Затверджую
Скачати 209.55 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації04.04.2013
Розмір209.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Гуманітарний університет

“Запорізький інститут державного та муніципального управління”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи
______________ І.М. Грозовський
“____” _________________ 2003 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни

"НЕЙРОІНФОРМАТИКА ТА ЕВОЛЮЦIЙНI АЛГОРИТМИ”

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності:

7.080*** – Системний аналiз та управлiння

Запоріжжя, 2003
Робоча програма дисципліни "Основи iнформатики та обчислювальної техніки" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.080*** – Системний аналiз та управлiння.

Укладач:

Ст. викладач Субботiн Сергiй Олександрович

Ухвалено на засіданні кафедри системного аналiзу та вищої математики

протокол № _______

від "____" ______________ 2003 р.
Зав. кафедрою _______________

д.ф.-м. н., проф. В.Є. Бахрушин

^ ВСТУП
Мета навчальної дисципліни:

Засвоєння студентами основних теоретичних відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до ефективного використання сучасних нейромережевих та нейрокомп'ютерних технологій у подальшій професійній діяльності; допомогти набути навички практичної роботи iз програмними засобами для моделювання нейромереж; навчити студентів використанню нейромережевих технологiй для вирішення прикладних задач розпiзнавання образiв, визначення та прогнозування стану складних об'єктiв та процесiв.
^ Завдання навчальної дисципліни:

 • формувати знання та практичні навички для використання штучних нейронних мереж для вирiшення задач побудови моделей залежностей та вирiшення оптимiзацiйних задач;

 • забезпечувати єдину методичну базу для взаємодії нейроiнформатики та інших предметних дисциплін;

 • давати уяву про стан і перспективу розвитку теорiї штучних нейронних мереж та еволюцiйних методiв оптимiзацiї, апаратного та програмного забезпечення нейрокомп’ютерiв.


Вимоги до знань та вмінь
Знати:

 • основні поняття та визначення нейроiнформатики;

 • моделi нейроелементiв та їхнi властивостi;

 • моделi та методи навчання штучних нейромереж;

 • сучаснi програмнi засоби для побудови нейромережевих моделей;

 • способи видобутку iнформацiї з нейромережевих моделей для аналiзу складних залежностей;

 • критерiї порiвняння моделей та методiв навчання нейромереж.

Вміти:

 • обгрунтовувати та аналiзувати вибiр конкретного типу моделi та методу навчання нейромережi для вирiшення вiдповiдних практичних задач;

 • використовувати сучаснi програмнi засоби (пакети MATLAB, Statistica Neural Networks, BrainMaker Pro та iн.) для моделювання нейромереж та вирiшення оптимiзацiйних задач на основi еволюцiйного пiдходу;

 • створювати програми на мовi макросiв пакету MATLAB та алгоритмiчних мовах програмування (зокрема, Сi та Паскаль) для побудови та використання нейромережевих моделей багатомiрних залежностей за точковими даними;

 • здiйснювати пiдготовку та первинну обробку даних для побудови нейромережевих моделей;

 • використовувати нейроннi мережi та еволюцiйнi алгоритми для вирiшення практичних задач технiчної та бiомедичної дiагностики, прогнозування у економiцi, технiцi, соцiологiї.

 • представляти результати нейрообчислень у графічній та табличнiй формах;

 • аналiзувати результати побудови та використання нейромережевих моделей й вирiшення оптимiзацiйних задач на основi еволюцiйних алгортмiв.

Вивчення дисципліни включає лекційні, практичні заняття, курсову роботу, а також самостійну роботу, що сприяє закріпленню теоретичних знань і придбанню практичних навичок самостійної роботи.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Форма навчання: денна


№ з/п

Назва розділу, теми

Години


Всього

Лекцій

Лабора-торних

Сам.

робота^

Розділ I. Основні поняття нейроінформатики.


24

4

4

16

1

Тема 1. Загальна характеристика, основнi принципи побудови, класифiкацiя та властивостi нейронних мереж.

10

2

0

8

2

Тема 2. Моделi нейроелементiв. Алгоритм Уiдроу-Хоффа.

14

2

4

8
Роздiл II. Багатошаровi нейроннi мережi прямого розповсюдження

36

4

6

26

3

Тема 3. Багатошаровий персептрон. Градiєнтнi алгоритми навчання персептронiв.

12

2

4

6

4

Тема 4. Радiально-басиснi нейромережi

8

2

2

4

5

Тема 5. Евристичнi неiтеративнi методи синтезу та навчання багатошарових нейромереж

16

0

0

16
Роздiл III. Моделi i методи навчання нейромереж iз зворотнiми зв'язками та латеральним гальмуванням.

26

4

6

16

6

Тема 6. Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана.

12

2

2

8

7

Тема 7. Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ.

14

2

4

8
Роздiл IV. Еволюцiйнi алгоритми

22

4

2

16

8

Тема 8. Основнi принципи побудови еволюцiйних алгоритмiв.

10

2

0

8

9

Тема 9. Використання еволюцiйних алгоритмiв для синтезу структури та навчання нейромереж.

12

2

2

8Разом


108

16

18

74^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ I. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НЕЙРОІНФОРМАТИКИ.
Тема 1. Загальна характеристика, основнi принципи побудови, класифiкацiя та властивостi нейронних мереж.

Класифiкацiя та види моделей нейромереж. Властивостi штучних нейромереж. Iстрорiя розвитку теорiї штучнийх нейромереж. Загальне уявлення про навчання нейромереж. Характеристики процесу навчання. Вимоги до навчальних вибiрок даних. Нейроннi мережi у пакетi MATLAB. Модуль Neural Network Toolbox. Пакет Statistica Neural Networks. Пакет Brain Maker Pro.

^ Література [2-6, 8-11, 14, 16, 20, 22-26, 31]
Тема 2. Моделi нейроелементiв. Алгоритм Уiдроу-Хоффа.

Бiологiчнi нейрони та їх фiзичнi моделi. Математичнi моделi нейроелементiв. Поняття: синапс, ваговий коефіцієнт, поріг, дискримiнантна функцiя, функція активації, одношаровий персептрон. Можливостi i властивостi одношарових персептронiв Метод найменьших квадратiв як основа алгоритму Уiдроу-Хоффа. Лінійна роздільність і лінійна нерозділеність класів. Моделi нейроелементiв у пакетi MATLAB.

^ Література [2, 4-11, 16, 18, 20, 28, 29]

Роздiл II. БАГАТОШАРОВI НЕЙРОННI МЕРЕЖI ПРЯМОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ.
Тема 3. Багатошаровий персептрон. Градiєнтнi алгоритми навчання персептронiв.

Багатошаровий персептрон. Алгоритм зворотнього поширення помилки. Градiєнтнi алгоритми навчання багатошарових нейромереж. Критерiї порiвняння моделей та градiєнтних алгоритмiв навчання нейромереж прямого поширення. Евристичний алгоритм прискорення навчання нейромереж. Нейроннi мережi прямого поширення та градiєнтнi алгоритми навчання у пакетi MATLAB.

^ Література [2-11, 13-17, 19, 21, 22, 27-30]
Тема 4. Радiально-басиснi нейромережi

Моделi та методи навчання радiально-базисних нейромереж. Застосування кластер-аналiзу при навчаннi радiально-базисних нейромерж.

^ Література [5, 8, 9, 11, 16, 27]
Тема 5. Евристичнi неiтеративнi методи синтезу та навчання багатошарових нейромереж

Евристичнi моделi нейромереж. Евристичнi алгоритми синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв двошарового, тришарового, п'ятишарового, шестишарового та багатошарового персептронiв.

Література [5, 6]

Роздiл III. МОДЕЛI I МЕТОДИ НАВЧАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ IЗ ЗВОРОТНIМИ ЗВ'ЯЗКАМИ ТА ЛАТЕРАЛЬНИМ ГАЛЬМУВАННЯМ.
^ Тема 6. Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана.

Бiнарнi повнозв'язнi нейромережi Хопфiлда. Псевдоінверсне навчальне правило, проективний алгоритм настроювання ваг. Ефект Городничего та перспективи і методи його використання. Алгоритм рознасичення синаптичної матрицi мережi Хопфiлда. Застосування НМ для асоціативного пошуку iнформацiї Мережi Хопфiлда у задачах комбiнаторної оптимiзацiї. Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана у пакетi MATLAB.

^ Література [5, 8-11, 16]
Тема 7. Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ.
Карти ознак самоорганiзацiїї Кохонена: нейронна мережа SOM. Нейронна мережа LVQ. Найромережа "SOM-АЗП". Застосування мереж Кохонена у задачах кластер-аналiзу та геоiнформацiйних системах. Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ у пакетi MATLAB.

^ Література [5, 8-12, 16, 19, 30]
Роздiл IV. ЕВОЛЮЦIЙНI АЛГОРИТМИ.
Тема 8. Основнi принципи побудови еволюцiйних алгоритмiв.

Iсторiя створення генетичних алгоритмiв. Поняття : ген, локус, особень, генофонд, поколiння, адаптацiя. Загальна структура еволюцiйного алгоритму. Генерацiя початкової популяцiї. Вiдбiр. Скрещування. Мутацiя. Шими.

Література [1, 7, 9]
Тема 9. Використання еволюцiйних алгоритмiв для синтезу структури та навчання нейромереж.

Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу архiтектури нейромережевої моделi. Навчання нейромереж на основi еволюцiйної адаптацiї. Вiдбiр ознак за допомогою генетичних алгоритмiв.

Література [1, 7, 9]


^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Форма навчання: денна


з/п

Тема занять

Кількість годинМоделi нейроелементiв у пакетi MATLAB.

1Одношаровий персептрон. Алгоритм Уiдроу-Хоффа.

3Багатошаровий персептрон. Алгоритм зворотнього поширення помилки.

4Нейроннi мережi прямого поширення та градiєнтнi алгоритми навчання у пакетi MATLAB.

2Нейроннi мережi Хопфiлда та Ельмана у пакетi MATLAB.

1Бiнарнi повнозв'язнi нейромережi Хопфiлда.

1Нейроннi мережi Кохонена: SOM та LVQ у пакетi MATLAB.

1Карти ознак самоорганiзацiїї Кохонена.

3Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу структури та навчання нейромереж.

2
Разом

18


^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Зміст самостійної роботи з дисципліни “Нейроiнформатика та еволюцiйнi алгоритми” складають:

1. Опрацювання лекційної та навчальної літератури, підготовка до практичних занять .

2. Виконання практичних завдань за темами.

3. Самостійне опрацювання теоретичних питань курсу.

4. Виконання курсової роботитеми

Зміст самостійної роботи

кількість годин

Форма

контролю

Тема 1

Питання 1. Iстрорiя розвитку теорiї штучнийх нейромереж.

Питання 2. Класифiкацiя та види моделей нейромереж.

Питання 3. Властивостi штучних нейромереж.

8

Поточний

Тема 2

Питання 1. Бiологiчнi нейрони та їх фiзичнi моделi.

Питання 2. Метод найменьших квадратiв як основа алгоритму Уiдроу-Хоффа.

8

Поточний

Тема 3

Питання 1. Критерiї порiвняння моделей та градiєнтних алгоритмiв навчання нейромереж прямого поширення.

Питання 2. Алгоритм зворотнього поширення помилки

6

Поточний

Тема 4

Питання 1. Методи навчання радiально-базисних нейромереж.

Питання 2. Застосування кластер-аналiзу при навчаннi радiально-базисних нейромерж

4

Поточний

Тема 5

Питання 1. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв двошарового персептрона.

Питання 2. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв тришарового персептрона.

Питання 3. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв п'ятишарового персептрона.

Питання 4. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв шестишарового персептрона.

Питання 5. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв багатошарового персептрона.

Питання 6. Евристичний алгоритм прискорення навчання нейромереж.

16

Поточний

Тема 6

Питання 1. Ефект Городничего. Алгоритм рознасичення синаптичної матрицi мережi Хопфiлда.

Питання 2. Мережi Хопфiлда у задачах комбiнаторної оптимiзацiї.

8

Поточний

Тема 7

Питання 1. Алгоритм синтезу та навчання нейромережi КОСК-АЗП.

Питання 2. Використання мереж Кохонена для кластер-аналiзу.

8

Поточний

Тема 8
8

Поточний

Тема 9

Питання 1. Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу архiтектури нейромережевої моделi.

Питання 2. Вiдбiр ознак за допомогою генетичних алгоритмiв.

Питання 3. Навчання нейромереж на основi еволюцiйної адаптацiї

8

Поточний
Усього

74
^ ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
В процесі вивчення дисципліни контроль здійснюється в наступних формах:


з/п

Форми контролю

Кількість

Термін контролю

1

Вхідний контроль

1

на 1-му занятті

2

Поточний контроль


 • Тестовий контроль

3

на практичних заняттях з тем

№ 2,3,7
 • Практичні роботи

9

за графіком проведення практичних занять

3

Підсумковий контроль


 • Курсова робота

1

по закiнченнi курсу (IX сем.)
 • Іспит

1

по закінченні курсу (IX сем.)


^ Критерії оцінювання.
Кожний вид роботи оцінюється за п’ятибальною системою.

Оцінка знань навчального матеріалу на кожному практичному занятті включає якість виконання практичного завдання та повноту відповіді під час захисту роботи.

Підсумкова оцінка з атестації складає середній бал поточних оцінок по кожній з практичних робіт.
Підсумкова оцінка з іспиту включає середній бал оцінок по кожному з трьох питань білета.

^ Критеріями якого являється :

Оцінка “задовільно” – студент володіє термінологією предмета; орієнтується в питанні; може відтворювати значну частину теоретичного матеріалу і має здатність застосовувати відтворене для розв’язання стандартних навчальних завдань за схемою чи шаблоном; виявляє знання і розуміння основних положень; має уяву про практичне застосування матеріалу.

^ Оцінка “добре” – є продовженням (розширенням) попереднього критерію; студент може виходити за межі вивченого матеріалу, наводячи свої власні приклади чи міркування. З’являється вид діяльності, який полягає у застосуванні знань на практиці.

^ Оцінка “відмінно” - кваліфікується як здатність переносити знання попередніх рівнів на нестандартні завдання (застосувати у нестандартних ситуаціях) та виробляти нові знання (творчість). Студент відповідає грамотно, творче використовує додаткову літературу, самостійно одержує інформацію, опубліковану в періодичних виданнях. Студент вміє аналізувати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати і систематизувати матеріал.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 1. Iстрорiя розвитку теорiї штучнийх нейромереж.

 2. Бiологiчнi нейрони та їх фiзичнi моделi.

 3. Моделi нейроелементiв. Поняття: синапс, ваговий коефіцієнт, поріг, дискримiнантна функцiя, функція активації, персептрон.

 4. Біологічний і формальний нейрони: подiбнiсть та вiдмiнностi.

 5. Функції активації формальних нейронів та їх вплив на навчання нейромереж.

 6. Метод найменьших квадратiв як основа алгоритму Уiдроу-Хоффа.

 7. Можливостi i властивостi одношарових персептронiв

 8. Лінійна роздільність і лінійна нерозділеність класів.

 9. Загальне уявлення про навчання нейромереж. Характеристики процесу навчання.

 10. Вимоги до навчальних вибiрок даних.

 11. Класифiкацiя та види моделей нейромереж.

 12. Властивостi штучних нейромереж.

 13. Повнозв’язнi НМ Хопфілда. Псевдоінверсне навчальне правило, проективний алгоритм настроювання ваг.

 14. Застосування НМ для асоціативного пошуку iнформацiї

 15. Ефект Городничего та перспективи і методи його використання.

 16. Алгоритм рознасичення синаптичної матрицi мережi Хопфiлда.

 17. Мережi Хопфiлда у задачах комбiнаторної оптимiзацiї.

 18. Нейронна мережа SOM.

 19. Нейронна мережа LVQ.

 20. Найромережа "SOM-АЗП".

 21. Застосування мереж Кохонена у задачах кластер-аналiзу та геоiнформацiйних системах.

 22. Багатошаровий персептрон.

 23. Алгоритм зворотнього поширення помилки

 24. Градiєнтнi алгоритми навчання багатошарових нейромереж.

 25. Критерiї порiвняння моделей та градiєнтних алгоритмiв навчання нейромереж прямого поширення.

 26. Евристичний алгоритм прискорення навчання нейромереж.

 27. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв двошарового персептрона.

 28. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв тришарового персептрона.

 29. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв п'ятишарового персептрона.

 30. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв шестишарового персептрона.

 31. Методи навчання радiально-базисних нейромереж.

 32. Застосування кластер-аналiзу при навчаннi радiально-базисних нейромерж

 33. Евристичний алгоритм синтезу та налагодження вагових коефiцiєнтiв багатошарового персептрона.

 34. Еволюцiйнi алгоритми в задачах синтезу архiтектури нейромережевої моделi.

 35. Вiдбiр ознак за допомогою генетичних алгоритмiв.

 36. Навчання нейромереж на основi еволюцiйної адаптацiї.

 37. Нейроннi мережi у пакетi MATLAB. Модуль Neural Network Toolbox.

 38. Пакет Statistica Neural Networks.

 39. Пакет Brain Maker Pro.


^ ПЕРЕЛIК ТЕМ КУРСОВИХ РОБIТ
курсовi роботи теоретичного спрямування:


 1. Моделi та алгоритми адаптацiї нейроелементiв.

 2. Методи синтезу та iнiцiалiзацiї ваг нейромереж.

 3. Градiєнтнi алгоритми навчання багатошарових нейронних мереж персептронного типу.

 4. Слiдкуючий алгоритм навчання персептронiв.

 5. Iтеративнi та проективнi алгоритми навчання нейромереж Хопфiлда.

 6. Карти ознак самоорганiзацiї Кохонена SOM.

 7. Нейромережi LVQ.

 8. Нейро-нечiткi мережi.

 9. Критерiї та методи порiвняння штучних нейромереж.

 10. Методи контрастування нейромереж.

 11. Методи видобування знань з даних i нейроннi мережi.

 12. Еволюцiйнi алгоритми синтезу структури нейромереж.

 13. Еволюцiйнi алгоритми вiдбору ознак для навчання нейромереж.

 14. Еволюцiйнi алгоримтми навчання нейромереж.


курсовi роботи практичного спрямування:


 1. Дiагностика лопаток авiадвигунiв на основi багатошарових персептронiв.

 2. Дiагностика лопаток авiадвигунiв на основi радiально-базисних нейромереж.

 3. Моделювання коефiцiєнту змiцнення деталей авiадвигунiв на основi персептронiв.

 4. Моделювання коефiцiєнту змiцнення деталей авiадвигунiв на основi радiально-базисних нейромереж.

 5. Дiагностика виробiв електронної технiки на основi багатошарових персептронiв.

 6. Дiагностика виробiв електронної технiки на основi радiально-базисних нейромереж.

 7. Прогнозування строку придатностi трансформаторiв на основi одношарового персептрону.

 8. Прогнозування аудiохарактеристик магнiтних головок на основi перспетронiв.

 9. Розпiзнавання рослин за данними дистанцiйного зондування на основi персептронiв.

 10. Розпiзнавання рослин за данними дистанцiйного зондування на основi мереж LVQ.

 11. Розпiзнавання рослин за данними дистанцiйного зондування на основi радiально-базисних нейромереж.

 12. Нейроннi мережi Кохонена у когортному аналiзi даних медичних обстежень.

 13. Персептрони у дiагностицi пiєлонефритiв.

 14. Моделювання сумарного показника якостi життя хворих на хронiчний бронхiт на основi нейромереж прямого поширення.

 15. Нейроннi мережi у прогнозуваннi курсiв акцiй та валют.

 16. Прогнозування соцiально-полiтичних явищ на основi персептронiв.

 17. Прогнозування соцiально-полiтичних явищ на основi повнозв'язних нейромереж.

 18. Вирiшення задач комбiнаторної оптимiзацiїї на нейромережах Хопфiлда.


Навчально-методичні матеріали

^

Основна література

 1. Вороновский Г.К., Махотило К.В., Петрашев С.Н., Сергеев С.А. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности.-Харьков: Основа, 1997.- 112 с.

 2. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей.-М.: СП "Пара-Граф", 1990.- 159 с.

 3. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере.-Новосибирск: Наука, 1996.- 276 с.

 4. Дли М.И. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети.-М.: Физматлит, 2001.- 225 с.

 5. Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: Монография.-Запорожье: ОАО "Мотор-Сич", 2003.- 279 с.

 6. Дубровін В.І., Субботін С.О. Методи оптимізації та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж: Навчальний посібник.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.- 136 с.

 7. Дюк В., Самойленко А. Data mining: учебный курс.-СПб.: Питер, 2001.- 368 с.

 8. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей.-М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.- 287 с.

 9. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети: теория и практика.-М.: Горячая линия - Телеком, 2001.- 382 с.

 10. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика /Пер. Ю. А. Зуев, В. А. Точенов -М.: Мир, 1992.-250 с.

 11. Neural Network Toolbox for use with MATLAB: user's guide / Н. Demuth, M. Beale.- Natick: Mathworks Inc, 1997.-700 p.Додаткова література


 1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности.-М.: Финансы и статистика 1989.- 607 с.

 2. Васильев В.И. Распознающие системы: справочник.- К.: Наукова думка, 1983.- 423 с.

 3. Галушкин А.И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: Учеб. Пособие для вузов / Общ. Ред. А.И. Галушкина.-М.: ИПРЖР, 2000.- 528 с.

 4. Галушкин А.И. Синтез многослойных систем распознавания образов.-М.: Энергия, 1974.- 368 с.

 5. Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение Кн. 4: Учеб. Пособие для вузов / Общ. ред. А.И. Галушкина.- М.: ИПРЖР, 2001.- 256 с.

 6. Дорогов А.Ю. Быстрые нейронные сети.-СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002.- 80 с.

 7. Мкртчан С.О. Нейроны и нейронные сети: Введение в теорию формальных нейронов и нейронных сетей.-М.: Энергия, 1971.- 232 с.

 8. Нейроинформатика / А.Н.Горбань, В.Л.Дунин-Барковский, А.Н.Кирдин, Е.М.Миркес, А.Ю.Новоходько, Д.А.Россиев, С.А.Терехов, М.Ю.Сенашова, В.Г.Царегородцев. Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1998.- 296 с.

 9. Нейрокомпьютер как основа мыслящих ЭВМ.-М.: Наука, 1993.- 239 с.

 10. Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы / Под ред. Акад. Н.М. Амосова.-К.: Институт кибернетики АН УССР, 1991.- 272 с.

 11. Нейроматематика. Кн. 6: Учебное пособие для вузов / Агеев А.Д., Балухто А.Н., Бычков А.В. И др.; Общ. Ред. А.И. Галушкина.-М.: ИПРЖР, 2002.- 448 с.

 12. Нейронные сети: Statistica Neural Networks / Пер. с англ.-М.: Горячая линия -Телеком, 2001.- 182 с.

 13. Нейронные сети: история развития теории. Кн. 5: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.И. Галушкина, Я.З. Цыпкина.-М.: ИПРЖР, 2001.- 840 с.

 14. Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры: Сб. Науч. трудов / Под ред. Э.М. Куссуля.-К.: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1991.- 78 с.

 15. Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры: Сб. Науч. трудов / Под ред. Э.М. Куссуля.- К.: Институт кибернетики им. В.М. Глушкова, 1990.- 80 с.

 16. Омату С., Халид М., Юсоф Р. Нейроуправление и его приложения. Кн. 2 / Пер. с англ. Под ред. А.И. Галушкина, В.А. Птичкина.-М.: ИПРЖР, 2000.- 272 с.

 17. Персептрон - система распознавания образов / Под ред. А.Г. Ивахненко.-К.: Наукова думка, 1975.- 431 с.

 18. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. Перцептроны и теория механизмов головного мозга.-М.: Мир, 1965.- 480 с.

 19. Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю., Антонов В.Н. Нейросетевые системы управления.- СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999.- 265 с.

 20. Цыганков В.Д. Нейрокомпьютер и мозг.-М.: Синтег, 2001.- 241 с.^ ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

на _200___/_200___ навчальний рік.
У робочу програму вносяться такі зміни:

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри системного аналiзу i вищої математики
"___"_________ 2003р.
Завідувач кафедри: ________________ д. ф. - м. н., проф. В.Є. Бахрушин

Внесені зміни ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи ___________________
"_____"___________200__ р.


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Затверджую iconЗатверджую затверджую
України від 18. 08. 1999 року №300, Державного стандарту базової повної середньої освіти, затвердженого постановою кму від 14. 01....
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconР затверджую

Затверджую iconК затверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую погоджено

Затверджую iconЗатверджую Старобабанівська загальноосвітня

Затверджую icon«Затверджую» Директор днз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка