Положення про навчально-інформащйнйй комп'ютерний центр українського товариства сліпих (колективне підприємство)
Скачати 64.66 Kb.
НазваПоложення про навчально-інформащйнйй комп'ютерний центр українського товариства сліпих (колективне підприємство)
Дата конвертації03.04.2013
Розмір64.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЩЙНЙЙ
КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
(КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО)

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. НАВЧАЛШО-ІНФОРМАЦІНИЙ КОМПЮТЕРНИЙ ЦЕНТР УТОС (у подаль­шому – НІКЦ) е колективним підприємством УТОС як громадської органі­зації інвалідів, що засновується на власності громадського об’єднання (колективній власності). НІКЦ створюється з метою сприяння осво­єнню незрячими спеціалістами новітньої інформаційної та обчислюваль­ної техніки, застосування її у виробничій діяльності сліпих, присто­сування до можливостей незрячих при освоєнні ними нових професій. Як заклад громадської організації інвалідів НІКЦ спрямовує свою діяль­ність на поліпшення інформаційного забезпечення всіх інвалідів по зору шляхом використання сучасних технічних засобів.

1.2. НІКЦ створено за рішенням VII (1994 р.) Пленуму ЦП УТОС.

1.3. НІКЦ не є комерційною установою. Послуги членам УТОС надаються переважно безкоштовно.

1.4. У своїй діяльності НІКЦ керується чинним законодавством України, Статутом УТОС, постановами ЦП УТОС та його Президії, а та­кож цим Положенням;.

1.5. Центр розташовується у приміщенні Методичного центру УТОС, у будинку Центральної бібліотеки УТОС ім. Островського за адресою: м. Київ, Печорський узвіз, 5.
Розділ II. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. НІКЦ здійснює реабілітаційні заходи з урахуванням перспективних напрямів розвитку інформаційної техніки та технологій на основі створення власної матеріальної бази.

2.2. З цією метою в НІКЦ утворюються робочі місця, призначені для загального користування сліпими фахівцями, студентами й учнями (на умовах по черговості), що обладнуються спеціальною інформаційною технікою та відповідним програмним забезпеченням і виконують такі функції:

- відтворення інформації у формах, доступних сприйняттю сліпих та слабозорих (синтез мови, збільшення зображень, шрифт Брайля);

- одержання інформації із зовнішніх інформаційних мереж (еконо­мічні, юридичні, науково-технічні джерела);

- надання інформації користувачам власними засобами НІКЦ;

- створення умов для виконання завдань, що виникають у сферах учбової або професійної діяльності користувачів НІКЦ (написання та редагування текстів, складання програм, проведення обчислень, роздрукування обробленої інформації принтерами плоского або рель­єфного друку);

- організація інтелектуально насиченого дозвілля (ігри сліпих з комп’ютерами);

- ознайомлення науковців та виробничників, що займаються створенням відповідної вітчизняної техніки, зі світовими стандартами і потребами інвалідів по зору;

2.3. НІКЦ організовує навчання зацікавлених осіб навичками ро­боти з комп'ютерною технікою для сліпих, розробляє необхідні для своєї діяльності навчальні програми, посібники та методики, що сприяють реабілітації інвалідів по зору, удосконалює навчально-реабілітаційний процес з інформаційних технологій, сприяє підготовці та перепідготовці відповідних фахівців.

2.4. На базі НІКЦ створюється сучасна технологічна лінія по перетворенню плоскодрукованої інформації в друковану шрифтом Брайля з метою задоволення потреб користувачів з усієї України, При цьому приоритетним є видання текстів спеціального призначення.

2.5. НІКЦ проводить роботу по створенню єдиної інформаційної мережі УТОС (електронної пошти).

2.6. НІКЦ надає інформаційні послуга (через модемний зв’язок або на дискетах) організаціям УТОС та школам сліпих, де встановлене відповідне обладнання.

2.7. На базі НІКЦ або при його сприянні організуються науково-дослідницькі роботи у таких напрямках:

- по узагальненню різноманітної інформації про життя сліпих в Україні та за кордоном;

- по комплексному вивченню становища сліпих в інформаційному середовищі та відносин між інвалідом по зору й інформаційною тех­нікою;

- по створенню принципово нових програмних засобів спілкування сліпих з комп'ютерами;

- по координації науково-виробничої діяльності в галузі ство­рення інформаційної техніки та технологій для сліпих;

- по сприянню в розробці державних програм, пов’язаних з проб­лемами інформаційного забезпечення інвалідів по зору.

2.8. НІКЦ виконує роль зразка для подальшого створення аналогічних інформаційних систем в інших містах України. При цьому спе­ціальна техніка, необхідна для виконання всього комплексу функцій Центру, забезпечує при його обслуговуванні широке використання праці інвалідів по зору.


^ III. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
3.1. Джерелами фінансування діяльності НІКЦ е бюджет УТОС, а також державна підтримка соціальної сфери УТОС. Фінансування здій­снюється у відповідності з кошторисами, затвердженими Президією ЦП УТОС.

3.2. Адміністрація НІКЦ відшуковує додаткові джерела фінансування та придбання необхідного обладнання.

3.3. Роботу НІКЦ очолює директор, якого призначає і звільняє Президія ЦП УТОС.

Директор НІКЦ:

- без довіреності представляє НІКЦ в усіх державних та громад­ських організаціях, у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- здійснює господарські операції, укладає угоди з іншими юри­дичними особами, розпоряджається коштами НІКЦ з подальшим звітом перед ЦП УТОС;

- приймає на роботу та звільняє працівників НІКЦ згідно чинного законодавства України;

- у всій своїй діяльності підзвітний ЦП УТОС.

3.4. Повноваження трудового колективу НІКЦ реалізуються згідно чинного законодавства України.

3.5. НІКЦ є юридичною особою, має окремий баланс, бюджетний, розрахунковий та інші банківські рахунки, печатку та штамп встанов­леного зразка.

3.6. У відповідності до своїх функціональних завдань НІКЦ про­водить фінансову і господарську діяльність, що не суперечить існую­чому законодавству, контролюється Президією ЦП УТОС та обслуговуєть­ся централізованою бухгалтерією УТОС при редакції журналу "Заклик".

3.7. Майно, що знаходиться на балансі НІКЦ, є власністю УТОС,

3.8. НІКЦ реорганізується або ліквідується за рішенням Президії ЦП УТОС, або у інших випадках, передбачених законодавством України.
Начальник відділу трудового
та побутового влаштування ЦП УТОС В. В. Болдирєв.
ПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС
25 жовтня 1994 р. №17-13 м. Київ
Про створення навчально-інформаційного
комп'ютерного центру в системі УТОС

^

О.Ф. СахарукНа виконання постанови VІІ пленуму ЦП УТОС від 05.05.1994. президія ЦП УТОС ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Створити з 1 листопада 1994 р. в системі УТОС навчально-інформаційний комп'ютерний центр (НІКЦ) для залучення до трудової діяльності спеціалістів із числа інвалідів по зору.

2. Розмістити Центр у будинку Центральної бібліотеки ім. М. Островського (поштова адреса 252023 м. Київ, Печорський узвіз, 5).

3. Затвердити директором Центру ВАСІНА Сергія Анатолійовича.

4. Встановити директору Центру:

4.1. посадовий оклад у розмірі 40 мінімальних розмірів заро­бітної плати;

4.2. згідно з постановою Президії ЦП УТОС від 22 червня 1993 р № І2-І2р надбавку до заробітної плати за вчену ступінь кандидата економічних наук, який працює за спеціальністю, у розмірі 0,5 мі­німальної заробітної плати;

4.3. згідно з інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.1994. № 102 посадовий оклад директора Центру підвищити за знання німецької мови і використання її у практичній роботі на 0,5 мінімальної заробітної плати;

4.4. преміювання працівників Центру провадити за виконання показників поквартальне у розмірі 100% посадового окладу у розра­хунку на місяць. Преміювання може провадитися авансом щомісячно.

5. Директору Центру ВАСІНУ С.А. у встановленому порядку:

5.1. провести державну реєстрацію НІКЦ у виконкомі районної Ради народних депутатів;

5.2. в установі банку відкрити розрахунковий рахунок Центру;

5.3. виготовити печатку та необхідні штампи;

6. Встановити, що бухгалтерське обслуговування Центру здійснюється централізованою бухгалтерією непромислових організацій м. Києва при редакції журналу "Заклик".

7. Економічному відділу ЦП УТОС та Центральній бухгалтерії затвердити штатний розклад та виділити на 1994 р. необхідні кошти.
Голові президії ЦП УТОС В. М. Більчич.

В. о. секретаря президії ЦП УТОС Л. С. Векшина.

ПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС
від 21 липня 1994 р. №ІЗ-ІОр м. Київ
"Про затвердження "Положення про
Навчально-інформаційний комп’ютерний центр
Українського то­вариства сліпих"

Болдирєв В. В.
Для виконання постанови VІІ Пленуму Центрального правління УТОС від 5 травня 1994 р. президія ВД УТОС ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Затвердити "Положення про Навчально-інформаційний комп’ютерний центр УТОС".

Голова президії В. М. Більчич.В. о. секретаря президії ЦП УТОС П. В. Клецко.

Схожі:

Положення про навчально-інформащйнйй комп\Добропільська міська цбс методико-бібліографічний відділ
Навчально-інформаційний комп'ютерний центр Українського товариства сліпих (нікц утос)
Положення про навчально-інформащйнйй комп\Статут київської міської організації Українського товариства сліпих
...
Положення про навчально-інформащйнйй комп\Статут українського товариства сліпих
Основна мета діяльності соціально-трудова та медична реабі­літація незрячих, інтеграція та захист інтересів сліпих
Положення про навчально-інформащйнйй комп\Інструкція Про збір членських внесків утос та напрямки їх використання
Законів України «Про об’єднання громадян», «Про власність», Статуту Українського товариства сліпих, затвердженого XII з’їздом утос...
Положення про навчально-інформащйнйй комп\З літопису товариства
Центральний виконавчий комітет І рада Народних комісарів України ухвалили рішення про утворення Українського товариства сліпих. На...
Положення про навчально-інформащйнйй комп\Апарат Президії Центрального правління Українського товариства сліпих Поштова адреса й індекс

Положення про навчально-інформащйнйй комп\Положення про надання послуг з супроводу інвалідів по зору першої групи
Київської міської організації Українського товариства сліпих, спеціально залученими для надання таких послуг, інвалідам по зору першої...
Положення про навчально-інформащйнйй комп\К омп'ютерний вірус
Комп'ютерний вірус це спеціально розроблена программа, здатна самостійно поширюватися, створювати власні копії, приєднувати їх до...
Положення про навчально-інформащйнйй комп\Положення про підприємство (примірник)
Товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Товариство) є юридичною особою та створено з метою
Положення про навчально-інформащйнйй комп\Постанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка