Уроку
Скачати 486.89 Kb.
НазваУроку
Сторінка1/4
Дата конвертації04.04.2013
Розмір486.89 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4
11 КЛАС. АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ Академічний рівень

(З години на тиждень, усього — 105 годин)


Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

№ уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

1 семестр (48 годин)

Похідна та її застосування (26 годин)

^ Поняття похідної. Обчислення похідних (13 годин)

Пояснюють: геометричний зміст похідної; фізичний зміст похідної. Формулюють

правила диферен­ціювання.

Називають

похідні основних

елементарних функцій.

Знаходять

похідні функцій, користуючись таблицею похідних і правилами дифе­ренціювання

1
[Неперервність та границя функції]

Сформувати поняття границі функції в точці; домогтися засвоєння власти­востей границі функції; сформувати вміння застосовувати означення та властивості границі функції до розв'язування задач; сформувати по­няття функції, неперервної в точці та на відрізку; сформувати вміння застосовувати поняття неперервності функції до розв'язування задач
2
[Неперервність та границя функції]

^ Удосконалити вміння застосовувати означення і властивості границі функ­ції та поняття неперервності функції до розв'язування задач
3
Задачі, що при­водять до по­няття похідної

^ Сформувати поняття приросту аргумен­та та приросту функції; розглянути за­дачі, що приводять до поняття похідної; сформувати поняття похідної^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
4
^ Означення похідної. Гео­метричний та фізичний зміст похідної

Домогтися засвоєння означення похід­ної; сформувати вміння використовува­ти означення похідної для обґрунтуван­ня формул для обчислення похідних деяких функцій; сформувати поняття про геометричний та фізичний зміст по­хідної; сформувати вміння записувати рівняння дотичної до графіка функції в заданій точці та знаходити швидкість і прискорення прямолінійного руху5
Правила об­числення по­хідних

Домогтися засвоєння правил обчислен­ня похідних, формули для обчислення похідної степеневої функції; сформу­вати вміння застосовувати ці правила та формулу до розв'язування задач6
Правила об­числення по­хідних

^ Удосконалити вміння застосовува­ти правила обчислення похідних до розв'язування задач7
Правила об­числення по­хідних

^ Удосконалити вміння застосовува­ти правила обчислення похідних до розв'язування задач; домогтися засво­єння формул для обчислення похід­них тригонометричних функцій8
Таблиця по­хідних

^ Формувати стійкі навички обчислення по­хідних функцій, користуючись таблицею похідних і правилами диференціювання^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
9
Розв'язування задач

Формувати стійкі навички обчислен­ня похідних функцій, користуючись таблицею похідних і правилами ди­ференціювання; перевірити рівень засвоєння знань і вмінь шляхом про­ведення самостійної роботи
10
[Похідна скла­деної функції]

Сформувати поняття складеної функ­ції; домогтися засвоєння правила для обчислення похідної складеної функ­ції; сформувати вміння застосовувати це правило до розв'язування задач
11
[Похідна скла­деної функції]

^ Удосконалити вміння застосовувати правило для обчислення похідної скла­деної функції до розв'язування задач
12
Розв'язування типових вправ

Узагальнити та систематизувати зна­ння учнів із теми «Поняття похідної. Обчислення похідних»; провести огляд типових вправ із цієї теми
13
Контрольна ро­бота № 1

^ Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із теми «Поняття похід­ної. Обчислення похідних»
^ Застосування похідної до дослідження функцій (13 годин)

Формулюють: достатні умови зростання та спа­дання функції;

14
^ Достатня умова зростання (спа­дання) функції

Домогтися засвоєння достатніх умов зростання та спадання функції; сфор­мувати вміння застосовувати ці озна­ки до розв'язування задач; сформува­ти поняття монотонної функціїПрограмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

№ уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

умови екстремуму

функції. Застосовують

похідну для знахо­дження проміжків монотонності та екстремумів функ­ції. Обчислюють

найбільше та най­менше значення функції на від­різку. Розв'язують

прикладні задачі на знаходження найбільших і най­менших значень реальних величин

15
Достатня умова зростання (спа­дання) функції

^ Удосконалити вміння застосовувати достатні умови зростання та спадання функції до розв'язування задач
16
Критичні точки функції. Точки екстремуму

Сформувати поняття критичних точок функції, точок екстремуму, екстремумів функції; домогтися засвоєння необхід­ної і достатньої умов екстремуму, алго­ритму знаходження екстремумів функ­ції; сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають використання цих понять, умов і алгоритму
17
Критичні точки функції. Точки екстремуму

Удосконалити знання означень кри­тичних точок, точок екстремуму, екс­тремумів функції, необхідної і достат­ньої умов екстремуму; удосконалити вміння розв'язувати задачі, що перед­бачають застосування цих понять
18
Застосування похідної до дослідження функцій

^ Домогтися засвоєння загальної схеми до­слідження функції; сформувати вміння застосовувати похідну до дослідження функцій та побудови графіків функцій
19
^ Застосування похідної до дослі­дження функцій [та побудови гра­фіків функцій]

Удосконалити вміння застосовувати похідну до дослідження функцій та побудови їх графіків^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

№ уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
20
^ Застосування похідної до дослі­дження функцій [та побудови гра­фіків функцій]

Удосконалити вміння застосовувати похідну до дослідження функцій та побудови їх графіків; перевірити рі­вень засвоєння знань із цієї теми шля­хом проведення самостійної роботи21
^ Найбільше та найменше зна­чення функції на відрізку

Домогтися засвоєння алгоритму зна­ходження найбільшого та найменшого значень функції на відрізку; сформува­ти вміння знаходити найбільше та най­менше значення функції на відрізку22
^ Найбільше та найменше зна­чення функції на відрізку

Удосконалити вміння знаходити най­більше та найменше значення функції на відрізку23
Розв'язування задач приклад­ного змісту

Сформувати вміння розв'язувати прикладні задачі на знаходження найбільших та найменших значень реальних величин24
Розв'язування задач приклад­ного змісту

Удосконалити вміння розв'язувати прикладні задачі на знаходження найбільших та найменших значень реальних величин25
Розв'язування типових задач

Узагальнити та систематизувати зна­ння учнів із теми «Застосування по­хідної»; провести огляд типових задачПрограмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

№ уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
26
Контрольна ро­бота № 2

^ Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із теми «Застосування похідної»
Показникова та логарифмічна функції (22 години)

Формулюють:

  • властивості лога­рифмів;

  • властивості показ­никової функції;

  • властивості лога­рифмічної функції.

Будують:

  • графіки показни­кових функцій;

  • графіки логариф­мічних функцій.

Ілюструють

на графіках влас­тивості показнико­вої та логарифміч­ної функцій.

27
[Степінь із довільним дійсним показ­ником]

Узагальнити поняття степеня та його властивостей; сформувати поняття степеня з ірраціональним показни­ком; узагальнити та систематизувати вміння розв'язувати задачі, що перед­бачають застосування означення та властивостей степеня з довільним дій­сним показником
28
Показникова функція, її властивості та графік

Сформувати поняття показникової функції; домогтися засвоєння її влас­тивостей; сформувати вміння будува­ти графіки показникових функцій; сформувати вміння розв'язувати за­дачі, що передбачають застосування означення, властивостей та графіка показникової функції
Перетворюють: показникові вирази; логарифмічні вирази.

29
Показникова функція, її властивості та графік

^ Удосконалити вміння розв'язувати задачі, що передбачають використан­ня означення та властивостей показ­никової функції  1   2   3   4

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка