вищу освіту:

6.1. Володіти сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.2. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення практичних робіт.

6.3. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

6.4. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією і присвоєнням III групи допуску з електробезпеки до 1000 В.

VII. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Завідуючий кабінетом:

7.1. Працює в режимі тижневого навантаження, передбаченого нака­зом директора школи на початок навчального року.

7.2. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, замінює у встанов­леному порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією.

7.3. Дотримується правил внутрішнього розпорядку щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі.

7.4. Виконує накази директора школи, рішення педагогічної ради, що стосуються його посадових обов'язків, та організації навчально-виховної роботи.

7.5. Одержує від дирекції школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з дирекцією школи та педагогічними праців­никами.

7.7. У період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається дирекцією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку канікул. Графік роботи завідуючого кабінетом затверджується наказом директора школи.


Заступник директора з

навчально-виховної роботи __________ ____________________________

(підпис) (ПІБ)

Посадову інструкцію отримав _________ ____________________________

(підпис) (ПІБ)


«____»___________20__ р.

Схожі:

II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconІІ. Завдання та обов’язки
Призначення на посаду завідувача складу та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням Керівника Українського...
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconЗакону України "Про оборону України"
Ни України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних...
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом icon«Завдання І обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту України»
Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту в Україні
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconОсобисті немайнові права І обов'язки
Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом icon Законом України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconПодатковий кодекс україни
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconУ чому полягають обов’язки вчителя?
Ви повинні також турбуватися на всьому шляху шкільного навчання про збереження здоров’я дітей І про набуття ними добрих моральних...
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconПрава та обов’язки батьків
Законодавством України передбачено відповідальність батьків не лише за шкоду, завдану їхніми дітьми, а й за неналежне виконання своїх...
II. Завдання та обов’язки завідувача кабінетом iconМенеджмент на підприємствах Німеччини
Обов'язки співробітників при роботі з делегуванням відповідальності "Модель Гарцбург" висуває високі вимоги І до рядових співробітників,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка