Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми
Скачати 102.1 Kb.
НазваШевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми
Дата конвертації05.03.2013
Розмір102.1 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом
Шевчук С.С.
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти
Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу
Вступ. Постановка проблеми. Актуальність застосування інноваційних форм і методів у післядипломній освіті зумовлена необхідністю удосконалення педагогічної майстерності педагога, який є носієм сучасних знань і безпосереднім організатором пізнавально-розвивального процесу та науково-методичної діяльності у професійному навчальному закладі. Практика засвідчує: результативність освітніх інновацій можлива лише за умови їх дидактичного обґрунтування та технологічності. Останнє передбачає побудову цілісної педагогічної системи з відповідним інструментальним забезпеченням, яка гарантує досягнення спрогнозованого результату. Тому завданням даної статті є теоретичне обґрунтування ситуаційного методу (case study) як однієї з технологій проблемно-розвиваючого навчання, розроблення дидактичних засад його застосування в процесі підвищення кваліфікації освітян на основі диференційованого підходу, визначення місця та видів кейсів саме у реалізації курсової підготовки педагогічних працівників професійної школи, умов їх застосування, розроблення змісту кейсів, методики їх реалізації та визначення ефективності.
^ Виклад основного матеріалу. Авторами case study (кейс-метод, метод аналізу ситуацій, ситуаційний метод) вважають англійських науковців М.Шевера, Ф.Едейема та К.Єйтс. Уперше кейс-метод був використаний у 1910р. у Гарвардській бізнес-школі для викладання управлінської дисципліні. Набувши особливої популярності у 70 - 80-х роках, він удосконалювався і став невід’ємною складовою інтерактивних форм і методів навчання не лише в американській, а й у західноєвропейській бізнес-освіті.

Сьогодні спостерігається поєднання міжнародного досвіду використання ситуаційного методу з національною специфікою процесів навчання і виховання, ментальності, соціально-економічним розвитком країни загалом і системи освіти зокрема.

Українські фахівці розглядають кейс-метод у трьох аспектах: як специфічний метод навчання, як парадигму діяльності і способу мислення педагога і як сферу творчої діяльності, спрямованої на розв’язання сучасних проблем суспільства (освіти) [8].
На думку багатьох практиків від освіти, особливість ситуаційного методу полягає у наступному:

 • цей метод призначається не для отримання точних, а плюралістичних знань з предмета, адаптованість на багатоаспектність сприйняття й орієнтацію в проблемному колі;

 • акцент освіти переноситься з оволодіння готовими знаннями на його вироблення;

 • результатом застосування кейс-методу є не лише знання, а й навички професійної діяльності;

 • технологія методу доволі проста: за визначеними правилами розробляється модель конкретної реальної ситуації й відображається необхідний комплекс компетенцій для її вирішення;

 • окрім набуття системи знань, умінь і навичок відбувається розвиток системи цінностей, професіональних позицій і мотивації, життєвих установок тощо;

 • долається недолік традиційної системи навчання, пов'язаний із сухістю, беземоційністю викладу навчального матеріалу, пасивною роллю слухача;

 • наявність у структурі кейс-методу спорів, дискусій, аргументацій досить серйозно навчає додержуватися норм і правил спілкування, здійснює позитивний вплив на активність пізнавальної діяльності, розвиток когнітивної сфери, результативність та ефективність навчання та творчих здібностей особистості.

Функціонально-діяльнісна модель кейс-методу відображає закономірності пізнавально-творчого процесу та функціонування проблемної ситуації (таблиця 1) [8].

^ Таблиця 3.3.1.

Функціонально-діяльнісна модель кейс-методуЕтапи функціонування проблемної ситуаціїЕтапи роботи з кейсом


Зміст діяльності

на кожному етапі

Виникнення проблеми

Організаційний

^ Ознайомлення слухачів із матеріалами кейсу

Формування проблеми

Установно-мотиваційний

Постановка мети та конкретизація завдань кейсу

^ Розв’язання проблемної ситуації

Навчально-

діяльнісний

Індивідуальна та групова робота з виконання завдань


^ Зняття проблеми


Узагальнювально-підсумковий

Спільне обговорення результатів, підведення підсумків, оцінювання. Заповнення анкет слухачами із самоаналізом результативності роботи з кейсом.


Загальні цілі, на які спрямовано використання кейс-методу, залежать від типу конкретної ситуації, а навчальні завдання полягають у:

 • набутті навичок використання теоретичного матеріалу для аналізу практичних проблем;

 • формуванні навичок оцінювання ситуації, вибору та організації пошуку основної інформації;

 • виробленні вмінь формулювати питання і запити;

 • виробленні вмінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дій;

 • формуванні вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності;

 • формуванні навичок і прийомів усебічного аналізу ситуацій, прогнозування способів розвитку ситуацій;

 • формуванні вмінь і навичок конструктивної критики.


За дидактичними функціями ситуаційний метод може бути застосований:

 • з тренувальною метою (формування та розвинення навичок діяльності у певній ситуації;

 • з метою оволодіння знаннями щодо динамічних стохастичних об’єктів;

 • для вироблення аналітичних умінь і навичок;

 • формування та розвиток умінь з прогнозування та вибору альтернатив.

Розв’язання конкретних (проблемних, професійних, життєвих) ситуацій реалізується, в основному, на засадах диференційованого підходу із застосуванням інтерактивних методів: робота в малих групах, дискусій різних видів, рольових і ділових ігор, імітацій тощо.
В освітній діяльності (зокрема, у роботі з підвищення кваліфікації педагогічних працівників) ситуаційний метод реалізується через використання кейсів різних видів.
Найпростішими для використання є кейси вибору, робота з якими може займати не більше 15-20 хвилин. Це зазвичай «закриті» кейси, які містять усю необхідну інформацію – опис ситуації, яка має два рішення. Необхідно проаналізувати усі її аспекти й обґрунтувати оптимальність зробленого вибору. Зміст кейсів спрямований на вибір виходу із конфліктної ситуації (вибір кращого підручника для викладання предмета, конкретних форм, методів чи засобів навчання, виховання тощо). Такі кейси незамінні для підготовки до подальшої роботи з більш складними кейсами, активізують аудиторію, сприяють набуттю різноманітних умінь, у тому числі й інтелектуальних.
Кейси-тренінги передбачають практичні вправи або дії, спрямовані на вироблення необхідних умінь, навичок чи груп компетентностей. Їх доцільно використовувати при вдосконаленні стилю спілкування педагога. Завданнями таких кейсів є: проведення презентацій; застосування різноманітних прийомів для створення ситуації успіху, підтримання позитивного психологічного мікроклімату; конструктивних діалогів, уміння пояснити складний матеріал; здійснити комунікативну атаку чи висловити оцінне судження. Переваги цих кейсів полягають у нескладності, динамічності, певній театралізованості, дієвості щодо корекції поведінки й стилю педагогічної взаємодії, тобто вдосконаленню комунікативної компетенції педагогів.
На відміну від кейсів вибору конфліктні кейси передбачають самостійний пошук виходу із конфліктної ситуації. Основне призначення конфліктного кейсу полягає у виробленні навичок поведінки педагогів у конфліктних ситуаціях, а також здатність приймати адекватні рішення. Наприклад, один з таких кейсів містить «історію» розвитку конфлікту, зміст скарги педагога, пояснення директора навчального закладу чи його заступника з навчально-виховної роботи, дані та опис умов роботи педагога, довідку з вивчення системи його роботи, результати анкетування учнів і батьків. Аналіз цього кейса потребує вирішення таких питань:

1. Тип закладеного в кейс конфлікту.

2. Етап, на якому перебуває конфлікт.

3. Роль, функції і структура конфлікту.

4. Способи і шляхи його розв’язання.

У даному кейсі закладена рольова концепція. Під роллю розуміють сукупність вимог, що висуваються до осіб, які відстоюють певні соціальні позиції. Тому в кейсі містяться допоміжні матеріали, які дають змогу учасникам глибше усвідомити «закони» рольової діяльності.

Кейс-конфлікти викликають жвавий інтерес, супроводжуються емоціями, проявом індивідуальності, проте є небезпека відвертання уваги від суті конфлікту й зосередження на другорядних аспектах.
Інноваційні кейси успішно впроваджуються у практику курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників і містять проблему із вибору та запровадження освітніх інновацій. Такі кейси, як правило, довготривалі і найчастіше «відкриті», тобто потребують самостійної роботи з пошуку необхідної інформації. Такі кейси носять назву «трансформерів»: залежно від тривалості курсів підвищення кваліфікації, етапності, категорії, фаху та посад слухачів їх можна представляти у різних варіантах. Зміст таких кейсів спрямований на створення програми чи проекту за вибором і запровадженню технологій навчання та виховання у практичну діяльність навчального закладу чи окремих педагогів. Вони сприяють усвідомленню чинників підтримки й гальмування, що впливають на інноваційний процес, навчають розробляти стратегію і тактику, враховувати реальні умови, чітко передбачати можливий результат.
Оптимальний комплект матеріалів кейса має містити:

1. Титульний лист.

2. Інструкцію, в якій сформульовані мета, завдання, питання для обговорення, кінцевий результат, критерії оцінювання, структура та етапи діяльності, їх часовий ліміт.

3. Опис ситуації.

4. Додатки з необхідною інформацією (тексти, копії документів, статистичні дані, графіки, фотографії чи відео матеріали за потребою).

5. Висновок по кейсу (можливі вирішення проблеми чи обґрунтування вибору).

6. Анкета або думка слухача про зміст і процес роботи над кейсом, самоаналізом та можливими пропозиціями щодо його вдосконалення.
Типовий сценарій організації заняття за кейс-методом має таку структуру:

І. ^ Організаційний етап.

Слухачі отримують кейси не пізніше, як за день до заняття. Якщо кейс «відкритий», то заздалегідь (залежно від складності завдань для самостійної роботи) викладач курсів продумує місце й час проведення, готує аудиторію та необхідне обладнання.

ІІ. ^ Підготовчий етап.

Заняття розпочинаються з контролю знань слухачів, з’ясування центральної проблеми, яку необхідно розв’язати, та рівня її усвідомлення. Далі доцільно поділити слухачів на групи, які обирають «спікера». При цьому бажано, щоб усі учасники мали «бейджики», це сприяє встановленню певної атмосфери спілкування.

ІІІ. ^ Аналітичний етап.

Вивчається конкретна ситуація за певним сценарієм, який передбачає самостійну роботу або «мозковий штурм» у межах малої групи. Форми і методи можуть бути надзвичайно різноманітні згідно із задумом кейсу. Етап завершується публічним виступом із представленням і захистом запропонованого рішення, програми, проекту тощо. У ході керованої дискусії можливі запитання до того, хто виступає, доповнення членів групи. За потреби спільне розв’язання проблемної ситуації здійснюється голосуванням.

ІУ. ^ Підсумковий етап.

Викладач інформує про подолання проблеми в реальному житті або обґрунтовує власну версію й обов’язково оприлюднює кращі результати, оцінює (чи проводить взаємооцінювання) роботу кожної малої групи й кожного слухача.
На основі вищевикладеного можна зазначити, що кейс-метод потребує чіткого визначення у навчально-виховному процесі, навчальному предметі, науково-методичній роботі, базується на конкретній ситуації, потребує майстерності керування з боку викладача-організатора. «Продуктивний» кейс має відповідати таким вимогам: мати чітко поставлену мету створення, відповідний рівень складності, бути актуальним чи перспективним, містити якісно оформлені матеріали в оптимальному обсязі ( до 20 сторінок), мати соціокультурне забарвлення, ілюструвати типові ситуації, розвивати аналітичне мислення, провокувати дискусію, мати декілька рішень.
Висновки. Загалом можна констатувати, що ситуаційний метод (кейс-методика) сприяє особистісно-професійному зростанню педагогів, а саме:

 • розумовий розвиток обумовлений отриманням нових різнопланових знань, способів дій, навичками аналізу, роботи з інформацією, комунікативними вміннями;

 • моральний розвиток – розвиток активності, самооцінка, партнерство і співробітництво, додержання суспільних норм;

 • у мотиваційно-вольовій сфері відбувається зміцнення волі, розвиток мотивації, цілепокладання тощо;

 • професійне вдосконалення – розвиток працьовитості, практичні знання та навички, здатність конкурувати, підвищення професійного іміджу.

Застосування ситуаційного методу повинно бути методично, інформаційно, організаційно й педагогічно обґрунтованим і забезпеченим. Необхідною умовою його застосування в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи є чітке планування, діагностика й експертна оцінка тих навчальних дисциплін, їх розділів і тем, де використання цього методу дає найбільший ефект.
Список використаних джерел

 1. Зазуліна Л. Кейс-метод у системі підвищення кваліфікації педагогів //Післядипломна освіта в Україні – 2010, №12.- С.27-29.

 2. Енциклопедія освіти /АПНУ; за ред. В.Г.Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 1040с.

 3. Скрипник С. Запровадження інновацій, інноваційних педагогічних технологій як показник якості післядипломної педагогічної освіти //Післядипломна освіта в Україні.- 2011.- №6.- С.31-34.

Схожі:

Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconЗастосування Електронного навчально-методичного комплексу як складової...
Нститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників університету менеджменту освіти
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconС. С. Шевчук старший викладач кафедри методики професійного навчання...
Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно інноваційних підходів до їх підготовки, високого професіоналізму...
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconІ.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних...
Диференційована модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconПлан-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних...

Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconДодаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних...
Науково-методичний центр доводить до Вашого відома вимоги щодо змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення...
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти центр...
Галкін С. Г. – завідувач відділу атестації педагогічних працівників Донецького обліппо
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconЗаконами України
Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Концепцією розвитку...
Шевчук С. С. Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Застосування ситуаційного методу в процесі підвищення кваліфікації на засадах диференційованого підходу Вступ. Постановка проблеми iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», з метою підвищення творчо – професійного рівня педагогічних працівників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка