План навчального проекту Автор навчального проекту
Скачати 137.49 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата конвертації05.03.2013
Розмір137.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Стрельник Олена Анатоліївна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Середня загальноосвітня школа I-III ступенів №6 м.Селидового

Місце проживання автора проекту:

Донецька обл., м.Селидове,

Опис проекту

Назва проекту:

Таємничий світ

Основні питання:

Ключове питання:

Що цікавого навколо?

Тематичні питання:

1.Які скарби приховує природа?

2.Що пов’язує рослину і людину?

3.На що перетвориться наше життя без рослин?

Змістові питання:

1.Чому рослина – живий організм?

2.Які існують різновиди рослин ?

3.Яке значення відіграють рослини у житті людини?

4.Як можна врятувати рослинний світ?

Стислий опис: Міжпредметний проект, який охоплює завдання декількох предметів державної навчальної програми. Діти працюють над проектом в урочний та позаурочний час.

Учні обирають напрямок роботи за своїми інтересами та збирають інформацію в залежності від запропонованих завдань кожній групі.

Результатом роботи групи - є мультимедійна презентація, публікація, веб-сайт.

Учні збирають інформацію стосовно рослинного світу (виникнення рослин, їх групи, будову, різновиди ) та складають список тих, які потребують особливої уваги людства. Збирають інформацію про можливість використання альтернативних видів рослин для використання їх в побуті. Учні обговорюють проблеми охорони рослинного світу , екології міста та шукають шляхи їх подолання. Готують пропозиції (презентують їх), щодо збереження «рослинного світу».
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      
Державні освітні стандарти та навчальні програми:

^ Освітня галузь "Людина і світ"

Основною метою освітньої галузі є засвоєння узагальнених та емпіричних уявлень і понять, які відбивають основні властивості та закономірності реального світу, місце в ньому людини; розширюють і систематизують соціальний та пізнавальний досвід молодшого школяра.

Ця освітня галузь спрямована на формування в молодших школярів уявлень і понять про цілісність світу, бережливо ставитися до природи, розуміти значення життя як найвищої цінності.

Ця мета реалізується шляхом виконання таких завдань:

 • формування системи уявлень та елементарних понять про об'єкти неживої та живої природи, взаємозв'язки і залежності між ними;

 • формування наукового світогляду;

 • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприймання навколишньої природи та практичної природоохоронної діяльності;
^

Освітня галузь "Технології"


Освітня галузь "Технології" забезпечує умови для поєднання інтелектуального, фізичного і соціального розвитку учнів у трудовій і конструктивно-технологічній діяльності.

Стандартизовані вимоги освітньої галузі "Технології" конкретизуються у типових програмах з предметів "Художня праця" і "Трудове навчання". Вони є невід'ємною складовою частиною особистісно орієнтованої моделі освіти, сприяють забезпеченню формування активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільності.

Результатом навчання повинно бути уміння розробляти дитячі художні проекти і реалізовувати їх у композиціях, макетах, моделях з різних пластичних матеріалів, володіти елементарними політехнічними  знаннями, безпечними прийомами роботи з інструментами, виявляти емоційно-позитивне ставлення до праці .

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;

 • розуміння необхідності раціонального використання та відновлення природних ресурсів;

 • формування наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну картину світу, розкриття ролі живої природи – рослинного світу в житті людини та суспільному розвитку;

 • формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.

^ Освітня галузь "Математика"

Мета і завдання вивчення математики:

 • формування уявлень про основні геометричні фігури і тіла, початкового досвіду вимірювань та обчислень геометричних величин, вироблення необхідних графічних умінь;

 • формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії та розвиток відповідних мовленнєвих умінь, пов'язаних з використанням математичних термінів та символів; розвиток логічного мислення.

^ Освітня галузь «Природознавство»

 • формування в свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу;

 • забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем,

 • їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із неживою і живою природою, формування уявлень про природничо-наукову картину живого світу.

^ Освітня галузь „ Естетична культура”

 • сформувати в учнів систему естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати мистецькі уміння та компетентність, здатність до художньо-творчої самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні.^ Освітня галузь „ Мови і літератури”

 • забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності ( аудіювання, читання, говоріння, письма);

 • мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок;

 • діяльнісна (стратегічна) - формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.


Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

 • Учні вчаться виділяти та аналізувати відомості про орігамі, як старовинне мистецтво.
І етап – учні ознайомлюються з презентацією вчителя, Ключовими та Тематичними питаннями, обирають тему міні-проекту для дослідження.

 • Учні навчаються розподіляти ролі у групі, працювати у групі; нести відповідальність за свою частину роботи

ІІ етап – об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу груп • Вчаться знаходити та узагальнювати інформацію;

 • Учні вчаться складати план дослідження;

 • Розвиватимуть навички роботи у групі;

 • Визначають властивості живих організмів (рослин);

 • Вивчають органи рослини;

 • Вчаться аналізувати та систематизувати інформацію за визначеною темою;

 • При підготовці і створенні презентації учні вчаться коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрації думок і ідей.

Група «Дослідники»:

 • вивчали історію виникнення рослин;

 • визначали етапи життя рослини;

 • проводили дослід з метою вивчення будови рослини;

 • робили висновки.

Учні збирають інформацію та узагальнюють; планують, розробляють мультимедійну презентацію; створюють групову презентацію, презентують її перед іншими .


 • Вчаться знаходити та узагальнювати інформацію;

 • Збирають та аналізують інформацію, знайдену в Інтернеті, енциклопедіях, підручниках, компонують її;

 • Розвиватимуть навички роботи у групі;

 • Формують групи рослин, за їх істотними ознаками;

 • Розвиватимуть уміння складати ребуси, загадки, писати вірші за означеною тематикою;

 • Вчаться аналізувати та систематизувати інформацію за визначеною темою.

Група « Спритні репортери»:

 • підбирали загадки, ребуси, вірші тощо про рослини;

 • складали каталоги інформації про відомі виставки «рослинного світу»;

 • збирали інформацію про різновиди рослин;

 • досліджували роботи, представлені на виставках.

Учні збирають інформацію та узагальнюють; планують, розробляють сценарій публікації, презентують її перед іншими .

 • Вчаться знаходити та узагальнювати інформацію;

 • Розвиватимуть навички роботи у групі;

 • При підготовці і створенні презентації учні вчаться коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрації думок і ідей;

 • Вчаться аналізувати та систематизувати інформацію за визначеною темою;

 • Встановлюють порядок слайдів, статей, малюнків;

 • Презентують та доводять свою думку під час презентації.

Група « Спостерігачі»:

 • спостерігали за взаємозв’язком «людина і рослина»;

 • збирали інформацію про рослини, які дають людям їжу, одяг;

 • визначили роль рослини у житті людини.

Учні збирають інформацію та узагальнюють; планують, розробляють мультимедійну презентацію; створюють групову презентацію, презентують її перед іншими .


 • Вчаться розрізняти основні частини рослин, роз’яснювати послідовність створення аплікацій з рослинних форм, порівнювати форму об`єктів, відтворювати конструктивні особливості найпростіших природних форм, робити висновки;

 • Розвиватимуть навички роботи у групі;

 • Висувають гіпотези, щодо збереження рослинного світу;

 • Формуватимуть навички стисло та чітко представляти результати досліджень, порівнювати

Група «Первоцвіт»:

 • розглядали способи збереження рослинного світу;

 • створювали можливі вироби з природнього матеріалу;

 • відвідали «Ботанічний сад», зібрали інформацію про рідкісні рослини, які потребують особливої уваги, зробили певні висновки;

 • визначали суттєве значення «Червоної книги» у природі.

Учні збирають інформацію та узагальнюють; планують, розробляють сценарій веб-сайта; створюють веб-сайт , презентують його перед іншими групами.
 • Вчаться чітко подавати отриману інформацію;

 • Оволодівають навичками ораторського мистецтва.

ІІІ етап – учні презентують результати роботи у міні-проектах.Час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Протягом місяця.

Вхідні знання та навички:

 1. Учні повинні мати попередній досвід щодо відшукування потрібної інформації.

 2. Учні повинні мати попередній досвід щодо створення поробок своїми руками.

 3. Учні повинні мати деякий попередній досвід роботи щодо створення мультимедійних презентацій, публікацій та пошуку в Інтернеті.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):
 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     
Друковані матеріали:

Основи роботи в Power Point та Publisher.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір, чорнило, природний матеріал, призи.

Ресурси Інтернету:

teach.com.ua

Інше:

Організація виставки дитячих виробів з природного матеріалу.

Диференціація навчання:

Учні, які потребують допомоги

Забезпечити учнів шаблонами роботи з Power Point та розробки публікації, спланувати для них збільшення часу для виконання роботи, розробити для них алгоритми роботи.

Обдаровані учні

Учням пропонуються завдання підвищеного рівня складності.Оцінювання знань та вмінь учнів:

Форми для оцінювання кожного виду діяльності розроблені і вміщені у Портфоліо. Учні отримують ці критерії оцінювання до початку роботи над проектами для здійснення оцінки своєї роботи.

Для оцінювання використовуються різні форми (тести, завдання тощо).

Ключові слова:

«жива істота», «Ботанічний сад», «рослини», «Червона книга», «Первоцвіт», «будова рослини», «органи рослини», «зникаючі, рідкі рослини», «охорона рослин», «екологія».
Схожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального міні проекту Автор навчального проекту
Тому питання значення космосу повинно включатися в кожен пункт плану. У висновках й рекомендаціях потрібно враховувати конкретну...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту Примітка
Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПрактична робота №4. Створення, збереження, запуск проекту за заданим зразком
Мета роботи. Відпрацювати навички запуску Visual Basic, створення проекту за зразком, запуску проекту на виконання та збереження...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconУчасть дошкільного навчального закладу «Чебурашка» в загальноміському...
Засідання робочої групи по реалізації проекту «Наше місто – Мала Виска. Наше місто – чистий дім» презентація проекту
План навчального проекту Автор навчального проекту iconКурсового проекту
Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються у проекті): Культурологічна та естетична актуальність, об’єкт проекту,...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconП І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconУкраїна Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Щодо проведення пілотного проекту національного проекту «Відкритий світ» від 09. 11. 2011р. №98/11-11 інформуємо Вас про навчальні...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПроекту
Науковий керівник проекту: Висоцький С. П., завідувач кафедри екології Донецького національного технічного університету Горлівського...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconА к т готовності позашкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Бондаренко Тетяна Анатоліївна
План навчального проекту Автор навчального проекту iconА к т готовності дошкільного навчального закладу до нового 2011-2012 навчального року
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу Онищенко Галина Павлівна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка